SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: VRTNARSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 35.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 14. 1. 2000

1. IME PREDMETA

VAROVANJE OKOLJA Z EKOLOGIJO - izbirni predmet

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

   

 

3.

70

 

70

4.

   

 

skupaj

70

 

70


*  T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Dijak:

 • spozna pomen spoštovanja vseh oblik življenja in njihovega medsebojnega vplivanja,
 • z opazovanjem dogajanj v naravi razvija sposobnost kritične presoje o posegih človeka v okolje,
 • spozna pomen varovanja okolja zaradi izredno dinamičnih družbenopolitičnih, gospodarskih in tehnoloških procesov doma in v svetu ter njihovih učinkov,
 • ugotovi nujnost, da tehnologija upošteva ekološke zakonitosti in s tem omogoča bolj kakovostno življenje,
 • razvija razumevanje in spretnosti na osnovi reševanja praktičnih problemov in eksperimentalnih opažanj ter ob uporabi virov informacij,
 • uporablja kvalitativen pristop pri opisovanju procesov,
 • spozna pomen ustvarjalnega mišljenja,
 • spozna prednosti in pomanjkljivosti razvoja za posameznika, družbo in okolje,
 • zna oceniti nevarnosti pri delu z nevarnimi snovmi v svojem ožjem in širšem okolju,
 • spozna, kako smotrno upravljati z delom, okoljem in opremo,
 • zna predlagati ukrepe, s katerimi bo varoval lastno zdravje in okolje pri opravljanju svojega bodočega poklica.

 • 4. OPERATIVNI CILJI

  VSEBINE IN IFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOST I V IZVEDBI

  Dijak

  Dijak

  Dijak

   

  OSNOVNI EKOLOŠKI POJMI

       

 • pozna osnovne ekološke pojme: ekologija, narava, ekosistem, okolje, habitat, ekološka niša, populacija, nosilnost okolja

 • opredeli pojme: ekologija, narava, ekosistem, okolje, habitat, ekološka niša, populacija, nosilnost okolja

 • utemelji pomen ekološkega znanja za vsakdanje življenje

 • razume, da je varovanje narave ključnega pomena za obstoj človeka

 • Razvija pravilen odnos do narave

  Razvija osebno odgovornost in ekološko zavest

   

  ŠKODLJIVE IN NEVARNE SNOVI V OKOLJU

   

   

   

 • nauči se oznake za nevarne snovi

 • obvlada razdelitev najpomembnejših skupin

 • pozna vsakdanje in znane strupene snovi

 • pozna vire onesnaževanja s težkimi kovinami (svinec, kadmij, živo srebro)

 • pozna poškodbe pri rastlinah in bolezni pri človeku zaradi onesnaževanja s težkimi kovinami

 • pozna vire naravne in umetne radioaktivnosti

 • spozna, kako učinkuje in kakšne so posledice radioaktivnega sevanja pri rastlinah in človeku

 • prepozna eksplozivne, vnetljive, strupene, jedke, dražljive, zdravju škodljive, radioaktivne, rakotvorne snovi glede na oznake

 • se nauči najpomembnejših lastnosti nevarnih snovi

 • usposobi se za varno rokovanje z nevarnimi snovmi, da prepreči njihovo škodljivo delovanje na človeka in okolje

 • se nauči, kakšne so možnosti varnega in okolju prijaznega procesiranja po uporabi teh snovi

 • našteje vire onesnaževanja in opiše poškodbe pri rastlinah in bolezni pri ljudeh zaradi onesnaževanja s težkimi kovinami

 • poišče vire naravne in umetne radioaktivnosti v svojem okolju ter razloži posledice radioaktivnega sevanja pri rastlinah in človeku

 • razume, kako pomemben je pravni red na področju ravnanja z nevarnimi snovmi

 • Razvija primeren odnos do nevarnih snovi

  Se zaveda pomena nadomeščanja najbolj nevarnih, zdravju škodljivih in okolju neprijaznih snovi z manj nevarnimi

  Vaja: določanje tališč in vrelišč snovi

  Vaja: razstava embalaže nevarnih in zdravju škodljivih snovi

  Vaja: nevarne snovi v vrtnarstvu

  Vaja: kvalitativno določevanje težkih kovin

  ONESNAŽEVANJE ZRAKA

   

   

   

 • pozna najpomebnejše snovi, ki onesnažujejo zrak

 • pozna sekundarne pojave kot posledico emisije žveplovega dioksida (kisel dež)

 • pozna problem korozije kot posledico kislega dežja

 • spozna vpliv plinov, prahu na rastline in človeka

 • pozna vire nastajanja grobega in finega prahu

 • pozna bolezni, ki jih povzročajo aerosoli in vpliv prahu na rastline in človeka

 • pozna vpliv klorofluorometanov, ki uničujejo ozonsko plast okoli Zemlje

 • pozna uničujoče delovanje ultravijoličnih žarkov na človeka zaradi ozonskih lukenj

 • pozna vpliv škodljivih snovi v cigaretnem dimu

 • našteje najpomembnejše snovi ki onesnažujejo zrak (žveplov dioksid, dušikovi oksidi, ogljikov oksid, ozon, fluor) in navede vire onesnaževanja

 • razloži nastanek kislega dežja

 • razloži pojem korozije na primeru železa

 • obvlada postopke čiščenja dimnih plinov

 • primerja naravne aerosole s tistimi, ki nastanejo v procesih naše civilizacije

 • določi stopnjo onesnaženosti zraka s pomočjo epifitskih lišajev

 • razloži nastanek ozonskih lukenj in posledice delovanja UV žarkov

 • razloži vpliv strupenih snovi v cigaretnem dimu na človeka

 • Se zave škodljivega vpliva snovi, ki onesnažujejo ozračje

  Razvija skrb za lastno zdravje

  Razvija ekološko zavest

  Vaja: spremembe na indikatorski rastlini (tobak), zaradi povečanih koncentracij ozona v ozračju

  Ekskurzija: določanje stopnje onesnaženosti zraka s pomočjo epifitskih lišajev

  Vaja: iskanje najpomembnejših onesnaževalcev zraka v svojem okolju

  Vaja: korozija železa

  ONESNAŽEVANJE VODA IN VODNIH EKOSISTEMOV

   

   

 • pozna vire pitne vode

 • pozna vpliv škodljivih snovi na lastnosti vode

 • pozna samoočiščevalno sposobnost vode

 • pozna pretok energije, kroženje snovi v jezeru in dihanje jezer

 • zna opisati naravno evtrofizacijo jezer in evtrofizacijo, ki jo povzroča človek

 • pozna vire onesnaževanja in indikatorske organizme v tekočih vodah

 • pozna posledice onesnaženosti voda za okolje in človeka

 • pozna preproste postopke kemične in biološke analize vode

 • pozna načine mehanskega, kemičnega, biološkega čiščenja vode

 • razume problem pomanjkanja pitne vode

 • razloži, kako škodljive snovi spremenijo lastnosti vode

 • razloži kako škodljive snovi, kot na primer nitrati, pesticidi, strupeni izcedki deponij, odpadne industrijske vode, gnojnice iz živalskih farm vplivajo na vodo

 • s primeri pojasni odvisnost življenja v vodi od prezračenosti vode

 • razloži, kako jezero zboli in razvije svoje videnje za odpravo tega stanja

 • razloži posledice onesnaževanja rek in navede ukrepe za zmanjšanje negativnih posledic

 • obvlada preproste postopke kemične in biološke analize vode

 • primerja mehanske, kemijske in biološke načine čiščenja odpadnih vod

 • Razvija varčnost pri uporabi pitne vode

  Razvija skrb za lastno zdravje

  Razvija osebno in poklicno odgovornost glede onesnaževanja

  Razvija natančnost, strokovnost, zanesljivost, varčnost in ekološko zavest pri uporabi mineralnih gnojil, pesticidov

  Vaja: iskanje povzročiteljev onesnaževanja voda v bližnji okolici

  Vaja: merjenje pH in koncentracije nitratov v vodovodni vodi in vodi vodotokov v okolici šole

  Vaja: kemična in biološka analiza vode

  Vaja: prehranjevalni spleti v jezeru in tekočih vodah

  Ekskurzija: ogled čistilne naprave

  ONESNAŽEVANJE TAL IN KOPENSKIH EKOSISTEMOV

   

   

 • pozna razlike v sestavi tal v različnih ekosistemih

 • pozna pretok energije ter kroženje snovi v gozdu in antropogenih ekosistemih (mesto, polje)

 • pozna pomen mikoriznih organizmov za ohranjanje gozdov

 • pozna pomen varovalnega in gospodarskega gozda

 • spozna pomen gozda kot proizvajalca kisika in organskih snovi ter njegov vpliv na vodne razmere v okolju

 • zna našteti škodljive vplive lovstva

 • pozna onesnaževalce in onesnažila, ki povzročajo propadanje gozdov in onesnažujejo antropogene ekosisteme

 • pozna posledice učinkovanja hrupa na ljudi in ukrepe, s katerimi ga je možno zmanjšati ali preprečiti

 • pozna izvor različnih odpadkov

 • pozna urejeno in neurejeno smetišče

 • pozna recikliranje odpadkov

 • pozna ponovno uporabo odpadkov kot sekundarnih surovin za pridobivanje energije

 • pozna prednosti in pomanjkljivosti tradicionalnega in industrijskega kmetijstva

 • pozna posledice zmanjšane biotske raznovrstnosti

 • pozna nevarnosti enostranskega mineralnega gnojenja

 • zna razložiti, kako sodobna živinoreja onesnažuje okolje

 • pozna vzroke za povečano število škodljivcev v monokulturnih nasadih

 • pozna negativne posledice pretiranega kemičnega zatiranja škodljivcev

 • pozna pomen uporabe razkuženih substratov in kolobarjenja v vrtnarstvu

 • primerja sestavo tal v različnih ekosistemih

 • na primeru prehranjevalnega spleta primerja pretok energije ter kroženje snovi v gozdu in antropogenih ekosistemih

 • razloži pomen mikoriznih organizmov za ohranjanje gozdov

 • razlikuje med varovalnim in gospodarskim gozdom

 • opredeli pomen gozda kot proizvajalca kisika in organskih snovi ter njegov vpliv na vodne razmere v okolju

 • opredeli ukrepe, s katerimi lahko zmanjšamo propadanje gozdov in onesnaževanje antropogenih ekosistemov

 • razloži vpliv hrupa na ljudi in predlaga ukrepe za njegovo zmanjšanje

 • razume pomen skladiščenja, recikliranja in uporabe odpadkov kot sekundarnih surovin za pridobivanje energije

 • opredeli prednosti in pomanjkljivosti tradicionalnega in industrijskega kmetijstva

 • razloži posledice zmanjšane biotske raznovrstnosti

 • razloži nevarnosti enostranskega mineralnega gnojenja, pretiranega kemičnega zatiranja škodljivcev

 • našteje vzroke za povečano število škodljivcev v monokulturnih nasadih

 • opredeli posledice onesnaževanja okolja, ki ga povzročajo velike farme in navede ukrepe za izboljšanje stanja

 • razloži vpliv uporabe razkuženih substratov in kolobarjenja v vrtnarstvu

 • Razvija skrb za lastno zdravje

  Razvija primeren odnos do gozda in antropogenih ekosistemov

  Razvija osebno in poklicno odgovornost glede onesnaževanja

  Razvija natančnost, strokovnost, zanesljivost, varčnost in ekološko zavest

  Se zave pomena recikliranja odpadkov v prihodnosti in njihove uporabe kot sekundarnih surovin za pridobivanje energije

  Ekskurzija: gozdna učna pot

  Vaja: povzročitelji hrupa v delovnem okolju

  Vaja: določanje sežigne entalpije etanola

  GENETSKO SPREMENJENI ORGANIZMI ZARADI UMETNE SELEKCIJE, MUTACIJ, GENETSKEGA INŽENIRINGA

   

   

 • pozna vpliv umetne selekcije, mutacij in genetskega inženiringa na organizme

 • pozna uporabnost biotehnologije

 • razloži, kako umetna selekcija, mutacije in genetski inženiring pomagajo človeku pri proizvodnji več hrane, bolj zdrave hrane, varovanju okolja

 • opiše primer uporabe biotehnologije v zdravstvu in kmetijstvu

 • Razvija zavest o strokovni odgovornosti

  Razvija pravilen odnos do genetsko spremenjenih organizmov, pridobljenih z genetskim inženiringom

   

  VAROVANJE NARAVNE DEDIŠČINE

   

   

   

 • pozna pojem naravna dediščina in pomen naravne dediščine

 • opredeli pojem naravna dediščina in razume pomen varovanja naravne dediščine

 • našteje naše zavarovane rastline

 • Razvija pravilen odnos do zavarovanih rastlin in živali

  Vaja: razstava fotografij zavarovanih rastlin in živali


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • nevarne snovi, zrak, vode, tla

 • korozija

 • pesticidi

 • mineralna gnojila

 • Kemija

 • snovi in njihove pretvorbe;

 • nevarne snovi, zrak, vode, tla, korozija, pesticidi;

 • gozdni in antropogeni ekosistemi

 • Geografija

  Vrtnarstvo

  Dendrologija

 • poznavanje geografskih značilnosti Slovenije;

 • relief, klima;

 • življenjski procesi

 • bolezni pri človeku

 • Biologija z ekologijo

 • rastlinski organi;

 • bolezni pri človeku;

 • poškodbe in bolezni pri rastlinah zaradi vplivov okolja

 • Biologija z ekologijo

  Vrtnarstvo

  Praktični pouk

 • poškodbe in bolezni pri rastlinah zaradi vplivov okolja;

 • nevarnosti enostranskega mineralnega gnojenja

 • Vrtnarski stroji in naprave

  Vrtnarstvo

  Praktični pouk

 • mineralna gnojila;

 • nevarne snovi, zrak, tla, nevarnosti pretiranega kemičnega zatiranja škodljivcev

 • Vrtnarstvo

  Praktični pouk

 • nevarne snovi, zrak, tla, pesticidi;