SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: VRTNARSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 35.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 14. 1. 2000

1. IME PREDMETA

VRTNARSKI STROJI IN NAPRAVE

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

49

21

70

2.

62

8

70

3.

   

 

4.

   

 

skupaj

111

29

140


 • T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

  ** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

  3. USMERJEVALNI CILJI

  Pri predmetu dijaki:

 • spozna pomen strojev in orodij v vrtnarski proizvodnji,
 • spozna vlogo fizike v sodobni tehnologiji,
 • usvoji znanja o merjenju z grafičnim in diagramskim prikazom,
 • spozna pomen standardov,
 • usvoji osnovna znanja za izdelovanje načrtov,
 • spozna osnovne fizikalne veličine ter njihov vpliv v delovnem okolju,
 • spozna naravne pojave in njihove zakonitosti,
 • pozna sile, ki delujejo v naravi,
 • spozna vrste gibanj,
 • spozna fizikalne pojave pri gibanju tekočin in fazne prehode snovi,
 • se seznani s kalorično in mehansko energijo,
 • zna uporabljati vire električne energije pri svojem delu,
 • pozna materiale, iz katerih so zgrajeni vrtnarski stroji in oprema,
 • spozna traktor kot osnovni pogonski stroj v kmetijstvu,
 • se nauči razlikovati vrtnarske stroje po vrsti opravil,
 • zna izbrati ustrezno orodje ali stroj glede na vrsto opravila in pogoje izvajanja,
 • se nauči varnega dela s stroji in orodji,
 • spozna alternativne načine vzgoje rastlin.

 • 4. OPERATIVNI CILJI

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  Dijak

  Dijak

  Dijak

   

  PREGLED KMETIJSKE MEHANIZACIJE

   

   

   

 • pozna mehanizacijo v preteklosti

 • razume terminologijo pojmov

 • pozna razdelitev strojev po namenu v rastlinski proizvodnji

 • pozna zahteve pri nabavi in proizvodnji mehanizacije

 • zna primerjati delo s stroji in orodji;

 • razlikuje uporabo posameznih skupin orodij in strojev v pridelovalnih sistemih;

 • Pridobi občutek razvoja mehanizacije skozi čas.

  Pridobi motivacijo in veselje za opravljanje dela s stroji in orodji.

  Ogledi strojev v šolskem strojnem parku.

  Prikaz stenske slike o razdelitvi strojev po namenu.

  Predstavitev kataloga strojev.

  MERSKE ENOTE IN UPORABA

   

   

   

 • pozna osnovne merske količine in enote

 • razume sestavljene merske količine in enote

 • pozna uporabo dovoljenih merskih enot

 • pozna uporabo količin in enot (dolžinskih, površinskih, utežnih in prostorninskih)

 • zna načine merjenja;

 • razlikuje dovoljene merske količine in enote po SI sistemu;

 • Upošteva razvoj merilnih tehnik

  Krepi sposobnosti za merjenje na terenu, predvsem pa inovativnost kar mu lahko izboljša delovno kariero.

  Reševanje uporabnih nalog z merskimi enotami.

  Diskusija

  Vaja: napaka pri merjenju.

  STANDARD

   

   

   

 • pozna standarde

 • razloži pomen standardizacije, ki omogoča hitro nabavo in zamenjavo poškodovanih delov;

 • razlikuje vrste standardov;

 • razloži pomen standarda kot predpis, ki določa lastnosti izdelkov in storitev;

 • Razvija strokovnost pri usklajevanju slovenskih standardov z mednarodnimi standardi.

  Prikaz izdelkov z navedbo standardov, ki jim ustrezajo.

  TEHNIŠKO RISANJE

   

   

   

 • pozna pomen risb – načrt za izdelovalca

 • pozna formate risb

 • pozna merila

 • se nauči pravila tehniškega risanja;

 • razlikuje načine prikazovanja predmeta na risbi;

 • prepozna različne vrste risb;

 • Razvija osnovna znanja za izdelovanje načrtov.

  Razvija sposobnost vizualnega predstavljanja svoje zamisli.

  Osvoji nekatera pravila komuniciranja v tehniških strokah.

  Izdelava tehniških risb.

  SILE

   

   

   

 • pozna vpliv sile na gibanje

 • razume trenje

 • razume pojem vztrajnosti

 • razume pojem tlak

 • dokaže vpliv delovanja sile na telo;

 • razloži fizikalne zakonitosti tlaka;

 • opiše nekaj učinkov sile in njene povzročitelje;

 • razloži Newtonov zakon;

 • razloži zakon o hidrostatičnem vzgonu;

 • Razvija sposobnost samostojnega ravnanja pri delu, ker pridobi občutek delovanja okolja na delavca.

  Zave se vremenskih pojavov.

  Demonstracija: trenje.

  Vaja:

 • delovanje sil,

 • določanje zračnega tlaka.

 • GIBANJE

   

   

   

 • pozna statiko

 • pozna kinematiko

 • obvlada vrste gibanj

 • razume enakomerno gibanje

 • razume neenakomerno gibanje

 • se nauči razlikovati gibanje teles glede na delovanje sil (dinamika);

 • primerja gibanje različnih teles;

 • opiše vodoravni met;

 • ponazori prosti pad;

 • razloži kotaljenje;

 • Razvija natančnost in skrbnost pri delu.

  Razvije natančnost pri določanju hitrosti teles.

  Demonstracije različnih gibanj.

  Vaja:

 • prosti pad,

 • merjenje hitrosti.

 • NAVOR

   

   

   

 • razume navor – vrtilni moment

 • razloži izrek o ravnovesju teles;

 • opredeli pojem navor in razloži izrek o ravnovesju navorov pri uporabi strojev;

 • Razvije strokovnost glede razlikovanja moči in navora,

  Diskusija

  Vaja:

 • merjenje navora,

 • ravnovesje navorov.

 • ENERGIJA TELESA

   

   

   

 • pozna kinetično energijo

 • pozna potencialno energijo

 • pozna prožnostno energijo

 • pozna pojem toplotna energija

 • opredeli pojma delo in moč;

 • razloži zmožnost teles za opravljanje dela;

 • Razvija sposobnost, strokovnost in inovativnost pri izkoriščanju virov energij,

  Vaja:

 • stabilnost podprtega telesa,

 • merjenje izkoristka klanca.

 • ELEKTRIKA

   

   

   

 • razume osnovne zakonitosti električnega toka

 • pozna vrste električnega toka

 • zna primerjati električno energijo z drugimi viri

 • razloži električno delo;

 • definira električno moč;

 • definira električno napetost;,

 • predstavlja si proizvodnjo in transformacijo električnega toka;

 • razvija miselne sposobnosti glede nihanja in elektromagnetnega valovanja;

 • Razvija zanesljivost, skrbnost in varčnost pri uporabi električne energije, ki je ekološko čista pri uporabniku, ne pa tudi pri sami proizvodnji,

  Zave se nevarnosti električnega toka,

  Ogled videokasete: enosmerni in izmenični tok.

  Vaja:

 • merjenje napetosti,

 • merjenje jakosti,

 • vzporedno in zaporedno vezani porabniki.

 • GRADIVA

   

   

   

 • pozna razdelitev gradiv in njihove lastnosti

 • pozna kovinska železna gradiva

 • pozna kovinska neželezna gradiva

 • pozna nekovinska gradiva

 • les, steklo

 • umetne mase, guma

 • tekstil, papir, keramika

 • pozna maziva in goriva

 • se nauči razlikovati gradiva glede na mehanske, fizikalne, kemijske in tehnološke lastnosti;

 • razlikuje pridobivanje različnih gradiv;

 • primerja razlike med kovinskimi in nekovinskimi materiali;

 • določi vrednote naravnih materialov;

 • razlikuje naravna in umetna goriva;

 • opiše različne načine zaščite gradiv;

 • Krepi natančnost in skrbnost pri uporabi materialov.

  Razvija odnos do njihove smotrne uporabe in zaščite in s tem krepi svojo ekološko zavest.

  Demonstracije različnih gradiv.

  Vaja:

 • velikost snovnih delcev,

 • fizikalni pojavi pri gibanju tekočin.

 • STROJNI ELEMENTI

   

   

   

 • pozna pomen strojnih elementov

 • pozna os in gred

 • pozna ležaj

 • pozna vzmet

 • pozna razstavljivo zvezo

 • pozna nerazstavljivo zvezo

 • pozna gonila

 • pozna sklopke

 • pozna cevne vode

 • obvlada orodja za delo s strojnimi elementi

 • opiše raznolikost povezav strojnih delov;

 • razloži pomen posameznih delov pri transmisiji;

 • primerja elemente za pretok snovi;

 • uporabi ustrezna orodja pri vzdrževanju strojev;

 • Krepi občutek za zapleteno zgradbo strojev glede na raznolikost in število sestavnih delov.

  Zave se razvoja strojegradnje, kar zahteva, da se vedno izobražuje, saj bo le tako uspeval na delovnem področju.

  Demonstracija strojnih elementov.

  Demonstracija orodij za vzdrževanje.

  Vaja: uporaba pravilnega orodja pri popravilih.

  TRAKTOR KOT VLEČNI IN POGONSKI STROJ

   

   

   

 • pozna razdelitev traktorjev

 • -enoosni

 • -dvoosni

 • -goseničar

 • primerja uporabnost različnih traktorjev glede na velikost površine in namen obdelave;

 • Razvija strokovnost glede uporabe posameznih vrst traktorjev.

  Ogled makete traktorja.

  Pregled kataloga traktorjev.

 • pozna glavne sklope traktorja

 • -pozna motor

 • -pozna transmisijske naprave

 • -pozna vozne naprave

 • -pozna krmilni sistem

 • -pozna zavorne naprave

 • -obvlada električno oprema traktorja

 • -obvlada naprave za priključevanje

 • -pozna hidravlično napravo

 • -pozna opremo traktorja

 • razlikuje sestavne dele traktorja;

 • primerja različne vrste motorjev (Ottov, Diesel);

 • razloži povezavo sklopke z menjalnikom;

 • izračuna prestavna razmerja v pogonu;

 • opiše vožnjo v ovinku in zdrs koles;

 • razloži pomen koles in vzmetenja;

 • primerja različne izvedbe krmiljenja traktorja;

 • opiše dejavnike, ki vplivajo na uspešnost ustavljanja vozila;

 • primerja različne načine zaviranja;

 • razlikuje naprave za proizvajanje in shranjevanje električnega toka;

 • razlikuje svetlobne naprave na prednji in zadnji strani traktorja;

 • primerja različne naprave s katerimi lahko priključimo;

 • stroje k traktorju;

 • razloži pomen kabine in sedeža za varno in udobno delo s traktorjem;

 • Zave se, da je traktor zapleten stroj, sestavljen iz večjega števila sklopov, ki morajo usklajeno delovati.

  Zave se, da je traktor uporaben šele takrat, ko nanj priključimo delovni stroj.

  Razvija zavest, natančnost in odgovornost pri delu s traktorjem, ker je traktor lahko nevaren, če ga ne uporabljamo pravilno.

  Razvije delovno odgovornosti pri priključevanju različnih priključkov.

  Ogled videokasete: delovanje Ottovega motorja.

  Ogled sheme posameznih delov traktorja.

  Vaja: vzdrževanje traktorja (zamenjava olja, pregled hladilne tekočine, pregled destilirane vode v akumulatorju).

  DELOVNI STROJI IN NAPRAVE V VRTNARSTVU

   

   

   

 • pozna stroje za osnovno obdelavo

 • razume pomen obdelave; čas, način in globino oranja

 • našteje in opiše vrste orodij in strojev za osnovno obdelavo tal (lemežni plug, vrtavkasti plug, prekopalnik, lopatnik);

 • določi najustreznejši način obdelave glede na zahtevnost rastline;

 • primerja uporabo pluga in prekopalnika;

 • Krepi ustrezen odnos do rastlin, ki jih oskrbujemo od setve do spravila.

  Razvija zavest, strokovnost, natančnost in odgovornost za pravilno izbiro strojev in orodij.

  Usvoji natančnost pri pripravi tal za vznik semena.

  Pregled prospektov

  Ogled videokasete

  Ogled diapozitivov

  Ogledi strojev

  Razlaga stenske slike (vrste strojev po opravilih).

  Vaja: nastavitev lemežnega pluga.

 • pozna stroje za dopolnilno obdelavo

 • pozna pomen dopolnilne obdelave

 • našteje in opiše vrste orodij in strojev za dopolnilno obdelavo tal (kultivator, krožne brane, klinaste brane, kotalne brane, valjarji, predsetvenik, prekopalnik, združena orodja);

 • spozna, da pravilna priprava zemljišča vpliva na kakovost in količino pridelka;

 •    

 • pozna stroje za gnojenje

 • pozna vrste gnojil, čas gnojenja (osnovno gnojenje in dognojevanje)

 • našteje in opiše stroje za gnojenje (trosilniki organskih gnojil, cisterne, trosilniki mineralnih gnojil);

 • opiše razlike med osnovnim gnojenjem in dognojevanjem med rastjo;

 • določi pravilen čas gnojenja glede na vrsto gnojila;

 • primerja stroje glede na obliko in vrsto gnojila;

 • Razvija občutek za pravilno uporabo gnojil in način doziranja.

   

 • pozna načine setve in saditve

 • pozna stroje za setev in saditev

 • pozna polagalnik folije

 • pozna stroje za polnjenje lončkov in stroje za setev v multiplošče

 • razlikuje pojma setev in saditev;

 • opiše načine setve oziroma saditve;

 • določi ustrezen način setve glede na gojeno rastlino;

 • našteje in opiše stroje za setev in saditev;

 • opiše posamezne vrste sejalnic (presledna in strnjena setev);

 • opiše delovanje sadilnika krompirja;

 • razloži uporabo presajalnika;

 • primerja pridelovanje rastlin na foliji in na klasični način;

 • Zave se, da je pridelek odvisen od kakovosti setve in oskrbe med rastjo.

  Vaja: sejalni preizkus.

 • pozna pomen oskrbe

 • pozna stroje za oskrbo rastlin med rastjo

 • pozna pomen okopalnika

 • pozna namakalne sisteme

 • razloži pomen oskrbe rastlin;

 • našteje in opiše stroje za oskrbo rastlin med rastjo;

 • prepozna pomen zalivanja za rast rastlin ter kakovost in količino pridelka;

 • Zave se, da je kakovosten pridelek v največji meri odvisen od ustrezne količine vode v razvoju rastline.

   

 • pozna načine varstva rastlin

 • pozna stroje za varstvo rastlin

 • pozna pomen sterilizacije tal

 • primerja razlike med mehanskim in kemičnim načinom varstva;

 • našteje in opiše vrste strojev za varstvo rastlin (škropilnice, pršilniki, zaprašilnki);

 • opiše pomen sterilizacije tal za vznik in rast rastlin;

 • usvoji postopek kemičnega varstva rastlin;

 • opiše naravne načine zatiranja škodljivcev in bolezni;

 • Krepi ekološko zavest in izbira načine varstva rastlin, ki so okolju prijaznejši.

  Vaja: škropilni preizkus.

 • pozna stroje za spravilo rastlin

 • pozna načine spravila vrtnin z nadzemnimi in podzemnimi plodovi

 • našteje in opiše stroje za spravilo rastlin;

 • razloži spravilo rastlin s plodovi pod zemljo (krompir, korenje, čebula, pesa);

 • razloži spravilo rastlin s plodovi nad zemljo (paradižnik, solatnice, kapusnice);

 • Zave se, da so od načina spravila pridelka odvisne poškodbe plodov.

   

  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

  Pregled kmetijske mehanizacije

  Gospodarsko poslovanje

  Kemija

  Biologija

  Varstvo rastlin

 • merila o uspešnosti poslovanja;

 • načini obdelave in vrste tal, gnojenje;

 • načini zaščite rastlin;

 • Standardi

  Vrtnarstvo

 • pridelava zelenjadnic;,

 • Merske enote in uporaba

  Matematika

  Fizika

 • merske enote, načini merjenja, vrste meril;

 • Tehniško risanje

  Krajinsko vrtnarstvo

 • merila, vrste risb, projekcije;

 • Sile

  Gibanje

  Navor

  Energija

  Elektrika

  Fizika

 • gibanje, sile, navor, mehanska in kalorična energija in elektrika;

 • Gradiva

  Kemija

  Vrtnarstvo

 • gradiva;

 • Vrtnarsko orodje in naprave

  Vrtnarstvo

 • različne vrste vrtnarskega orodja;

 • Delovni stroji v vrtnarstvu

  Rastlinska proizvodnja

  Vrtnarstvo

  Praktični pouk

 • delovni stroji za različna opravila v vrtnarstvu;