SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: VRTNARSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 35.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 14. 1. 2000

1. IME PREDMETA

VRTNARSKA TEHNIKA - izbirni predmet

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

   

 

3.

63

7

70

4.

   

 

skupaj

63

7

70


* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Dijak:

 • obnovi in poglobi znanja o vplivu podnebnih in talnih dejavnikov na rast in razvoj rastlin,
 • primerja vplive gnojenja z različnimi gnojili na rast, količino in kakovost pridelka,
 • spozna pomen kemične analize tal za pravilno uporabo gnojil,
 • zna primerjati znake pomanjkanja hranil na rastlini z bolezenskimi znaki ali znaki poškodb,
 • zna izbrati ustrezen način razmnoževanja za različne rastline,
 • spozna, da se življenjska doba rastlin podaljša ob kontrolirani atmosferi,
 • spozna različne vrste zavarovanih prostorov,
 • razlikuje pogoje za pridelovanje sadik na prostem in v zavarovanem prostoru,
 • spozna prednosti gojenja rastlin na pokritih tleh,
 • spozna razpoložljive vire energije za ogrevanje toplih gred in rastlinjakov,
 • zna razlikovati lastnosti plastenjaka in steklenjaka,
 • pozna vse dejavnike, ki jih lahko uravnavamo v rastlinjaku,
 • usvoji znanja o uravnavanju različnih dejavnikov v rastlinjaku (ročnem, avtomatskem),
 • zna izračunati toplotno bilanco rastlinjaka,
 • poglobi znanja o alternativnih načinih vzgoje rastlin,
 • pozna strojno opremo v rastlinjaku,
 • spozna najpogostejše bolezni in škodljivce rastlin v zavarovanem prostoru,
 • pozna pomen razkuževanja prostorov in setvenega materiala pred ponovno uporabo.

 • 4. OPERATIVNI CILJI

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  DEJAVNIKI RASTI V ZAVAROVANEM PROSTORU

  Dijak

  Dijak

   

 • obnovi in poglobi znanja o svetlobi, toploti, vodi in zraku

 • obnovi in poglobi znanja o lastnostih tal (fizikalnih, kemičnih in bioloških)

 • dopolni znanja o rastlinskih hranilih

 • razume kemično analizo tal

 • obvlada gnojenje rastlin

 • pozna gnojenje v zavarovanem prostoru

 • razloži vpliv svetlobe različnih valovnih dolžin na življenjske procese v rastlini

 • prepozna znake pomanjkanja svetlobe na rastlini

 • opiše odvisnost rastlin od trajanja osvetlitve

 • primerja lastnosti različnih tal

 • prepozna vrste tal, ki so najboljše za rast rastlin

 • razloži pomen razvrščanja rastlinskih hranil po pomembnosti za rast rastlin

 • prepozna znake pomanjkanja hranil na rastlini

 • primerja gnojenje rastlin, gojenih na prostem, z rastlinami v zavarovanem prostoru

 • razlikuje posamezna mineralna gnojila med sabo

 • Razvija sposobnost opazovanja.

  Razvije pravilen odnos do tal in pravilne izrabe tal.

  Razvija občutek pravilne uporabe gnojil.

  Krepi ekološko zavest.

  Razvija sposobnost opazovanja.

  Razvija čut za natančnost.

  Ogled rastlin, ki so rasle v različno osvetljenih prostorih.

  Vaja:

 • določitev teksture in strukture tal,

 • določitev ph vrednosti tal.

  Ogled vrtnarskih centrov, ki prodajajo različna gnojila.

  Prikaz različnih mineralnih gnojil.

  Prikaz diapozitivov rastlin z znaki pomanjkanja ali presežkov različnih hranil.

 • PRIDELOVANJE SADIK V ZAVAROVANEM PROSTORU

   

   

   

 • ponovi in poglobi znanja o lastnostih semena

 • obnovi znanja o načinih razmnoževanja (generativno, vegetativno in meristemsko)

 • obnovi znanja o dejavnikih setve (čas in način setve, količina semena)

 • obvlada setvene substrate

 • obnovi znanja o setvenih pripomočkih (setveni zabojčki, multiplošče)

 • pozna pridelovanje sadik v zavarovanih prostorih

 • pozna gojenje sadik v gojitvenih ploščah

 • razume pomen utrjevanja sadik

 • izračuna potrebno količino semena

 • prepozna semena različnih rastlin

 • izbere ustrezen način in čas setve za posamezne vrste rastlin

 • razlikuje setvene substrate

 • izbere ustrezen način razmnoževanja

 • spozna prednosti meristemskega razmnoževanja

 • primerja sadike, vzgojene v različnih setvenih pripomočkih

 • razlikuje vzgojo sadik v različnih zavarovanih prostorih

 • Razvija čut za odgovornost in natančnost pri delu.

  Razvija sposobnost opazovanja in razlikovanja

  Se zaveda pomena pravočasnosti.

  Povezuje in ocenjuje primeren način pridelovanja.

  Ogled različnih vrst semen.

  Prikaz setvenih substratov.

  Ogled različnega setvenega materiala.

  Vaja: ogled sejancev in sadik s koreninsko grudo in brez nje.

  Prikaz embalaže za semena in semenske deklaracije.

  PROSTORI ZA SHRANJEVANJE VRTNIN IN OKRASNIH RASTLIN

   

   

   

 • pozna pomen skladišč

 • pozna pomen hladilnic

 • razlikuje vrste prostorov za shranjevanje vrtnin in okrasnih rastlin

 • Se zaveda, da pravilno shranjevanje podaljša življenjsko dobo rastlinam

  Razvija čut za odgovornost in natančnost pri delu

  Ogled skladišča in hladilnice.

  ZAVAROVANI PROSTORI

   

   

   

 • pozna pomen vzgoje rastlin v zavarovanem prostoru

 • pozna vrste zaščitenih prostorov

 •    

  Pomen in vrste vetrobranov

 • primerja razlike v vzgoji rastlin na prostem in v zaščitenem prostoru

 • se nauči, da zaščita pred vetrom vpliva na mikroklimatske razmere v območju rastline in omogoča zgodnejši pridelek

 • Se zave, da je izbira prostora odvisna od zahteve gojene rastline

  Razvije odnos do pravilne izbire in izrabe prostora

  Se zave pomena zanesljivosti pri delu

   

  Pomen in vrste folij

     

 • za pokrivanje tal

 • za pokrivanje rastlin

 • razlikuje folije po namenu uporabe

 • spozna prednosti pridelovanja rastlin na pokritih tleh

 • sklepa, da ima barva folij vpliv na kakovost in količino pridelka

 • Razvija sposobnost opazovanja in ocenjevanja

  Razvija občutek za natančnost

  Prikaz folij za pokrivanje tal.

  Prikaz folij za pokrivanje rastlin.

  Pomen in vrste tunelov (nizki, visoki)

 • izbere ustrezno vrsto tunela glede na zahteve gojene rastline

 • spozna materiale za postavitev tunela

 • izdela načrt za postavitev tunela

 • Krepi čut za opazovanje in razlikovanje

  Se zave, da pravilna izbira načina ogrevanja vpliva na ekonomičnost proizvodnje

  Prikaz videokasete o strojih za polaganje folije in postavitve tunelov.

  Ogled nizkih in polvisokih tunelov.

  Prikaz vzorcev mehkih kritin (folij).

  Pomen in vrste zaprtih gred

   

   

   

 • oblike zaprtih gred (enojne, dvojne)

 • vrste gred glede na način ogrevanja (tople, poltople, hladne)

 • priprava tople grede

 • pozna pomen pokrivanja in zračenja

 • primerja načine ogrevanja v zaprtih gredah

 • se nauči razlikovati med rastlinami, ki so primerne za vzgojo v posamezni vrsti zaprte grede

 • razloži pomen zračenja v zaprti gredi

 •  

  Prikaz vzorcev trdih kritin.

  Ogled enojnih in dvojnih zaprtih gred.

  Vaja: priprava tople grede na šolskem vrtu.

  Pomen in vrste rastlinjakov

   

   

   

 • razume pravilno izbiro prostora za postavitev rastlinjaka

 • pozna oblike (enokapni in dvokapni)

 • pozna materiale za prekrivanje (mehka in trda kritina)

 • razume primerno izbiro ogrodja glede na vrsto kritine

 • pozna pomen uravnavanja mikroklime v rastlinjaku

 • razume načine uravnavanja svetlobe

 • razume pomen uravnavanja toplote (viri ogrevanja, načini, talno in lokalno ogrevanje)

 • pozna ogrevanje s sončno energijo (aktivna in pasivna izraba)

 • pozna načine zmanjšanja stroškov za ogrevanje

 • spozna načine zračenja (bočno, slemensko)

 • spozna pomen dodajanja CO2

 • pozna opremo v rastlinjaku

 • razume pomen pravilne izbire prostora za rastlinjake

 • razlikuje posebnosti steklenjakov in plastenjakov

 • razlikuje najprimernejše dejavnike, s katerimi uravnavamo rast

 • prepozna najustreznejše načine ogrevanja

 • razume pomen dodajanja CO2

 • razlikuje načine uravnavanja pogojev v zavarovanem prostoru (avtomatsko in ročno)

 • izračuna toplotno bilanco rastlinjaka

 • Razvija ekonomičnost.

  Nauči se racionalnega izkoriščanja energije.

  Razvija sposobnost opazovanja.

  Razvija občutek za natančnost pri delu.

  Razvije sposobnost komuniciranja.

  Razvije si osebno odgovornost do dela.

  Ogled plastenjakov in steklenjakov.

  Prikaz uravnavanja rastnih dejavnikov v rastlinjaku.

  Vaja: ogled delovne opreme rastlinjaka.

  Prikaz vzorcev kritin.

  HIDROPONSKI NAČIN VZGOJE RASTLIN V ZAVAROVANEM PROSTORU

   

   

   

 • pozna pomen hidroponskega gojenja rastlin

 • pozna materiale, ki se uporabljajo pri posameznem načinu hidroponske vzgoje

 • se nauči pomena gojenja rastlin na vodni osnovi

 • primerja različne načine hidroponskega gojenja

 • Usvaja znanja o alternativnih načinih vzgoje rastlin.

  Razvija čut za opazovanje in razlikovanje.

  Ogled: diapozitivi z različnimi načini hidroponskega gojenja.

  VARSTVO RASLIN V ZAVAROVANIH PROSTORIH

   

   

   

 • obnovi znanja o povzročiteljih bolezni in poškodb na rastlinah

 • obnovi znanja o načinih varstva

 • obnovi znanja o razkuževanju substratov in semenskega blaga

 • prepozna najpogostejše bolezni in škodljivce v zavarovanih prostorih na rastlinah

 • izbere ustrezen pripravek za varstvo gojene rastline

 • razloži pomen razkuževanja za zdravstveno stanje rastline med rastjo

 • loči vzroke za bolezni in poškodbe na rastlinah, gojenih na prostem, in rastlinah v zaščitenih prostorih

 • Razvija odnos do okolju prijaznih načinov varstva rastlin.

  Razvija ekološko zavest.

  Se zave natančnosti pri delu.

  Se zaveda pomena pravočasnosti.

  Diskusija

  Vaja: prepoznavanje znakov obolelosti rastlin.

  Ogled pripravkov v vrtnem centru.

  Ogled razkuževanja substratov v šolskem rastlinjaku.

  DELOVNI STROJI, PRIPOMOČKI IN NAPRAVE V ZAVAROVANEM PROSTORU

   

   

   

 • pozna stroje za predsetveno pripravo tal v rastlinjaku

 • obnovi znanja o setvenih strojih in polagalnikih

 • pozna vrste sejalnic za setev v gojitvene plošče

 • pozna naprave za prekrivanje semena

 • obnovi znanja o strojih za oskrbo med rastjo

 • pozna naprave za namakanje

 • pozna delovna orodja in pripomočke

 • razloži uporabnost različnih strojev za predsetveno obdelavo

 • razlikuje vrste sejalnic za setev v gojitvene plošče glede na kakovost setve in ekonomičnost

 • izbere najustreznejši način namakanja glede na zahteve gojene rastline

 • razloži pomen in uporabnost nekaterih pripomočkov

 • Razvija čut za natančnost pri delu.

  Razvije odnos do varnosti pri delu.

  Razvije zavest o odgovornosti za pravilno izbiro strojev, orodij in pripomočkov.

  Ogled strojev v šolskem strojnem parku.

  Ogled namakalnih naprav v rastlinjaku.

  Vaja: uporabnost delovnih pripomočkov.

  VZDRŽEVANJE IN PRIPRAVA OBJEKTOV ZA GOJENJE VRTNIN

   

   

   

 • pozna pomen čiščenja notranjosti gojenega prostora

 • pozna pomen čiščenja zunanjosti rastlinjakov

 • opiše razkuževanje prostorov, pripomočkov in orodij

 • se nauči različnih načinov čiščenja

 • Pridobi čut za odgovornost in natančnost pri delu.

  Razvije odnos do varnosti pri delu.

  Diskusija


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • dejavniki rasti v zavarovanem prostoru

 • Vrtnarski stroji in naprave

  Praktični pouk

  Fizika

  Okrasne zelnate rastline

  Praktični pouk

 • zavarovani prostori

 • določanje ph vrednosti

 • svetloba

 • oskrba rastlin

 • gnojila in tehnika gnojenja

 • pridelovanje sadik v zavarovanem prostoru

 • Okrasne zelnate rastline

  Praktični pouk

  Zelenjadarstvo

  Rastlinska proizvodnja

 • razmnoževanje rastlin

 • pridelovanje sadik

 • setveni material

 • lastnosti semena in načini setve

 • prostori za shranjevanje vrtnin in okrasnih rastlin

 • Praktični pouk

 • oskrba vrtnin, skladiščenje

 • zavarovani prostori

 • hidroponski način vzgoje

 • Okrasne zelnate rastline

  Zelenjadarstvo

  Praktični pouk

  Gospodarsko poslovanje

  Rastlinska proizvodnja

 • pridelovanje vrtnin

 • gospodarnost

 • načrtovanje

 • vzgoja vrtnin v različnih substratih

 • varstvo rastlin v zaščitenih prostorih

 • Praktični pouk

  Varstvo rastlin

  Ekologija

 • bolezni in poškodbe okrasnih rastlin in vrtnin

 • vrste pripravkov

 • naravni načini zatiranja

 • skrb za zdravo okolje

 • vzdrževanje in priprava objektov za gojenje vrtnin

 • Varstvo rastlin

  Praktični pouk

 • razkuževanje prostorov

 • pripravki za

 • razkuževanje

 • delovni stroji, naprave in pripomočki

 • Vrtnarski stroji

 • stroji po namenu uporabe

 • hidroponika

 • Splošno vrtnarstvo

  Zelenjadarstvo

 • vzgoja vrtnin v različnih substratih

 • delovni stroji v vrtnarstvu

 • Rastlinska proizvodnja

  Splošno vrtnarstvo

 • delovni stroji za različna opravila v vrtnarstvu