SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: VRTNARSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 35.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 14. 1. 2000

1. IME PREDMETA

VRTNO SADJARSTVO - izbirni predmet

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

   

 

3.

   

 

4.

68

 

68

skupaj

68

 

68


* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Dijak:

 • spozna zgodovinski razvoj sadjarstva in domovino sadnih rastlin,
 • spozna vlogo sadjarstva pri nas,
 • spozna stopnje intenzivnosti sadjarstva in pomen obnove nasadov,
 • spozna razporeditev sadnih rastlin po skupinah in vrstah,
 • zna opisati zgradbo sadnih rastlin,
 • spozna življenjska in letna obdobja sadnih rastlin,
 • spozna dejavnike, ki vplivajo na rast in rodnost sadnih rastlin,
 • spozna posebnosti razmnoževanja sadnih rastlin,
 • usvoji znanje o podnebnih in talnih vplivih na sadne rastline ter varstvo pred neugodnimi vplivi nanje,
 • spozna sajenje sadnih rastlin, obdelavo tal, gnojenje in namakanje,
 • spozna načine vzgoje sadnih rastlin in načine obrezovanja,
 • spozna bolezni in škodljivce sadnih rastlin ter varstvo pred njimi,
 • spozna posebnosti sadnih vrst,
 • spozna možnosti za shranjevanje in predelavo različnega sadja.

 • 4. OPERATIVNI CILJI

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  UVOD V VRTNO SADJARSTVO

  Dijak

  Dijak

   

 • pozna zgodovino sadjarstva

 • pozna izvor sadnih rastlin

 • razume vlogo sadjarstva in rajonizacijo

 • pozna stopnje intenzivnosti sadjarstva

 • razume pomen obnove nasadov

 • spozna razvoj sadjarstva časovno, krajevno in v primerjavi z naraščanjem in razvojem človeštva, znanosti in tehnike

 • spozna domovino sadnih rastlin

 • spozna vlogo sadnih rastlin in pomen rajonizacije v svetu in v Sloveniji

 • usposobi se za izbiro in vzgojo sadnih rastlin na določenem območju, pri tem pa upošteva priporočene sadne vrste

 •  analizira gospodarski pomen sadjarstva v Sloveniji

 • razlikuje stopnje intenzivnosti pridelave sadja

 • spozna pomen obnove nasadov

 • Razvija inovativnost in sposobnost odkrivanja povezav med tehnološkim razvojem v industriji in v sadjarstvu.

  Se zaveda skrbnosti pri ravnanju s sadnimi rastlinami in zna ceniti vzgojo sadnih rastlin in pridelavo sadja.

  Se zaveda pomena različne uporabe sadnih rastlin.

  Razvija sposobnost komuniciranja.

  Razvija osebno in delovno odgovornost ter se hkrati zaveda pomembnosti reševanja problema lakote v svetu.

  Diskusija

  ZNAČILNOSTI SADNIH RASTLIN

   

   

   

 • pozna razporeditev sadnih vrst

 • obvlada zgradbo sadnih rastlin

 • se nauči delitve sadnih rastlin po skupinah in vrstah

 • primerja zgradbo sadnih in drugih rastlin

 • opazuje in prepozna razvoj uporabnih delov sadnih rastlin

 • Razvija sposobnost za opazovanje in razlikovanje rastlin.

  Krepi pravilen odnos do rastlin.

  Ugotovi uporabo posameznih rastlinskih organov v prehrani.

  Demonstracija: prikaz brstov in rodnega lesa.

  Degustacija sadja.

  RAST IN RAZVOJ SADNEGA DREVJA

   

   

   

 • pozna življenjska in letna obdobja

 • pozna dejavnike, ki vplivajo na cvetenje in razume opraševalne odnose in oploditev

 • razume pomen uravnavanja rasti in rodnosti

 • razlikuje sadne rastline v različnih življenjskih in letnih obdobjih

 • obnovi znanje o cvetovih in cvetenju ter dejavnike, ki vplivajo na cvetenje

 • spozna opraševalne odnose in obnovi znanje o oploditvi

 • spozna fenofaze cvetenja

 • spozna izmenično rodnost in pomen partenokarpije

 • določi in izbere ukrepe za uravnavanje rasti in rodnosti

 • Se zaveda skrbi za rastline in ekonomičnosti pridelave sadnih rastlin.

  Se zaveda vplivov človeka in narave na cvetenje, oprašitev in oploditev sadnih rastlin.

  Razvija ekološko zavest do varstva narave.

  Razvija osebno in strokovno odgovornost do optimalne pridelave sadja.

   

  RAZMNOŽEVANJE SADNIH RASTLIN

   

   

   

 • pozna načine razmnoževanja sadnih rastlin

 • utrdi znanje o razmnoževanju rastlin

 • primerja razmnoževanje sadnih in drugih rastlin

 • spozna posebnosti razmnoževanja sadnih rastlin v sadnih drevesnicah

 • Razvija pravilen odnos do sadilnega materiala.

  Se zaveda odgovornosti pri razmnoževanju sadnih rastlin.

  Se zaveda prilagajanja tržnim zakonitostim.

   

  EKOLOGIJA SADNIH RASTLIN

   

   

   

 • obvlada ekologijo sadnih rastlin

 • zna prepoznati najugodnejše pogoje za rast sadnih rastlin

 • utrdi znanje o vplivu svetlobe, toplote, vode in vlage, vetra, snega, toče, lege in zemlje

 • spozna posebnosti ekologije sadnih rastlin in jih primerja z gojenjem drugih rastlin

 • predvidi omilitev ali izničenje neugodnih vplivov nekaterih dejavnikov podnebja in zemlje

 • Razvija sposobnost opazovanja in spreminjanja naravnih pojavov v okolju, ki ga obdaja.

  Razvija pravilen odnos do tal in do pravilne izrabe tal.

  Se zaveda pomena strokovnosti pri poseganju v ekološke dejavnike.

  Razvija zavest o pomenu zdravega in škodljivosti onesnaženega okolja ter odgovornost pri varstvu okolja.

   

  SAJENJE, VZGOJA IN NEGA SADNIH RASTLIN

   

   

   

 • pozna način sajenja, vzgojo in ukrepe pri ravnanju s sadnimi rastlinami

 • primerja sajenje sadnih in drugih rastlin

 • spozna posebnosti obdelave tal, gnojenja in namakanja pri sadnih rastlinah

 • spozna specifične bolezni in škodljivce sadnih rastlin, obnovi znanje varstva rastlin in ukrepe za zmanjšanje gospodarske škode

 • spozna pomen in načine obrezovanja sadnih rastlin

 • je sposoben predstave o oblikovanju vzgojnih oblik sadnega drevja

 • spozna pomen in načine redčenja ter obiranja sadja

 • Razvija sposobnost opazovanja in ocenjevanja ustreznosti strokovnih ukrepov ter beleženja opazovanega.

  Se zaveda pomena natančnosti, strokovnosti, skrbnosti in zanesljivosti pri delu.

  Se zaveda ekonomičnosti pridelave sadja.

  Zna ceniti trud pri delu.

  Ogled diapozitivov

  Ogled folij

  SADNI IZBOR

   

   

   

 • poznajo osnove pomologije posameznih sadnih rastlin

 • prepozna in opiše posamezne sadne rastline

 • spozna pomen izbire sadnih rastlin za domači vrt in za pridelavo sadja za trg

 • zna izbrati sadne rastline z ozirom na ekološke in morfološke dejavnike ter potrebno nego, ki jo rastlina potrebuje za dobro rast in rodnost

 • oceni možnosti za shranjevanje in predelavo različnih vrst sadja

 • Razvija sposobnost opazovanja, primerjanja in izbiranja najboljših možnosti pri gojenju sadnih rastlin.

  Krepi ekološko zavest.

  Ogled diapozitivov

  Degustacija sadja


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • uvod v vrtno sadjarstvo

 • Zgodovina

  Geografija

  Gospodarsko poslovanje

 • razvoj človeštva, znanosti in tehnike

 • kartografski pregled sveta

 • kmetijstvo - veja gospodarstva

 • značilnosti sadnih rastlin

 • Biologija

  Dendrologija

  Praktični pouk

 • sistematika rastlin

 • zgradba rastlin

 • rastlinski organi

 • rast in razvoj sadnega drevja

 • Biologija

  Praktični pouk

 • rast in razvoj rastlin

 • rast in razvoj sadnega drevja

 • razmnoževanje sadnih rastlin

 • Biologija

  Dendrologija

  Praktični pouk

 • razmnoževanje rastlin

 • razmnoževanje drevnine

 • razmnoževanje

 • ekologija sadnih rastlin

 • Biologija

  Vrtnarstvo

  Dendrologija

  Praktični pouk

 • neživi in živi dejavniki okolja

 • rastlinska proizvodnja

 • pogoji za rast drevnine

 • rast sadnih rastlin

 • sajenje, vzgoja in nega sadnih rastlin

 • Vrtnarstvo

  Dendrologija

  Gospodarsko poslovanje

  Praktični pouk

 • rastlinska proizvodnja, varstvo rastlin

 • vzgoja in oskrba lesnatih rastlin

 • stroški

 • vzgoja in oskrba lesnatih rastlin

 • sadni izbor

 • Vrtnarstvo

  Gospodarsko poslovanje

  Praktični pouk

 • rastlinska proizvodnja

 • trženje, prehranska bilanca, poslovanje

 • sadne rastline