SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: VRTNARSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 35.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 14. 1. 2000

1. IME PREDMETA

VRTNARSTVO

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

50

20

70

2.

50

20

70

3.

50

20

70

4.

48

20

68

skupaj

198

80

278


*  T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijak:

 • usvoji temeljna znanja s področja rastlinske pridelave,
 • oceni glavne dejavnike za rast rastlin in primerja pomembnost le-teh,
 • spozna rastlinska hranila, prepozna in vrednoti pomen gnojenja, obdelave tal in kolobarjenja,
 • usvoji temeljna znanja s področja izbire sort, pridelovanja semena in kakovosti semena,
 • pozna sestavo in vrste substatov,
 • pozna pomen pridelovanja vrtnin iz sadik,
 • usvoji temeljna znanja s področja varstva rastlin,
 • prepozna in uvrsti v sistem najpogostejše bolezni, škodljivce in plevele ter izbere ustrezne načine zatiranja le teh,
 • se usposobi za varno delo s kemičnimi pripravki,
 • prepozna skupine pesticidov in analizira osnovne principe njihovega delovanja,
 • usvoji in primerja posamezne načine varstva rastlin ter analizira pomen integralnega varstva,
 • se zaveda posledic kemičnega varstva na okolje,
 • prepozna in razlikuje različne vrste zelenjadnic, dišavnic in gob, jih botanično imenuje in uvrsti v sistem,
 • izbere in zagovarja primerno tehnologijo pridelovanja, oskrbe, spravila in skladiščenja vrtnin, dišavnic in gob,
 • izdela kolobar in ga zagovarja,
 • razvija sposobnost prilagajanja trgu in tržni zakonitosti.

 • 4. OPERATIVNI CILJI

  1. letnik (rastlinska proizvodnja)

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  Dijak

  Dijak

  Dijak

   

  PODNEBNI DEJAVNIKI RASTI

   

   

   

 • razume pomen svetlobe za rast rastlin

 •  razume pomen toplote za rast rastlin

 •  pozna oblike padavin in oblike zračne vlage

 •  pozna zrak kot dejavnik rasti

 • pozna najpogostejše onesnaževalce zraka pri nas

 • razlikuje in oceni pomen svetlobe toplote, zraka in vode za rast rastlin;

 • predvidi znake na rastlini ob pomanjkanju svetlobe

 • ocenjuje odziv rastlin na dolžino dneva;

 • razlikuje oblike padavin, oblike zračne vlage in ugotavlja razliko med meglo in oblaki;

 • izdela poročilo o najpogostejših virih onesnaževanja v svojem kraju in oceni njihov vpliv na rastline in tla;

 • Razvija sposobnost opazovanja naravnih pojavov in spreminjanja pojavov v okolju, ki ga obdaja.

  Razvija zavest o pomenu zdravega in škodljivosti onesnaženega okolja.

  Ogled najbližje vremenske hišice in spremljanje vremena in vremenskih kart.

  TLA

   

   

   

 •  pozna nastanek tal

 •  pozna sestavine tal

 •  pozna fizikalne, kemične in biološke lastnosti tal

 • primerja pedogenetske dejavnike in razčleni procese, ki vplivajo na nastanek tal;

 • opiše in primerja fizikalne, biološke in kemične lastnosti tal;

 • loči osnovne horizonte tal;

 • Razvija pravilen odnos do tal ter do pravilne izrabe tal.

  Vaja:

 • določitev strukture tal in teksture tal,

 • izkop pedološke jame in opazovanje horizontov tal,

 • določitev pH vrednosti tal s pH metri.

 • GNOJENJE

   

   

   

 • obvlada rastlinska hranila in gibanje hranil v tleh

 • pozna vrste gnojil (organska, mineralna)

 • obvlada pomen gnojenja in načine ohranjanja rodovitnosti tal

 • pozna načine določanja potreb po gnojenju

 • izbere rastlinska hranila po pomembnosti za rast rastlin;

 • imenuje zakone o prehrani rastlin;

 • primerja in predvidi najprimernejša načina ohranjanja rodovitnosti tal pomen posameznih vrst gnojil;

 • zagovarja pomen gnojenja, uporabo in količino gnojil;

 • razloži pomen kemične analize tal;

 • Išče povezave med potrebami rastlin in časom gnojenja.

  Krepi čut za ekološko zavest.

  Vaja:

 • računanje pravilnih odmerkov gnojil za posamezne rastline,

 • odvzem vzorcev zemlje za analizo tal in analiza.

  Ogled vrtnarskih centrov, ki prodajajo različne vrste gnojil.

 • SUBSTRATI

   

   

   

 • pozna sestavo in vrste substratov

 • razloži različne vrste substratov in njihov pomen;

 • prepozna njihovo trgovsko ime in uporabo;

 • Krepi čut za opazovanje in razlikovanje.

  Vaja: ogled substratov v vrtnarskih centrih.

  OBDELOVANJE TAL

   

   

   

 •  razume pomen obdelovanja tal

 • pozna jesensko, spomladansko in poletno obdelavo vrtnin

 • oceni pomen obdelovanja;

 • primerja obdelavo in oskrbo vrtnin v jesenskem, spomladanskem in poletnem času;

 • Razvija sposobnost opazovanja.

  Krepi poklicno odgovornost in strokovnost.

  Ogled obdelave in oskrbe vrtnin na bližnji vrtnariji.

  KOLOBAR

   

   

   

 • razume namen in cilje kolobarjenja

 • zagovarja namen in cilje kolobarjenja;

 • Razvije sposobnost opazovanja.

  Vaja: izdela primer dvopolnega kolobarja.

  SEME

   

   

   

 • pozna načine razmnoževanja rastlin (generativno in vegetativno)

 • pozna izbiro sort, pridelovanje semena in kakovost semena

 • pozna namen, cilje in metode žlahtnenja rastlin

 • primerja različne načine razmnoževanja rastlin;

 • analizira, kaj upoštevamo pri izboru sort vrtnin;

 • razlikuje lastnosti semena, ki jih moramo analizirati, preden gre v prodajo;

 • pozna namen, cilje in metode žlahtnenja rastlin;

 • Razvija si občutek za natančnost.

  Razvija pravilen odnos do semena domačih sort.

  Krepi čut za osebno odgovornost.

  Vaja: določanje nekaterih zunanjih lastnosti semena.

  Ogled deklaracijskih listov in semenskih vrečk.

  Uporaba interneta.

  NEPOSREDNA SETEV

   

   

   

 • zna izračunati količino potrebnega semena za setev

 • pozna čas, način in globino setve

 • analizira dejavnike setve, različne načine setve, izračuna potrebne količine semena za setev;

 • Razvija sposobnost opazovanja.

  Razvija čut za natančnost in skrbnost.

  Vaja:

 • ogled različnih načinov setve,

 • izračunavanje potrebne količine semena za setev.

 • PRIDELOVANJE SADIK

   

   

   

 • pozna pomen pridelovanja vrtnin iz sadik

 • pozna način pridelovanja sadik

 • zagovarja pomen pridelovanja sadik;

 • predvidi prostor in način pridelovanja sadik;

 • nauči se oskrbeti sadiko;,

 • Krepi čut opazovanje.

  Se zave pomena delovne odgovornosti.

  Vaja: ogled različnih lončkov za pridelovanje sadik.

  PLEVELI

   

   

   

 • pozna škodljiv vpliv plevelov na pridelavo vrtnin

 • pozna najpogostejše plevele

 • razloži škodljiv vpliv plevelov na pridelovanje kulturnih rastlin;

 • loči plevele po življenjski dobi, načinu razmnoževanja;

 • Razvija sposobnost opazovanja.

  Krepi ekološko zavest.

  Vaja: prepoznavanje najpogostejših plevelov.


  2. letnik (varstvo rastlin in okolja)

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  Dijak

  Dijak

  Dijak

   

  GOSPODARSKI POMEN VARSTVA RASTLIN

   

   

   

 • razume pomen varstva rastlin

 • analizira izgube pridelka zaradi bolezni in škodljivcev;

 • definira pojem gospodarski prag škode in kritično število škodljivcev;

 • Krepi sposobnost poklicne odgovornosti in socialne zavesti.

  Diskusija

  POVZROČITELJI BOLEZNI IN POŠKODB NA RASTLINAH

   

   

 • zna našteti povzročitelje nežive in žive narave

 • zna definirati bolezen

 • pozna razvojne stopnje bolezni

 • zna opredeliti pogoje za nastanek bolezni

 • razvrsti povzročitelje bolezni in poškodb na rastlinah;

 • razloži vzroke za slabo rast rastlin (talni, atmosferski);

 • razloži pojem bolezen;

 • prepozna razvojne stopnje bolezni in pogoje za nastanek bolezni;

 • Kritično ocenjuje človekove posege v tla in v atmosfero.

  Razvija sposobnost opazovanja narave.

  Krepi ekološko zavest.

  Vaja:

 • prepoznavanje simptomov obolelosti rastlin,

 • razvojne stopnje bolezni.

 • NAČINI ZATIRANJA BOLEZNI IN ŠKODLJIVCEV

   

   

 • pozna posredne načine zatiranja

 • pozna neposredne načine zatiranja

 • usvoji in razloži načine varstva rastlin;

 • primerja posredne načine z neposrednimi;

 • Krepi ekološko zavest.

  Diskusija

  PRIPRAVKI

   

   

   

 • pozna lastnosti pripravkov

 • pozna sestavo pripravka

 • pozna oblike pripravkov

 • pozna oznake na pripravkih

 • razume delovanje pripravkov

 • zna opredeliti in uporabiti pojma koncentracija in dozacija

 • loči pripravke po namenu in načinu delovanja;

 • usvoji lastnosti pripravkov;

 • analizira sestavo pripravka;

 • primerja oblike pripravkov;

 • prepoznava oznake na pripravkih;

 • razlikuje in razloži na posameznih primerih delovanje kontaktnih pripravkov in sistemikov;

 • usvoji pravila varnega škropljenja;

 • Krepi čut za natančnost.

  Krepi osebno odgovornost do svojega dela.

  Razvije sposobnost opazovanja in ocenjevanja.

  Razvije odnos do delovne odgovornosti.

  Razvije občutek pomembnosti naloge za celoto.

  Demonstracija: ogled embalaže pripravkov in prepoznavanje oznak

  Ogled oblik pripravkov.

  Vaja:

 • izračun koncentracije in dozacije,

 • spoznavanje pomembnejših oznak iz priloženih navodil za uporabo kemičnih pripravkov.

 • PREGLED BOLEZNI IN PRIPRAVKOV ZA NJIHOVO ZATIRANJE

   

   

 • pozna povzročitelje bolezni na rastlinah(glive, bakterije, viruse)

 • pozna parazitske cvetnice

 • pozna vrste fitofarmacevtskih pripravkov za zatiranje bolezni

 • prepoznava in primerja najpogostejše glivične, bakterijske in virusne bolezni ter parazitske cvetnice;,

 • izbere ustrezen način zatiranja bolezni;

 • prepoznava in primerja najpogostejše fungicide, baktericide;

 • pozna načine zatiranja parazitskih cvetnic;

 • se nauči izdelati škropilni načrt;

 • Razvija sposobnost opazovanja narave.

  Se zaveda posledic kemičnega varstva na okolje.

  Ocenjuje gospodarski prag škode.

  Krepi čut za socialno zavest.

  Razvije čut za natančnost in zanesljivost.

  Demonstracija: ogled značilnih bolezenskih znamenj.

  Uporaba interneta.

  Ogled embalaž in reklamnega materiala.

  Vaja: značilne bolezni na rastlinah v šolskem parku.

  PREGLED ŠKODLJIVCEV IN PRIPRAVKOV ZA NJIHOVO ZATIRANJE

   

   

   

 • pozna vrste škodljivcev (žuželke, pršice, ogorčice, glodalce, polže, divjad)

 • pozna vrste pripravkov (skupine insekticidov, akaricidov, nematocidov, rodenticidov, limacidov, repelentov)

 • spozna osnove anatomije in razmnoževanja žuželk;

 • prepoznava najpogostejše škodljivce in oceni njihovo škodo;

 • primerja škodo, ki jo povzročajo posamezni škodljivci;

 • izbere in oceni načine zatiranja škodljivcev;

 • prepoznava in primerja najpogostejše insekticide, akaricide, rodenticide, limacide in repelente;

 • Razvija sposobnost opazovanja in primerjanja pojavov v naravi.

  Krepi ekološko zavest.

  Zaveda se pomena škropljenja kot prispevka za zmanjševanje lakote in krepi socialno zavest.

  Razvija čut za natančnosti.

  Demonstracija: ogled značilnih škodljivcev in poškodb, ki jih povzročajo.

  Ogled embalaž in reklamnega materiala.

  Uporaba interneta.

  Vaja: škodljivci na rastlinah v šolskem parku.


  3. letnik (varstvo rastlin in okolja – 35 ur)

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  Dijak

  Dijak

  Dijak

   

  HERBICIDI

   

   

   

 • pozna skupine herbicidov

 • izbere in primerja skupine herbicidov med seboj;

 • razloži delovanje herbicidov;

 • razvršča herbicide po različnih kriterijih;

 • Razvija zavest o odgovornosti za svoja dejanja.

  Krepi čut za poklicno in delovno odgovornost.

  Krepi ekološko zavest.

  Ogled embalaž in reklamnega materiala.

  Vaja: herbarij plevelov.

  FIZIOTROPI IN FEROMONI

   

   

   

 • pozna pojem fiziotrop

 • pozna pojem feromon

 • seznani se z delovanjem fiziotropov in feromonov;

 • Razvija zavest o odgovornosti za svoja dejanja.

  Ogled embalaž in reklamnega materiala.

  Ogled feromonske vabe.

  DODATKI PRIPRAVKOM

   

   

   

 • pozna pomen dodatkov v pripravkih

 • razloži pomen dodatkov;

 • Krepi čut za delovno odgovornost.

  Ogled embalaž in reklamnega materiala.

  RAZKUŽEVANJE

   

   

   

 • pozna razkuževanje semena, sadik, čebulic

 • pozna razkuževanje zemlje

 • spozna načine razkuževanja in jih primerja med seboj;

 • Krepi čut za natančnost in zanesljivost pri delu.

  Krepi čut za poklicno odgovornost.

  Ogled razkuževanja zemlje v šolskem plastenjaku.

  Ogled razkuževanja šolskega rastlinjaka.

  POSLEDICE KEMIČNEGA ZATIRANJA BOLEZNI IN ŠKODLJIVCEV

   

   

 • pozna posledice kemičnega zatiranja

 • spozna posledice kemičnega zatiranja;

 • razloži pojme:porušeno ravnotežje, odpornost, nepovratni posegi;

 • Krepi ekološko zavest.

  Razvija čut za osebno in poklicno odgovornost.

  Izdelava seminarskih nalog.

  Diskusija.


  3. letnik (zelenjadarstvo – 35 ur)

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  Dijak

  Dijak

  Dijak

   

  GOSPODARSKI POMEN PRIDELOVANJA VRTNIN

   

   

 • razume gospodarski pomen pridelovanja vrtnin

 • razloži gospodarski pomen zelenjadarstva v RS;

 • razišče ponudbo vrtnin na slovenskem trgu in izdela poročilo;

 • Razvija odnos do vrtnin.

  Krepi odnos do poklica in se zaveda njegovega gospodarskega pomena.

  Razvija sposobnost komuniciranja.

  Vaje: ponudba vrtnin na tržnici (vrste in izvor vrtnin).

  POMEN ZELENJADNIC IN ZELIŠČ V SODOBNIH VEZAVAH IN V OKRASNEM VRTNARSTVU

   

   

   

 • spozna uporabnost vrtnin in zelišč pri sodobnih vezavah

 • spozna uporabnost vrtnin in zelišč pri načrtovanju okrasnih gredic

 • zagovarja uporabo vrtnin in zelišč pri sodobnih vezavah;

 • zagovarja uporabo vrtnin in zelišč pri načrtovanju okrasnih gredic;

 • Razvija ustvarjalnost in krepi domišljijo.

  Vaja: poišče različne možnosti uporabe vrtnin in zelišč v sodobnih vezavah.

  DEJAVNIKI RASTI

   

   

   

 • pozna primerno lego, podnebne in talne razmere za pridelovanje vrtnin

 • je sposoben izbrati primerno lego prostora za pridelovanje vrtnin;

 • razlikuje med pridelovanjem na vrtu in na velikih površinah;

 • Razvija sposobnost opazovanja okolja, naravnih pojavov in spreminjanja pojavov v okolju, ki vplivajo na pridelovanje vrtnin.

  Razvija komunikativnost, odločnost in strpnost.

  Krepi sposobnost reševanja konfliktov.

  Vaje: izbira prostora za pridelovanje vrtnin.

  GOJENJE VRTNIN V ZAVAROVANEM PROSTORU

   

   

   

 • pozna pomen zavarovanega prostora

 • zna izbrati lego zavarovanega prostora za pridelovanje vrtnin

 • oceni primernost gojenja vrtnin v zavarovanem prostoru;

 • izbere okolju in razmeram primeren zavarovan prostor;

 • Razvija odgovornost do dela.

  Razvija ekonomičnost.

  Oblikuje odnos do rastlin kot živih bitij.

  Vaje: zavarovani prostori za pridelovanje vrtnin.

  PREKRIVANJE RASTLIN IN TAL S FOLIJ

   

   

   

 • pozna različne vrste folij in njihove lastnosti

 • pozna načine prekrivanja vrtnin in tal s folijo

 • izbere vrsto folije glede na lastnosti folije;

 • oceni primernost uporabe folije glede na dejavnike okolja;

 • določi primeren način polaganja folije;

 • Razvija ekonomičnost.

  Oblikuje odnos do rastlin kot živih bitij.

  Se zave svoje poklicne odgovornosti in krepi sposobnost odločanja.

  Vaje: vrste folij in namen uporabe

  NAČINI PRIDELOVANJA ZELENJADNIC

   

   

   

 • pozna značilnosti intenzivnega pridelovanja

 • pozna značilnosti ekstenzivnega pridelovanja

 • pozna značilnosti biovrtnarjenja

 • pozna značilnosti integriranega pridelovanja

 • pozna značilnosti in vrste hidroponike

 • analizira značilnosti in posebnosti posameznega načina pridelovanja;

 • izbere in zagovarja posamezen način pridelovanja;

 • oceni primeren način oskrbe rastlin glede na dejavnike okolja in način pridelovanja;

 • Povezuje in ocenjuje primeren način okolju prijaznega pridelovanja.

  Razvija zavest o strokovni odgovornosti do porabnikov, pridelovanja in okolja.

  Ogled: primeri mešanih posevkov.

  Vaja:najprimernejši pesticidi, ki se lahko uporabljajo pri integriranem pridelovanju vrtnin.

  KOLOBAR

   

   

   

 • pozna prednosti kolobarjenja

 • pozna pravila kolobarjenja

 • usvoji prednosti in pravila kolobarjenja;

 • oceni pravilno vrstenje vrtnin;

 • Razvija osebno odgovornost in pravilen odnos do okolja.

  Nauči se ekonomičnosti pri pravilni zasnovi kolobarja.

  Izdela kolobar.

  NABAVA SEMENSKEGA BLAGA

   

   

   

   

 • pozna embalažo za shranjevanje semena,

 • razume pomen in vsebino deklaracije

 • loči pomen različne embalaže za shranjevanje semena zelenjadnic;

 • razloži pomen deklaracije in opiše njeno vsebino;

 • izračuna količino semenskega blaga glede na sklop rastlin;

 • Razvija natančnost in skrbnost.

  Razvija samostojnost in odločnost, krepi samozavest in razgledanost.

  Individualno in skupinsko delo.

  Raziskava ponudbe različno embaliranega semena v semenarnah in ogled deklaracij.

  Vaje: izračun nabave semenskega blaga glede na sklop rastlin.


  4. letnik (zelenjadarstvo)

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  Dijak

  Dijak

  Dijak

   

  TEHNOLOGIJA PRIDELOVANJA VRTNIN

   

   

   

 • pozna načine setve

 • zna pridelati kakovostne sadike

 • razloži razlike med pridelovanjem z direktno setvijo in pridelovanjem s sadikami;

 • razlikuje med sadikami s koreninsko grudo in brez nje;

 • zagovarja pridelovanje sadik v setvenih ploščah;

 • opiše klimatske in talne pogoje v različnih razvojnih fazah sadike;

 • Razvija ekonomičnost in odnos do rastlin.

  Krepi strokovnost in poklicno odgovornost.

  Vaje: ogled pridelovanja sadik, setvenih plošč, sejancev in sadik s koreninsko grudo in brez nje.

  PRIDELOVANJE POSAMEZNIH VRTNIN PO DRUŽINAH ALI SKUPINAH

   

   

 • pozna posamezne vrtnine in njihove uporabne dele

 • pozna optimalne pogoje rasti posamezne vrtnine in jih zna pridelati:

 • košaric

 • špajkovke

 • križnice

 • kobulnice

 • lobodovke

 • razhudnikovke

 • bučnice

 • metuljnice

 • lilijevke

 • slakovke

 • prepozna, imenuje in razlikuje vrtnine;

 • opiše morfologijo, razlike med sortami ter določi življenjsko dobo;

 • zagovarja primerne talne in klimatske pogoje, ki vplivajo na rast zelenjadnic;

 • določi in ovrednoti tehnologijo pridelovanja;

 • opiše primerno oskrbo vrtnin glede na morfologijo, talne in klimatske dejavnike;

 • razlikuje najpogostejše bolezni in škodljivce posameznih zelenjadnic;

 • določi tehnološko in botanično zrelost posamezne vrtnine;

 • določi pogoje skladiščenja;

 • primerja značilnosti in lastnosti kultivarjev;

 • Razvija sposobnost opazovanja in razlikovanja.

  Se osebnostno razvija.

  Krepi poklicno socializacijo.

  Razvija odgovornost do dela in strokovnost.

  Razvija pravilen odnos do okolja in rastlin kot živih bitij.

  Razvija ekonomičnost

  Razvija komunikativnost, strpnost.

  Referati

  Diskusije

  Razstave

  Zbirka semen in slik.

  Skupinsko in individualno delo.

  Ogledi vrtnin v različnih razvojnih fazah.

  Uporaba različne literature in katalogov.

  Vaje: prepoznavanje semen vrtnin.

  Uporaba interneta.

  ZELIŠČA

   

   

   

 • pozna različne vrste zelišč in njihovo pridelovanje

 • prepozna in imenuje važnejša zelišča in njihove uporabne dele;

 • jih zna uvrstiti v rastlinski sistem;

 • določi tehnologijo pridelovanja in način shranjevanja;

 • Razvija odnos do zelišč kot začimb in zdravilnih rastlin.

  Vaja: ogled zelišč.

  Referati

  GOBE

   

   

   

 • pozna različne vrste gob in njihovo pridelovanje

 • prepozna in razlikuje različne vrste gojenih gob;

 • zagovarja različne načine gojenja gob;

 • določi tehnološko zrelost gob;

 • Razvija odnos do gob.

  Vaja: ogled pridelovanja gob.


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

  Rastlinska proizvodnja

   

   

  Podnebni dejavniki rasti

  Vrtnarstvo

  Praktični pouk

 • dejavniki rasti;

 • zavarovani prostori;

 • vremenska hišica;

 • Tla

  Gnojenje

  Dendrologija

  Vrtnarstvo

  Praktični pouk

  Okrasne zelnate rastline z aranžerstvom

 • lastnosti tal;

 • horizonti tal;

 • vrste gnojil;

 • oskrba rastlin;

 • gnojila in tehnika gnojenja;

 • oskrba rastlin;

 • Obdelovanje tal

  Vrtnarski stroji in naprave

  Matematika

  Praktični pouk

 • stroji za gnojenje;

 • procentni račun;

 • stroji za obdelovanje tal;

 • obdelava tal;

 • Seme

  Setev

  Dendrologija

  Okrasne zelnate rastline z aranžerstvom

  Vrtnarstvo

  Vrtnarski stroji in naprave

  Zelenjadarstvo

 • semena;

 • generativno razmnoževanje;

 • vrsta razmnoževanja, lastnosti semena, načini setve;

 • Sadika

  Dendrologija

  Vrtnarstvo

 • seme;

 • sejalnice, sadilniki, setvene linije;

 • stroji za setevin vzgojo sadik;

 • načini setve;

 • vzgoja sadik;

 • Substrati

  Pleveli

  Praktični pouk

 • vrste substratov;

 • vrste plevelov in načini zatiranja;

 • Varstvo rastlin in okolja

   

 •  

 • Gospodarski pomen varstva rastlin

  Gospodarsko poslovanje

 • gospodarski prag škode;

 • Povzročitelji bolezni in poškodb na rastlinah

  Načini zatiranja bolezni in škodljivcev

  Pripravki-značilnosti

  Praktični pouk

  Vrtnarstvo

  Vrtnarski stroji in naprave

  Praktični pouk

 • bolezni in poškodbe rastlin;

 • bolezni in poškodbe rastlin;

 • stroji za varstvo rastlin;

 • načini varstva rastlin;

 • mešanje škropiv,varstvo pri delu s škropivi;

 • škropljenje;

 • procentni račun;

 • bolezni drevnin;

 • bolezni okrasnih zel.rastlin;

 • bolezni drevnin, okrasnih zel.rastlin in vrtnin;

 • bolezni zelenjadnic;

 • škodljivci na okrasnih rastlinah;

 • Pregled bolezni in pripravkov

  Matematika

  Dendrologija

  Okrasne zelnate rastline z aranžerstvom

  Praktični pouk

  Zelenjadarstvo

 • škodljivci na drevnini;

 • škodljivci na okrasnih rastlinah, drevnini in vrtninah;

 • škodljivci na zelenjadnicah;

 • Pregled škodljivcev in pripravkov

  Herbicidi

  Dodatki pripravkom

  Razkuževanje

  Posledice kemičnega zatiranja

  Dendrologija

  Zelenjadarstvo

  Praktični pouk

  Varstvo okolja z ekologijo

 • uporaba herbicidov;

 • uporaba dodatkov pripravkom;

 • razkuževanje zemlje, lončkov,semena,sadik;

 • razkuževanje;

 • posledice kemičnega varstva,biološki način zatiranja bolezni in škodljivcev;

 • naravni sovražniki;

 • posledice kemičnega varstva;

 • Zelenjadarstvo

   

   

  Gospodarski pomen pridelovanja vrtnin

  Gospodarsko poslovanje

 • zakon ponudbe in povpraševanja;

 • Pomen dišavnic v sodobnih vezavah in v okrasnem vrtnarstvu

  Okrasne zelnate rastline z aranžerstvom

  Gospodarsko poslovanje

  Praktični pouk

 • sodobne vezave;

 • zasajanje gredic;

 • trženje;

 • Dejavniki rasti

  Praktični pouk

  Gospodarsko poslovanje

  Vrtnarstvo

 • dejavniki rasti;

 • ekonomičnost;

 • dejavniki rasti;

 • Gojenje vrtnin v zavarovanem prostoru

  Prekrivanje rastlin in tal s folijo

  Vrtnarska tehnika

  Praktični pouk

  Gospodarsko poslovanje

  Zelenjadarstvo

  Vrtnarski stroji in naprave

 • zavarovani prostori;

 • zavarovani prostori;

 • ekonomičnost;

 • izbira in lega zavarovanega prostora;

 • gojenje vrtnin v zavarovanem prostoru;

 • stroji in naprave;

 • vrste folij;

 • polaganje folije;

 • ekonomičnost;

 • vrste prekrival;

 • Načini pridelovanja zelenjadnic

  Vrtnarski stroji in naprave

  Gospodarsko poslovanje

  Praktični pouk

  Zelenjadarstvo

  Varstvo okolja z ekologijo

 • stroji in naprave;

 • ekonomičnost;

 • pridelovanje;

 • načini pridelovanja;

 • varstvo okolja;

 • Kolobar

  Varstvo okolja z ekologijo

  Gospodarsko poslovanje

  Praktični pouk

 • kolobar;

 • varstvo okolja;

 • gospodarnost;

 • pridelovanje sadik,redčenje;

 • stroji in naprave;

 • Nabava semenskega blaga

  Matematika

  Gospodarsko poslovanje

  Praktični pouk

  Zelenjadarstvo

 • embalaža;

 • deklaracija;

 • sklop rastlin;

 • računanje;

 • ekonomičnost;

 • Tehnologija pridelovanja

   

   

  Pridelovanje posameznih vrtnin, zelišč in gob

  Vrtnarski stroji in naprave

 • gospodarnost;

 • tehnologija pridelovanja;

 • oskrba;

 • stroji in naprave;