B. POSEBNI DEL

PREDMETNIK VRTNARSKI TEHNIK / SSI

PREDMETI

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

SKUPNO
št. ur
v programu

št. ur na

št. ur na

št. ur na

št. ur na

teden

leto

teden

leto

teden

leto

teden

leto

A - Splošnoizobraževalni predmeti

Slovenščina

4

140

4

140

3

105

3

102

487

Tuji jezik I

3

105

3

105

3

105

3

102

417

Matematika

3

105

3

105

3

105

2

68

383

Umetnost

2

70

     

 

 

 

70

Zgodovina

2

70

2

70

     

 

140

Geografija

2

70

 

 

     

 

70

Sociologija

 

 

 

 

   

2

68

68

Informatika

2

70

 

 

     

 

70

Kemija

2

70

2

70

2

70

   

210

Biologija

2

70

2

70

2

70

   

210

Športna vzgoja

3

105

3

105

3

105

3

102

417

Skupaj A

25

875

19

665

16

560

13

442

2542

 

B - Strokovno-teoretični predmeti

Vrtnarstvo

2

70

2

70

2

70

2

68

278

Vrtnarski stroji in naprave

2

70

2

70

 

 

   

140

Okrasne zelnate rastline z aranžerstvom

 

 

3

105

2

70

4

136

311

Krajinsko vrtnarstvo

 

 

3

105

3

105

3

102

312

Poslovno komuniciranje

 

 

 

 

2

70

   

70

Gospodarsko poslovanje

 

 

 

 

   

3

102

102

Izbirni predmeti*

 

 

 

 

2

70

2

68

138

Skupaj B

4

140

10

350

11

385

14

476

1351

 

C - Praktično izobraževanje v šoli

Praktični pouk

3

105

3

105

3

105

3

102

417

Praktični pouk varovanje okolja z ekologijo ali
Praktični pouk vrtnarska tehnika ali
Praktični pouk drevesničarstvo ali                     
Praktični pouk vrtno sadjarstvo ali
Praktični pouk zelenjadarstvo ali
Praktični pouk cvetlične vezave

 

 

 

 

 

 

2

 

70

 

2

 

68

 

138

 

Skupaj C

3

105

3

105

5

175

5

170 555
 

Č - Praktično izobraževanje v delovnem procesu

                 

Delovna praksa

 

 

 

36

 

36

    72
 

D - Interesne dejavnosti

                 

Interesne dejavnosti

 

96

 

96

 

96

 

64

352

 

Skupno število ur pouka (A+B+C)

32

1120

32

1120

32

1120

32

1088

4448

Skupaj praktično izobraževanje (C+Č)

 

105

 

141

 

211

 

170

627

Število ur izobraževanja v šoli (A+B+C+D)

 

1216

 

1216

 

1216

 

1152

4800

Skupaj (A + B + C + Č + D)

 

1216

 

1252

 

1252

 

1152

4872

 

Število tednov pouka

 

35

 

35

 

35

 

34

139

Število tednov delovne prakse

 

 

 

1

 

1

 

 

2

Število tednov interesnih dejavnosti

 

3

 

3

 

3

 

2

11

Skupno število tednov izobraževanja

 

38

 

39

 

39

 

36

152

 

Pojasnila k predmetniku

IZBIRNI PREDMETI

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

SKUPNO
št. ur
v programu

št. ur na

št. ur na

št. ur na

št. ur na

teden

leto

teden

leto

teden

leto

teden

leto

Varovanje okolja z ekologijo ali
Vrtnarska tehnika ali
Drevesničarstvo

     

 

2

70

   

70

Vrtno sadjarstvo ali
Zelenjadarstvo ali
Cvetlične vezave

     

 

   

2

68

68

Skupaj

     

 

2

70

2

68

138

 V 3. in 4. letniku je s posameznim izbirnim predmetom povezan ustrezeni predmet pri praktičnem pouku.

 

Delitve dijakov v skupine in sodelovanje laborantov

 

 

 

Letno št. ur

Število dijakov

Letno štev. ur za sodelavca na

Letnik

Predmet

Izvajalec

za vaje *

v skupini

oddelek

skupino

1.

Informatika

učitelj

52

do 17

   

Kemija

učitelj

10

do 17

   
laborant    

12

10

Biologija

učitelj

12

do 17

   
laborant    

12

12

Vrtnarstvo

učitelj

10

do 17

   
laborant      

10

Vrtnarski stroji in naprave

učitelj

21

do 17

   
laborant    

13

6

Praktični pouk

učitelj

91

do 17

   

14

1**

   

2.

Kemija

učitelj

10

do 17

   
laborant    

12

10

Biologija

učitelj

12

do 17

   
laborant    

12

12

Vrtnarstvo

učitelj

10

do 17

   
laborant      

10

Krajinsko vrtnarstvo

učitelj

25

do 17

   

Okrasne zelnate rastline z aranžerstvom

učitelj

20

do 17

   

Vrtnarski stroji in naprave

učitelj

20

do 17

   

Praktični pouk

učitelj

99

do 17

   

6

1**

   

3.

 

 

Kemija

učitelj

10

do 17

   
laborant     12 10

Biologija

učitelj

12

do 17

 

 

laborant     12 12

Vrtnarstvo

učitelj

10

do 17

   

Okrasne zelnate rastline z aranžerstvom

učitelj

20

do 17

   

Krajinsko vrtnarstvo

učitelj

15

do 17

   

Praktični pouk

učitelj

105

do 17

   

Praktični pouk varovanje okolja z ekologijo ali
Praktični pouk vrtnarska tehnika ali
Praktični pouk drevesničarstvo

učitelj

70

do 17

 

 

4.

 

Vrtnarstvo

učitelj

10

do 17

   

Okrasne zelnate rastline z aranžerstvom

učitelj

15

do 17

   

Krajinsko vrtnarstvo

učitelj

20

do 17

   

Cvetlične vezave

učitelj

20

do 17

   

Praktični pouk

učitelj

102

do 17

   

Praktični pouk vrtno sadjarstvo ali
Praktični pouk zelenjadarstvo ali
Praktični pouk cvetlične vezave

učitelj

68

do 17

   

* Vaje, pri katerih se dijaki delijo v skupine.

** Vožnja motornega vozila. 

Znanje, ki ga morajo imeti izvajalci posameznega predmeta

Predmet

Izvajalec

Znanje

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenskega jezika in književnosti

Tuji jezik I

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz umetnosti ali umetnostne zgodovine

Zgodovina

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine

Geografija

učitelj

visokošolska izobrazba iz geografije

Sociologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz sociologije

Informatika

učitelj

visokošolska izobrazba iz računalništva in informatike

Kemija

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije

laborant

srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba iz kemije ali srednja strokovna izobrazba, pridobljena po štiriletnem srednješolskem programu, ki je vseboval najmanj 315 ur kemije oziroma drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja

Biologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz biologije

laborant

srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba, pridobljena po štiriletnem srednješolskem programu, ki je vseboval najmanj 315 ur biologije oziroma drugih predmetov z biološkega predmetnega področja

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

Vrtnarstvo

učitelj

visokošolska izobrazba iz kmetijstva

laborant

srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba iz vrtnarstva ali kmetijstva

Vrtnarski stroji in naprave

učitelj

visokošolska izobrazba iz kmetijstva ali kmetijskega strojništva

laborant

srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba iz vrtnarstva, kmetijstva ali kmetijske mehanizacije ali srednja strokovna izobrazba, pridobljena po štiriletnem srednješolskem programu, ki je vseboval najmanj 315 ur fizike oziroma drugih predmetov s fizikalnega predmetnega področja

Okrasne zelnate rastline z aranžerstvom

učitelj

visokošolska izobrazba iz kmetijstva

Krajinsko vrtnarstvo

učitelj

visokošolska izobrazba iz kmetijstva smer vrtnarstvo ali krajinske arhitekture

Poslovno komuniciranje

učitelj

visokošolska izobrazba iz psihologije, pedagogike, sociologije, organizacije dela

Gospodarsko poslovanje

učitelj

visokošolska izobrazba iz kmetijstva ali ekonomije

Varovanje okolja z ekologijo

učitelj

visokošolska izobrazba iz kmetijstva, biologije ali kemijske tehnologije

Vrtnarska tehnika

učitelj

visokošolska izobrazba iz kmetijstva ali kmetijskega strojništva

Drevesničarstvo

učitelj

visokošolska izobrazba iz kmetijstva

Vrtno sadjarstvo

učitelj

visokošolska izobrazba iz kmetijstva

Zelenjadarstvo

učitelj

visokošolska izobrazba iz kmetijstva

Cvetlične vezave

učitelj

visokošolska izobrazba iz kmetijstva ali urejanja krajine

Praktični pouk

učitelj

srednja strokovna izobrazba iz vrtnarstva ali kmetijstva ali višja strokovna izobrazba iz kmetijstva

za traktorsko vožnjo:
srednja izobrazba ali srednja ali višja strokovna izobrazba z opravljenim inštruktorskim izpitom

Praktični pouk varovanje okolja z ekologijo ali
Praktični pouk vrtnarska tehnika ali
Praktični pouk drevesničarstvo ali
Praktični pouk vrtno sadjarstvo ali
Praktični pouk zelenjadarstvo ali
Praktični pouk cvetlične vezave

učitelj

 

 

 

 

 

srednja strokovna izobrazba iz vrtnarstva ali kmetijstva ali višja ali visokošolska strokovna izobrazba iz kmetijstva