A. SPLOŠNI DEL

Ime izobraževalnega programa: VRTNARSKI TEHNIK srednje strokovno izobraževanje

Naziv strokovne izobrazbe: vrtnarski tehnik/vrtnarska tehnica

Trajanje izobraževanja: štiri leta

Posebni vpisni pogoji: zdravniško potrdilo, s katerim kandidat dokaže, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu.

Cilji izobraževalnega programa

Poleg splošnih ciljev vzgoje izobraževalni program dijakom omogoča, da:

 • si pridobijo potrebno temeljno strokovno-teoretična znanje za kakovostno opravljanje delovnih nalog na svojem poklicnem področju,
 • usvojijo različne tehnologije pridelovanja okrasnih rastlin, drevnin, zelenjadnic, sadnih rastlin in jagodičevja, zelišč, gob na prostem in v zavarovanem prostoru,
 • spoznajo vrtnarska stroje, naprave in orodja ter jih znajo uporabljati, vzdrževati in opraviti manjša popravila,
 • spoznajo najpogostejše bolezni in škodljivce okrasnih rastlin, drevnin, zelenjadnic in sadnega drevja ter načine njihovega kemičnega in biološkega zatiranja,
 • se seznanijo z osnovnimi načeli biodinamike,
 • poznajo temeljno strokovno terminologijo,
 • znajo načrtovati, voditi in nadzorovati dela v vrtnarski pridelavi,
 • znajo organizirati nabavo repromateriala za vrtnarsko pridelavo,
 • znajo organizirati spravilo, transport, pripravo in prodajo pridelkov za prodajo,
 • spoznajo zgodovinski razvoj oblikovanja vrtov in javnih površin,
 • znajo voditi potrebne proizvodne evidence,
 • znajo narediti ureditveni načrt ter vzdrževati zasaditve in zelene površine,
 • si poglobijo znanje iz vrtnega sadjarstva, drevesničarstva, cvetličnih vezav, vrtnarske tehnike, zelenjadarstva ter varovanja okolja z ekologijo,
 • se usposobijo za opravljanje laboratorijskih del v vrtnarstvu,
 • spoznajo osnovna načela etike in estetike,
 • si pridobijo temeljno znanje iz varstva pri delu,
 • si pridobijo temeljno znanje iz informatike,
 • si pridobijo osnovno znanje iz gospodarskega poslovanja,
 • si razvijajo ekološko zavest, gospodarnost in osebno odgovornost,
 • si razvijajo odgovoren odnos do okolja,
 • si razvijajo zavest o varovanju okolja,
 • si pridobijo sposobnost za razumevanje pojmov, dejstev in medsebojnega povezovanja posameznih zakonitosti.

  Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

  Predmeti

  Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

  Vrtnarstvo

  ustno

  Vrtnarski stroji in naprave

  ustno

  Okrasne zelnate rastline z aranžerstvom

  ustno

  Krajinsko vrtnarstvo

  ustno

  Poslovno komuniciranje

  ustno

  Gospodarsko poslovanje

  ustno

  Varovanje okolja z ekologijo

  ustno

  Vrtnarska tehnika

  ustno

  Drevesničarstvo

  ustno

  Vrtno sadjarstvo

  ustno

  Zelenjadarstvo

  ustno

  Cvetlične zveze

  ustno

  Praktični pouk

  dnevnik praktičnega pouka, izdelek ali storitev in zagovor

  Praktični pouk varovanje okolja z ekologijo ali

  dnevnik praktičnega pouka, izdelek ali storitev in zagovor

  Praktični pouk vrtnarska tehnika ali

   

  Praktični pouk drevesničarstvo ali

   

  Praktični pouk vrtno sadjarstvo ali

   

  Praktični pouk zelenjadarstvo ali

   

  Praktični pouk cvetlične vezave

   

  Vsebina (predmeti) poklicne mature

  Skupni del:

 • slovenščina,
 • vrtnarstvo ali okrasne zelnate rastline ali krajinsko vrtnarstvo (po izbiri dijaka).

  Izbirni del:

 • tuji jezik I ali matematika po izbiri dijaka,
 • praktični del izpita in zagovor.