SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: ŽIVILSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 29.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 9. 7. 1999

1. IME PREDMETA

GOSPODARSKO POSLOVANJE

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

   

 

3.

50

20

70

4.

   

 

skupaj

50

20

70


* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Pri predmetu dijaki:

 • spoznajo osnovne pojme gospodarjenja,
 • spoznajo faze gospodarskega procesa,
 • se seznanijo z organizacijsko strukturo gospodarstva - podjetništvo,
 • spoznajo pomen prvin poslovnega procesa in premoženja podjetja,
 • spoznajo posamezne vrste stroškov ter kalkulacije,
 • se naučijo uporabljati kazalce za merjenje uspešnosti poslovanja,
 • se seznanijo s trženjem in zakonitostmi, ki vladajo na trgu,
 • spoznajo dejavnike ekonomike narodnega gospodarstva,
 • se seznanijo z merjenjem bruto domačega proizvoda,
 • spoznajo uporabo in pomen dbp,
 • spoznajo ekonomski sistem in delovanje ekonomske politike,
 • se seznanijo s pomenom fiskalnega sistema in fiskalne politike,
 • spoznajo vlogo denarja in kredita, bančni sistem in instrumente denarne politike in instrumente direktnega nadzora.

 • 4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

  3. letnik

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  Dijak zna opredeliti ekonomiko kot vedo in pomen gospodarjenja, redkost dobrin, spozna ekonomske cilje in temeljna ekonomska vprašanja

  Dijaki spoznajo nove ekonomske pojme in kategorije, pa tudi načela ekonomske teorije.

  Dijak se zave pomena varčevanja z redkimi dobrinami in nujnosti reševanja problemov pri zadovoljevanju človekovih potreb.

   

  Dijaki spoznajo produkcijski proces, pojem ekonomske potrebe in faze reprodukcijskega procesa - proizvodnja, delitev, menjava in poraba.

  Dijaki spoznajo relacije v tržnem gospodarstvu po štirih fazah reprodukcije, razumejo nujnost zadovoljevanja potreb in koristnost dobrin ter pomen racionalnega gospodarjenja z njimi.

  Dijak razvija odnos do dobrin in varčnost

  Shema: prikaz faz proizvodnega procesa

  Dijak se seznani z organizacijsko strukturo gospodarstva – nastankom in razvojem podjetij, podjetništvom in vrstami podjetij (zakon o gospodarskih družbah).

  Dijaki spoznajo organizacijsko strukturo gospodarstva in vrste podjetij ter primerja značilnosti posameznih organizacijskih oblek podjetij.

  Dijak razvija ustvarjalnost in strokovnost

  Vaja: dijaki izdelajo plakat iz katerega so razvidne organizacijske oblike podjetij

  Dijaki spoznajo prvine poslovnega procesa - delovna sredstva, predmete dela in delo ter kapital in njegov vpliv na gospodarsko rast in tehnološki razvoj.

  Dijaki razumejo pomen proizvodnje in trgovine in zanju potrebnih dejavnikov, pomen kapitala v proizvodnji in trgovini ter vpliv le-tega na gospodarski razvoj.

  Dijaki osvajajo sposobnost komuniciranja, ustvarjalnost in strokovnost.

  Vaja: dijaki ugotavljajo na katerih predmetnih področjih lahko omenjeno znanje še uporabijo in primerjajo dejavnike s trgovino.

  Dijaki se seznanijo s premoženjem v proizvodnem podjetju (stalna in gibljiva sredstva) razumejo pomen amortizacije in načine obračunavanja amortizacije.

  Dijaki spoznajo bistvo premoženja podjetja, se naučijo računati amortizacijo na več načinov. Naučijo se računati koeficient obračanja obratnih sredstev.

  Dijaki razvijajo strokovnost, natančnost, odgovornost, ustvarjalnost.

  Ogled manjšega podjetja in opredelitev njegovega premoženja.

  Dijaki spoznajo posamezne vrste stroškov in gospodarski pomen stroškov ter kalkulacije in pomen le-teh.

  Dijaki znajo prepoznavati stroške in spoznajo pomen stroškov pri poslovnem odločanju, naučijo se računati lastno ceno proizvodov.

  Dijaki se zavedo osebne odgovornosti, razvijajo vztrajnost, spretnost, naučijo se opazovati.

  Delavnica: dijaki naredijo preprost izdelek in določajo stroške, ki so nastali pri izdelavi izdelka. Izračunajo LC proizvodov.

  Dijaki se seznanijo s presojanjem uspešnosti poslovanja s pomočjo kazalcev: gospodarnost, storilnost, donosnost.

  Dijaki znajo razložiti pomen posameznih kazalcev, znajo izračunati uspešnost poslovanja in komentirati rezultate.

  Dijaki razvijajo spretnosti, natančnost, logično razmišljanje, sposobnost ocenjevanja vrednosti.

  Vaja: dijaki računajo uspešnost poslovanja za izdelke, ki so jih sami naredili.

  Dijaki se seznanijo s trženjem - ponudbo, povpraševanjem, izdelkom/storitvijo, ceno izdelka, konkurenco, mestom prodaje, oglaševanjem, raziskavo trga ter oblikami tržnega gospodarstva.

  Dijaki se seznanijo s pomenom trženja, delovanjem tržnih zakonitosti, znajo ločiti trženje od klasične prodaje, spoznajo pomen konkurence na trgu, znajo oblikovati ceno izdelka, spoznajo kriterije, ki diferencirajo izdelek, spoznajo oblike tržnega gospodarstva in prepoznajo tistega, ki velja za Slovenijo.

  razvijejo osebno mnenje o pojavih na trgu in poskušajo razvijati lastne spretnosti pri pridobivanju podatkov na trgu.

  Delavnica: dijaki izdelajo anketo in anketirajo naključno izbrane osebe, ki jim odgovarjajo na zastavljena vprašanja, ki se nanašajo na določen problem.

  Dijaki se seznanijo s pomenom razdelitve kot faze proizvodnega procesa in vrstami dohodkov: mezda ali plača(bruto, neto, realna, nominalna, po kolektivni pogodbi) dobičkom, rentami in obrestno mero, spoznajo njihove bistvene lastnosti in njihovo vlogo v gospodarstvu.

  Dijaki se seznanijo s pomenom faze razdelitve in posameznimi vrstami dohodka, ki pripadajo posamezniku v proizvodnem procesu ter razumejo njihov pomen za proizvodnjo.

  Dijaki se zavejo pomena posameznika v proizvodnji in razvijajo samozavest, strokovnost in sposobnost komuniciranja

  Plakat: dijaki izdelajo plakat

  Dijaki spoznajo fazo potrošnje in delitev osebne in javne porabe

  Dijaki spoznajo potrošnjo in njen pomen ter bistvo javne porabe in njeno financiranje preko državnega proračuna.

  Dijaki se zavejo pomena varčevanja in skrbnosti pri zadovoljevanju človekovih potreb in potreb družbe.

   

  Dijaki spoznajo metode in dejavnike proučevanja ekonomike narodnega gospodarstva ter spoznajo bistvo ekonomskih zakonitosti.

  Dijaki spoznajo ekonomske pojme in kategorije ter načela ekonomske teorije.

  Dijak razvija strokovnost, razgledanost, samozavest.

   

  Dijaki spoznajo dejavnike dejanskega in potencialnega družbenega proizvoda ter sedanjo raven razvitosti Slovenije in njene nadaljnje možnosti razvoja.

  Dijaki spoznajo dejavnike dejanskega in potencialnega družbenega proizvoda in njihov vpliv na velikost proizvoda v Sloveniji, seznanijo se z razvitostjo in možnostmi razvoja Slovenije.

  Dijak razvija strokovnost in nacionalno pripadnost, ter se zave pomembnosti gospodarskega razvoja.

   

  Dijak se seznani z metodami merjenja bruto domačega proizvoda in problemi, ki nastajajo pri merjenju BDP, spozna pomen posameznih gospodarskih panog za rast BDP.

  Dijaki spoznajo metode merjenja BDP ter probleme, ki se pri tem pojavijo. Seznanijo se s pomembnimi področji, ki vplivajo na velikost BDP posamezne države.

  Dijaki razvijajo natančnost in strokovnost.

   

  Dijaki spoznajo uporabo DBP

  Dijaki se seznanijo z uporabo DBP v Sloveniji in razumejo pomen uporabe.

  Dijaki razvijajo natančnost in strokovnost.

  Shema: prikaz DBP in njegove delitve

  Dijaki spoznajo ekonomski sistem in delovanje ekonomske politike (ekonomski subjekti in ekonomski interesi, cilji ekonomske politike, nosilci ekonomske politike, instrumenti ekonomske politike).

  Dijaki spoznajo pojme družbenoekonomskega sistema in ekonomskega sistema ter ekonomske politike, seznanijo se z ekonomskimi subjekti, cilji in nosilci ekonomske politike in razumejo pomen instrumentov ekonomske politike za vodenje in usmerjanje gospodarstva k postavljenim ekonomskim ciljem.

  Dijaki razvijajo strokovnost, ustvarjalnost, se zave pomena odgovornosti pri sprejemanju posameznih ukrepov ekonomske politike.

   

  Dijaki spoznajo pomen fiskalnega sistema in fiskalne politike, finansiranje državnega proračuna in monetarne učinke fiskalne politike.

  Dijaki spoznajo bistvo fiskalnega sistema in razumejo delovanje fiskalne politike.

  Dijaki osvajajo sposobnost komuniciranja, ustvarjalnost in strokovnost.

   

  Dijaki spoznajo vlogo denarja in kredita, bančni sistem, in instrumente denarne politike in denarno politiko v Sloveniji.

  Dijaki spoznajo bistvo denarne politike in denarnega sistema.

  Dijaki razvijajo strokovnost, natančnost, odgovornost, ustvarjalnost.

  Vaja: dijaki pripravljajo referat na omenjeno temo.

  Dijaki spoznajo nekatere instrumente direktnega nadzora (devizni tečaj, carinske in necarinske instrumente zunanjetrgovinske politike).

  Dijaki spoznajo različne devizne tečaje ter carine.

  Dijaki se zavedo osebne odgovornosti, razvijajo vztrajnost, spretnost, naučijo se opazovati.

   

  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Splošno:

  Znanje tega predmeta nadgrajuje znanja predmetov: tehnologija, praktični pouk.

  Konkretno:

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • osnovni pojmi gospodarjenja

 • embalaža in skladiščenje

 • faze proizvodnega procesa

 • kalkulacije

 • Tehnologija

 • proizvodna tehnika in tehnologija;

 • embalaža, skladiščenje, trženje, logistika;

 • proizvodnja sladic, …;

 • sušenje sadja in kalkulacija;

 • skladiščno poslovanje

 • Prehrana

 • skladiščenje;

 • stroški-kalkulacije

 • Gospodarsko poslovanje

 • oblikovanje cene izdelkov;

 • stroški

 • Varstvo okolja

 • varčevanje z vodo in električno energijo;

 • izračun stroškov poslovanja;

 • trg z živili

 • Praktični pouk

 • trženje z živilskimi proizvodi;