SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: ŽIVILSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 29.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 9. 7. 1999

1. IME PREDMETA

HIGIENA IN VARSTVO PRI DELU

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

70

 

70

2.

   

 

3.

   

 

4.

   

 

skupaj

70

 

70


*  T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Pri predmetu dijaki:

 • se naučijo osnov higienskega minimuma,
 • spoznajo pomen osebne higiene,
 • spoznajo pomen higiene v živilsko predelovalnih obratih
 • se seznanijo s povzročitelji okužb,
 • spoznajo načine preprečevanja okužb,
 • spoznajo pomen čiščenja v živilski industriji,
 • spoznajo temeljne osnove varstva pri delu,
 • spoznajo pomen varstva pri delu v živilsko predelovalnih obratih,
 • razumejo varne delovne razmere,
 • se zavedajo lastne odgovornosti pri odpravljanju vzrokov poškodb in zdravstvenih okvar delavcev.

 • 4. OPERATIVNI CILJI

  1. letnik

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  HIGIENSKI MINIMUM

  Dijaki

  Dijak

   

 • osnovni tečaj higienskega minimuma

 • osvojijo vsa znanja, ki se zahtevajo po pravilniku o higienskem minimumu;

 • Se zavedajo pomena higiene v živilstvu.

   

  OSEBNA HIGIENA

   

   

   

 • higiena telesa rok in delovne obleke ter obutve

 • razumejo pomen nege telesa in rok

 • spoznajo pomen higiene delovne obleke

 • razložijo pomen higiene v smislu ohranjanja in krepitve zdravja;

 • poznajo vrste higien in pomen higiene v živilstvu;

 • znajo našteti kaj zajema osebna higiena in razložijo pomen higiene telesa, delovne obleke in obutve v živilski proizvodnji;

 • znajo skrbeti za osebno higieno;

 • spoznajo dele delovne obleke in način vzdrževanja;

 • spoznajo in znajo uporabiti zaščitno del. obleko za posamezne usmeritve v živilstvu;

 • Se zavedajo pomena osebne higiene pri delu z živili in razvijajo občutek osebne odgovornosti.

   

  ŽIVILSKI IN SISTEMATSKI PREGLEDI DELAVCEV V ŽIVILSTVU

   

   

   

 • spoznajo pomen izvajanja pregledov

 • poznajo pogostnost izvajanja in obseg izvajanja pregledov;

 • Razvijejo odgovoren odnos v smislu varovanja osebnega zdravja in zdravja drugih.

   

  HIGIENA PREHRANE

   

   

   

 • spoznajo vrste kontaminacije hrane

 • spoznajo vrste kontaminentov (patogeni mikroorganizmi in paraziti, strupi, pesticidi, antibiotiki, mehanične primesi, presežki aditivov, težke kovine, radioaktivne snovi);

 • razumejo pojem higiensko oporečno in higiensko neoporečno živilo;

 • spoznajo možnosti kontaminacije živil;

 • Se zavedajo pomembnosti nadzora surovin in izdelkov v živilski industriji.

   

  OKUŽBA ALI INFEKCIJA

   

   

   

 • znajo definirati patogenost in virulenco

 • spoznajo vrste in načine okužb

 • znajo definirati nalezljive bolezni

 • naštejejo glavne skupine nalezljivih bolezni

 • poznajo vrste in vire okužb;

 • poznajo povzročitelje različnih nalezljivih bolezni;

 • razložijo načine širjenja nalezljivih bolezni ter pogoje za njihov razvoj;

 • poznajo in razložijo najvažnejše kapljične, črevesne, kožne nalezljive bolezni;

 • poznajo pojem klicenosec in zoonoze;

 • poznajo ukrepe preprečevanja in širjenja nalezljivih bolezni;

 • Se zavedajo pomena osebnega zdravja in higiene  delavca v živilstvu.

  Razvijejo odgovoren odnos do higiene.

  Razvijajo sposobnost timskega dela.

  Skupinsko delo: priprava plakatov, referatov in predstavitev.

  MIKROORGANIZMI V ŽIVILSKI INDUSTRIJI

   

   

   

 • spoznajo vrste mikroorganizmov (tehnološko koristni, tehnološko škodljivi in patogeni mikroorganizmi)

 • seznani se z mikroorganizmi, ki jih uporabljamo v živilski industriji

 • spozna povzročitelje kvara živil

 • pozna razliko med tehnološko škodljivih in neškodljivih organizmov

 • Se zaveda odgovornosti. Pri proizvodnji živil.

   

  OKUŽBE IN ZASTRUPITVE S HRANO

   

   

   

  Vrste okužb

       

 • spoznajo vrste okužb in zastrupitev

 • spoznajo pomen proizvodnje higiensko neoporečnih živil

 • poznajo in razložijo načine - vrste okužb in zastrupitev z živili (inkubacija, znaki, trajanje);

 • poznajo izvor okužb živila in razložijo postopke prepreč. zastrupitev in okužb;

 • poznajo ukrepe ob pojavu okužb in zastrupitev;

 • Se zavedajo pomena osebnega zdravja in higiene pri delu z živili.

  Se zavedajo pomena natančnosti, vestnosti pri delu z živili v smislu varovanja zdravja drugih.

  Skupinsko delo: priprava plakatov, referatov in predstavitev.

  HIGIENA OBJEKTOV ZA PROIZVODNJO IN PRODAJO ŽIVIL

   

   

   

  Čiščenje in DDD

   

   

   

 • spoznajo različne načine čiščenja in DDD

 • spoznajo vrste čistilnih in dezinfekcijskih sredstev

 • znajo našteti in razložiti vrste in namen čiščenja ter up. različnih sredstev;

 • spoznajo postopek dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije  v živilskem obratu;

 • Se zavedajo pomena natančnega čiščenja ter rednega opravljanja DDD.

   

  Higiensko tehnična ureditev živilskih obratov

       

 • definirajo higiensko tehnično ureditev (lokacijo, komunalno in notranjo ureditev obrata)

 • razumejo vpliv vseh dejavnikov  v proizvodnji  higiensko neoporečnih živil;

 • poznajo dejavnike, ki vplivajo na učinkovitost čistil, razkužil;

 • Se zavedajo osebne odgovornosti delavcev v živilski industriji za kakovost živil.

   

   

 • poznajo higienske normative za proizvodnjo živil (lokacija, komunalna in notranja ureditev živilskih obratov);

 • spoznajo pomen preskrbe z ustrezno pitno vodo in ustrezno urejenost sanitarij v smislu preprečevanja okužb in proizvod.  higiensko neoporečnih živil;

 • Razvijajo natančnost pri delu.

  Se zavedajo pomena ustrezne higiensko tehnične ureditve objektov za predelavo živil.

   

  Kontrola delovnega postopka in kakovosti živil

       

 • spoznajo način kontrole higiene in kakovosti živil v vseh fazah proizvodnje

 • poznajo postopek jemanja vzorcev živil za mikrobiološke in kemijske analize ter odvzem brisov za kontrolo higiene v obratu;

 • Razumejo pomen zdravstvenega nadzora nad živili in kontrolo higiene živilskega obrata.

  Se zavedajo pomena doslednosti pri čiščenju obrata,opreme in ustreznega skladiščenja živil.

   

  VARSTVO PRI DELU

   

   

   

 • spoznajo pomen varstva pri delu

 • spoznajo razvoj varstva pri delu

 • spoznajo pomen pravne ureditve varstva pri delu (zakon, pravilnik)

 •  poznajo preventivno vlogo ustrezne organiziranosti varstva pri delu;

 • poznajo kdo uživa pravice iz varstva pri delu in pomen odgovornosti  varstva pri delu;

 • spoznajo glavne naloge higiene dela;

 • Poznajo pomen poznavanja osnov varstva pri delu v smislu,.dobrega-kvalitetnega dela in osebnega zadovoljstva delavca in njegove družine.

  Razvija osebno odgovornost za varnost pri delu.

   

  VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE ZA VARNO DELO

 • poznajo pomen postopnega uvajanja v delo, obdobnega izobraževanja ter preverjanja znanja iz varstva pri delu

 • poznajo opozorilne znake - table

 • Se zavedajo pomena ustrezne usposobljenosti za varno delo v obratu.

   

  DELOVNO OKOLJE

   

   

   

  Delovni prostor (ureditev)

       

 • spoznajo ustrezno ureditev delovnega okolja

 • poznajo pomen prostora za varno delo (ustrezna gradnja, lokacija, velikost in notranja ureditev del. prostora, hrup, ...)

 • Se zavedajo pomena ustrezne ureditve prostora za varno delo.

   

  Mikroklimatski pogoji na delovnem mestu

       

 • spoznajo vlogo ustrezne temperature, vlage, gibanje zraka, toplotna žarčenja za varno delo

 • neustrezna klima (ukrepi)

 • poznajo in razložijo pojem mikroklime;

 • poznajo vpliv neugodne mikroklime na počutje in storilnost delavca in način zaščite;

 • poznajo pomen ustrezne klimatizacije, ventilacije, zračnega ogrevanja in hlajenja;

 • Uspešnost dela in varnost pri delu (pomen ustrezne urejenosti).

  Se zavedajo lastne odgovornosti za varno delo.

   

  Osvetljenost delovnega prostora (naravna in umetna)

       

 • spoznajo pomen ustrezne osvetljenosti delovnega prostora

 • poznajo vrste in pomen ustrezne osvetljenosti v prostoru za dobro-varno delo;

 • poznajo posledice neustrezne osvetljenosti;

 • Se zavedajo škodljivih posledic neustrezne osvetljenosti.

   

  Hrup - ropot v delovnem prostoru

       

 • spoznajo hrup in ropot kot pomemben dejavnik delovnega prostora

 • poznajo vpliv hrupa na počutje, delo in uporabo zaščitnih sredstev

 • Se zavedajo škodljivih posledic v smislu zdravja delavca in osebne odgovornosti v smislu varovanja osebnega zdravja.

   

  Prah - zaprašenost prostora

       

 • spoznajo pomen prahu v smislu zdravega delovnega okolja

 • poznajo vpliv prahu na dihala, počutje - zdravje delavca in uporabo zaščitnih sredstev;

 • Se zavedajo škodljivega vpliva in pomena ukrepov varstva pri delu.

   

  Vibracije

       

 • spoznajo pomen vibracij v smislu zdravega okolja

 • poznajo vpliv na počutje, zdravje in uporabo zaščitnih sredstev;

 • poznajo vrste in zaščito;

 •    

  Sevanja in žarčenja pri delu

  Škodljivi plini, pare in industrijski strupi

       

 • spoznajo vlogo teh dejavnikov v delovnem okolju

 • znajo našteti načine kontaminacij prek različnih sistemov ter poznajo postopke zaščite (različni načini prezračevanja, preprečevanje);

 •    

  Aerosoli

  Nevarne (vnetljive in eksplozivne) snovi

       

 • spoznajo različne vrste nevarnih snovi

 • poznajo kako se obvarovati požara-eksplozije;

 • poznajo različne vzroke za nastanek požarov ter sredstva in naprave za gašenje požarov;

 • Se zavedajo pomena pravilnega ravnanja z nevarnimi snovmi.

  Se zavedajo pomena varnosti pri delu in poznavanja ter uporaba protipožarnih naprav.

  Razvijajo občutek individualnih odgovornosti.

  Skupinsko delo: (shema)

  Prikažemo postopek ravnanja v primeru požara v smislu priprave plakata.

  TEHNIČNO VARSTVO PRI DELU

   

   

   

 • spoznajo pomen tehničnega varstva

 • znajo definirati kaj zajema tehnično varstvo;

 • navedejo ukrepe za varno in zdravo delo;

 • Se zavedajo pomena varnostnih ukrepov pri delu.

  Skupinsko delo: pregled spričeval, uporabnih dovoljenj, navodil, ...

  Tehnično varstvo strojev in naprav

       

 • spoznajo varovalne naprave

 • poznajo - naštejejo pogoje za varno delo s stroji (navodila, uporabno dovoljenje, spričevala varnosti);

 • poznajo nevarna mesta pri posamičnih strojih in napravah v živilstvu in kako so zaščitene (varovalne naprave);

 • Se zavedajo natančnosti pri delu ter. Pomena navodil za varno delo, ter pomena uporabe zaščitnih sredstev.

   

  Tehnično varstvo ročnega orodja

       

 • spoznajo pomen varnega ravnanja

 • poznajo pravila ravnanja z njimi in načine hranjenja

 • Razvijajo osebno odgovornost.

  Razvija sposobnost za timsko delo.

   

  Tehnično varstvo parnih kotlov in posod pod pritiskom

       

 • spoznajo pomen varnega ravnanja

 • poznajo način dela z njimi (čiščenje, praznenje in nadzor);

 • Se zavedajo odgovornega ravnanja z orodji in napravami in odgovornosti za lastno varnost in zdravje in varnost in zdravje sodelavcev

   

  Tehnična varnost naprav pod napetostjo

       

 • spoznajo pravila varnega ravnanja z njim

 • poznajo osnove ravnanja z njimi;

 • poznajo možnosti poškodb in osnovna znanja v smislu reševanja v primeru nesreč;

 •    

  Varnost gibanja pri delu in transportu

       

 • spoznajo pravila varnega gibanja pri delu in transportu

 • poznajo urejenost transportnih poti, prehodov v del. obratu;

 • poznajo način dvigovanja bremen;

 • poznajo način zlaganja materialov v obratu in način nalaganja transportnih vozičkov;

 • Se zavedajo odgovornega ravnanja pri gibanju, delu in transportu.

   

  SREDSTVA  IN OPREMA ZA OSEBNO VARNOST DELAVCA

   

   

   

 • spoznajo zaščitna sredstva za glavo, za telo in  okončine

 • poznajo številne pripomočke za varovanje posameznih delov telesa;

 • Se zavedajo pomena redne in pravilne uporabe zaščitnih sredstev.

  Demonstrirajo uporabo nekaterih zaščitnih  sredstev – opreme.


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Splošno:

  Znanje tega predmeta nadgrajuje znanja predmetov: prehrana, mikrobiologija, kemija, tehnologija, praktični pouk.

  Konkretno:

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • higiena telesa, rok

 • delovno okolje (osvetljenost, prah, ...)

 • tehnično varstvo strojev in naprav

 • Biologija

 • anatomija in fiziologija kože, fotoreceptorjev, mehano- in kemoreceptorjev ter živčevja;

 • delovno okolje

 • sredstva in oprema za oseb. varnost

 • Kemija

 • ureditev, delovni red v kemijskem laboratoriju in zaščitna sredstva pri delu;

 • okužbe in zastrupitve z živili

 • Prehrana

 • zastrupitve s hrano;

 • higiena v živilskih obratih

 • tehnično varstvo strojev, naprav, ...

 • Tehnologija

 • poznavanje čistilnih sistemov in načinov kontrole;

 • stroji in naprave v živilski industriji;

 • osebna higiena

 • higienski normativi v proizvod. živil

 • varno delovno okolje in tehnična varnost pri delu

 • Praktični pouk

 • osebna higiena v praksi in uporaba zaščitnih sredstev;

 • mikroorganizmi v živilski industriji ter higiena prehrane

 • higiena, tehnološka ureditev živilskih obratov in higienske norme

 • varno delovno okolje in tehnična varnost pri delu

 • Mikrobiologija

 • vloga industrijskega mikrobiologa;

 • pridobivanje neoporečnih živil, alimentarne toksikoinfekcije;

 • higiena v proizvodnih prostorih in strategije nadzora;

 • osnove varnega dela v mikrobiološkem laboratoriju - oprema in delovni red;