SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: ŽIVILSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 29.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 9. 7. 1999

1. IME PREDMETA

PRAKTIČNI POUK

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

 

70

70

2.

 

140

140

3.

 

210

210

4.

 

204

204

skupaj

 

624

624


*  T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Pri predmetu dijaki:

 • spoznajo osnove in pomen varstva pri delu,
 • spoznajo osnove požarne varnosti,
 • naučijo se osnov higienskega minimuma,
 • spoznajo vplive živilske industrije na okolje in načine varovanja le tega,
 • spoznajo različna živilsko predelovalna podjetja,
 • spoznajo naprave in objekte v živilski industriji,
 • naučijo se priprave posameznih vrst živil,
 • naučijo se metod analiz živil in nadzora živil ter proizvodnje,
 • spoznavajo delovno in tehnološko dokumentacijo,
 • pridobivajo sposobnost opazovanja in razvijajo svojo kreativnost,
 • pridobivajo spretnosti, natančnost, točnost, zanesljivost in redoljubnost pri delu,
 • razvijajo komunikativnost, sposobnost dela v skupini,
 • razvijajo osebno odgovornost in odgovornost do potrošnikov,
 • spoznavajo zakone in predpise,
 • spoznavajo vplive trga in zahtev okolja pri poslovanju,
 • spoznajo primernost kulinarične uporabe živil in načine njihovega senzoričnega ocenjevanja.

 • 4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

  1. letnik

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  VARSTVO PRI DELU

  Dijaki

  Dijaki

   

 • spoznajo osnove varnega dela in zaščitna sredstva ter delovne obleke

 • naučijo se osnov varnega dela;

 • naučijo se uporabljati zaščitna sredstva ter delovne obleke v živilski industriji;

 • Razvijajo osebno odgovornost za varno delo.

  Testi varstva pri delu in požarne varnosti.

  Demonstracija zaščitnih sredstev.

  POŽARNA VARNOST

   

   

   

 • spoznajo osnove preventive pred požari ter ukrepe

 • znajo osnovna pravila za varovanje pred požari;

 • naučijo se ukrepov v primeru požarov;

 • Sprejemajo lastno odgovornost za varovanje ljudi in objektov pred požari.

  Testi iz požarne varnosti.

  Demonstracija sredstev za gašenje.

  HIGIENSKE ZAHTEVE

   

   

   

 • spoznajo načine zagotavljanja in vzdrževanja osebne higiene in vzdrževanje higiene v industriji

 • naučijo se upoštevati ukrepe za zagotavljanje in vzdrževanje osebne higiene, higiene naprav in prostorov;

 • Navajajo se na natančno upoštevanje higienskih predpisov in dojamejo pomembnost le teh.

  Demonstracija čistil in čiščenja.

  VAROVANJE OKOLJA

   

   

   

 • spoznajo vplive živilske industrije na okolje in načine njegovega varovanja ter čistilne naprave, nadzorovanje odplak in rokovanje z odpadki

 • opredelijo vplive živilske industrije;

 • spoznajo načine ravnanja z odpadki;

 • spoznajo načine obdelave odplak in nadzor nad vplivi živilske industrije na okolje;

 • Sprejemajo " zeleno zavest".

  Ogled čistilne naprave.

  ŽIVILSKA INDUSTRIJA

   

   

   

 • spoznajo primere živilske industrije

 • spoznajo opremo in objekte v nekaterih živilskih podjetjih;

 • Pridobivajo poklicno identifikacijo.

  Ogledi živilskih obratov (npr. mesne industrije, industrije pijač, …).

  TRG Z ŽIVILI

   

   

   

 • spoznajo tržne zahteve za živila

 • ugotavljajo razmere na tržišču z živili;

 • razumejo načine in pomen varovanja porabnikov;

 • Sprejemajo pomen tržnega razmišljanja.

  Vaja. anketa – tržna raziskava.

  INFORMACIJSKI VIRI

   

   

   

 • spoznajo sodobne vire informacij o živilih in živilski industriji

 • naučijo se uporabljati sodobne informacijske vire (CD-rom, podatke z interneta, sodobne revije);

 • Razvijajo željo po osvajanju novosti in permanentnem izobraževanju.

  Ogled mediateke, knjižnice.

  LABORATORIJ

   

   

   

 • spoznajo osnove dela in opreme v laboratorijih

 • prepoznajo laboratorijsko opremo in se naučijo osnov varnega dela v laboratorijih;

 • Razvijajo natančnost in odgovornost.

  Vaja: spoznavanje steklovine in druge laboratorijske opreme.

  PROCESNA TEHNIKA

   

   

   

 • spoznajo destilacijo

 • spoznajo opremo za destilacijo in pridobivajo laboratorijske spretnosti

 • Pridobivajo odgovornost za varno in natančno delo.

  Vaja: destilacija binarne mešanice.

 • spoznajo kristalizacijo

 • opredelijo topnost in vplive nanjo,

 • ugotovijo kdaj in kako se izvede kristalizacija;

 • Zavedajo se preudarne rabe surovin.

  Vaja: topnost sladkorja in soli.

 • razumejo ekstrakcijo

 • razumejo vplive različnih topil in uporabnost ekstrakcije v živilski industriji;

 • Razvijajo smisel za varovanje okolja in varno delo v industriji.

  Vaja: ekstrakcija toplenca z različnimi topili.

 • spoznajo načine ločevanja zmesi (magnetni separatorji, aspiracija, sejanje, ...)

 • razumejo in znajo izvesti nekatere načine ločevanja oziroma čiščenja zmesi;

 • Sprejemajo tehnično miselnost in novosti.

  Vaja:

 • sejanje,

 • magnetna separacija.

 • spoznajo emulgiranje

 • naučijo se pripraviti stabilno emulzijo;

 •  

  Vaja: priprava stabilne emulzije.

 • spoznajo mešanje

 • razumejo vplive na mešanje;

 • Razvijajo smisel za varčevanje z energijo.

  Vaja. uporaba različnih načinov mešanja, kontrola karakteristik pri mešanju.

 • razumejo viskoznost

 • naučijo se merjenja viskoznosti tekočin;

 •  

  Vaja: merjenje viskoznosti.

 • spoznajo načine filtracije

 • naučijo se izvesti filtracijo;

 •  

  Vaja: filtracija tekočin.

 • razumejo pH in tehnološko pripravo vode

 • naučijo se merjenja pH in spoznajo pripravo tehnološke vode;

 • Zavedajo se pomena preudarne rabe vode za industrijske namene.

  Vaja: merjenja pH v različnih snoveh.

  Ogled tehnološke priprave vode.


  2. letnik

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  LABORATORIJSKE TEHNIKE

  Dijaki

  Dijaki

   

 • spoznajo osnovne laboratorijske tehnike (tehtanje, merjenje volumna, gostote, …)

 • se naučijo tehtati, meriti volumen, gostoto, …, pridobivajo laboratorijske spretnosti, pripravljajo raztopine, spoznavajo kemikalije, …;

 • Pridobivajo osebno odgovornost in natančnost.

  Vaja:

 • tehtanje,

 • merjenje volumna,

 • priprava odstotnih in molarnih raztopin.

 • PREDELAVA ŽIT

   

   

   

 • spoznajo skladiščenje, čiščenje in sortiranje žit ter predelavo žit in kontrolne postopke

 • se naučijo določevanja hektolitrske mase, spoznajo načine čiščenja, mline in naprave v mlinu, naučijo se jemanja vzorcev in nekaterih analiz žit;

 • Oblikujejo pozitiven odnos do skupinskega dela.

  Ogled mlina.

  Vaja: deljenje in vzorčenje žit ter določitev vlage in hektolitrske mase.

  MOKA

   

   

   

 • spoznajo skladiščenje, transport in pakiranje in mešanje mok ter praškastih izdelkov

 • se seznanijo z mešalnicami mok, načinom transporta in skladiščenja ter pakiranja moke;

 •  

  Ogled pakirnice in mešalnice praškastih izdelkov.

  Vaja: senzorična identifikacija različnih vrst moke

 • spoznajo ICC in druge standarde za žita, moke, …

 • se naučijo uporabe in razumejo pomen standardizacije;

 • Zavejo se pomena zakonodaje in standardizacije.

  Izbira standardov in izdelava plakata z povzetki iz literature.

 • spoznajo nekatere analize moke

 • naučijo se nekaterih analiz moke (lepek, kislinska stopnja, tip moke, pH, določanje beljakovin, …);

 •  

  Vaja:

 • izolacija lepka,

 • določanje kislinske stopnje in pH različnim vrstam moke.

 • TESTO

   

   

   

 • spoznajo pripravo različnih vrst test (vlečeno. kvašeno, listnato, ...) in analize testa

 • se naučijo pripraviti različne vrste testa, uporabljajo različne recepture, spoznajo metode za analizo test (ekstenziograf, …);

 • Se navajajo na red in tehnološko disciplino

  Ogled ali delo v pekarni.

  Vaja. Priprava različnih vrst testa in analize test.

  KRUH

   

   

   

 • razumejo pripravo kvašenih test in postopek izdelave kruha ter kriterije ocenjevanja

 • spoznajo različne načine zamesa, vzhajalne pogoje, načine oblikovanja, postopke pečenja in ocenjevanja kruha;

 • Se zavedajo problemov v prehrani.

  Vaja: priprava, oblikovanje in ocenjevanje kruha.

  Delo ali ogled delovanja naprav in tehnoloških postopkov v pekarnah.

  Pekovsko pecivo

   

   

   

 • spoznajo razdeljevanje, valjanje in osnove oblikovanja kvašenega testa

 • naučijo se osnovnih pekarskih tehnik;

 •  

  Delo ali ogledi pekarn.

 • spoznajo vplivi dodatkov na vzhajanje test

 • razumejo delovanje in vplive različnih dodatkov;

 •  

  Vaja: uporaba aditivov v pekovskih izdelkih (vzhajalne probe, senzorika, …).

  PEKARNE

   

   

   

 • spoznajo male in velike pekarne, oprema in stroji

 • seznanijo se z opremo in obrati različnih pekarn spoznajo posebne delovne, tehnološke in higiensko-sanitarne zahteve v pekarnah, oziroma obratih za predelavo živil bogatih z OH in vplive na človekovo zdravje in preventivo pred poklicnimi poškodbami ali boleznimi;

 • Odgovornost do lastnega zdravja.

  Ogledi pekarn.

  SLOVENSKI KRUHI

   

   

   

 • seznanijo se z tipičnimi slovenskimi kruhi in njim podobni izdelki pri nas – nekoč in danes

 • spoznajo kruhe značilne za Slovenijo, način njihove priprave in praznovanja, običaje povezane z njimi;

 • Razvijajo pozitiven odnos do tradicije in kulturne dediščine.

  Vaja: primerjava sodobnih in klasičnih krušnih izdelkov.

  TESTENINE

   

   

   

 • spoznajo vrste testenin, načine njihove priprave in testeninske obrate

 • se naučijo priprave testenin, vplive na njihovo kakovost, obrate, opremo, orodja in stroje za pripravo testenin;

 •  

  Ogled ali delo v testeninskem podjetju.

  Vaja: priprava različnih vrst testenin.

  INSTANT ŽITNI IZDELKI

   

   

   

 • spoznajo instant žgance in polente

 • razlikujejo med klasičnimi in insant izdelki ter jih pripravijo;

 •  

  Vaja: primerjava instant in klasičnih izdelkov.

  SLAŠČIČARSKI IZDELKI

   

   

   

 • spoznajo različna testa za slaščičarske izdelke

 • se naučijo priprave osnovnih test v slaščičarstvu (biskviti, masleno testo…) in razumejo pomen tehnoloških navodil in receptur;

 • Razvijajo natančnost in skrbijo za čim manjši kalo surovin.

  Delo ali ogledi slaščičarn.

  Vaje: priprava različnih slaščičarskih izdelkov.

 • spoznajo polnila in nadevi

 • naučijo se priprave nekaterih vrst polnil in andevov za pecivo (različne maslene kreme, mešane kreme, …) in vplive dodatkov nanje;

 •  

  Vaja: priprava polnil ter nadevov in polnjenje izdelkov.

 • razumejo pomen oblikovanja in dekoriranja slaščic

 • se seznanijo z osnovami estetskega oblikovanja in dekoriranja ter tehnikami dekoracij;

 •  

  Vaja: modeli za dekor in izdelava okrasja.

 • razumejo pomen rahljalnih sredstev in drugih aditivov

 • se učijo opazovanja in proučujejo vplive različnih sredstev za rahljanje in vzhajanje test ( pecilni prašek, soda…), barvil…

 • Razvijajo čut za opazovanje in sklepanje ter odgovornost za zdravje porabnikov.

  Vaja: vplivi dodatkov v slaščicah.

 • spoznajo izdelavo keksov in keksarne

 • naučijo se priprave nekaterih vrst keksov, računajo upeko, stroške surovin in ocenjujejo kekse ter spoznajo njihovo industrijsko peko

 • Razvijajo kreativnost.

  Ogled ali delo v keksarni.

  Vaja: izdelava in analiza keksov.

 • spoznajo nacionalne sladice Slovenije in drugih dežel

 • naučijo se priprave sladic tipičnih za Slovenijo

 • Sprejemajo kulinarične značilnosti Slovenije.

  Ogled ali delo v slaščičarnah.

  Priprava poročil o nacionalnih sladicah.

 • spoznajo konditorsko industrijo in izdelke

 • seznanijo se z industrijskimi slaščičarskimi izdelki (bonboni, čokolado, …), opremo;

 • Sprejemajo varovanje poklicnih skrivnosti.

  Ogled ali delo v industriji slaščic.

  MED

   

   

   

 • spoznajo vrste medu, izdelke iz meda in invertni sladkor

 • se naučijo priprave invertnega sladkorja, razlikujejo vrste medu in razumejo pomen čebelarstva;

 •  

  Vaja:

 • izdelava invertnega sladkorja,

 • kemična in senzorična analiza različnih vrst medu.

 • SAHAROMETRI

   

   

   

 • spoznajo različne areometre, vplive na določanje in enote, določajo sladkor, …

 • se naučijo določanja sladkornih koncentracij in pridobivajo laboratorijske spretnosti;

 •  

  Vaja: uporaba areometrov.

  OLJA

   

   

   

 • spoznajo različne vrste olj, njihovo namensko uporabo, oljarno in metode nadzora olj

 • razumejo pomen maščob, njihove lastnosti, pravilno uporabo olj in maščobnih izdelkov ter spoznajo nekatere analitske metode olj;

 • Zavedajo se pomena pravilne uporabe maščob v prehrani.

  Ogled ali delo v oljarni.

  Vaja: analize olja.


  3. letnik

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  SADJE

  Dijaki

  Dijaki

   

 •  spoznajo vrste, zrelost, razvrščanje sadja ter skladišča in zorilnice

 • naučijo se prepoznavanja vrst in sort sadja, načine sortiranja, kalibriranja in se seznanijo z opremo in objekti skladišč in zorilnic sadja;

 • Pridobivajo poklicno identifikacijo.

  Ogled tržnice ali ogled ali delo v skladišču sadja.

  Vaja: zrelost sadja, delo s penetrometrom.

  PREDELAVA SADJA

   

   

   

 • spoznajo postopke industrijske in obrtne predelave sadja

 • znajo našteti industrijske naprave za čiščenje in pranje ter stroje in naprave za predelavo sadja in razumejo njihovo delovanje;

 • Razvijajo odgovoren odnos do porabnika.

  Ogled ali delo v predelavi sadja.

  ZMRZNJENO SADJE

   

   

   

 • spoznajo delovanje zmrzovalnic in načine zmrznitve sadja

 • naučijo se priprave sadja za zmrzovanje;

 •  

  Ogled ali delo v zmrzovalnicah sadja.

  Vaja. Priprava sadja za zmrzovanje in spremembe sadja.

  SADNI SOKOVI

   

   

   

 • spoznajo vrste sokov, načine proizvodnje, industrijo sadnih sokov in sirupov ter načine njihove kontrole in korekcij

 • naučijo se priprave sadnih sokov, sirupov, spoznajo vrste sokov in nekaterih metod za njihovo analizo ter naprave (stiskalnice, mline, pasterizatorje, polnilne linije, …);

 • Sprejemajo pomen sadno zelenjavnih živil v prehrani.

  Ogled ali delo v industriji pijač.

  Vaje: priprava sirupov, sokov in njihove analize (suha snov, kisline, …).

  SUŠENO SADJE

   

   

   

 • spoznajo načine sušenja in tehnološko opremo za sušenje ter probleme povezane z dehidriranjem živil;

 • spoznajo in sami ugotavljajo optimalne pogoje sušenja za posamezne vrste sadja, računajo izkoristke sušenja, potrebno energijo in pripravijo "študentsko hrano" in izdelajo kalkulacije potrebnih surovin;

 • Pomagajo pri oživljanju tradicije sušenih izdelkov.

  Ogled ali delo v sušilnici.

  Vaja: priprava sušenega sadja, izračuni izkoristkov sušenja in kalkulacije lastne cene.

  MARMELADE

   

   

   

 • spoznajo pripravo marmelad, džemov in njim podobnih izdelkov (čežane, sadni siri, …)

 • se naučijo razlikovati naštete izdelki in jih tudi sami pripravijo ter opazujejo delovanje T, P, želirnih sredstev, …;

 • Razvijajo svojo sposobnost pisnega in ustnega sporazumevanja.

  Vaja: priprava marmelade, džemov, … z različnimi tehnološkimi postopki in tipične napake proizvodov.

  Ogled ali delo industriji za pripravo marmelad.

  KOMPOTI

   

   

   

 • spoznajo priprava kompotov

 • naučijo se priprave kompotov in kontrolirajo toplotno obdelavo in staranje kompotov;

 •  

  Vaja: priprava kompotov in vplivi na shranjevanje.

  KANDIRANO SADJE

   

   

   

 • spoznajo pripravo kandiranih sadežev

 • naučijo se priprave kandiranih sadežev, kontrolnih postopkov pri kandiranju in izpolnjevanje delovnih dokumentov;

 • Se zavejo pomena upoštevanja tehnoloških navodil.

  Vaja: priprava kandiranih sadežev.

  SADJE V ALKOHOLU

   

   

   

 • spoznajo konzerviranje sadja v alkoholu

 • pripravijo sadje za konzerviranje v alkoholu ter zorenje in staranje takšnih izdelkov;

 •  

  Vaja: izdelava sadja v alkoholu.

  ZELENJAVA

   

   

   

 • spoznajo vrste, skladišča, čiščenje in pakiranje zelenjave

 • prepoznavajo različno zelenjavo, spoznajo objekte za skladiščenje in načine pakiranja le te;

 • Odgovorno in racionalno ravnajo s surovinami.

  Ogled ali delo v predelavi zelenjave.

  SUŠENA ZELENJAVA

   

   

   

 • spoznajo postopke sušenja različne zelenjave

 • razumejo vplive na sušenje različnih vrst zelenjave in pripravijo suho zelenjavno mešanico;

 •  

  Vaja: priprava sušene zelenjave, kalkulacije za zelenjavne mešanice.

  POLPRIPRAVLJENI ZELENJAVNI IZDELKI

   

   

   

 • spoznajo pripravo in uporabo zmrznjene zelenjave, lupljenega in vakuumsko pakiranega krompirja ter očiščene in pakirane solate

 • znajo pripraviti in uporabiti polpripravljene zelenjavne izdelke ter ocenjujejo njihove senzorične spremembe ;

 •  

  Vaja: priprava in analize polpripravljenih zelenjavnih izdelkov.

  Ogled ali delo v obratih za pripravo tovrstnih izdelkov.

  BIOLOŠKO KONZERVIRANA ZELENJAVA

   

   

   

 • razumejo pripravo kislega zelja (repe) ter načine kontrole fermentacije, pH, …

 • se naučijo priprave biološko kisane zelenjave in se naučijo metod nadzora fermentacije ter spoznajo opremo in objekte za pripravo takšne zelenjave;

 • Sprejemajo položaj živilskega delavca za dvig zdravstvenega stanja porabnikov.

  Ogled ali delo v kisarni.

  Vaja: priprava biohosko konzervirane zelenjave in kontrole tehnoloških postopkov ter izdelkov.

  KIS

   

   

   

 • spoznajo vrste in način priprave kisa

 • se naučijo prepoznavanja različnih vrst kisa, spoznajo način ločevanja naravnega kisa in ocetne kisline s permanganatnim oksidacijskim številom in druge kontrole le tega;

 •  

  Ogled ali delo v kisarni

  Vaja: priprava in kontrola kisa.

  MARINIRANA ZELENJAVA

   

   

   

 • spoznajo pripravo zelenjave vložene v kis in slanice

 • se naučijo osnov priprave kislih in slanih vloženih zelenjavnih izdelkov ter industrijsko opremo za njihovo pripravo;

 • Sprejemajo delovni red.

  Vaja: vaja: priprava marinirane zelenjave, kontrola staranja in uporabe konzervansov.

  MEZGE IN KETCHUPI

   

   

   

 • spoznajo priprava mezg in ketchupov

 • se naučijo pripraviti in kontrolirati različne mezge, ketchupe in zelenjavne omake;

 •  

  Vaja: izdelava paradižnikove mezge in primerjava ketchapov.

  ZAČIMBE

   

   

   

 • spoznajo vrste in kontrolo začimb

 • se seznanijo z značilnostmi posameznih začimb, naučijo se jih prepoznavat in pravilno uporabljati;

 •  

  Ogled pridelave ali predelave začimb.

  Vaja: uporaba začimb v kulinariki in analizni postopki (suha snov, ekstrahiranost, …).

  ALKOHOLNE PIJAČE

   

   

   

  PIVO

   

   

   

 • spoznajo priprava slada, piva, pivovarne in metode analiz

 • se naučijo temeljnih postopkov priprave piva in spoznajo različna piva, pivovarne, opremo in metode kontrole v pivovarstvu;

 • Zavedajo se problemov alkoholizma.

  Ogled ali delo v pivovarni.

  Vaja: varjenje piva in analize piva (senzorične, suha snov, …).

  VINO

   

   

   

 • spoznajo vrste, kontrolne metode za vino, vinske kleti

 • se seznanijo z opremo za kletarjenje in pripravo mošta in vina, spoznajo različne vrste vina in razumejo metode čiščenja in analize vin

 •  

  Ogled ali delo v vinski kleti

  Vaja: določanje sladkorja žvepla, alkohola, kislin v vinu (moštu) in degustacija vin.

  MOČNE ALKOHOLNE PIJAČE

   

   

   

 • spoznajo vrste močnih alkoholnih pijač, njihovo pridobivanje ter analize

 • spoznajo pripravo nekaterih močnih alkoholnih pijač in pripravijo likerje ter izvedejo analizo močnih alkoholnih pijač;

 • Zavedajo se odgovornosti pri pripravi močnih alkoholnih pijač za zdravje ljudi.

  Vaja: priprava likerjev, ruma in analiza močnih alkoholnih pijač.


  4. letnik

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  MESO

  Dijaki

  Dijaki

   

 • spoznajo klavnice ( za govedo, svinje, perutnino, ...)

 • razlikujejo med oddelki v klavnem obratu, prostorsko ureditev in delovno opremo za posamezne tipe klavnic;

 • spoznajo veterinarsko - sanitarne predpise v klavnici;

 • Razvijajo human odnos do živali.

  Dojamejo pomembnost veterinarsko – sanitarnega nadzora.

  Ogled ali delo v klavnici.

 • seznanijo se z mesno predelovalni obrati

 • spoznajo prostorsko ureditev v objektih predelave;

 • Pridobivajo sposobnost komunikacije.

  Ogled ali delo v mesno predelovalnem obratu.

 • spoznajo opremo in naprave v mesni predelavi

 • razumejo delovanje delovnih naprav;

 • spoznajo postopke sekljanja, mletja, rezanja;

 • Spoznajo pomen osebne odgovornosti pri upravljanju z različnimi stroji.

  Ogled ali delo v mesno predelovalnih obratih.

 • spoznajo razvrščanje mesa

 • spoznajo način kategoriziranja mesa za prodajo in predelavo;

 • Naučijo se opazovati.

  Ogled mesnice.

 • razumejo izkoščevanje

 • spoznajo postopke izkoščevanja in znajo preproste operacije izkoščevanja;

 • Ocenijo ekonomičnost določenih postopkov.

  Demonstracija izkoščevanja.

 • spoznajo priprava svežega mesa za maloprodajo

 • se naučijo preprostega načina razkosavanja in oblikovanja manjših kosov mesa za prodajo;

 • Zavedajo se pomena kvalitetno opravljenega dela.

  Ogled ali delo v predelavi mesa

 • spoznajo hlajenje, zmrzovanje in zorenje mesa

 • opišejo vrste hladilnic;

 • seznanijo se s postopki hlajenja in zmrzovanja;

 • spoznajo pomen posmrtnih procesov v mesu;

 • Presojajo ekonomičnost posameznih postopkov.

  Ogled ali delo v zmrzovalnicah ali hladilnicah mesa.

  MESNI IZDELKI

   

   

   

 • spoznajo pripravo:

 • svežih klobas,

 • obarjenih klobas,

 • poltrajnih in trajnih klobas,

 • spoznajo soljenje in razsoljevanje mesa,

 • seznanijo se z dimljenjem;

 • spoznajo konzervirano meso

 • spoznajo izdelke iz maščob in preračune surovin za izdelke

 • spoznajo različne vrste mesnih izdelkov in jih znajo poimenovati po Pravilniku o kakovosti;

 • spoznajo tehnološke postopke izdelave klobas;

 • spoznajo načine soljenja in razsoljevanja;

 • spoznajo postopek dimljenja;

 • ločijo hladno in toplo dimljenje;

 • naštejejo vrste konzerviranega masa;

 • se naučijo priprave nekaterih izdelkov iz maščob in ločijo tehnološke postopke teh izdelkov;

 • Razvijajo poklicno identiteto.

  Dojamejo pomen natančnosti pri delu.

  Dojamejo pomen osebne odgovornosti.

  Vaje: priprava klobas,masti in zaseke, ocenjevanje klobas, priprava slanic, uporaba aditivov v mesarstvu, priprava tehnoloških navodil za posamezen mesni izdelek.

  KONTROLA KAKOVOSTI MESA IN MESNIH IZDELKOV

   

   

   

 • spoznajo sestavo mesa in mesnih izdelkov, nekatere kemijske in mikrobiološke analize

 • spoznajo sestavo mesa in mesnih izdelkov;

 • izvedejo osnovne kemijske analize kot so določanje %H2O, %maščobe, %beljakovin, pH;

 • izvedejo dokazovanje kvarjenja svežega mesa z različnimi metodami;

 • izvedejo kemijske analize mesnih izdelkov kot so določanje vsebnosti NaCl, nitratov, nitritov, škroba;

 • izvedejo mikrobiološko analizo;

 • Dojamejo pomen kakovosti izdelkov in osebne odgovornosti za kakovost izdelkov.

  Spoznajo točnost in natančnost pri delu.

  Vaje: kemijske analize mesa (določevanje škroba, vode, nitratov, …).

  Vaje: določevanje svežosti, oziroma kvarjenje mesa.

  KULINARIKA

   

   

   

 • spoznajo primernost kulinarične priprave mesa

 • se naučijo kategorizacije mesa za prodajo;

 • ocenijo uporabnost različnih kosov mesa pri pripravi posameznih jedi;

 • ocenijo koagulacijo kosov mesa s spremljanjem središčne temperature;

 • Razvijajo odgovoren odnos do porabnikov.

  Vaja: kulinarična uporaba mesa.

 • ocenjevanje mesa in mesnih izdelkov

 • razločijo senzorične lastnosti (zunanji videz, barva, okus, vonj, aroma, tekstura;

 • razločijo različne kvalitete mesa (BMV, TČS, TČV, NM);

 • Naučijo se opazovati.

  Razvijajo občutek za natančnost.

  Vaje: določanje lastnosti mesa (senzorične analize) in kakovostnih karakteristik mesa (bmv…).

  RIBE IN MEHKUŽCI

   

   

   

 • spoznajo njihove vrste in ribje izdelke

 • spoznajo vrste morskih in sladkovodnih rib in mehkužcev;

 • spoznajo vrste izdelkov iz rib;

 • spoznajo postopke predelave rib;

 • Razvijajo identifikacijo s poklicem.

  Ogled ribarnice.

  JAJCA

   

   

   

 • spoznajo razrede, načine ugotavljanja starosti jajc, nekatere kemijske analize in kulinarično uporabnost jajc

 • spoznajo vrste jajc in jih razvrstijo v razrede;

 • določijo starost jajc na različne načine

 • izvedejo kemijske analize kot so določanje %vode, kislinske stopnje;

 • ocenijo koagulacijo jajc s spremljanjem časa kuhanja;

 • spoznajo lastnosti rumenjaka in beljaka kot sta emulgiranje in penjenje;

 • Naučijo se opazovati.

  Razvijajo natančnost in točnost pri delu.

  Razvijajo občutek za koriščenje določenih lastnosti živil.

  Vaje: fizikalne lastnosti jajc (določanje svežosti, razvrščanje po pravilniku v razrede, …), količina vode v jajcih, spoznajo različne vrste jajc (kurja, račja, …), izdelava majoneze.

  MLEKO

   

   

   

 • mlekarne

 • oprema mlekarn in sirarn

 • čiščenje in razkuževanje opreme

 • spoznajo oddelke v mlekarskem obratu in njihovo prostorsko razporeditev;

 • seznanijo se z delovno opremo in napravami;

 • seznanijo se s CIP sistemom čiščenja in razkuževanja opreme in prostorov;

 • Spoznajo pomen osebne odgovornosti pri upravljanju z različnimi napravami.

  Ogled ali delo v mlekarni.

  OBDELAVA MLEKA

   

   

   

 • termična obdelava mleka

 • fizikalna obdelava mleka

 • spoznajo postopke termizacije, pasterizacije, sterilizacije;

 • spoznajo postopke separacije, homogenizacije, tipizacije mleka;

 • spoznajo postopek tipizacije na količino maščob;

 • Spoznajo vpliv natančnosti postopka na kvaliteto izdelka

  Zavedajo se odgovornosti deklariranja.

  Ogled mlekarne.

  Vaja: priprava sheme tehnološkega procesa obdelave mleka na plakatu ali z računalnikom.

  Vaja: uporaba posnemalnika (centrifuge).

  NADZOR MLEKA IN MLEČNIH IZDELKOV

   

   

   

 • fizikalne in kemijske analize mleka in mlečnih izdelkov

 • mikrobiološka analiza mleka in mlečnih izdelkov

 • seznanijo se s Pravilnikom o kakovosti mleka in mlečnih izdelkov;

 • izvedejo osnovne fizikalne in kemijske analize mleka in mlečnih izdelkov kot so določanje %SS, %maščob, %beljakovin, kislinske stopnje, pH, gostote mleka;

 • izvedejo mikrobiološko analizo mleka kot je skupno število mikroorganizmov, dokazovanje prisotnosti koliformnih, proteolitičnih, lipolitičnih, sporogenih mikroorganizmov;

 • znajo oceniti kvaliteto surovine;

 • Ravnajo v skladu s higienskimi predpisi.

  Spoznajo pomen točnosti in natančnosti pri delu.

  Spoznajo pomen spremljanja parametrov za stalno kvaliteto izdelka.

  Ogled ali delo v kemijskem in mikrobiološkem laboratoriju.

  Vaje: mikrobiološka kontrola svežega in toplotno obdelanega mleka, kemisske analize mleka (npr. pH, ..), kisline, …).

  MLEČNI IZDELKI

   

   

   

 • spoznajo lastnosti konzumnega mleka, mleka v prahu, fermentiranih mlečnih izdelkov, siri, maslom, topljenimi siri, sirnimi namazi in senzorično oceno mlečnih izdelkov

 • seznanijo se z vrstami in ponudbo konzumnega mleka

 • se naučijo tehnoloških postopkov izdelave fermentiranih izdelkov (jogurt, kefir, kislo mleko, probiotični izdelki, kisla smetana, skuta);

 • spoznajo vrste sirov in klasifikacijo sirov;

 • spoznajo tehnološki postopek izdelave sira, topljenega sira, masla, sirnih namazov;

 • Razvijajo identifikacijo s poklicem.

  Zavedajo se pomena kvalitetno opravljenega dela.

  Dojamejo pomen osebne odgovornosti.

  Ogled ali delo v mlekarni.

  Vaje: priprave mlečnih izdelkov (jogurt, maslo, kisla smetana.

  Siri, sirni namazi, …), senzorične lastnosti različnih vrst sirov, dodatki mlečnim izdelkom.

  SLADOLEDI

   

   

   

 • spoznajo surovine in dodatke za priprava sladoledov

 • spoznajo vrste sladoledov;

 • naučijo se tehnoloških postopkov izdelave sladoledov;

 • Spoznajo pomen točnosti in natančnosti pri delu z aditivi.

  Ogled ali delo v obratu za proizvodnjo sladoleda.

  Vaja: priprava sladoleda.

  EMBALAŽA IN SKLADIŠČENJE

   

   

   

 • spoznajo vrste embalaže, načine in zahteve pri pakiranju, deklariranju in skladiščenju izdelkov

 • seznanijo se z embalažnimi materiali;

 • spoznajo načine pakiranja izdelkov, vrste strojev za pakiranje in vrste embalaže;

 • spoznajo pomen deklariranja izdelkov in zakonske predpise v zvezi z deklariranjem;

 • spoznajo pogoje skladiščenja;

 • Zavedajo se pomena kvalitetno opravljenega dela.

  Zavedajo se pomena natančnih in točnih deklaracij.

  Ogled pakiranja ali delo v pakirnicah in skladiščih.

  Demonstracija različne embalaže.

  Vaja: priprava deklaracij za različne živilske izdelke.

  Kontrola embalaže (varjenje, trganje, …).


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • s pregledom in ocenjevanjem delavniških dnevnikov ter

 • izdelkov oziroma storitev z zagovorom.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

  1. letnik

   

   

 • varstvo pri delu

 • Tehnologija

 • stroji in naprave v živilski industriji;

 • požarna varnost

 • Kemija

 • poznavanje snovi, gorenje;

 • higienski zahteve

 • Mikrobiologija

 • osebna higiena, higiena prostorov in naprav;

 • varovanje okolja

 • Varstvo okolja

 • ekologija;

 • živilska industrija

 • Tehnologija

 • objekti in naprave v živilski industriji;

 • trg z živili

 • Gospodarsko poslovanje

 • trg in trženje;

 • informacijski viri

 • Slovenski in tuji jeziki ter informatika

 • razumevanje tekstov;

 • uporaba interneta;

 • laboratorij

 • Kemija

 • laboratorijska oprema, kemikalije;

 • procesna tehnika (destilacija, kristalizacija, ekstrakcija, ločitveni procesi, emulgiranje, mešanje, viskoznost, filtracija, tehnološka priprava vode)

 • Kemija

  Tehnologija

 • ločitveni procesi, topnost, raztopine, pH, …;

 • procesna tehnika;

 • 2. letnik

   

   

 • laboratorijske tehnike

 • Kemija

 • volumen tekočin, masa, gostota, instrumentalne metode;

 • predelava žit

 • Tehnologija

 • žita in mlini;

 • moka

 • Tehnologija

  Kemija

  Analiza živil

 • vrste mok, standardi;

 • ogljikovi hidrati;

 • analizne metode;

 • testo

 • Tehnologija

 • vrste test in tehnološki postopki;

 • kruh, pekovsko pecivo in pekarne

 • Tehnologija

 • tehnologija pekarstva;

 • slovenski kruhi

 • Zgodovina

  Tehnologija

 • zgodovina pekarstva;

 • tradicionalni kruhi;

 • testenine

 • Tehnologija

 • priprava testenin;

 • instant žitni izdelki

 • Prehrana

 • hranilne vrednosti živil;

 • slaščičarski izdelki

 • Tehnologija

 • tehnologije v slaščičarstvu;

 • med

 • Prehrana

 • pomen medu;

 • saharometri

 • Kemija

 • sladkorji;

 • olja

 • Kemija

  Tehnologija

 • maščobe;

 • oljarstvo;

 • 3. letnik

   

   

 • sadje

 • Tehnologija

 • vrste sadja;

 • predelava sadja

 • Tehnologija

 • tehnologija predelave sadja, toplotne obdelave, …;

 • zmrzovanje sadja

 • Tehnologija

 • procesi zmrzovanja;

 • sadni sokovi

 • Tehnologija

 • tehnologija pijač;

 • sušeno sadje

 • Tehnologija

  Gospodarsko poslovanje

 • tehnologija sušenja;

 • kalkulacije;

 • marmelade, kandirano sadje

 • Tehnologija

 • sladki sadni izdelki;

 • sadje v alkoholu

 • Tehnologija

 • konzerviranje;

 • zelenjava

 • Tehnologija

 • vrste zelenjave;

 • zelenjavni izdelki (polpripravljena, zmrznjena in sušena zelenjava)

 • Tehnologija

  Prehrana

 • zelenjavni izdelki;

 • pomen zelenjave in sadja v prehrani;

 • biološko konzervirana zelenjava

 • Tehnologija

 • fermentacija, kislo zelje, repa;

 • kis;

 • Tehnologija

 • kis, fermentacije;

 • marinirana zelenjava

 • Tehnologija

 • tehnologija vlaganja;

 • mezge in ketchupi

 • Tehnologija

 • zelenjavni koncentrati;

 • začimbe

 • Tehnologija

  Prehrana

 • zelišča in začimbe;

 • uporaba začimb;

 • pivo

 • Tehnologija

 • pivovarstvo;

 • vino

 • Tehnologija

 • kletarjenje in enologija;

 • močne alkoholne pijače

 • Tehnologija

 • destilacija, fermentacija, likerji, …;

 • 4. letnik

   

   

 • meso

 • Tehnologija

  Prehrana

 • klavnice, zakol, hlajenje, zmrzovanje, izkoščevanje;

 • beljakovinska živila;

 • mesni izdelki

 • Tehnologija

 • procesi, oprema in izdelki v mesni predelavi;

 • kontrola kakovosti mesa in mesnih izdelkov

 • Tehnologija

  Analiza živil

  Mikrobiologija

 • zakonski predpisi;

 • analizna metode;

 • mikrobiološke analize mesa in mesnih izdelkov;

 • kulinarika

 • Prehrana

  Tehnologija

 • meso v prehrani;

 • meso za prodajo;

 • ribe in mehkužci

 • Tehnologija

  Prehrana

 • ribe, raki, mehkužci;

 • uporaba rib in mehkužcev v prehrani;

 • jajca

 • Tehnologija

 • jajca v živilski industriji;

 • mleko

 • Tehnologija

 • mlekarstvo in mlekarne;

 • nadzor mleka in mlečnih izdelkov

 • Analiza živil

  Mikrobiologija

 • maščobe, kislinska stopnja, …;

 • mikrobiološka analiza mleka in mlečnih izdelkov;

 • mlečni izdelki

 • Tehnologija

  Dietetika

 • fermentirani,maščobni, sušeni mlečni izdelki, sirarstvo

 • alergije na laktozo, …;

 • sladoledi

 • Tehnologija

 • tehnologija slaščičarstva in proizvodnja sladoleda;

 • embalaža in skladiščenje

 • Tehnologija

  Gospodarsko poslovanje

 • embalaža, skladišča

 • trženje, logistika;