SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: ŽIVILSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 29.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 9. 7. 1999

1. IME PREDMETA

PREHRANA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

   

 

3.

70

 

70

4.

   

 

skupaj

70

 

70


*  T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Pri predmetu dijaki:

 • spoznajo vzročno-posledični pomen hrane za zdravje,
 • spoznajo hranilne snovi, njihov pomen in živila, ki jih vsebujejo,
 • spoznajo vpliv hranilnih snovi na rast in obnovo celic, kot vir energije in vir zaščitnih snovi,
 • spoznajo vlogo hrane v človekovem organizmu s poudarkom na energijskih in hranilnih potrebah,
 • seznanijo se s sistematiko živil, pijač in dodatkov,
 • spoznajo vpliv embaliranja in skladiščenja na kakovost živil,
 • spoznajo pravila za sestavljanje dnevnih obrokov,
 • spoznajo načine ugotavljanja hranilne in energijske vrednosti živil.

 • 4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  OSNOVNI POJMI O PREHRANI

  Dijak

  Dijak

   

 • spozna pojme prehrana, hrana, živilo, jed, hranilna snov, esencialna snov

 • razlikuje pojme hrana,prehrana, živila, jed, hranilna, esencialna snov;

 • Razume vzročno povezanost prehrane in zdravja.

  Zbiranje strokovnih člankov.

  Vaja: anketa o prehrambenih navadah..

  NASTANEK HRANE

   

   

   

 • spozna avtotrofne in heterotrofne organizme

 • razume bistvo fotosinteze

 • pozna način prehranjevanja človeka in živali

 • razloži način prehranjevanja rastlin;

 • pojasni način prehranjevanja človeka in živali;

 • Zave se odgovornosti za lastno ter družbeno zdravje.

  Vaja: analiza prehrane.

  HRANILNE SNOVI

   

   

   

 • zna opisati zgradbo, vrste, lastnosti in pomen ogljikovih hidratov

 • spozna zgradbo, vrste, lastnosti, biološko vrednost, pomen beljakovin

 • spozna zgradbo, vrste, lastnosti in pomen maščob

 • spozna pomen pitne in mineralne vode;

 • pozna vrste, pomen mineralnih snovi;

 • pozna škodljive mineralne snovi

 • zna razlikovati vitamine, spozna lastnosti in pomen

 • razloži zgradbo, vrste, lastnosti in pomen ogljikovih hidratov;

 • pozna zgradbo, vrste, lastnosti, pomen in biološko vrednost beljakovin;

 • spozna zgradbo, vrste, lastnosti in škodljivost prekomernega uživanja maščob;

 • pojasni pomen vode v organizmu;

 • spozna vlogo mineralnih snovi;

 • pojasni škodljive mineralne snovi;

 • razlikuje vitamine topne v vodi in maščobah;

 • pozna lastnosti, pomen in posledice pomanjkanja vitaminov v organizmu;

 • Razvije občutek odgovornosti do zdrave pitne vode.

  Zave se pomembnosti zaščitnih snovi za ohranitev zdravja.

  Skupinsko delo.

  ENERGIJSKA IN HRANILNA VREDNOST HRANE

   

   

   

 • pozna energijsko vrednost živil

 • pozna hranilno vrednost hrane

 • razume pojem energijska vrednost;

 • zna izračunati energijsko vrednost obroka;

 • razume pojem hranilna vrednost zna izračunati hranilno vrednost obroka s pomočjo tabel;

 • Razvija odgovornost za uživanje zdrave hrane.

  Spozna pomen uravnotežene prehrane za zdravje.

  Vaja: zapis jedilnika in računanje hranilne in energijske vrednosti obroka.

  PREDELAVA HRANE V TELESU

   

   

   

 • spozna encime

 • spozna prebavila

 • zna našteti prebavne žleze

 • spozna metabolizem

 • zna našteti encime, lastnosti in pomen encimov pri prebavi hrane;

 • spozna prebavni trakt in prebavne žleze;

 • spozna fiziologijo prebave;

 • zna razlikovati katabolizem in anabolizem

 • Spozna povezanost zgradbe hranilnih snovi in učinek na organizem.

  Ogled video filma: prebava in presnova.

  Vaja: encimi.

  SISTEMATIKA ŽIVIL, PIJAČ IN DODATKOV

   

   

   

 • spozna razporeditev živil v piramidi zdrave prehrane

 • spozna dodatke za izboljšanje hranilne vrednosti in obstojnosti živil

 • razloži hranilne snovi v brezalkoholnih pijačah in škodljivem učinku alkohola

 • razume razporeditev živil v piramidi zdrave prehrane

 • razume pomen združevanja živil s podobno sestavo;

 • spozna pomen dodatkov v živilstvu;

 • Razvije odgovornost do lastnega zdravja in poizkuša doseči spremembo negativnih prehrambenih navad.

  Zave se takojšnih in kasnejših posledic uživanja alkoholnih pijač.

  Vaja: moja prehrambena piramida.

  Seminarska naloga.

  Vaja:

 • sladkor v naši prehrani,

 • škodljivi učinki alkohola.

 • SLADIŠČENJE ŽIVIL

   

   

   

 • spozna pomen časa in načina skladiščenja na kakovost živil

 • spozna pogoje skladiščenja različnih živil (temperatura, RV)

 • razume spremembe na živilih zaradi neustreznega skladiščenja;

 • razloži nujnost upoštevanja pogojev skladiščenja;

 • razume pojem rok uporabnosti na embalaži;

 • Pridobi občutek odgovornosti do pravilnega skladiščenja živil.

  Skupinsko delo.

  SREMEMBE NA ŽIVILIH

   

   

   

 • zna razlikovati fizikalne biokemijske in mikrobiološke spremembe na živilih

 • razloži vzroke za fizikalne, biokemijske in mikrobiološke spremembe na živilih;

 • Pozna škodljive posledice zastrupitev na posameznika in širšo skupnost.

  Skupinsko delo.

  ZASTRUPITVE S HRANO

   

   

   

 • spozna strupe, škodljive mikroorganize

 • seznani se z vzroki, znaki in načinom preprečevanja zastrupitev

 • pozna vzroke zastrupitev s hrano, znake in načine preprečevanja;

 • pozna škodljive posledice zastrupitve na posameznika in širšo skupnost;

 • Se zave odgovornosti za zdravje ljudi.

  Skupinsko delo.

  ŽIVILSKA ZAKONODAJA

   

   

   

 • seznani se z zakoni, predpisi o zdravstveni neoporečnosti živil

 • spozna priporočila svetovne zdravstvene organizacije za zdravo prehrano

 • našteje zakone in predpise o higiensko zdravstveni neoporečnosti živil;

 • opredeli standarde in predpise za živila;

 • Razume nujnost upoštevanja zdravstveno higienskih predpisov in zakonov.

  Skupinsko delo.

  PLANIRANJE IN ANALIZA PREHRANE

   

   

   

 • spozna osnovna načela prehrane zdravih ljudi

 • spozna kriterije za pravilno sestavljenega jedilnika

 • seznani se s sestavljanjem dnevnih obrokov;

 • spozna vlogo hrane v človekovem organizmu s poudarkom na energijskih in hranilnih potrebah človekovega organizma;

 • razume računanje hranilne in energijske vrednosti živil z uporabo tabel;

 • seznani se s porabo energije pri različnih delih;

 • Oblikuje pozitivne prehrambene navade.

  Oblikuje odgovornost za lastno zdravje in zdravje drugih ljudi.

  Razvije občutek odgovornosti do kakovosti prehrane.

  Vaja: sestavljanje in analiza celodnevnega jedilnika.


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Splošno:

  Predmet se povezuje z naslednjimi predmeti: kemija, biologija, mikrobiologija, tehnologija in praktični pouk.

  Konkretno:

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • hranilne snovi

 • Kemija

 • organska kemija;

 • predelava hrane v telesu

 • Biologija

 • fiziologija človeka;

 • sistematika živil, pijač in dodatkov

 • Tehnologija

 • tehnološki postopki pridobivanja;

 • skladiščenje živil

 • Tehnologija, praktični pouk

 •  embalaža in pogoji skladiščenja;

 • spremembe na živilih in zastrupitve s hrano

 • Mikrobiologija, praktični pouk

 • mikroorganizmi;