SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: ŽIVILSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 29.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 9. 7. 1999

1. IME PREDMETA

TEHNOLOGIJA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

105

 

105

2.

140

 

140

3.

175

 

175

4.

170

 

170

skupaj

590

 

590


*  T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Dijak:

 • se seznani s procesno tehniko v živilstvu,
 • spozna osnovna znanja s področja živilskih tehnologij,
 • spozna pomen higiene v živilski industriji,
 • spozna posamezne tehnološke operacije in se seznanijo z vlogo posameznih procesov v proizvodnji,
 • spozna pomen embaliranja in se seznanijo s sodobnimi materiali in postopki embaliranja,
 • spozna skladiščenje in transport v živilski industriji,
 • spozna načine uporabe in značilnosti surovin, zavedajo se odgovornosti pri kontroli surovin, polizdelkov in izdelkov,
 • seznani se s predpisi o kakovosti živil v živilski industriji,
 • razume tehnološke sheme in poznajo tehnološke procese,
 • spozna vrste strojev in naprav, ter značilnosti posameznih tehnoloških postopkov,
 • spozna vrste in značilnosti vseh živilskih izdelkov,
 • zaveda se nevarnosti mikrobioloških okužb,
 • razvija logično mišljenje, iznajdljivost, natančnost, delovno disciplino in red,
 • razvija občutek za varčevanje z energijo in odgovoren odnos do varstva okolja,
 • razvija sposobnost dela v skupini,
 • spozna pomen neprestanega strokovnega izobraževanja in spremljanja novosti,
 • seznani se z uporabo strokovne literature in spremljajo strokovno literaturo od proizvodnje do laboratorijske kontrole kakovosti.

 • 4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

  1. letnik

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  PROIZVODNJA, TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA

  Dijak

  Dijak

   

 • spoznajo pojme: proizvodnja, tehnika, tehnologija

 • spoznajo proizvodni sistem in opravila v proizvodnji

 • razložijo pomen pojmov proizvodnja, tehnika in tehnologija;

 • razdelijo proizvodni sistem na bistvene elemente in spoznajo osnovna opravila v proizvodnji;

 • Razvijajo tehnološko zavest.

  Razvijajo sposobnost strokovnega razmišljanja.

  Shema: prikaz tehnološkega procesa v živilski industriji.

  Shema: povezanost elementov v proizvodnem sistemu.

  GRADIVA V ŽIVILSKI INDUSTRIJI

   

   

   

 • spoznajo materiale in njihove lastnosti

 • spoznajo posamezna gradiva in lastnosti;

 • pojasnijo njihovo primernost za uporabo v živilski industriji;

 • pojasnijo možnosti čiščenja in dezinfekcije posameznih materialov;

 • Razvijajo čut za ekonomičnost in gospodarnost.

  Širijo svoje znanje.

  Slikovni material: vrste gradiv in njihove lastnosti.

  MERILNE NAPRAVE IN POMEMBNEJŠE PROCESNE MERITVE

   

   

   

 • spoznajo načine merjenja temperature, tlaka, vlažnosti in pretoka

 • seznanijo se s posameznimi merilniki in opišejo njihovo delovanje;

 • spoznajo osnovno temperaturno skalo, definirajo tlak, vlažnost in absolutno ter relativno vlažnost zraka;

 • naučijo se, kaj je volumski in kaj masni pretok;

 • Razvijajo sposobnosti in se zavedajopomembnosti točnosti, natančnosti in znanja pri delu.

  Razvijajo čut za ekonomičnost in gospodarnost.

  Razvijajo tehnološko disciplino glede upoštevanja navodil za delo.

  Shema:

 • prikaz termometra in opis njegovih delov,

 • prikaz manometrov.

  Pregled tabel različnih relativnih vlažnosti pri skladiščenju različnih živil.

 • OSNOVE EMBALAŽE

   

   

   

 • spoznajo pomen embalaže in embaliranja živil ter zaščite okolja

 • spoznajo vrste embalaže in embalažnih materialov ter različne tehnike pakiranja izdelkov

 • spoznajo funkcijo in pomen embaliranja živil;

 • seznanijo se s prodajno in transportno embalažo ter z zahtevami deklaracije;

 • seznanijo se s posameznimi embalažnimi materiali in različnimi načini pakiranja;

 • Razvijajo občutek za ekonomičnost.

  Razvijajo odgovoren odnos do varstva okolja.

  Razvijajo osebno odgovornost za pomen deklaracije.

  Razvijajo pozitiven in odgovoren odnos do kakovosti.

  Slikovni material: prikaz znakov ponovne uporabe, reciklaže embalaže.

  Vzorci posameznih tipov prodajne embalaže z deklaracijo.

  Shema: tipi transportne embalaže.

  SKLADIŠČENJE

   

   

   

 • spoznajo namen, osnove in dejavnike skladiščenja, vrste skladišč in spremembe na živilih med skladiščenjem

 • spoznajo različne vrste skladišč in načine skladiščenja živil;

 • seznanijo se z urejenostjo skladišč;

 • spoznajo fizikalne, biokemijske in mikrobiološke spremembe na živilih;

 • Razvijajo tehnološko zavest o namenu in uporabi skladišč.

  Zavedajo se gospodarske škode ob neupoštevanju dejavnikov.

  Razvijajo poziroma Odnos do kakovosti.

  Ogled hladilnice v šolski mesarski delavnici.

  TRANSPORT

   

   

   

 • spoznajo vrste transporta, opišejo transport tekočin in plinov ter ostale transportne naprave

 • spoznajo zunanji in notranji transport

 • seznanijo se z elementi transporta

 • spoznajo ostale naprave za transportiranje in načine njihovega delovanja ter uporabe

 • Razvijajo natančnost in vestnost pri delu.

  Razvijajo čut za upoštevanje pravil.

  Zavedajo se upoštevanja varnosti pri delu.

  Shema:

 • različne črpalke,

 • prikaz različnih transportnih naprav (transporterji, dvigala, vozički, viličarji).

 • FIZIKALNI POSTOPKI IN NAPRAVE ZA KONZERVIRANJE ŽIVIL

   

   

   

 • spoznajo postopke in naprave za hlajenje, zamrzovanje in tajanje živil ter njihov pomen

 • spoznajo delovanje hladilnih naprav;

 • spoznajo hladilna sredstva;

 • razložijo načine zamrzovanja;

 • seznanijo se z mikrobiologijo zamrznjenih živil;

 • opišejo različne sisteme zamrzovanja in delovanje posameznih naprav;

 • spoznajo načine in metode tajanja;

 • predvidijo spremembe na živilih;

 • Razvijajo osebno odgovornost za strokovno izvajanje postopkov.

  Razvijajo tehnološko zavest in disciplino.

  Zavedajo se gospodarske škode zaradi neustrezno opravljenega dela.

  Razvijajo pozitiven in odgovoren odnos do vrednotenja kakovosti.

  Shema:

 • deli hladilne naprave,

 • hladilne naprave v različnih tehnologijah.

 • Ogled zamrzovalnika v učni šolski delavnici.
 • spoznajo namen, cilje in naprave za konzerviranje živil s segrevanjem (blanširanje, pasterizacija, sterilizacija) in naprave

 • razložijo načine prenosa toplote;

 • seznanijo se s spremembami v živilih med segrevanjem;

 • opišejo delovanje naprav za pasterizacijo;

 • spoznajo načine, postopke in naprave za sterilizacijo z in brez embalaže;

 • Razvijajo osebno odgovornost za strokovno poznavanje in izvajanje tehnoloških postopkov.

  Razvijajo natančnost in vestnost pri delu.

  Ogled naprav za toplotno obdelavo v šolski delavnici.

  Shema: posamezni pasterizatorji.

 • spoznajo postopke in pomen dehidriranja živil (sušenje, liofilizacija in koncentriranje) in naprave za dehidriranje

 • razložijo diagram sušenja;

 • seznanijo se s spremembami v živilih;

 • opišejo in spoznajo sušilnike, v katerih se material ne obrača in sušilnike, v katerih se material obrača;

 • spoznajo tipe izparilnikov in razložijo njihovo delovanje;

 • Razvijajo čut za ekonomičnost in gospodarnost.

  Razvijajo pozitiven in odgovoren odnos do kakovosti.

  Razvijajo tehnološko zavest o namenu in uporabi dehidracijskih postopkov.

  Shema: prikaz posameznih sušilnikov .

  KEMIJSKI POSTOPKI KONZERVIRANJA ŽIVIL

   

   

   

 • spoznajo naravne postopke konzerviranja in uporabo kemičnih konzervansov

 • seznanijo se z uporabnostjo naravnih postopkov in spoznajo dovoljene kemične konzervanse

 • Razvijajo sposobnost strokovnega razmišljanja.

  Shema: dovoljene koncentracije kemičnih konzervansov v živilih.

  BIOLOŠKI POSTOPKI KONZERVIRANJA ŽIVIL

   

   

   

 • spoznajo mlečnokislinsko in alkoholno vrenje

 • spoznajo potek in uporabnost obeh fermentacij;

 • Razvijajo svojo osebnost za čim višji nivo strokovnega znanja.

   

  TEHNOLOŠKI PROCESI LOČEVANJA SNOVI

   

   

   

 • spoznajo pomen postopkov in naprave za filtriranje, destilacijo, kristalizacijo, difuzijo, ekstrakcijo in adsorbcijo

 • spoznajo pomen in uporabnost postopkov;

 • spoznajo filterna sredstva in razložijo delovanje naprav za filtracijo;

 • spoznajo pomen in uporabnost membranskih procesov v živ. industriji;

 • seznanijo se z vrstami destilacije in pojasnijo načine delovanja posameznih destilacijskih naprav;

 • opišejo rektifikacijo;

 • seznanijo se z napravami za kristalizacijo;

 • spoznajo uporabnost difuzije v živilski industriji;

 • spoznajo naprave za ekstrakcijo trdnih snovi in tekočih zmesi;

 • razložijo razliko med adsorbcijo in absorbcijo;

 • Razvijajo tehnološko zavest.

  Razvijajo odgovoren odnos do dela.

  Razvijajo občutek za natančnost pri delu.

  Zavedajo se stroškov in ocenjujejo ter presojajo o ekonomičnosti posameznih postopkov.

  Demonstacija: priprava filternega sredstva in izvedba enostavne filtracije.

  Shema:

 • prikaz posameznih filtracijskih naprav,

 • šaržna destilacijska naprava

 • rektifikator,

 • proizvodnja nacl iz morske vode,

 • ekstraktorji za ekstrakcijo trdnih snovi,

 • protitočna baterija za ekstrakcijo tekočih zmesi.

 • MEŠANJE

   

   

   

 • spoznajo pomen mešanja in se seznanijo z mešanjem tekočin in sipkih snovi

 • razložijo gibanje tekočin in pojasnijo toke tekočine v mešalniku;

 • spoznajo različne vrste mešal;

 • Zavedajo se pomembnosti mešanja

  Shema:

 • slika tokov tekočine v mešalniku,

 • različne vrste mešal.


 • 2. letnik

  VSEBINE IN IFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  MLINARSTVO

  Dijak

  Dijak

   

  ŽITA

   

   

   

 • spozna vrste žit

 • zna razdeliti žita v različne skupine

 • spozna botanično in biokemijsko zgradbo žitnega zrna

 • opredeli skupine žit po času setve, socvetju in uporabnosti v pekarstvu;

 • razloži botanično in biokemijsko zgradbo žitnega zrna;

 • seznani se z značilnostmi posameznih vrst žit;

 • Razvija odgovoren odnos do osnovne surovine.

  Pridobi občutek poklicne identitete.

  Nauči se opazovati.

  Shema in model vzdolžnega prereza žitnega zrna.

  Demonstracija posameznih vrst žit in žitu podobnih poljščin.

  Vaja: razvrščanje žit v tabele glede na botanične in biokemijske značilnosti.

  PRIPRAVA ŽIT IN SKLADIŠČENJE

   

   

   

 • zna definirati parametre kakovosti žit

 • definira sušenje, črno in belo čiščenje žit, kondicioniranje in skladiščenje žit

 • našteje načine sušenja, črnega in belega čiščenja žit, kondicioniranja in skladiščenja žit

 • navede in razloži vrste analiz ob sprejemu žit

 • navede namen in opiše načine sušenja, črnega in belega čiščenja žit, kondicioniranja in skladiščenja žit

 • opiše zgradbo in delovanje strojev potrebnih za pripravo žit

 • Se zaveda pomena natančnosti pri delu.

  Razvija odgovoren odnos do dela, strojev in naprav.

  Razvija zavest, da kakovostna surovina pomeni tudi kakovosten izdelek.

  Vaja: določanje hektolitrske in absolutne mase žit, količine vlage in primesi.

  Sheme in prospekti mlinske čistilnice, strojev in naprav.

  Ogled laboratorija, mlinske čistilnice in silosa.

  PREDELAVA ŽIT IN MLEVSKI IZDELKI

   

   

   

 • definira različne tehnike meljave žit

 • razčleni diagram mletja žit

 • spozna zakonodajo

 • našteje vrste mlevskih izdelkov

 • definira parametre skladiščenja

 • spozna embalažo mlevskih izdelkov

 • spozna nizko, polvisoko in visoko meljavo žit;

 • opiše zgradbo in delovanje strojev pri predelavi žit;

 • navede mlevske izdelke glede na tehnološke lastnostni;

 • razloži pogoje skladiščenja žit;

 • opiše embaliranje, deklariranje in skladiščenje mlevskih izdelkov;

 • Presoja ekonomičnost posameznih postopkov.

  Razvija pravilen odnos do strojev in izdelkov.

  Upošteva predpise.

  Nauči se opazovati.

  Sheme in prospekti diagrama mletja pšenice in strojev za predelavo žit.

  Ogled mletja žit v mlinu.

  Spoznavanje zakonodaje.

  Vaja: mletje žit na laboratorijskem mlinu.

  Vzorci etiket različnih mlevskih izdelkov.

  PEKARSTVO

   

   

   

  SUROVINE IN PRIPRAVA TESTA

   

   

   

 • zna definirati osnovne in pomožne surovine

 • definira normative porabe surovin

 • pozna tehnološki postopek priprave testa

 • navede osnovne in pomožne surovine;

 • navede in opiše hranilno sestavo, parametre kakovosti in zahtevane lastnosti osnovnih in pomožnih surovin;

 • zna izračunati randman testa in kruha, odstotek upeke in količino surovin;

 • navede in razčleni direktne in indirektne postopke priprave testa s pripadajočimi stroji in napravami;

 • Razvija odgovoren odnos do surovine.

  Razvija samostojnost in natančnost pri delu.

  Zna opazovati.

  Presoja ekonomičnost porabe surovin in tehnoloških postopkov.

  Vzorci osnovnih in pomožnih surovin.

  Sheme in prospekti strojev in naprav za analizo moke ter pripravo testa.

  Vaja:

 • senzorična analiza osnovnih in pomožnih surovin,

 • izračunavanje randmana testa in kruha, odstotek upeke ter količine surovin po recepturah in metodah priprave testa.

 • PREDELAVA TESTA IN IZDELKI

   

   

   

 • zna definirati postopke oblikovanja, vzhajanja, priprave izdelkov na pečenje in postopke pečenja izdelkov

 • definira in pozna parametre skladiščenja ter spremembe izdelkov med skladiščenjem

 • pozna zakonodajo

 • spozna pomen in opiše načine oblikovanja, pogoje vzhajanja, priprave na pečenje in postopek pečenja izdelkov s pripadajočimi stroji in napravami;

 • navede in opiše vrste skladišč, embalaže, pogoje skladiščenja in sprememb izdelkov med skladiščenjem;

 • spozna zahteve za posamezne vrste izdelkov, senzorične, kemijske in mikrobiološke parametre kakovosti izdelkov, ki jih določa zakonodaja;

 • Presoja ekonomičnost tehnoloških postopkov.

  Razvija občutek za kakovosten končni izdelek.

  Razvija tehnološko zavest.

  Upošteva predpise.

  Zaveda se pomena higiene pri proizvodnji.

  Sheme in prospekti strojev za predelavo testa, fermentacijskih komor in peči.

  Vzorci embalažnih materialov in embalaže.

  Vaja:

 • izdelava pekarskega peciva,

 • senzorična analiza različnih vrst izdelkov.

  Spoznavanje zakonodaje.

  Ogled pekarne.

 • TESTENINARSTVO

   

   

   

 • našteje surovine

 • definira postopke proizvodnje testenin

 • definira pogoje embaliranja in skladiščenja testenin

 • pozna zakonodajo

 • razume vpliv surovin na kakovost testenin;

 • spozna kontinuirano proizvodnjo testenin s pripadajočimi stroji in napravami;

 • razume pomen pravilnega embaliranja in skladiščenja testenin;

 • navede vrste svežih in suhih testenin po zakonodaji;

 • Razvija tehnološko zavest

  Presoja ekonomičnost tehnoloških postopkov

  Razvija občutek za kakovosten končni izdelek

  Upošteva predpise

  Zna opazovati

  Sheme in prospekti kontinuirane proizvodnje testenin, strojev in naprav.

  Vzorci različnih vrst svežih in suhih testenin.

  Vaja: izdelava in senzorična analiza različnih vrst suhih in svežih testenin.

  Ogled industrijske proizvodnje testenin.

  SLAŠČIČARSTVO IN KONDITORSTVO

   

   

   

  SUROVINE IN POLIZDELKI

   

   

   

 • našteje in definira osnovne in pomožne surovine

 • pozna in definira različna testa, mase, polnila in nadeve, prevleke ter kakavovo maso

 • definira pogoje skladiščenja surovin in polizdelkov

 • navede in opiše izvor, značilnosti, pripravo, namen uporabe in vpliv na izdelke osnovnih in pomožnih surovin;

 • razloži diskontinuirane in kontinuirane postopke proizvodnje polizdelkov s pripadajočimi stroji in napravami;

 • spozna namen uporabe in značilnosti različnih polizdelkov;

 • razume pomen pravilnega skladiščenja surovin in polizdelkov;

 • Pridobi občutek za kakovostno surovino.

  Zna opazovati.

  Presoja ekonomičnost tehnoloških postopkov.

  Zaveda se pomena higienske proizvodnje.

  Sheme in prospekti proizvodnje specifičnih surovin in polizdelkov ter strojev in naprav za proizvodnjo surovin in polizdelkov.

  Vzorci specifičnih surovin in polizdelkov.

  Vaja:

 • ugotavljanje lastnosti specifičnih surovin,

 • izdelava in primerjanje lastnosti različnih polizdelkov.

 • SLAŠČIČARSKI IN KONDITORSKI IZDELKI

   

   

   

 • Definira tehnološke postopke proizvodnje mehkega in trajnega peciva, dekorativnih izdelkov, kakavovih izdelkov,bonbonov in žvečilnega gumija

 • našteje vrste mehkega in trajnega peciva, dekorativnih izdelkov, kakavovih izdelkov,bonbonov in žvečilnega gumija

 • spozna embalažo in pogoje skladiščenja slaščičarskih in konditorskih izdelkov

 • pozna zakonodajo

 • navede vrste in opiše značilnosti slaščičarskih in konditorskih izdelkov;

 • opiše in razloži diskontinuirane in kontinuirane postopke proizvodnje slaščičarskih in konditorskih izdelkov s pripadajočimi stroji in napravami;

 • navede vrste in opiše značilnosti embalažnih materialov ter embalaže slaščičarskih in konditorskih izdelkov;

 • razume pomen pravilnega skladiščenja slaščičarskih in konditorskih izdelkov;

 • spozna zahteve, ki jih določa zakonodaja;

 • Razvija tehnološko zavest

  Zaveda se pomena higienske proizvodnje in kakovosti končnih izdelkov.

  Presoja ekonomičnost tehnoloških postopkov.

  Zna opazovati

  Razvija natančnost in preciznost pri delu.

  Upošteva zakonodajo.

  Vzorci slaščičarskih in konditorskih izdelkov.

  Sheme in prospekti tehnoloških postopkov, strojev in naprav pri proizvodnji slaščičarskih in konditorskih izdelkov.

  Ogled slaščičarske delavnice.

  Vaja:

 • priprava in primerjava sladkornih raztopin,

 • izdelava nekaterih slaščičarskih izdelkov.


 • 3. letnik

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  TEHNOLOGIJA OLJA

  Dijaki

  Dijaki

   

 • poznajo oljnice

 • spoznajo pripravo oljnic na stiskanje, ekstrakcijo in tehnološki postopek stiskanja, ekstrakcije

 • spoznajo mehansko in kemijsko čiščenje surovega olja

 • razumejo kvarjenje maščob

 • naštejejo najpomembnejše oljnice;

 • razložijo potek priprave semen na stiskanje, ekstrakcijo in potek stiskanja, ekstrakcije;

 • seznanijo se s stroji in napravami pri predelavi oljnic;

 • opišejo mehanske načine čiščenja olja in rafinacijo olja;

 • pojasnijo potek kvarjenja maščob in naštejejo načine zaščite olj pred kvarjenjem;

 • Prenašajo splošno znanje v konkretna delovna okolja.

  Spoznavajo odgovornost pri vodenju tehnoloških procesov.

  Spremljajo strokovno literaturo od proizvodnje do laboratorijske kontrole gotovih proizvodov.

  Vaja:

 • vzorci semen oljnic in olj,

 • senzorična analiza različnih vrst olj.

  Sheme postopkov,strojev in naprav.

  Vzorci etiket različnih olj.

  Vzorec žarke masti in žarkega olja.

 • TEHNOLOGIJA SADJA IN VRTNIN

   

   

   

 • razumejo delitev sadja, sadne vrste in sadne sorte, skladiščenje sadja

 • seznanijo se z delitvijo sadja;

 • pojasnijo razliko med sadnimi vrstami in sadnimi sortami;

 • spoznajo načine skladiščenja sadja, bolezni sadja v skladišču in njihovo preprečevanje;

 • Obiskujejo strokovne sejme.

  Razvijajo občutek za ocenjevanje.

  Pazijo, da s svojim ravnanjem ne povzročajo nezaželenih sprememb.

  Vaja:

 • ugotavljanje posledic negativnega skladiščenja sadja in sadnih izdelkov,

 • degustacija različnih sort jabolk,hrušk in eksotičnega sadja,

 • uporaba penetrometra in refraktometra za določitev najprimernejšega časa obiranja.

 • spoznajo postopke konzerviranja sadja in različne vrste sadnih izdelkov

 • naštejejo vrste proizvodov iz sadja;

 • seznanijo se s potekom proizvodnje različnih vrst sadnih izdelkov;

 • Dojamejo pomen pravilne izbire predelovalnih postopkov za ohranjanje posameznih hranilnih snovi v izdelkih.

  Vaja: opravi postopek sušenja sadja z in brez žveplanja.

  Sheme strojev in naprav.

 • spoznajo različne vrtnine in razumejo postopke skladiščenja vrtnin

 • razumejo razdelitev vrtnin po uporabnem delu v prehrani;

 • poznajo razlike med vrstami krompirja za predelavo;

 • Uporabljajo postopke, ki zagotavljajo boljšo kakovost živil.

  Zavedajo se odgovornosti pri vodenju procesov.

  Slikovni material in vzorci posameznih vrtnin.

 • razlikujejo različne postopke konzerviranja vrtnin, vrste konzerviranih vrtnin

 • poznajo postopke konzerviranja vrtnin;

 • seznanijo se z vrstami proizvodov iz vrtnin,

 • Se zavedajo, da moramo za kakovostne živilske proizvode upoštevati pravilnike in zakone.

  Vaja:

 • s pomočjo slikovnega materiala prepoznavajo gobe,

 • degustacija proizvodov iz vrtnin.

 • spoznajo različne vrste kisov

 • naštejejo vrste kisov;

 • pojasnijo potek proizvodnje kisa;

 • Prenašajo splošno znanje v konkretna delovna okolja.

  Vaja:

 • izdelava jabolčnega kisa,

 • degustacija različnih vrst kisov.

 • TEHNOLOGIJA BREZALKOHOLNIH PIJAČ

   

   

   

 • razumejo delitev in pomen brezalkoholnih pijač

 • naštejejo in opišejo vrste brezalkoholnih pijač;

 • Znajo utemeljevati proizvodnjo in porabo naravnih napitkov.

  Vzorci izdelkov.

 • poznajo vire in kakovostne razrede pitne vode in sestavo mineralne vode

 • spoznajo kriterije za določanje kakovosti pitne vode in sestavo mineralne vode;

 • Zavedajo se odgovornosti pri kontroli surovin.

  Vaja: analiza vode.

 • spoznajo proizvodnjo bistrih in motnih sokov,kašastih sokov, sadnih sirupov, osvežilnih brezalkoholnih pijač

 • seznanijo se s surovinami za proizvodnjo brezalkoholnih pijač;

 • spoznajo tehnološke postopke in njihov vpliv na kakovost brezalkoholnih pijač;

 • Spoznajo, da je komercializiranost pri teh proizvodih velika.

  Spoznavajo pomen točnosti in natančnosti pri delu z aditivi.

  Vaja : proizvodnja sokov.

  Vaja : senzorično ocenjevanje brezalkoholnih pijač.

  Shema: prikaz proizvodnje posameznih brezalkoholnih pijač.

  TEHNOLOGIJA SLADA IN PIVA

   

   

   

 • spoznajo osnovne surovine za proizvodnjo piva

 • razumejo pomen vode, ječmena, nadomestkov sladu, kvasa in hmelja pri proizvodnji piva;

 • Zavedajo se odgovornosti pri kontroli surovin.

  Vzorci ječmena, sladu, nadomestkov sladu, kvasa, hmelja in senzorična analiza vzorcev slada in ječmena.

 • poznajo tehnološki postopek proizvodnje slada

 • naštejejo faze proizvodnje slada;

 • poznajo pomen posameznih faz in stroje in naprave, ki se uporabljajo v sladarni;

 • Zavedajo se odgovornosti in natančnosti pri izvedbi posameznih faz.

  Vzorec kaljenega ječmena.

  Sheme in slike strojev in naprav.

   vzorci različnih sladov.

 • poznajo tehnološke faze varjenja piva

 • opišejo potek mletja, zaslajevanja, odcejanja sladice, kuhanja pivine;

 • spoznajo delovanje naprav v varilnici;

 • Spoznavajo odgovornost pri vodenju tehnoloških procesov.

  Razvijajo spretnost v komuniciranju.

  Vaja: kontrola razgradnje škroba z jodavico.

  Sheme in slikovni material naprav v varilnici.

 • poznajo alkoholno fermentacijo in zorenje piva

 • opišejo potek alkoholne fermentacije in zorenja piva;

 •    

 • spoznajo filtracija piva, pasterizacijo, polnjenje piva, napake in tipe piva

 • seznanijo se s filtracijo, pasterizacijo in polnjenjem piva

 • seznanijo se s tipi in degustacijo piva;

 • Razvijajo občutek za ocenjevanje.

  Zavedajo se pomena natančnosti pri uporabi fizikalnih parametrov.

  Vaja: določanje višine in stabilnosti pene in degustacija vzorcev piva različnih proizvajalcev.

  TEHNOLOGIJA VINA

   

   

   

 • spoznajo grozdje kot osnovo za proizvodnjo vina

 • naštejejo pomembnejše rdeče in bele vinske sorte;

 •  

  Slikovni material: bele in rdeče vinske sorte.

 • poznajo vinski zakon (1997) vinogradniška območja v Sloveniji, razvrstitev vin po kakovosti, načinu predelave in po času trgatve

 • naštejejo vinorodne dežele in okoliše v Sloveniji;

 • razvrstijo vina po kakovosti, po času trgatve in načinu predelave;

 •  

  Zemljevid Slovenije z vrisanimi vinorodnimi deželami in okoliši.

  Vaja: razumevanje deklaracije vin in razvrščanje vin v kakovostne razrede.

 • poznajo pomen žveplanja

 •  seznanijo se z načini žveplanja;

 • opišejo potek žveplanja;

 •  

  Vzorci različnih oblik žvepla in prikaz žveplanja.

 • znajo sestavo mošta in mikrobiologijo mošta

 • seznanijo se s sestavo mošta in spoznajo mikroorganizme, ki se nahajajo v moštu;

 • Spoznajo točnost in natančnost pri delu.

  Vaja: merjenje vsebnosti sladkorja in izračunavanje zrelostnega faktorja.

 • spoznajo tehnološke postopke proizvodnje belega in rdečega vina

 • seznanijo se s pomenom posameznih faz predelave belega in rdečega grozdja in stroji in napravami, ki se uporabljajo pri predelavi;

 • Zavedo se vpliva delavcev na kakovost.

  Dojamejo pomembnost kvalitetno izvedenih posameznih faz predelave.

  Shema: prikaz predelave belega in, rdečega grozdja.

  Prospekti strojev.

  Vzorci vrelnih veh.

 • poznajo bolezni, napake vin in čiščenje vin

 • naštejejo bolezni, napake vin in sredstva za čiščenje vin;

 • Zavedajo se pomena zanesljivosti pri delu.

  Vzorci čistilnih sredstev.

 • poznajo peneča in posebna vina

 • opišejo proizvodnjo penečega vina;

 • Znajo motivirati sebe in svoje sodelavce za proizvodnjo kvalitetnih izdelkov.

  Shema: prikaz proizvodnje penečih in posebnih vin.

 • poznajo senzorično ocenjevanje vina

 • seznanijo se s potekom degustacije vina;

 •  

  Vaja: degustacija vin.

  TEHNOLOGIJA MOČNIH ALKOHOLNIH PIJAČ

   

   

   

 • definirajo pomen in delitev močnih alkoholnih pijač

 • naštejejo močne alkoholne pijače;

 •  

  Shema: delitev močnih alkoholnih pijač.

 • poznajo osnovne surovine za proizvodnjo močnih alkoholnih pijač

 • naštejejo in opišejo surovine za proizvodnjo močnih alkoholnih pijač;

 • Zavedajo se odgovornosti pri kontroli surovin.

   

 • spoznajo tehnološke faze proizvodnje: alkoholna fermentacija, destilacija -rektifikacija, staranje in priprava na polnjenje močnih alkoholnih pijač

 • razložijo potek proizvodnje močnih alkoholnih pijač, od sprejema surovine do polnjenja;

 • Razvijajo natančnost pri merjenju.

  Razvijajo odnos do vestnega, natančnega dela.

  Povezujejo teoretično znanje s praktičnim eksperimentalnim delom.

  Vaja: redčenje žganja z uporabo tabele, kjer je upoštevana kontrakcija volumna, merjenje vol. % alkohola z alkoholometrom.

  Vaja: ugotavljanje prisotnosti naravnih in umetnih barvil.

 • poznajo vrste močnih alkoholnih pijač: naravna žganja, žitna žganja, likerji, druge alkoholne pijače

 • naštejejo vrste močnih alkoholnih pijač;

 • razložijo potek proizvodnje močnih alkoholnih pijač;

 • Znajo izbrati ustrezne finalizacijske postopke v proizvodnji posameznih alkoholnih pijač.

  Shema: delitev naravnih žganj, proizvodnja posameznih žitnih žganj, delitev likerjev.

  Vaja: degustacija močnih alkoholnih pijač.


  4. letnik

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  TEHNOLOGIJA MESA IN IZDELKOV IZ MESA

  Dijak

  Dijak

   

  Živinorejske panoge

   

   

   

 • spozna osnove govedoreje, prašičereje, reje konjev, ovc in koz, nojev, perutnine, kuncev, polžev, divjadi,morskih in sladkovodnih rib

 • pozna vrste živinorejskih panog in njihov gospodarski pomen v Sloveniji in svetu;

 • spozna osnove različnih živinorejskih panog;

 • Zave se pomena živinoreje.

  Razvija human odnos do živali.

  Razvija sposobnost za timsko delo.

  Razvija komunikativnost in sposobnost prenašati svoje znanje na druge.

  Projektno delo: dijaki v skupinah obdelajo posamezno panogo živinoreje.

  Pripravijo plakate, referate in jih predstavijo.

  anatomija in histologija klavnih živali

   

   

   

 • spozna tkiva : kostno, hrustančno, vezivno, mišično, mastno

 • spozna organske sisteme: skeletni, skeletno mišičevje, prebavila in izločala, dihalni sistem, krvožilni sistem in kri

 • pozna osnove anatomske zgradbe domačih živali;

 • pozna zgradbo in funkcijo telesnih tkiv in jih razlikuje med seboj;

 • pozna uporabnost posameznih tkiv v živilski industriji;

 • Kritično ocenjuje kakovost in pomen posameznih organov v mesni industriji.

  Razvija sposobnost opazovanja in razlikovanja.

  Vaje : mikroskopiranje preparatov tkiv.

  zakol

   

   

   

 • spozna transport klavnih živali in perutnine

 • pozna faze zakola klavnih živali in perutnine

 • spozna vrste klavnic in organizacijo dela v klavnicah (enofazni in večfazni zakol, zakol v sili)

 • spozna prostorsko ureditev klavnic, delovno opremo in stroje

 • pozna postopke za vzdrževanje higiene v klavnici in ddd

 • poznajo delovne postopke pri posameznih fazah zakola;

 • pripravijo tehnološke sheme zakolov vseh vrst klavnih živali in perutnine;

 • razumejo vpliv transporta klavnih živali in perutnine na kakovost mesa in mesnih izdelkov;

 • razložijo kako vpliva izvedba delovnih postopkov zakola na kakovost mesa;

 • razlikuje čiste in nečiste poti v proizvodnji in razloži njihov pomen;

 • Zave se pomena pravilne prostorske ureditve klavnice.

  Navaja se na natančnost in vestnost pri delu.

  Zave se vpliva vzdrževanja higiene in DDD na kakovost mesa.

  Zave se pomembnosti pravilne izbire čistil in postopkov čiščenja za zdravstveno neoporečnost izdelkov.

  Vaje: čiščenje, učinkovitost čistil.

  kategorizacija živali, mesa, razsek in prodaja

   

   

   

 • spozna kategorije klavnih živali

 • pozna kategorije mesa

 • spozna obrtniški in strojni razsek klavnih živali

 • spozna vrste mesa v prodaji in mesno kulinariko

 • spozna embalaže materiale in načine pakiranja

 • našteje in opiše kriterije za kategorizacijo živali;

 • našteje in opiše kriterije za kategorizacijo mesa;

 • opredeli uporabnost različnih kategorij mesa;

 • pripravi sheme kategorij živali in mesa;

 • Razvija sposobnost opazovanja in razlikovanja.

  Zave se pomena pravilne kategorizacije mesa.

  Skupinsko delo: dijaki pripravijo sheme razseka in tabele kategorij mesa in živali ter opišejo kriterije za kategorizacijo.

  veterinarsko sanitarni nadzor nad klavnimi živalmi in mesom

   

   

   

 • pozna nadzor nad klavnimi živalmi

 • veterinarski pregled v klavnici, ocenjevanje in označevanje trupov

 • spozna metode pregledovanja trupov in mesa

 • pozna metode presoje uporabnosti mesa

 • pozna kriterije za ocenjevanje trupov na klavni liniji

 • našteje in opiše krierije za ocenjevanje trupov na klavni liniji;

 • pojasni pomen nadzora nad živalmi;

 • opiše metode pregledovanja trupov in mesa ter metode za presojo uporabnosti mesa;

 • izdela sheme žigov in opiše uporabo in pomen;

 • Razvija sposobnost analiziranja in kritičnega presojanja.

  Zave se pomena nadzora nad živalmi in mesom za zdravje potrošnika.

  Vaje: presoja uporabnosti mesa in prepoznavanje žigov za označevanje mesa in trupov.

  bakteriologija mesa

   

   

   

 • spozna patogene mikroorganizme v mesu in mesnih izdelkih

 • spozna mikroorganizme, ki kvarijo meso in mesne izdelke

 • spozna zoonoze, ki se prenašajo z mesom

 • poznajo posledice toksikoinfekcij z mesom in mesnimi izdelki;

 • opiše načine okužbe mesa in mesnih izdelkov;;

 • poišče najprimernejše načine za preprečevanje okužb mesa in mesnih izdelkov;

 • Zave se škode, ki jo povzroči nevestno ravnanje z mesom in mesnimi izdelki.

  Razvija poklicno odgovornost.

  Zave se nujnosti spremljanja strokovne literature in stalnega izobraževanja.

  Skupinsko delo: dijaki pripravijo sheme, miselne vzorce in plakate na temo bakteriologije mesa ter jih predstavijo.

  predelava mesa

   

   

   

 • spozna senzorične lastnosti mesa

 • spozna kemično sestavo in hranilno vrednost mesa

 • pozna potek posmrtnih procesov v mesu (zorenje mesa)

 • pozna procese kvarjenja mesa (gnitje, smrdljivo zorenje, kislo vrenje)

 • spozna tehnološke operacije v predelavi mesa : hlajenje, zmrzovanje in tajanje; toplotno obdelavo; razdevanje; soljenje in razsoljevanje; dimljenje; sušenje

 • razlikuje procese zorenja in kvarjenja mesa;

 • pozna vzroke in posledice procesov kvarjenja mesa;

 • pozna dejavnike, ki vplivajo na zorenje mesa;

 • pozna spremembe sestavin mesa med posameznimi tehnološkimi operacijami;

 • pozna potek tehnoloških operacij v predelavi mesa in stroje, ki jih uporabljajo;

 • določi uporabnost posameznih postopkov za različne izdelke;

 • pripravi tehnološke sheme za posamezne postopke;

 • Razvija sposobnosti opazovanja in prepoznavanja.

  Razvija sposobnost ocenjevanja senzoričnih lastnosti.

  Zave se pomembnosti pravilne izbire surovin in strojev za kakovost izdelkov.

  Razvija odgovoren odnos do vrednotenja kakovosti.

  Razvija poklicno odgovornost.

  Vaje:

 • senzorična analiza različnih vrst mesa (primerjava senzoričnih lastnosti različnih vrst mesa),

 • zorenje in kvarjenje mesa (vpliv na senzorične lastnosti mesa),

 • tehnološke operacije v predelavi mesa.

 • mesni izdelki

   

   

   

 • spozna surovine za nadev klobas, ovitke in dodatke

 • spozna vrste klobas (tehnološke procese izdelave, napake) : obarjene klobase; poltrajne klobase; trajne klobase; kuhane klobase; klobase za pečenje

 • spozna surovine, procese izdelave in napake trajnih in poltrajnih suhomesnatih izdelkov

 • zna razlikovati trajne in poltrajne suhomesnate izdelke

 • spozna vrste konzerv ter surovine, procese izdelave in napake

 • našteje in opiše osnovne surovine za posamezne vrste klobas;

 • opiše lastnosti primernih ovitkov za različne vrste klobas;

 • razloži namen uporabe različnih dodatkov v nadevu za klobase;

 • pojasni vplive različnih dejavnikov na kakovost klobas;

 • izdela sheme tehnoloških procesov izdelave vseh vrst klobas, suhomesnatih izdelkov in konzerv;

 • pojasni vzroke in posledice različnih napak klobas, suhomesnatih izdelkov in konzerv;

 • razlikuje vrste konzerv po procesu izdelave in surovinah;

 • Zave se pomena izbire surovin in tehnoloških postopkov za kakovost izdelkov.

  Zave se vpliva vseh dejavnikov na zdravstveno neoporečnost in kakovost izdelkov.

  Razvija sposobnost za ocenjevanje senzoričnih lastnosti.

  Vaje:

 • lestvice senzoričnega ocenjevanja klobas,

 • senzorično ocenjevanje suhomesnatih izdelkov.

 • svinjska mast

   

   

   

 • spozna surovine in tehnološke postopke izdelave svinjske masti

 • spozna vzroke in posledice napak svinjske masti

 • izdela tehnološke sheme postopkov pridobivanja svinjske masti;

 • pozna kriterije za ocenjevanje kakovosti masti;

 • pozna vplive na kakovost masti;

 • Razvija občutek odgovornosti za kakovost izdelkov.

  Vaje: ocenjevanje kakovosti masti.

  tehnologija rib, rakov, školjk in mehkužcev

   

   

   

  sladkovodne in morske ribe

   

   

   

 • spozna vrste rib primernih za prehrano ljudi

 • spozna pripravo (obdelavo) rib za prodajo

 • spoznajo vrste izdelkov in izdelavo izdelkov iz rib

 • pripravi tabele s kemijsko sestavo in hranilno vrednostjo ribjega mesa (primerjava);

 •  uporabi kriterije za določanje svežosti rib;

 • Razvija sposobnost opazovanja in razlikovanja.

  Razvija sposobnost za timsko delo in komunikativnost.

  Skupinsko delo: dijaki pripravijo plakate, miselne vzorce in referate ter jih predstavijo (vrste rib).

  Ogled ribogojnice (delovni listi, poročila).

  mehkužci

   

   

   

 • spozna vrste mehkužcev primernih za prehrano ljudi

 • spozna pripravo za prodajo

 • spozna izdelke in proces izdelave

 • poišče informacije o hranilni vrednosti in kemični sestavi mehkužcev;

 • določi kriterije za ocenjevanje svežosti mehkužcev;

 • Razvija sposobnost za iskanje informacij v različnih medijih.

  Zave se pomena določanja svežosti.

  Ogled ribarnice (delovni listi, poročila).

  raki

   

   

   

 • spozna vrste rakov primernih za prehrano ljudi, pripravo za prodajo, izdelke in proces predelave

 • poišče kriterije za ocenjevanje svežosti;

 • Razvija sposobnosti iskanja informacij v različnih medijih.

   

  školjke

   

   

   

 • spozna vrste školjk uporabnih za prehrano ljudi, pripravo za prodajo in predelavo

 • ugotovi kriterije za določanje svežosti;

 • ugotovi bolezenske znake, ki so posledica uživanja okuženih morskih sadežev;

 • Zave se posledic napačnega določanja svežosti.

   

  tehnologija mleka in mlečnih izdelkov

   

   

   

  pridobivanje mleka

   

   

   

 • pozna zgradbo in delovanje mlečne žleze ter molžo

 • spozna dejavnike, ki vplivajo na kakovost mleka

 • spozna primarno obdelavo mleka

 • oblikuje tabele zaprimerjavo kemične sestave in senzoričnih lastnosti različnih vrst mleka;

 • razloži vplive na kakovost mleka;

 • uporabi kriterije za določanje kakovostnih razredov mleka;

 • Razvija poklicno odgovornost.

  Zave se gospodarske škode zaradi nepravilne primarne obdelave mleka.

  Vaje:

 • potvorbe mleka,

 • primerjava senzoričnih lastnosti različnih vrst mleka,

 • konzumno mleko

   

   

   

 • spozna sekundarno obdelavo mleka: sprejem , analize, hlajenje, skladiščenje

 • tipizacijo, homogenizacijo, toplotno obdelavo

 • polnjenje, skladiščenje

 • spozna napake konzumnega mleka

 • izdela tehnološko shemo sekundarne obdelave mleka (različne vrste konzumnega mleka);

 • razloži dejavnike, ki v posameznih fazah vplivajo na kakovost konz. mleka;

 • opiše vzroke za napake konzumnega mleka;

 • Zave se pomena natančnosti in vestnosti v proizvodnji.

  Razvija poklicno odgovornost.

  Vaje: primerjava lastnosti konzumnih mlek različnih proizvajalcev.

  mlečne pijače

   

   

   

 • spozna modificirana mleka

 • spozna zamenjave za mleko (imitacije, sintetično mleko)

 • razloži razliko med modificiranim mlekom in zamenjavo za mleko;

 • Razvija sposobnost za timsko delo.

  Skupinsko delo: mlečne pijače

  (vrste, razlike, uporaba).

  smetana

   

   

   

 • spozna vrste smetane in vplive na kakovost (glede na surovine in postopek izdelave)

 • pozna lastnosti, kriterije za kakovost in napake

 • razložijo proizvodni proces in vplive na kakovost;

 • poiščejo kriterije za oceno kakovosti smetane;

 •  

   

  fermentirano mleko

   

   

   

 • pozna surovine (mleko, mlekarske kulture, dodatke) in postopke v procesu izdelave

 • spozna vrste fermentiranih mlek: jogurti, kefir, acidofilno mleko, probiotične vrste fermentiranih mlek

 • spozna lastnosti, kakovost in napake različnih vrst fermentiranih mlek

 • pojasni razlike med različnimi vrstami fermentiranega. mlek;

 • opiše tehnološke postopke izdelave;

 • poišče kriterije za ocenjevanje kakovosti fermentiranih mlek;

 • Razvija poklicno odgovornost.

  Zave se odgovornosti za kakovost izdelkov.

  Razvija sposobnost za senzorično analizo.

  Vaje: senzorično ocenjevanje in primerjava fermentiranih mlek različnih proizvajalcev.

  siri

   

   

   

 • pozna kriterije za razdelitev sirov

 • spozna postopke v tehnološkem procesu izdelave sira in surovine

 • spozna kontrolo tehnoloških postopkov

 • pozna vplive surovin in postopkov izdelave na kakovost sira;

 • ugotovi najprimernejše načine za kontrolo tehnol. postopkov;

 • za izdelavo tabele z vrstami sira uporabi kriterije za razdelitev;

 • Navaja se na vestno in natančno delo.

  Razvija sposobnost opazovanja in prepoznavanja.

  Vaje:

 • kislinsko in siriščno (sladko) usirjanje (merjenje pH koaguluma),

 • sinereza (merjenje hitrosti izločanja sirotke pri različnih temp. sušenja in različnih obdelavah koaguluma).

 • sirotka

   

   

   

 • spozna postopek predelave, izdelke in uporabo

 • pozna postopke v procesu predelave in načine uporabe;

 •  

  Vaje : izdelava napitkov iz sirotke (dodatek sadja) in degustacija.

  topljeni siri

   

   

   

 • spozna surovine in postopke izdelave

 • spozna vrste in napake topljenih sirov

 • pozna vplive na kakovost topljenih sirov;

 • pozna kriterije za ocenjevanje kakovosti topljenih sirov;

 • Razvija poklicno odgovornost.

   

  maslo

   

   

   

 • spozna surovine in tehnološki proces izdelave

 • spozna kriterije za ocenjevanje kakovosti masla

 • pozna vplive na kakovost masla;

 • pozna lastnosti in napake masla;

 • Razvija sposobnost strokovnega razmišljanja.

  Vaje:

 • hitrost oblikovanja maslenih zrn pri različnih temperaturah,

 • hitrost pinjenja.

 • dehidrirani mlečni izdelki

   

   

   

 • spozna procese izdelave zgoščenega mleka in mleka v prahu

 • spozna lastnosti,napake in kriterije za oceno kakovosti

 • pozna vplive na kakovost izdelkov;

 • opiše razlike med izdelki (zaradi različnih postopkov izdelave);

 • Razvija osebno odgovornost za strokovno izvajanje tehnoloških postopkov.

   

  sladoledi

   

   

   

 • zna razlikovati različne vrste sladoledov

 • spozna surovine in tehnološke procese za izdelavo sladoledov

 • pozna dejavnike, ki vplivajo na kakovost sladoledov;

 • razlikuje mlečne in kremne sladolede ter kremni desert;

 • Zave se poklicne odgovornosti za kakovost izdelka.

  Vaje :

 • merjenje volumna vpihanega zraka,

 • senzorična analiza sladoleda.

 • laktoza

   

   

   

 • spozna surovine, postopek proizvodnje in uporabo

 • poišče možne načine uporabe v živilski industriji;

 • Zave se pomena predelave stranskih produktov.

   

  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

  Proizvodnja, tehnika, tehnologija

  Gospodarsko poslovanje

  Tehnologija (2.,3.,4. letnik)

  Varstvo okolja

 • osnovni pojmi gospodarjenja;

 • tehnološki procesi;

 • čiščenje odpadnih vod, odpadki;

 • Gradiva v živilski industriji

  Kemija

  Higiena in varstvo pri delu

   tehnologija (2.,3.,4. letnik)

 • vrste in lastnosti gradiv;

 • čistila in razkužila;

 • surovine in materiali v industriji;

 • Merilne naprave in najpomembnejše procesne meritve

  Fizika

  Tehnologija (2,3,4 letnik)

 • definicija posameznih količin in opis naprav;

 • stroji in naprave;

 • Osnove embalaže

  Prehrana

  Praktični pouk

  Tehnologija (2.,3.,4. letnik)

 • embaliranje živil;

 • Skladiščenje

  Gospodarsko poslovanje

  Praktični pouk

  Tehnologija (2.,3.,4. letnik)

 • skladiščno poslovanje;

 • spremembe na živilih med skladiščenjem;

 • skladiščenje živil;

 • Transport

  Tehnologija (2.,3.,4. letnik)

 • transportne naprave;

 • Fizikalni postopki in naprave za konzerviranje živil

  Fizika

  Praktični pouk

  Mikrobiologija

  Tehnologija (2.,3.,4. letnik)

 • načini prenosa toplote, deli naprav;

 • konzerviranje posameznih živil;

 •  mikrobiologija konzerviranih živil;

 •  konzerviranje živil pri posameznih  tehnologijah;

 • Kemijski postopki konzerviranja živil

  Tehnologija (2.,3.,4. letnik)

 • konzerviranje živil pri posameznih tehnologijah;

 • Tehnološki procesi ločevanja snovi

  Tehnologija (2.,3.,4. letnik)

  Praktični pouk

 • delovanje naprav, uporaba procesov v živilski industriji;

 • delovanje naprav, uporaba procesov v živilski industriji;

 • Žita

  Biologija

  Prehrana

 • celica;

 • hranilne snovi;

 • Priprava in predelava žit

  Tehnologija (1. letnik)

  Analiza živil

  Praktični pouk

 • mešanje, drobljenje in mletje;

 • določanje vlage in primesi

 • embalaža in pakiranje, mlin;

 • Surovine v pekarstvu

  Analiza živil

  Praktični pouk

 • določanje vsebnosti hranilnih snovi;

 • osnovne recepture;

 • Priprava in predelava testa

  Tehnologija (1. letnik)

  Praktični pouk

  Mikrobiologija

  Podjetništvo

 • mešanje, toplotna obdelava, hlajenje in zmrzovanje;

 • fizikalne analize testa;

 • mikrobna rast, kultivacija in metabolizem;

 • izračun lastne cene in kala;

 • Pekovski izdelki in testenine

  Praktični pouk

  Dietetika in gastronomija

  Analiza živil

 • izdelava svežih in suhih testenin, embaliranje;

 • senzorika živil;

 • določanje hranilnih snovi;

 • Surovine in polizdelki v slaščičarstvu in konditorstvu

  Higiena in varstvo pri delu

  Praktični pouk

 • higienski minimum

 • priprava slaščičarskih izdelkov;

 • Mehko in trajno pecivo

  Praktični pouk

 • izdelava različnih keksov in desertov;

 • Kakavovi izdelki

  Praktični pouk

  Prehrana

 • izdelava čokolade;

 • hranilne snovi, vrste živil;

 • Bonboni in žvečilni gumi

  Praktični pouk

  Prehrana

 • izdelava bonbonske mase, embalaža in pakiranje;

 • hranilne snovi, vrste živil;

 • Tehnologija olja,sadja in vrtnin, brezalkoholnih pijač, slada in piva, vina in močnih alkoholnih pijač

  Praktični pouk

  Prehrana

  Dietetika in gastronomija

  Higienski minimum in varstvo pri delu

  Kemija

  Mikrobiologija

  Analiza živil

  Varstvo okolja

  Tehnologija (1.letnik)

 • priprava izdelkov, rokovanje in upravljanje strojev in naprav, analize živil;

 • hranoslovje,živila;

 • senzorika živil;

 • higiena v živilskih obratih in tehnično varstvo strojev in naprav;

 • pomen in vloga organskih spojin za življenje;

 • mikroorganizmi v hrani,mikrobna rast, kultivacija in metabolizem;

 • biotehnologija (bioreaktor);

 • kemijske analize posameznih vrst živil;

 • čiščenje odpadnih vod, odpadki;

 • transport, skladiščenje, procesna tehnika, embalaža;

 • Živinorejske panoge

  Biologija

 • genetika;

 • Anatomija klavnih živali

  Biologija

 • anatomija človeka;

 • Zakol

  Praktični pouk

  Tehnologija (1. letnik)

  Varstvo okolja

  Higiena in varstvo pri delu

 • klavnice;

 • gradiva, stroji in naprave;

 • čiščenje odpadnih vod, odpadki;

 • osebna zaščita, higiena;

 • Predelava mesa

  Tehnologija (1. letnik)

  Prehrana

  Praktični pouk

  Varstvo okolja

 • toplotna obdelava živil;

 • hlajenje in zamrzovanje;

 • hranilne snovi;

 • proizvodnja izdelkov;

 • čiščenje odpadnih vod, odpadki;

 • Bakteriologija mesa

  Mikrobiologija

 • alimentarne toksikoinfekcije;

 • Mesni izdelki

  Praktični pouk

  Dietetika in gastronomija

  Podjetništvo

  Analiza živil

 • proizvodnja izdelkov;

 • senzorika živil;

 • oblikovanje stroškov in lastne cene;

 •  kemijske analize kemijskih izdelkov;

 • Ribe, raki, mehkužci, školjke

  Biologija

  Praktični pouk

 • živalski sistem;

 • ribarnice, ribogojnice, določanje svežosti;

 • Vrste mleka, senzorične lastnosti, kemijska sestava

  Dietetika in gastronomija

  Analiza živil

 • senzorika živil;

 • določanje vsebnosti maščob in beljakovin;

 • Kakovostni razredi

  Mikrobiologija

 • mikrobiologija živil;

 • Toplotna obdelava mleka

  Tehnologija(1. letnik)

 • postopki toplotne obdelave živil;

 • Fermentirano mleko

  Siri, maslo

  Praktični pouk

  Praktični pouk

 • izdelava izdelka;

 • izdelava sira, masla;