SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: ŽIVILSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 29.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 9. 7. 1999

1. IME PREDMETA

VARSTVO OKLOJA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

70

 

70

3.

   

 

4.

   

 

skupaj

70

 

70


*  T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Pri predmetu dijaki:

 • seznanijo se z osnovami ekologije,
 • spoznajo osnove in pomen varstva okolja,
 • spoznajo probleme odnosov med živo in neživo naravo ter človekom,
 • spoznajo različne vire onesnaževanja okolja,
 • seznanijo se s problemi prenaseljenosti planeta Zemlja,
 • seznanijo se z mednarodno in slovensko zakonodajo na področju varovanja okolja,
 • razumejo pomembno vlogo, ki jo ima človek pri onesnaževanju in tudi varovanju okolja,
 • razvijajo pravilen odnos do sodobnih problemov varovanja okolja,
 • seznanijo se z načini reševanja problemov varstva okolja.

 • 4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

  2. letnik

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  EKOLOGIJA

       

  Osnovni pojmi iz ekologije

  Dijaki

  Dijaki

   

 • spoznajo pojme: ekosistem, okolje, neživi in živi dejavniki okolja

 • opredelijo pojem ekologija;

 • definirajo pojem ekosistem in na konkretnem primeru opredelijo življenjski prostor (biotop) in življenjsko združbo (biocenoza);

 • Utemeljijo pomen ekološkega znanja za vsakdanje življenje.

  Terensko delo: spoznavanje ekosistema.

  Ekologija populacij

       

 • poznajo pojme: populacija, ekološko ravnovesje in nosilnost okolja

 • definirajo pojem populacija in ga pojasnijo na konkretnem primeru;

 • opredelijo glavne lastnosti populacije;

 • opredelijo pojem ekološko ravnovesje;

 • opredelijo in razložijo pojem nosilnosti okolja in predvidijo posledice;

 • Znanje iz ekologije populacij prenesejo na človeško populacijo in predvidijo posledice eksponencialne rasti.

   

  Kroženje snovi in pretok energije

       

 • spoznajo prehranjevalne ravni

 • se seznanijo z biogeokemijskim kroženjem

 • spoznajo energijsko piramido

 • pojasnijo in razložijo na primerih pojme proizvajalec (producent), potrošnik (konzument) in razgrajevalec (dekompozitor);

 • razumejo kroženje vode, kisika, dušika, žvepla in ogljika v ekosistemu;

 • pojasnijo na primeru odnose in razmerja med člani prehranjevalne verige;

 •  

  Izdelajo shemo prehranjevalne verige in prehranjevalnega spleta ter opredelijo oba pojma.

  Odnosi med organizmi

       

 • spoznajo medvrstne odnose (interspecifične) in odnose znotraj vrste (intraspecifične)

 • pojasnijo na primerih medvrstne odnose in odnose znotraj vrste;

 • Izpostavijo na primerih posledice človekovega poseganja v prostor.

   

  Ekosistemi

       

 • spoznajo kopenske, vodne in antropogene ekosisteme

 • razumejo ekološko zaporedje

 • razložijo skupne značilnosti kopenskih, vodnih in antropogenih ekosistemov in glavne razlike med njimi;

 • uporabijo znanje iz ekologije za razlago vplivov na biotsko raznovrstnost in številčnost živih bitij;

 • opredelijo pojem ekološko zaporedje;

 • Razvijajo ekološko zavest.

  Razvijajo osebno in poklicno odgovornost za varovanje okolja.

   

  Pravne osnove varstva okolja

       

 • seznanijo se z mednarodno konvencijo na področju okolja

 • seznanijo se s slovensko zakonodajo na področju varstva okolja

 • razumejo pomen temeljnih določil mednarodne in slovenske zakonodaje na področju varovanja okolja in zaščiti nekaterih živalskih in rastlinskih vrst;

 • Dojamejo pomen legalizacije problema varovanja okolja na sodobno civilizacijo in prihodnje generacije.

   

  ONESNAŽEVANJE OKOLJA

       

  Onesnaževanje zraka

       

 • seznanijo se z viri onesnaževanja zraka in strupenimi snovmi v zraku

 • spoznajo vpliv strupenih snovi na živa bitja (kisli dež, ozonska luknja, učinek tople grede)

 • poznajo načine merjenja kontaminiranosti zraka

 • poznajo načine čiščenja strupenih snovi (čistilne naprave, industrijski filtri, avtomobilski katalizatorji)

 • določijo najpogostejše vzroke onesnaževanja zraka

 • razume posledice in vpliv previsokih koncentracij strupenih snovi v zraku na ekosistem;

 • razumejo dolgoročne posledice emisije ogljikovega dioksida in nekaterih drugih snovi za obstoj mnogih živalskih in rastlinskih vrst;

 • ocenjujejo pomen stalnega kontroliranja kontaminiranosti zraka;

 • Razvijajo pravilen občutek do problema onesnaženega zraka, med drugim tudi na splošno zdravstveno stanje človeštva.

  Razvijajo pravilen odnos do povzročiteljev onesnaženega zraka.

  Pridobijo občutek odgovornosti do prihodnjih generacij

  Ogled videokasete na temo onesnaževanje zraka.

  Zbiranje slikovnega materiala o posledicah kislega dežja v industrijsko razvitih predelih.

  Iz dnevnega časopisja zapisovanje namerjenih koncentracij emitiranega so2 v zraku.

  Onesnaževanje voda - morja in sladke vode

       

 • seznanijo se z viri onesnaževanja voda

 • spoznajo vzroke onesnaženja voda z organskimi snovmi in z anorganskimi snovmi

 • poznajo glavne onesnaževalce voda v živilski industriji (klavnice, mlekarne, predelava sadja in zelenjave)

 • spoznajo čistilne naprave za odpadne vode

 • spoznajo pomen vodnih zajetij in kakovosti pitne vode

 • opredelijo glavne onesnaževalce voda;

 • opredelijo glavne povzročitelje onesnaženosti voda;

 • pojasnijo na kakšne načine lahko živilska industrija onesnažuje okolje;

 • seznanijo se z gradbenimi materiali, ki so ekološko najbolj ustrezni;

 • seznanijo se z naravnimi in biološko razgradljivimi čistili;

 • Razvijajo ekološko zavest v zvezi s problematiko onesnaženih voda.

   

  Onesnaževanje tal

       

 • se seznanijo z uporabo umetnih gnojil in pesticidov

 • spoznajo probleme prenaseljenosti planeta

 • razložijo posledice sodobnega intenzivnega kmetovanja na okolje;

 • pojasnijo vzroke krčenja obdelovalne zemlje;

 •    

  Jedrska energija

       

 • spoznajo zakonitosti radioaktivnega sevanja

 • se seznanijo z jedrskimi elektrarnami, jedrskimi odpadki in jedrskim orožjem

 • poglobijo razumevanje problema radioaktivnega sevanja in naštejejo njegove daljnosežne posledice;

 • razložijo nevarnosti nekontroliranega skladiščenja jedrskih odpadkov in neodgovornega ravnanja z jedrskim orožjem;

 • Razvijajo pravilen odnos do uporabe jedrske energije.

  Zavedajo se pomena neodgovornega ravnanja z radioaktivnimi snovmi na civilnem in vojaškem področju.

  Referati o nekaterih najbolj znanih jedrskih eksplozijah (Hirošima, Otok treh milj, Černobil, itd.).

  Ogled videokaste o delovanju jedrske elektrarne.

  Ogrožene živalske in rastlinske vrste

       

 • spoznajo glavne vzroke za umiranje gozdov in iztrebljanje nekaterih živalskih vrst

 • opredelijo in razložijo vzroke za propadanje ter krčenje gozdov na nekaterih predelih zemeljske površine pa tudi izumiranje nekaterih živalskih vrst;

 •  

  Referati in slikovni material na temo: Ogrožene živalske in rastlinske vrste.

  Ukrepi za varovanje okolja

       

 • spoznajo pomen in načine varčevanja z energijo in vodo v gospodinjstvih ter industriji

 • poznajo okolju prijazne vire energije

 • poznajo alternativne energetske vire

 • se seznanijo s problemom kopičenja, zbiranja in recikliranja odpadnih snovi

 • spoznajo načine varovanja gozdov  in živali

 • spoznajo sodobne načine nadzora okolja (ekološki sateliti, meritve, Greenpeace, itd.)

 • ocenijo načine smotrne porabe naravnih virov;

 • razumejo pomen pravilnega odnosa do pitne vode;

 • razumejo pomen iskanja in izpopolnjevanja novih - ekoloških -virov energije;

 • razumejo posledice kopičenja odpadkov;

 • določijo dejavnosti, ki potekajo pri reševanju gozdov (protipožarna varnost, pogozdovanje);

 • naštejejo mednarodne aktivnosti pri reševanju najbolj ogroženih živalskih vrst;

 • spoznajo pomen globalizacije nadzora dogajanj v okolju;

 • Razvijejo občutek do varčevanja s primarnimi energetskimi viri.

  Zavedajo se pomena varovanja okolja za prihodnje generacije.

  Merjenje porabe vode in električne energije v gospodinjstvu.


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • osnovni pojmi iz ekologije

 • Biologija

 • osnovni pojmi iz ekologije;

 • strupene snovi v zraku

 • strupene snovi v vodi

 • merjenje stopnje onesnaženosti zraka, tal in vod

 • Kemija

 • kemijske reakcije zgorevanja različnih snovi;

 • kemijske reakcije nastajanja strupenih plinov in drugih snovi;

 • industrijski filtri;

 • kemijske metode kvantitativnega določanja posameznih snovi v zraku, tleh in vodi;

 • organske snovi v vodi

 • Tehnologija

 • predelava sirotke in krvi;

 • pravilno ravnanje s škrobnimi odpadki in barvili (rdeča pesa);

 • jedrska energija

 • Fizika

 • radioaktivno sevanje;

 • delovanje jedrskega reaktorja;

 • varčevanje z vodo in električno energijo

 • Gospodarsko poslovanje

 • izračun stroškov poslovanja (fiksni in variabilni);

 • odpadne snovi

 • Praktični pouk

 • ločevanje organskih in anorganskih odpadkov;

 • biogeokemijska kroženja

 • Mikrobiologija

 • mikrobiološka aktivnost;