B. POSEBNI DEL

PREDMETNIK ŽIVILSKI TEHNIK / SSI

PREDMETI

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

SKUPNO
št. ur
v programu

št. ur na

št. ur na

št. ur na

št. ur na

teden

leto

teden

leto

teden

leto

teden

leto

A - Splošnoizobraževalni predmeti

Slovenščina

4

140

3

105

3

105

4

136

486

Tuji jezik I

3

105

3

105

3

105

3

102

417

Umetnost

       

2

70

   

70

Matematika

3

105

3

105

3

105

2

68

383

Zgodovina

2

70

2

70

       

140

Geografija

2

70

           

70

Psihologija

           

2

68

68

Informatika

2

70

           

70

Fizika

2

70

2

70

       

140

Kemija

2

70

2

70

2

70

   

210

Biologija

2

70

2

70

       

140

Športna vzgoja

3

105

3

105

3

105

3

102

417

Skupaj A

25

875

20

700

16

560

14

476

2611

 

B - Strokovno-teoretični predmeti

Tehnologija

3

105

4

140

5

175

5

170

590

Prehrana

     

2

70

   

70

Mikrobiologija

   

4

140

       

140

Analiza živil

         

4

136

136

Higiena in varstvo pri delu

2

70

         

70

Gospodarsko poslovanje

     

2

70

   

70

Izbirni predmeti *

   

2

70

2

70

4

136

276

Skupaj B

5

175

10

350

11

385

13

442

1352

 

C - Praktično izobraževanje v šoli

Praktični pouk

3

105

3

105

6

210

6

204

624

 

Č - Praktično izobraževanje v delovnem procesu

Delovna praksa

         

72

   

72

 

D - Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti

 

96

 

96

 

96

 

64

352

 

Skupno število ur pouka (A+B+C)

33

1155

33

1155

33

1155

33

1122

4587

Skupaj praktično izobraževanje (C+Č)

 

105

 

105

 

282

 

204

696

Število ur izobraževanja v šoli (A+B+C+D)

 

1251

 

1251

 

1251

 

1186

4939

Skupaj (A + B + C + Č + D)

 

1251

 

1251

 

1323

 

1186

5011

 

Število tednov pouka

 

35

 

35

 

35

 

34

139

Število tednov delovne prakse

 

 

 

 

 

2

 

 

2

Število tednov interesnih dejavnosti

 

3

 

3

 

3

 

2

11

Skupno število tednov izobraževanja

 

38

 

38

 

40

 

36

152

Pojasnila k predmetniku:

* IZBIRNI PREDMETI

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

SKUPNO
št. ur
v programu

št. ur na

št. ur na

št. ur na

št. ur na

teden

leto

teden

leto

teden

leto

teden

leto

Varstvo okolja ali Tuji jezik II

   

2

70

       

70

Biotehnologija ali Tuji jezik II

       

2

70

   

70

Dietetika in gastronomija ali Tuji jezik II

           

4

136

136

 

Delitve dijakov v skupine in sodelovanje laborantov

 

Letno št. ur

 

Število dijakov

Letno štev. ur za sodelavca na

Letnik

Predmet

Izvajalec

za vaje *

v skupini

oddelek

skupino

1.

Informatika

učitelj

52

do 17

   

Fizika

učitelj

6

do 17

   
laborant    

13

6

Kemija

učitelj

10

do 17

   
laborant    

12

10

Biologija

učitelj

12

do 17

   
laborant    

12

12

Praktični pouk

učitelj

105

do 17

   
laborant      

17

2.

Fizika

učitelj

8

do 17

   
laborant    

12

8

Kemija

učitelj

10

do 17

   
laborant    

12

10

Biologija

učitelj

12

do 17

   
laborant    

12

12

Mikrobiologija

učitelj

70

do 17

   
laborant      

35

Praktični pouk

učitelj

105

do 17

   
laborant      

35

3.

Kemija

učitelj

10

do 17

   
laborant    

12

10

Praktični pouk

učitelj

210

do 17

   
laborant      

52

4.

Analiza živil

učitelj

102

do 17

   
laborant      

68

Praktični pouk

učitelj

204

do 17

   
laborant      

52

* Vaje, pri katerih se dijaki delijo v skupine.

Znanje, ki ga morajo imeti izvajalci posameznega predmeta

Predmet

Izvajalec

Znanje

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenskega jezika in književnosti

Tuji jezik I, II

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz umetnosti ali umetnostne zgodovine

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

Zgodovina

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine

Sociologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz sociologije

Psihologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz psihologije

Informatika

učitelj

visokošolska izobrazba iz računalništva ali informatike

Fizika

učitelj

visokošolska izobrazba iz fizike

laborant

srednješolska izobrazba, ki vsebuje fiziko ali druge predmete s fizikalnega predmetnega področja v obsegu najmanj 315 ur

Kemija

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije

laborant

srednješolska izobrazba, ki vsebuje kemijo ali druge predmete s kemijskega predmetnega področja v obsegu najmanj 315 ur

Biologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz biologije

laborant

srednješolska izobrazba, ki vsebuje biologijo ali druge predmete z biološkega predmetnega področja v obsegu najmanj 315 ur

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

Tehnologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz živilske tehnologije

Prehrana

učitelj

visokošolska izobrazba iz živilske tehnologije

Mikrobiologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz živilske tehnologije ali mikrobiologije ali biologije ali biokemije ali veterine

laborant

srednja strokovna izobrazba iz živilstva ali veterine ali srednja izobrazba

Analiza živil

učitelj

visokošolska izobrazba iz živilske tehnologije ali kemije ali kemijske tehnologije

laborant

srednja strokovna izobrazba iz živilstva ali kemije ali srednja izobrazba

Higiena in varstvo pri delu

učitelj

visokošolska izobrazba živilske tehnologije ali mikrobiologije ali veterine

Gospodarsko poslovanje

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije ali organizacije dela

Varstvo okolja

učitelj

visokošolska izobrazba iz živilske tehnologije ali kemijske tehnologije ali biologije

Biotehnologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz živilske tehnologije ali mikrobiologije ali biologije

Dietetika in gastronomija

učitelj

visokošolska izobrazba iz živilske tehnologije

Praktični pouk

učitelj

visokošolska izobrazba iz živilske tehnologije ali višja izobrazba živilske smeri

laborant

srednja strokovna izobrazba iz živilstva ali kemije