A. SPLOŠNI DEL

Ime izobraževalnega programa: ŽIVILSKI TEHNIK srednje strokovno izobraževanje

Naziv strokovne izobrazbe: živilski tehnik/živilska tehnica

Trajanje izobraževanja: štiri leta

Posebni vpisni pogoji: zdravniško potrdilo, s katerim kandidat dokaže, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu.

Cilji izobraževalnega programa:

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja dijaki:

 • sistematično nadgrajujejo splošno izobrazbo pri vseh temeljnih splošno-izobraževalnih predmetih,
 • pridobijo osnovno strokovno-teoretično in praktično znanje, ki je pomembno za kvalitetno izvedbo kompleksnih delovnih nalog pri poklicnem delu,
 • poznajo temeljno strokovno terminologijo,
 • usposobijo se za delo v laboratorijih,
 • obvladajo zahtevnejša tehnično-operativna dela na področju živilstva,
 • pridobijo temeljno znanje iz varstva pri delu,
 • pridobijo temeljno znanje iz mikrobiologije,
 • razvijejo zavest o zdravem načinu življenja,
 • pridobijo temeljno znanje iz informatike,
 • pridobijo osnovno znanje iz gospodarskega poslovanja,
 • pridobijo znanje za ugotavljanje kakovosti opravljenega dela, za odkrivanje razlogov za nekakovostno izvedeno delo in odpravo vzrokov,
 • razvijajo ekološko zavest, gospodarnost in osebno odgovornost.

  Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja:

  Predmeti

  Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

  Tehnologija

  ustno

  Prehrana

  ustno

  Mikrobiologija

  ustno, vaje

  Analiza živil

  ustno, vaje

  Higiena in varstvo pri delu

  ustno

  Gospodarsko poslovanje

  ustno

  Izbirni predmeti

  ustno

  Praktični pouk

  ocenjevanje delavniškega dnevnika in izdelka ali storitve z zagovorom

  Vsebina (predmeti) poklicne mature

  Skupni del:

 • slovenščina,
 • tehnologija.

  Izbirni del:

 • tuji jezik I ali matematika po izbiri dijaka,
 • praktični del izpita in zagovor.