SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE
ŠOLSKA ORGANIZACIJA

INTERESNE DEJAVNOSTI

Interesne dejavnosti so sestavni del predmetnikov izobraževalnih programov srednjega poklicnega izobraževanja. Čeprav je namen interesnih dejavnosti razbremeniti dijake od šolskega pouka, pomenijo med drugim tudi enega od načinov za razširjanje in poglabljanje splošnega in posebnega znanja, na eni strani povezanega s cilji programov, ki jih izvaja posamezna šola, ter na drugi strani s spoznanji o socialnem okolju, v katerem šola deluje. Hkrati je z interesnimi dejavnostmi dijakom omogočeno, da odkrivajo tudi področja, ki niso opredeljena s programom, po katerem se izobražujejo, ter da spoznavajo svoje talente, jih razvijajo in ohranjajo svojo posebnost oziroma različnost. Z možnostjo proste izbire med posameznimi dejavnostmi naj bi se spreminjala tudi odnos dijaka do dela ter njegova odgovornost za lastne odločitve.

Izvajajo se kot vsebinski sklopi v čim bolj strnjeni obliki in ne kot razporejene ure v okviru urnika. Dijaki na podlagi programske ponudbe šole, ki je sestavni del letnega delovnega načrta šole, svobodno izbirajo med posameznimi ponujenimi dejavnostmi. Čeprav šole same z letnim delovnim načrtom opredelijo konkretne interesne dejavnosti, morajo pri tem obvezno načrtovati vsaj v predpisanem minimalnem obsegu tiste vsebine, ki so določene v okviru tako imenovanega "obveznega enotnega dela" v posameznih vrstah programov.

Priporočene vsebine interesnih dejavnosti, ki so enake vsebinam iz katalogov znanja za posamezne predmete, se kot interesne dejavnosti ne izvajajo. Ta del interesnih dejavnosti šola nadomesti z drugimi vsebinami ali pa poveča število ur za tiste dejavnosti, ki si jih dijak lahko izbira sam. Pri izvedbi posameznih dejavnosti naj šole uporabljajo tudi programske konkretizacije dejavnosti, ki so pripravljene za dijake, vpisane v gimnazijski program.

 1. letnik2. letnik3. letnikSKUPAJ
OBVEZNI ENOTNI DEL:    
- športni dnevi;18181854
- ogled gledališke, filmske in glasbene predstave, likovne razstave ter kulturna prireditev na šoli (npr. ob državnem kulturnem prazniku);12181848
- seznanitev s kulturnimi in zgodovinskimi znamenitostmi v šolskem okolju;12  12
- naravoslovni dan - ekološki dan; ekološki tabori (organizirane čistilne akcije, predavanja, ogledi čistilnih naprav - v povezavi s tehnologijo stroke);6  6
- ogled študijske knjižnice, izobraževalnih ustanov, sejmov (sejma zdravja, informatike, učil ipd.);6  6
- zdravstvena vzgoja. 18 18
SKUPAJ545436144
VSEBINE, POVEZANE S PROGRAMOM:    
- ogled sejma s strokovnega področja oziroma proizvodnih obratov66618
- metode učenja in motivacija dijakov;6  6
- spoznavanje organizacije poklicnega področja, delovnih organizacij ali obratovalnic;6  6
- organizirano predavanje s strokovnega področja (na šoli ali zunaj nje); 6410
- tekmovalna dejavnost v znanju; 6 6
- ekologija in stroka (raziskovalni tabor, seminarska naloga);  44
- svetovanje v zvezi z zaposlovanjem in nadaljnjim izobraževanjem.  44
SKUPAJ18181854
VSEBINE, POVEZANE S PROSTO IZBIRO DIJAKA:24241058
- mladinska raziskovalna dejavnost;    
- glasbena šola, pevski zbor, dramska skupina, plesni in športni treningi, tečaji, sodelovanje na športnih srečanjih, spominskih pohodih, gledališki, filmski in glasbeni abonmaji;    
- tečaj cestno prometnih predpisov;    
- tečaj prve pomoči;    
- tekmovalna dejavnost v znanju;    
- vzgoja za družino, mir in nenasilje;    
- socialno delo;    
- mentorstva in pomoč drugim;    
- organizirano dopolnilno izobraževanje itd.    
Skupno število ur za interesne dejavnosti969664256