SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: BOLNIČAR - NEGOVALEC (ds)

IZPITNI KATALOG

Sprejeto na 29.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 9. 7. 1999

1. NAZIV IZPITNE ENOTE

POMOČ in oskrba

2. IZPITNI CILJI

Na izpitu ocenjujemo:

 • znanja s področja oskrbe in pomoči oskrbovancu,

 • uporabo teoretičnih znanj za osebno higieno varovanca,

 • znanja s področja  varnosti in zdravje pri delu,

 • usposobljenost za nudenje prve pomoči,

 • usposobljenost za pomoč pri transportu varovanca,

 • human odnos do varovanca in komunikacijo.

  3. ZNANJA, KI SE OCENJUJEJO PRI ZAKLJUČNEM IZPITU

  Vsebine

  Znanja (cilji)

  Učna in delovna sredstva

   

  Kandidat

   

  Organiziranost zdravstvenega in socialnega varstva

 • našteje zakone, ki urejajo to področje

 • razlikuje pomen in naloge zdravstvenega in socialnega varstva

 • opredeli svoje naloge in vlogo v delovnem timu

 •  

  Oskrbovančevo okolje

 • opiše lokacijo, tip gradnje in ureditev okolja bolnišnice in doma starejših občanov

 • opiše bolniški oddelek in stanovanjsko enoto

 • našteje prostore v stanovanjskih enotah

 • opredeli opremo in pomen posameznih prostorov

 •  

  Urejenost bolničarja

 • razloži pomen osebne urejenosti

 • opiše bistvene vidike osebne urejenosti (lasje, ličila, nakit, nohti)

 • opredeli značilnosti delovne obleke in obutve

 • razloži pomen higiene rok

 •  

  Varstvo pri delu

 • opredeli varnost pri delu kot svojo pravico in dolžnost

 • razume pomen osebnih zaščitnih sredstev in razloži uporabo

 • našteje lastnosti nevarnih snovi, ki jih srečuje pri delu

 • razloži zaščito pred ionizirajočim sevanjem

 • našteje vzroke za nastanek požara in opredeli ukrepe za varnost oskrbovancev

 • razloži načela za varno dvigovanje bremen

 • opredeli vzroke nezgod in možne ukrepe za preprečevanje le-teh

 •  

  Vzdrževanje okolja

 • opredeli pomen urejenosti v oskrbovančevem okolju

 • opredeli pomen in dejavnike mikro klime

 •  

  Pomoč oskrbovancu pri osebni higieni

 • opredeli pomen osebne higiene

 • razlikuje stopnje pomoči glede na oskrbovančevo pokretnost

 •  

  Pomoč oskrbovancu pri urejanju lege v postelji in gibanju

 • razloži pomen pravilne ureditve položaja oskrbovanca v postelji

 • razloži pomen spreminjanja lege oskrbovanca

 • našteje posledice nepravilne lege in dolgotrajnega ležanja

 • opiše svoje sodelovanje pri transportu oskrbovanca

 • razume pomen gibanja

 •  

  Pomoč pri transportu

 • našteje vrste transporta in opiše transportne poti

 • opiše transport  hrane

 • opiše transport in shranjevanje čistega in umazanega perila

 • opiše transport kužnega materiala

 • opiše sodelovanje pri transportu bolnika

 •  

  Pomoč oskrbovancu pri hranjenju

 • razloži pripravo na hranjenje

 •  

  Pomoč oskrbovancu pri izločanju

 • našteje normalne in patološke izločke

 • opiše normalen izgled blata in urina

 • opredeli svoje poklicne pristojnosti

 • pri opazovanju izločkov

 • opiše postopke za higiensko odstranjevanje izločkov

 • razloži pomoč oskrbovancu pri mikciji in defekaciji

 •  

  Pomoč starostniku

 • opiše telesne in duševne značilnosti starostnika

 • razloži značilnosti pri nudenju pomoči starostniku

 • primerja oskrbo oskrbovanca v socialnem zavodu in v domačem okolju

 •  

  Pomoč pri oskrbi umirajočega in umrlega

 • opiše oskrbo umirajočega

 • opiše oskrbo umrlega

 •  

  Prva pomoč

 • navede definicijo in razloži pomen prve pomoči

 • našteje prve ukrepe ob nezgodi

 • razlikuje vrste ran in zna nuditi prvo pomoč poškodovancu

 • razlikuje vrste krvavitev in opiše prvo pomoč

 • našteje znake poškodb kosti in sklepov in opiše prvo pomoč

 • opiše posledice delovanja visoke in nizke temperature in razloži prvo pomoč

 • našteje vzroke za zastrupitev in zna nuditi prvo pomoč po zaužitju in vdihavanju strupenih snovi

 • opredeli razloge za oživljanje in opiše ABC postopek oživljanja

 •  


  4. OCENJEVANJE ZNANJA

  Zgradba izpitne enote:

 • ustni izpit.

  4.1. USTNI IZPIT

  Vprašanja na izpitnem listku

  Na izpitnem listku so tri vprašanja. Vprašanja so kompleksna, ustrezno taksonomsko strukturirana in razčlenjena.

  Priprava in trajanje izpita

  Kandidat ima pravico, da se 20 minut pripravlja na ustni izpit. Ustni izpit traja največ 20 minut.

  5. DOVOLJENI PRIPOMOČKI

  Pri ustnem izpitu naj ima kandidat možnost odgovarjati ob ustreznih učnih in delovnih sredstvih, navedenih v tretjem stolpcu preglednice iz 3.točke tega izpitnega kataloga.

  6. LITERATURA IN DRUGI VIRI

  Za kandidate je priporočena literatura in drugi viri objavljena v vsakoletnem Katalogu učbenikov za poklicne in strokovne šole za posamezno šolsko leto, ki ga izdaja Center RS za poklicno izobraževanje oziroma Zavod RS za šolstvo.