SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: BOLNIČAR - NEGOVALEC (ds)

IZPITNI KATALOG

Sprejeto na 29.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 9. 7. 1999

1. NAZIV IZPITNE ENOTE

PRAKTIČNI DEL ZAKLJUČNEGA IZPITA

2. IZPITNI CILJI

Na izpitu ocenjujemo:

 • praktično usposobljenost za delo na poklicnem področju,

 • sposobnost uporabe teoretičnega znanje v praksi,

 • sposobnost prilagajanja pomoči varovančevim potrebam,

 • humanost odnosa do varovanca.

  3. PRIPOROČILA ZA UPORABO

  Izpitno nalogo je možno izbirati iz predlaganega seznama oziroma iz razširjenega nabora na podobnem nivoju zahtevnosti. Navedene izpitne naloge služijo izpitnemu odboru kot vodilo o primernosti posamezne storitve, zato je možno zaključni izpit uporabiti izvedbo druge primerljive storitve. Vse izpitne naloge navedene v katalogu so opisane informativno.

  Izpitne naloge (izpitna dela, delovne preizkuse) določi izpitni odbor. Priporočamo, da izpitni odbor izda sklep kandidatu o vrstah in številu izpitnih nalog, eventualni dovoljenih predpripravah po predloženi dokumentaciji in drugih pogojih. Brez pisnega sklepa sme kandidat uporabiti le pripomočke dovoljene s tem katalogom.

  Zagovor je vezan predvsem na storitev in naj bo sestavljen iz: zagovora opisa postopka dela ter dela z varovancem.

  Kandidat mora izpitni komisiji predložiti ustrezno dokumentacijo (negovalno) vseh let izobraževanja.

  4. ZNANJA, KI SE PREVERJAJO NA VMESNEM PREIZKUSU

  Pri vmesnem preizkusu preverjamo praktična znanja in spretnosti pridobljene v procesu praktičnega izobraževanja z:

 • z individualnim izpitnim delom – oskrbo varovanca,

 • in z 1 delovnimi preizkusom - storitev (po sklepu izpitnega odbora).

  4.1. TRAJANJE VMESNEGA PREIZKUSA

  Vmesni preizkus traja do 5 ur ter zajema izvedbo izpitnih nalog z dokumentacijo in zagovor. Zagovor traja največ 20 minut.

  4.2.   SEZNAM IZDELKOV/STORITEV ZA VMESNI PREIZKUS

  Izdelek oziroma storitev

  Opis in dimenzije

  Tehnološke zahteve

     

  Kandidat

 • higiensko umivanje rok

 • oblačenje rokavic in uporaba maske

 • čiščenje in razkuževanje postelje

 • postiljanje in prestiljanje prazne postelje

 • ureditev omarice

 • prezračevanje, ogrevanje in vlaženje zraka

 • čiščenje in razkuževanje delovnih pripomočkov

 • prestiljanje z oskrbovancem na postelji

 • pomoč oskrbovanca pri umivanju v kopalnici ter tuširanje in kopanje v kadi

 • nega ustne votline, dlesni in proteze

 • umivanje do pasu

 • ureditev nohtov na rokah in nogah

 • intimna nega

 • shranjevanje in priprava živil za nadaljnjo obdelavo

 • transport hrane

 • pranje in likanje perila

 • shranjevanje in transport perila

 •  

 • pravilno opravi poseg

 • povezuje teorijo s prakso

 • racionalno uporablja material

 • racionalno uporablja čas za izvedbo storitve

 • ima pravilen odnos do oskrbovanca

 • je urejen


 • 5. ZNANJA, KI SE OCENJUJEJO NA ZAKLJUČNEM IZPITU

  Pri praktičnem delu zaključnega izpita ocenjujemo praktična znanja in spretnosti pridobljenih v procesu praktičnega izobraževanja z:

 • individualnim izpitnim delom in 1 delovnim preizkusom

 • dokumentacijo, ki obsega poročilo o opravljenem delu ( negovalna dokumentacija)

 • ustnim zagovorom.

  5.1. SEZNAM IZDELKOV/STORITEV ZA PRAKTIČNI DEL ZAKLJUČNEGA IZPITA

  S seznamom izdelkov/storitev so opredeljena znanja in spretnosti, ki jih kandidat mora obvladati glede na cilje izobraževanja.

  Izdelek oziroma storitev

  Opis in dimenzije

  Tehnološke zahteve

     

  Kandidat

 • higiensko umivanje rok

 • oblačenje rokavic in uporaba maske

 • čiščenje in razkuževanje postelje

 • postiljanje in prestiljanje prazne postelje

 • ureditev omarice

 • prezračevanje, ogrevanje in vlaženje zraka

 • čiščenje in razkuževanje delovnih pripomočkov

 • prestiljanje z oskrbovancem na postelji

 • pomoč oskrbovanca pri umivanju v kopalnici ter tuširanje in kopanje v kadi

 • nega ustne votline, dlesni in proteze

 • umivanje do pasu

 • ureditev nohtov na rokah in nogah

 • intimna nega

 • shranjevanje in priprava živil za nadaljnjo obdelavo

 • transport hrane

 • pranje in likanje perila

 • shranjevanje in transport perila

 • jutranja nega

 • posteljna kopel

 • umivanje glave v kopalnici

 • umivanje glave v postelji

 • urejanje hrbtnega relaksacijskega položaja

 • urejanje bočnega relaksacijskega položaja

 • urejanje polsedečega položaja

 • urejanje sedečega položaja

 • premeščanje oskrbovanca na sedeč in na ležeč voziček

 • priprava na hranjenje in hranjenje oskrbovanca

 • pomoč pri mikciji in defekaciji

 •  

 • pravilno opravi poseg

 • povezuje teorijo s prakso

 • racionalno uporablja material

 • racionalno uporablja čas za izvedbo storitve

 • ima pravilen odnos do oskrbovanca

 • je urejen

 •  

  6. TRAJANJE IZPITA

  Praktični del zaključnega izpita traja do 8 ur ter zajema individualno izpitno delo – oskrbo varovanca, negovalno dokumentacijo, delovni preizkus – praktični poseg oziroma storitev in ustni zagovor. Ustni zagovor traja največ 20 minut.

  7. OCENJEVANJE ZNANJA IN SPRETNOSTI

  Pri storitvi ocenjujemo:

 • pripravo kandidata,

 • pripravo oskrbovanca,

 • pripravo materiala,

 • izvedbo postopka,

 • skrb za varnost pri delu,

 • ekonomičnost pri delu,

 • odnos do oskrbovanca,

 • komunikacijo z varovancem

 • ureditev oskrbovanca in pripomočkov pri storitvi.

  Izpitni odbor pripravi kriterije za ocenjevanje tako, da za posamezne naloge upošteva naslednja razmerja:

  PODROČJE OCENJEVANJA

  DELEŽI cca
  enota z dokumentacijo

  DELEŽ cca
  enota brez dokumentacije

  1. priprava in izvedba naloge

  20 %

   

  2. strokovnost (kakovost)

  60 %

   

  3. dokumentacija (pri 1 nalogi)

  10 %

   

  4. ustni zagovor

  10 %

   

  SKUPAJ

  100 %

   


  7.1. DOLOČANJE SKUPNE OCENE

  Pri določanju skupne ocene praktičnega dela zaključnega izpita upoštevamo, da je delež:

 • vseh izpitnih del najmanj 60 % in

 • vseh delovnega preizkusa največ 40 %.

  Pri dogovoru o točkovnem vrednotenju izpitnih nalog se mora skupna točkovna vrednost pretvoriti v predpisano ocenjevalno lestvico, ki je petstopenjska in obsega ocene od odlično (5) do nezadostno (1).

  Pretvorba števila točk v oceno:

  odlično (5)

  100 do 92 točk

   

  dosežek, ki nadpovprečno zadovoljuje postavljene zahteve,

  prav dobro (4)

  od 91 do 81 točk,

   

  dosežek, ki v celoti zadovoljuje postavljene zahteve,

  dobro (3)

  od 80 do 67 točk,

   

  dosežek, ki v splošnem zadovoljuje postavljene zahteve,

  zadostno (2)

  od 66 do 50 točk,

   

  dosežek, ki kaže na pomanjkljivosti, vendar še zadovoljuje postavljene zahteve,

  nezadostno (1)

  49 ali manj točk,

   

  dosežek, ki ne zadovoljuje postavljenih zahtev in kaže na pomanjkljivo temeljno znanje.

   

  8. DOVOLJENI PRIPOMOČKI

  Pri praktičnem delu zaključnega izpita so dovoljeni naslednji pripomočki:

 • pripomočki za nego in oskrbo varovanca in bivalnega okolja.

  9. LITERATURA IN DRUGI VIRI

  Za kandidate je priporočena literatura in drugi viri objavljena v vsakoletnem Katalogu učbenikov za poklicne in strokovne šole za posamezno šolsko leto, ki ga izdaja Center RS za poklicno izobraževanje oziroma Zavod RS za šolstvo.