SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: BOLNIČAR/NEGOVALEC

KATALOG ZNANJ

1. IME PREDMETA

GOSPODINJSTVO, HRANOSLOVJE IN OSNOVE DIETETIKE (GHD)

2. ŠTEVILO UR

Število ur po posameznih letnikih in oblike izobraževalnega dela:

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

35

70

105

2.

35 35

70 

3.

35

 

35

skupaj

105

105

210


3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Pri predmetu dijak:

 • pozna hranilne snovi in živila ter njihovo uporabo pri planiranju prehrane;

 • usposobi se za gospodinjska dela na osnovi temeljnih standardov in smernic;

 • uporablja osnovna znanja iz zdrave prehrane pri nabavi, skladiščenju in pripravi živil;

 • je samostojen pri serviranju hrane, samostojno čisti in upošteva pravila osnovne higiene;

 • vključuje osnovno znanje in osnovna pravila najpogostejših diet pri nabavi živil, pripravi jedi in sodeluje pri strežbi hrane;

 • zaveda se pomena upoštevanja navodil zdravstvenih delavcev;

 • pozna vrste hrane glede na konsistenco.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  1. letnik

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  Hranilne snovi Dijak Dijak Dijak

 • Kvarjenje in konzerviranje živil

 • Živila po prevladujoči hranilni snovi

 • Varovalna živila

 • Dodatki, napitki in pijače

 • Prehranska piramida

 • Načela zdrave prehrane

 • Prehrana v različnih življenjskih obdobjih

 • Alternativna prehrana

 • loči energijske in neenergijske hranilne snovi

 • zna ovrednotiti in analizirati živila glede na hranilne snovi

 • pri izboru živil se odloči za varovalna živila

 • svetuje pri izbiri, zna opredeliti znanje o biološko polnovredni in varovalni prehrani

 • ima sistematično in utrjeno znanje o biološko polnovredni in varovalni prehrani

 • zna pripraviti energijsko in biološko uravnotežene obroke, ustrezno izvaja režim prehrane

 • zna jo vključiti v zdravo prehrano

 • razume in upošteva želje in potrebe oskrbovancev

 • razvije human odnos do prehranjevanja različnih skupin ljudi

 • razvije osebno odgovornost do zdravega prehranjevanja

 • zaveda se odgovornosti za prenos svojega teoretičnega znanja v prakso

 • razvija in spoštuje medsebojno sodelovanje pri delu

 • oblikuje strokovno komunikacijo

 • vzpostavlja strokovne stike s sorodnimi dejavnostmi

 • dopolnjuje strokovno komunikacijo
 • s kratkimi domačimi nalogami preveri svoj način prehranjevanja

 • poišče in ovrednoti napake v svojem načinu prehrane

 • s kratkimi referati predstavi nekatera živila in izdelke ter pijače, ugotovi, katere pijače najpogosteje uživa

 • popravi morebitne napake pri uživanju pijač

 • pripravi plakat prehranske piramide

 • z referati predstavi nekatere alternativne oblike prehrane
 • Čiščenje, načrt čiščenja (generalno čiščenje, mesečno čiščenje, tedensko čiščenje, dnevno čiščenje) prostorov
 • načrtuje in izvaja čiščenje
 • razvije osebno odgovornost za kvalitetno delo in vzdrževanje higiene
 •  

 • Čistilni pripomočki in čistilnasredstva (čiščenje z različnimi čistili glede na vrsto materiala, ki ga čistimo, in glede na vrsto umazanije)

 • Čiščenje kuhinje
 • pravilno izbere čistilna sredstva in pripomočke za čiščenje glede na vrsto materiala in umazanije

 • zna generalno očistiti kuhinjo

 • pravilno izvede čiščenje

 • oceni kvaliteto svojega dela
 • razvije osebno odgovornost za kvalitetno delo in vzdrževanje kuhinje
 • vaja: obisk trgovine s čistilnimi sredstvi in pripomočki, izbere in jih predstavi sošolcem

 • vaja: po načrtu čiščenja očistimo kabinet prehrane (kuhinjo)
 • Pranje in likanje glede na vrsto materialov
 • pravilno opere in zlika 
 • razvije osebno odgovornost za kvalitetno vzdrževanje tekstilnih
 • vaja: izbere primerna sredstva za pranje različnih materialov, kose oblačil zlika glede na vrste materialov
 • Nakup živil
 • zna kupiti kvalitetna živila
 • razvije odgovornost za pravilen izbor živil
 • vaja: ogled in vrednotenje živil v trgovini in na tržnici
 • Skladiščenje in konzerviranje živil

 • Naprave za hlajenje in zmrzovanje

 • Shranjevanje in konzerviranježivil (hlajenje in zmrzovanje)
 • Shranjevanje in konzerviranje živil (pasterizacija, sterilizacija)
 • pozna vrste in načine konzerviranja živil

 • pozna vrste naprav za hlajenje in zmrzovanje, njihovo pravilno čiščenje in vzdrževanje

 • preveri pravilnost konzerviranja in shranjevanja živil doma

 • predlaga možne načine konzerviranja in shranjevanja živil
 • razvija odgovornost za natančno in skrbno

 • razvije osebno odgovornost, da bo živila pravilno shranjeval, pripravljal in stregel le ustrezno konzervirana živila
 • vaja: spozna hladilnike in zamrzovalnike, pravilno embaliranje in vlaganje živil, hladilnik pravilno očisti in razkuži

 • vaja: pravilno sterilizira in pasterizira živila, konzerviranje živil v kabinetu
 • Posoda in pribor
 • pozna dobre in slabe lastnosti posode in pribora

 • pozna namembnost posode in pribora
 • oblikuje sposobnost ocenjevanja uporabnosti in vrednosti nekega predmeta
 • vaja:obisk trgovine s posodo, v kabinetu spozna različne vrste posode in pribora
 • Pomivanje posode in pribora
 • pripravi načrt pomivanja

 • pozna tehnični postopek pomivanja, uporabo čistil in razkuževanje (vroča voda, kis, sonce)
 • razvija odgovornost za natančno in skrbno delo
 • vaja:pomivanje posode v kabinetu
 • Mehanska obdelava živil

 • Pripomočki za mehansko obdelavo živil (pretlačevalka, mikser, mešalec...)
 • teoretično in praktično obvlada postopke mehanske obdelave živil

 • razume povezavo mehanske obdelave živil v korelaciji z zdravo prehrano
 • upošteva znanja o hranilnih snoveh

 • ustvari primerne del. odnose
 • vaja: praktično izvede rezanje, strganje, pasiranje, miksanje, mešanje in stepanje
 • Priprava varovanca in okolicena strežbo

 • Priprava osebe, ki streže
 • zna poskrbeti za oskrbovanca

 • pozna bonton pri strežbi in upošteva navodila za izvajanje higienskih ukrepov

 • pri svojem delu je higiensko in estetsko urejen
 • vzpostavijo prijeten odnos z varovancem
 • vaja:praktično izvede pripravo na hranjenje, igranje vlog - varovanec in strežnik pri hranjenju
 • Priprava pogrinjkov
 • zna pripraviti estetski pogrinjek

 • estetsko pripravi mizo tudi brez pogrinjka
 • razvije odnos do estetskega pogrinjka
 • vaja: pripravi različne pogrinjke
 • Porcioniranje

 • Dekoriranje
 • zna uporabljati osnovne merske enote (domače mere), primerja volumen mehansko in toplotno obdelanih živil
 • razvije sposobnost količinske presoje porcioniranih živil (kritičnost, korekcija, pomoč)
 • vaja:porcionira in dekorira živila v surovem stanju ter toplotno obdelana živila
 • Strežba
 • ugotovi pomen primerne strežbe za dobro počutje voskrbovanca
 • razvije osebno odgovornost do hranjenja oskrbovanca
 • vaja:igra vloge pri različnih načinih strežbe hrane
 •  

  2.letnik

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

    Dijak Dijak  

 • Delitev kuhinje glede na čisti in nečisti del ter hladno in toplo kuhinjo

 • Ogled kuhinje
 • spozna delitev kuhinje

 • pozna režim dela v kuhinji in ga upošteva
 • razvije osebno odgovornost do dela v kuhinji in do vzdrževanja higiene v kuhinji

 • vaja: ogled kuhinje v domu za ostarele
 • Jedilnik zdrave prehrane
 • primerja svoj način prehranjevanja z jedilnikom zdrave prehrane

 • zna pripraviti obroke, ki ustrezajo načelom zdrave prehrane
 • razvije sposobnost sestavljanja preprostih jedilnikov
 • vaja:sestavi jedilnik zdrave prehrane
 • Naprave za toplotno obdelavo živil
 • pozna naprave za toplotno obdelavo živil

 • zna jih varno uporabljati in čistiti
 • razvije sposobnost za delo z napravami za toplotno obdelavo živil

 • razvije osebno odgovornost za varno delo

 • razvije osebno odgovornost za varčevanje z energijo
 •  

 • Kuhalna psoda in pribor

 • Jedilna posoda in pribor

 • servirna posoda in pribor
 • pozna vrste posode in pribora

 • zna ga uporabiti in čistiti
 • Razvije sposobnost za pravilno uporabo vseh vrst pribora
 •  

 • Toplotna obdelava živil (kuhanje, dušenje, pečenje, praženje in cvrenje)

 • Kuhanje

 • Dušenje

 • Praženje

 • Pečenje

 • Cvrenje
 • teoretično in praktično obvlada vse postopke toplotne obdelave živil
 • razvije odgovornost za pravilno izvedbo postopkov
 • vaja:v kabinetu praktično izvede vse vrste toplotne obdelave živil (za vsak postopek samostojna vaja; 5 vaj)

 • Pogrevanje jedi
 • teoretično obvlada pravilno pogrevanje jedi

 • ve, katera živila sme pogrevati
 • razvije osebno odgovornost za pravilno izveden postopek

 • prepreči možne zastrupitve s hrano
 •  

 • Čaji
 • teoretično in praktično obvlada vse postopke toplotne obdelave živil
 • razvije odgovornost za pravilno izvedbo postopkov
 • vaja: pripravi in degustira več čajev
 • Kuharski recepti
 • zbere in zna pravilno prebrati recepte za pripravo jedi
 • razvije sposobnost prenosa receptov v prakso
 •  

 • Priprava petih obrokov zdrave prehrane
 • znanje, ki ga je pridobil pri prejšnjih vajah, uporabi praktično
 • razvije sposobnost organiziranja dela in svetovanja varovancu v okviru svojih pristojnosti
 • vaja:izbere jedilnik in pripravi pet obrokov, jedi degustira

 •  

  3. letnik

  Informativni cilji in vsebine

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

   

  Dijak

  Dijak

   

 • Obseg medicinske dietetike
 • zaveda se svoje vloge pri delu z dietno prehrano

 • ve kdo določi dietni režim

 • zaveda se pomembnosti diete za oskrbovanca, navodila dosledno upošteva
 • zna motivirati varovanca in svojce k pravilni izbiri živil in postopkov, s tem tudi k ustrezni energijski in biološki vrednosti obrokov
 • ogled nekaj obrokov diet s pomočjo vizualne učne tehnologije
 • Bolezni povezane z nepravilno prehrano
 • zna izbirati ustrezna živila
 • pridobljeno znanje uporablja pri vzgojnem delu
 •  

 • Vrste in načini prehrane oskrbovanca

 • Delitev diet glede na konsistenco
 • prepozna bistvo dietoterapevtičnih diet

 • prepozna hrano glede na konzistenco
 • pridobljeno znanje uporablja v konkretnem primeru
 •  

 • Prehrana starejših ljudi
 • zaveda se pomena pravilnega prehranjevanja starostnika
 • pridobljeno znanje uporablja v konkretnem primeru
 •  

 • Prehrana ljudi s posebnimi potrebami v različnih starostnih obdobjih
 • zaveda se pomena pravilnega prehranjevanja ljudi s posebnimi potrebami
 • pridobljeno znanje uporablja v konkretnem primeru
 •  

 • Lahka živila in lahka dieta
 • sposoben je izbrati primerna živila

 • ve, kako in komu pripraviti lahko dieto

 • zna izbrati živila in postopke
 • odgovorno izvaja svoje sodelovanje pri dietoterapiji
 •  

 • Diete pri različnih obolenjih

 • anemije

 • prebavnega trakta (akutno in kronično vnetje sluznice želodca, razjede želodca in dvanajstnika, po resekciji želodca, diareja, obstipacija)

 • žolčnika in žolčevodov (akutnižolčni napad, trajna varovalna, po odstranitvi žolčnika)

 • jeter (trajna varovalna)

 • sladkornega bolnika

 • zvišan krvni tlak

 • srca in ožilja

 • sečil (uporaba soli), protinu

 • onkoloških obolenjih
 • zna izbrati živila in uporabiti primerne postopke mehanske in toplotne obdelave živil

 • drži se navodil zdravstvenih delavcev

 • zna izbrati živila in uporabiti primerne postopke mehanske in toplotne obdelave živil
 • pridobljeno znanje uporabi v konkretnih okoliščinah

 • odgovorno izvaja svojo strokovno vlogo

 • pridobljeno znanje uporabi v konkretnih okoliščinah

 • odgovorno izvaja svojo strokovno vlogo
 • sestavi jedilnike za posamezne diete, izbere živila in postopke

 • sestavi jedilnike za posamezne diete, izbere živila in postopke

 • 5. OKVIRNI SEZNAM LITERATURE IN DRUGIH VIROV:

 • Hrovatin A.: Tehnologija velikih kuhinj, DZS, Ljubljana, 1996.

 • Levstek P., Grum A.: Kuharstvo, DZS, Ljubljana, 1992.

 • Medvešček M.: Zdrava prehrana pri sladkorni bolezni, ČZP Kmečki glas Ljubljana, 1992.

 • Pokorn D.: S prehrano do zdravja, EWO d.o.o., Ljubljana, 1996.

 • Schlieper, Gregori, Linder: Pravilna prehrana, Hranoslovje, Mohorjeva založba Celovec - Ljubljana – Dunaj, 1997.

 • Schlieper, Gregori, Linder: Pravilna prehrana, Živilstvo, Mohorjeva založba Celovec - Ljubljana – Dunaj, 1997.

 • Schlieper, Gregori, Linder: Pravilna prehrana, Dietetika, Mohorjeva založba Celovec - Ljubljana – Dunaj, 1997.

  6. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

 • ustno preverjanje in ocenjevanje;

 • ocenjevanje praktičnega znanja pri vajah.

  7. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  INFORMATIVNI CILJI

  POVEZAVA S PREDMETOM

   

  PREDMET

  ZNANJE

  Hranilne snovi

  Živila

  Varovalna živila

  Načela zdrave prehrane

  Prehrana v različnih življenjskih obdobjih

  Alternativna prehrana

  osnove anatomije in fiziologije – 1. l.

  vzgoja za zdravje in higiena – 1. l.

   

   

   

   

   

  kontaktna kultura – 2. l.

  prebavila

  zdravje

  higiena vode

  preprečevanje bolezni

  skrb za družino

   

   

  drugačnosti

  Čiščenje

  vzgoja za zdravje in higiena

  pomoč in oskrba

  vzdrževanje čistoče

  vzdrževanje okolja in urejenost

  Mehanska obdelava živil

  vzgoja za zdravje in higiena

  odpadki

  Toplotna obdelava živil

  vzgoja za zdravje in higiena

  odpadki

  Priprava varovanca in okolice na strežbo

  Priprava osebe, ki streže

  kontaktna kultura

  vzgoja za zdravje in higiena

  pomoč in oskrba

  etika pri delu z ljudmi

  osebna higiena varovanca

  pomoč pri hranjenju

  urejenost bolničarja

  Strežba

  vzgoja za zdravje in higiena

  kontaktna kultura

  pomoč pri hranjenju

  medsebojni odnosi

  Bolezni, povezane z nepravilno prehrano

  vzgoja za zdravje in higiena

  vplivi na zdravje

  bolezen

  Diete

  Prehrana starejših

  Prehrana ljudi s posebnimi potrebami

   

  vzgoja za zdravje in higiena

  osnove anatomije in fiziologije

  pomoč in oskrba

  socialno skrbstvo

  bolezen

  izločala

  prva pomoč

  specifične potrebe občanov s posebnimi potrebami