SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: BOLNIČAR/NEGOVALEC (ds)

KATALOG ZNANJ

1. IME PREDMETA

KONTAKTNA KULTURA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

50

20

70

3.

   

 

skupaj

50

20

70

 

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Pri predmetu dijak:

 • dojame osnove psihologije, komunikacije ter etike,

 • se seznani z osnovami teorije osebnosti, duševnih procesov ter vedenja,

 • se zave pomena komunikacije,

 • razvija in osvoji poklicno etiko,

 • oblikuje pozitivno samopodobo,

 • razvije humanost in zdrave medčloveške odnose,

 • razvije spoštovanje do življenja,

 • razume človeka s posebnimi potrebami in zna z njim ravnati,

 • se vzgaja za empatijo.


 • 4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

  2. letnik

  Informativni cilji in vsebine

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  Osnove psihologije

  Dijak

  Dijak

   

 • spozna osnove psihologije;

 • zna opredeliti temeljne psihološke značilnosti;

 • prepozna temeljne psihološke značilnosti določene osebe;

 • razlikuje vplive duševnega stanja na odnose med ljudmi in na medsebojno sprejemanje in razumevanje;

 • Razvije motiviranost za poznavanje temeljnih psiholoških značilnosti ljudi.

   

  Temelji duševnega delovanja

   

   

   

 • spozna temelje duševnega delovanja;

 • zna opredeliti osnovne duševne dispozicije;

 • razume vplive dednosti, okolja in samodejavnosti na vedenju osebe;

 • Si prizadeva za pozitivno, ustrezno samodejavnost.

  Interakcijska igra: spontanost v neznani situaciji.

  Duševni procesi

   

   

   

 • zna našteti duševne procese;

 • zna navesti naravo in vrsto čustev;

 • nauči se upoštevati pomen motivacije za obnašanje ljudi;

 • razlikuje hierarhijo vrednot in jo pri delu upošteva;

 • pozna duševne obremenitve in obrambne mehanizme;

 • razlikuje čustvena stanja;

 • pozna naravo in vrsto čustev in razume doživljanje ter izražanje čustev;

 • prepozna neverbalna sporočila

 • prepozna zaznavne motnje;

 • Je motiviran za delo.

  Zaveda se pomena sodelovanja oskrbovanca.

  Začuti, da spoštovanje vrednot naredi življenje bolj človeško.

  Se vzgoji za odgovornost v odnosu do zadovoljevanja varovančevih potreb.

  Zna pozitivno premagovati ovire.

  Upošteva pomen izražanja čustev za medsebojne odnose in za dobro telesno zdravje.

  Zna kontrolirati lastna čustva.

  Interakcijska igra:

 • kako drugega navdušiti za delo,

 • vaja poslušanja,

 • obrambni mehanizmi,

 • prepoznavanje čustvenega stanja glede na telesni izraz.

 • Osebnost

   

   

   

 • pozna pojem in osnovne strukture osebnosti;

 • zna razlikovati značilnosti posameznih tipov osebnosti ter medosebnostne razlike;

 • spozna značilnosti ljudi in samega sebe;

 • pozna osnove oblikovanja osebnosti;

 • pozna sestavine osebnostne zrelosti ter prepozna osebnostne težave, probleme in motnje starejših in ljudi s posebnimi potrebami;

 • zna komunicirati s starejšimi in z ljudmi s posebnimi potrebami;

 • Razvija ustrezne osebnostne lastnosti za delo z ljudmi

  Prizadeva si za osebnostno rast

  Upošteva pomen lastnega in varovančevega osebnostnega uresničevanja.

  Interakcijska vaja:

 • starostnik,

 • bolničar/negovalec, sorodnik - prepoznavanje potreb preko verbalne komunikacije.

 • Samovrednotenje in samouresničevanje

   

   

   

 • pozna pomen samouresničevanja človeka;

 • pozna pojem samovrednotenje;

 • nauči se spoštovati sebe in drugega;

 • spozna predsodke, stereotipe, »halo« učinke - kot ovire za dobro sporazumevanje;

 • Prispeva k ustvarjanju bolj humane družbe.

  Spoštuje sebe in druge.

  Spoštuje človeka.

  Razgovor:

 • samovrednotenje,

 • samopodoba.

 • Posameznik in družba

   

   

   

 • pozna značilnosti posameznika in njegovega družbenega in kulturnega okolja;

 • se zna vključiti v družbeno skupino;

 • prepozna delovanje agresivnosti;

 • Zna slediti interakciji v skupini.

  Zna agresivnost preusmeriti v konstruktivno energijo.

  Zna nesebično pomagati drugim.

  Interakcijska igra:

 • sodelovanje,

 • besedna agresivnost,

 • razgovor,

 • biti dober – smisel.

 • Strah in stres

   

   

   

 • zna definirati stres;

 • zna našteti tehnike premagovanja strahu, stresa;

 • pozna in upošteva možne ovire za opravljanje poklica;

 • prepozna strahove bolnikov, starejših (strah pred odločitvijo, boleznijo, prihodnostjo, smrtjo);

 • Upošteva pomen empatije v odnosu do človeka, ki je v stiski.

  Zna poslušati.

  Vaja: sprostitvene tehnike.

  Konflikt

   

   

   

 • definira konflikt;

 • razume konflikt kot možnost za osebno in družbeno rast;

 • Se zna pogovarjati in poslušati drugega ter izraziti svoje potrebe (v konfliktu).

  Interakcijska igra: spor in reševanje konflikta.

  Etika pri delu z ljudmi

   

   

   

 • loči in razume pojme: etika, morala, vest, deontologija;

 • zna našteti etične norme pri delu z ljudmi;

 • integrira etične norme v svojo miselno shemo in delovanje;

 • upošteva etična načela pri svojem delu;

 • Ravna v skladu z etičnimi normami

  Zna si prizadevati za dobro, plemenito, odgovorno ravnanje.

   

  Kodeks etičnih načel

   

   

   

 • seznani se z etičnimi listinami;

 • nauči se komunicirati s starejšimi in z ljudmi s posebnimi potrebami po principih etičnega kodeksa;

 • Se zaveže spoštovati etična načela v odnosu do sebe in do vsakega človeka.

  Razgovor: o pomenu spoštovanja etičnega kodeksa.

  Kodeks etičnih načel v socialnem varstu

   

   

   

 • dobi informacijo o kodeksu etičnih načel v socialnem varstvu;

 • opredeli temeljna načela;

 • razume in upošteva temeljna etična načela kodeksa;

 • ravna v skladu z načeli kodeksa etike;

 • Dojame kodeks etike kot listino v dobro spoštovanja človeka.

   

  Bonton

   

   

   

 • seznani se z bontonom;

 • našteje bistvene elemente bontona;

 • v komunikaciji zna upoštevati pravila bontona;

 • se nauči pozdravljati, telefonirati in neverbalno komunicirati;

 • zna poskrbeti za lastno urejenost;

 • Skrbi za lastno urejenost in vsestransko vljudnost.

  Vaja: obnašanje.

  Poklicna skrivnost

   

   

   

 • pozna pomen varovanja poklicne skrivnosti in osebnih podatkov;

 • nauči se varovanja poklicne skrivnosti;

 • in osebnih podatkov;

 • zna zaščititi poklicno skrivnost;

 • Pridobi odgovornost ob posredovanju informacij o varovančevem socialnem, zdravstvenem stanju.

  Razgovor.

  Spoštovanje človeka

   

   

   

 • ponovi informacije o etičnih dimenzijah v humanih poklicih;

 • definira etični pojem: spoštovanje človeka;

 • nauči se spoštovati vsako človekovo življenje;

 • spoštuje osebnost, človekovo enkratnost, dostojanstvo, različnost;

 • spoštuje življenje od spočetja do naravne smrti;

 • privzgoji nepristran odnos in spoštovanje do človekove drugačnosti, do verske, politične opredelitve, rase in etnične pripadnosti;

 • Dojame temeljno pravico človeka do različnosti in drugačnosti.

  Spoštuje vsakogar ne glede na njegovo držo in prepričanje.

  Razgovor: spoštovanje človeka kot osebnosti.

  Srečanje s smrtjo

   

   

   

 • dobi informacije o doživljanju ob umiranju;

 • opredeli osnovne reakcije;

 • dojame dejstvo smrti kot naravni konec življenja;

 • pozna filozofijo »hospica«;

 • zna spremljati umirajoče in njihove svojce;

 • zna prepoznati potrebe umirajočih;

 • zna spremljati umirajočega;

 • razvije spoštljiv odnos do umirajočih do naravnega konca;

 • Uporablja empatijo ob srečanju s svojci umrlega.

  Razgovor.

  Interakcijska igra: srečanje s svojci umrlega.

  Osnove komunikacije

   

   

   

 • spozna osnove komunikacije;

 • loči komunikacijske stile in zna uporabljati pozitivno in odprto komunikacijo;

 • Nauči se jasnosti izražanja, prepoznavanja nebesednih sporočil.

  Interakcijska vaja:

 • prepoznavanje odprte in zaprte ter pozitivne in negativne komunikacije,

 • prepoznavanje nebesednih sporočil.

 • Komunikacija z ljudmi s posebnimi potrebami

   

   

   

 • seznani se s komunikacijo z ljudmi s posebnimi potrebami;

 • zna našteti ljudi s posebnimi potrebami vključno s komunikacijskimi različicami;

 • pozna načine komuniciranja z ljudmi s posebnimi potrebami;

 • upošteva pomen pozitivne komunikacije z ljudmi pri delu s posebnimi potrebami;

 • zna komunicirati s starejšimi in z ljudmi s posebnimi potrebami;

 • Je v komuniciranju z ljudmi s posebnimi potrebami strpen in spoštljiv.

   

  Komunikacija v timu

   

   

   

 • dobi informacije o komunikaciji v timu in o spretnostih v medsebojnih odnosih;

 • pozna pomen ločene odgovornosti, hierarhije v timu;

 • pozna osnovna pravila vzpostavljanja stikov z ljudmi s posebnimi potrebami;

 • osvoji osnovne veščine formalnih odnosov;

 • Si privzgoji osebno odgovornost

  Dojame pomen urejenosti pri delu z ljudmi.

  Interakcijska vaja:

 • jaz - ti sporočila,

 • kako se predstavim,

 • kako telefoniram,

 • zunanja urejenost (obleka, ličenje, obutev),

 • urejenost na delovnem mestu.

 • Pomoč ljudem v stiski

   

   

   

 • seznani se z vrstami pomoči ljudem v stiski;

 • zna komunicirati z ljudmi v stiski;

 • zna pomagati ljudem v stiski;

 • Pridobi občutljivost za sočloveka.

   

  Empatija

   

   

   

 • spozna pojem empatija.

 • upošteva empatijo kot temeljno veščino za delo z ljudmi;

 • vzgaja se za empatijo.

 • Zna in hoče »biti blizu« ljudem.

  Razgovor: vživljanje v drugega.


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

  Osnove psihologije

  Vzgoja za zdravje in higiena 3. letnik

 • osnove psihologije;

 • Temelji duševnega delovanja

  Vzgoja za zdravje in higiena 3. letnik

 • psihični in socialni razvoj;

 •  

  Osnove anatomije in fiziologija 1. letnik

 • živčevje;

 • Duševni procesi

  Osnove anatomije in fiziologija 1. letnik

 • čutila;

 •  

  Vzgoja za zdravje in higiena 3. letnik

 • psihični in socialni razvoj;

 • Samovrednotenje in samouresničevanje

  Vzgoja za zdravje in higiena 1. letnik

 • vzgoja za zdravje;

 •  

  Vzgoja za zdravje in higiena 3. letnik

 • psihični in socialni razvoj;

 •  

  Socialno skrbstvo 3. letnik

 • starost in smisel;

 • Posameznik in družba

  Vzgoja za zdravje in higiena 1. letnik

 • vzgoja za družino;

 • zdravje;

 •  

  Vzgoja za zdravje in higiena 3. letnik

 • psihični in socialni razvoj;

 •  

  Socialno skrbstvo 3. letnik

 • sodelovanje z družino;

 • Strah in stres

  Vzgoja za zdravje in higiena 1. letnik

 • zdravje srca in ožilja;

 •  

  Osnove anatomije in fiziologija 1. letnik

 • enokrine žleze;

 •  

  Socialno skrbstvo 3. letnik

 • izredne situacije;

 • Konflikt

  Socialno skrbstvo 3. letnik

 • izredne situacije;

 • Etika pri delu z ljudmi

  Socialno skrbstvo 3. letnik

 • načela socialne pomoči;

 •  

  Pomoč in oskrba 1., 2., 3. letnik

 • izredne situacije;

 •  

  Praktični pouk 1., 2., 3. letnik

 • bolničar/negovalec kot izvajalec socialne pomoči pri vseh vsebinah;

 •  

  Vzgoja za zdravje in higiena 3. letnik

 • zdravje ogroženih ljudi;

 •  

  Gospodinjstvo, hranoslovje in osnove dietetike 3. letnik

 • prehrana starejših oseb in oseb s posebnimi potrebami;

 • Kodeks etičnih načel v socialnem varstvu

  Socialno skrbstvo 3. letnik

 • načela socialne pomoči;

 • Bonton

  Gospodinjstvo, hranoslovje in osnove dietetike 3. letnik

 • strežba;

 •  

  Praktični pouk 1., 2., 3. letnik

 • pri vseh vsebinah;

 • Poklicna skrivnost

  Pomoč in oskrba 1., 2., 3. letnik

 • pri vseh vsebinah;

 •  

  Praktični pouk 1., 2., 3. letnik

 • pri vseh vsebinah.

 • Srečanje s smrtjo

  Pomoč in oskrba 3. letnik

 • pomoč pri oskrbi umirujočega in umrlega

 •  

  Socialno skrbstvo 3. letnik

 • izredne situacije

 • Osnove komunikacije

  Gospodinjstvo, hranoslovje in osnove dietetike 1. letnik

 • strežba

 • Komunikacija z ljudmi s posebnimi potrebami

  Socialno skrbstvo 3. letnik

 • osebe s posebnimi potrebami

 •  

  Vzgoja za zdravje in higiena 3. letnik

 • oblike pomoči na domu

 • zdravje ogroženih skupin ljudi

 • skupine za samopomoč

 • Komunikacija v timu

  Pomoč in oskrba 1. letnik

 • organiziranost zdravstvene in socialne varnosti

 •  

  Socialno skrbstvo 3. letnik

 • bolničar/negovalec - izvajalec socialne pomoči

 • Pomoč ljudem v stiski

  Vzgoja za zdravje in higiena 3. letnik

 • zdravje ogroženih skupin ljudi

 •  

  Socialno skrbstvo 3. letnik

 • izredne situacije

 • doživljanje v starosti in socialnih stiskah

 • Empatija

  Socialno skrbstvo 3. letnik

 • načela socialne pomoči