SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: BOLNIČAR-NEGOVALEC (ds)

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 29.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 9. 7. 1999

1. IME PREDMETA

POMOČ IN OSKRBA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

70

105

175

2.

35

70

105

3.

34

34

68

skupaj

139

209

348

 

* T - teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Vajenec:

 • osvoji teoretična znanja za oskrbo in pomoč oskrbovancu,

 • zna uporabiti teoretično znanje v praksi,

 • razvije psihofizične sposobnosti za oskrbo in pomoč oskrbovancu,

 • razvije human odnos do oskrbovancev,

 • oblikuje poklicno identiteto,

 • razvije sposobnost komuniciranja v delovnem teamu.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  1. letnik

  Informativni cilji in vsebine

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  Organiziranost zdravstvenega in socialnega varstva

  Vajenec

  Vajenec

   

 • opiše svoje naloge in vlogo v delovnem timu

 • razlikuje vloge v delovnem timu

 • Razvija poklicno identiteto.

  Razvija odgovornost do oskrbovancev in sodelavcev.

   

  Oskrbovančevo okolje

   

   

   

 • opiše negovalni oddelek in stanovanjsko enoto

 • našteje prostore in opiše opremo

 • loči pomen posameznih prostorov

 • zna prilagoditi oskrbovančevo domače okolje za oskrbo na domu

 • Razvija občutek odgovornosti za ureditev okolja.

  Navaja se na smotrno uporabo prostorov in opreme.

  Ogled doma starejših občanov.

  Urejenost bolničarja - negovalca /bolničarke- negovalke

   

   

   

 • razloži pomen osebne urejenosti

 • opiše bistvene vidike osebne urejenosti ( lasje, ličila, nakit, nohti)

 • opiše značilnosti delovne obleke in obutve

 • uredi se za delo

 • zna umiti roke

 • prilagodi delovno obleko in obutev oskrbi na domu

 • Razvija odgovornost za preprečevanje prenosa infekcije.

  Oblikuje pravilen odnos do estetike urejenosti na del mestu.

  Vaja: higiensko umivanje rok.

  Varstvo pri delu

   

   

   

 • razloži varnost pri delu kot svojo pravico in dolžnost

 • razume pomen osebnih zaščitnih sredstev

 • našteje lastnosti nevarnih snovi

 • našteje vzroke za nastanek požara in opredeli ukrepe za varnost oskrbovancev

 • razloži načela za varno dvigovanje bremen

 • prepozna nevarnosti zase in za oskrbovanca v oskrbovančevem okolju

 • zna uporabljati osebna zaščitna sredstva

 • zna se zaščititi pred okužbo pri delu in pred ionizirajočim sevanjem

 • analizira vzroke in načrtuje ukrepe za preprečevanje nezgod

 • presodi nevarnosti zase in za oskrbovanca v oskrbovančevem domačem okolju

 • izbere ukrepe za preprečevanje nevarnosti za oskrbovanca, ki jemlje zdravila

 • Razvija občutek odgovornosti za lastno varnost.

  Navaja se na stalno, odgovorno skrb za oskrbovančevo varnost.

  Vaja:

 • oblačenje rokavic in uporaba maske,

 • prepoznavanje nevarnosti v okolju in pravilno ukrepanje.

 • Vzdrževanje okolja

   

   

   

 • razloži pomen urejenosti oskrbovančevega okolja

 •  loči različne tipe postelj in njih pomen

 • zna urediti prazno posteljo

 • zna urediti nočno in garderobno omarico

 • Razvija odgovornost za urejenost oskrbovančevega okolja.

  Razvija natančnost pri delu.

  Oblikuje pravilen odnos do oskrbovanca in njegove lastnine.

  Razvija ekonomičen odnos do uporabe del. Sredstev.

  Vaja:

 • čiščenje in razkuževanje postelje,

 • postiljanje in prestiljanje prazne postelje,

 • ureditev nočne in garderobne omarice.

 • razloži pomen in dejavnike mikro klime

 • zna urediti delovne pripomočke

 • zna urediti posteljo z oskrbovancem

 • zna prilagoditi delo domačemu okolju

 • zna prezračiti sobo, vlažiti zrak, uporabljati pripomočke za ogrevanje prostora

 • Razvija skrb za lastno varnost in varnost oskrbovanca.

  Razvija sposobnost za improvizacijo dela v domačem okolju.

  Vaja:

 • čiščenje in razkuževanje del pripomočkov,

 • prestiljanje z oskrbovancem na postelji,

 • prezračevanje, ogrevanje in vlaženje zraka.

 • Pomoč oskrbovancu pri osebni higieni

   

   

   

 • razume pomen osebne higiene

 • našteje storitve, ki sodijo k osebni higieni

 • našteje nevarnosti pri izvajanju storitev in opiše ukrepe za preprečevanje

 • razlikuje stopnje pomoči glede na oskrbovančevo pokretnost

 • obvlada pripravo na delo

 • zna pomagati oskrbovancu pri vzdrževanju osebne higiene v kopalnici

 • zna negovati zdravo ustno votlino, dlesni in zobno protezo

 • zna pomagati delno pokretnemu oskrbovancu pri umivanju do pasu v postelji

 • zna umiti nepokretnega oskrbovanca do pasu

 • zna negovati nohte na rokah

 • zna umiti noge in neguje nohte

 • zna pomagati oskrbovancu pri intimni higieni

 • povezuje vse elemente osebne higiene in izvaja jutranjo nego, posteljno kopel

 • uporablja znanje o vzdrževanju oskrbovančevega okolja

 • zna umiti glavo oskrbovancu v postelji in v kopalnici

 • Razvija odgovornost za oskrbovančevo osebno higieno.

  Razvija etičen odnos do oskrbovančeve odvisnosti od pomoči.

  Razvija skrbnost in obzirnost pri nudenju pomoči oskrbovancu.

  Razvija sposobnost komuniciranja.

  Navaja se na skrb za estetsko urejenost oskrbovanca.

  Navaja se na skrb za zaščito oskrbovančevega dostojanstva pri intimnih posegih.

  Razvija sposobnost za improvizacijo dela v domačem okolju.

  Vaja:

 • pomoč oskrbovanca pri umivanju v kopalnici,

 • kopanje v kadi,

 • tuširanje,

 • nega ustne votline,

 • nega dlesni in proteze,

 • pomoč oskrbovancu pri umivanju v postelji,

 • umivanje do pasu,

 • striženje nohtov na rokah,

 • umivanje nog in striženje nohtov na nogah,

 • priprava pripomočkov za intimno nego in izvedba nege,

 • jutranja nega, posteljna kopel,

 • umivanje glave v kopalnici,

 • umivanje glave v postelji.

 •  

  2. letnik

  Informativni cilji in vsebine

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  Pomoč oskrbovancu pri urejanju lege v postelji in pri gibanju

  Vajenec

  Vajenec

   

 • razume pomen pravilne ureditve položaja in spreminjanja lege oskrbovanca

 • našteje posledice nepravilne lege in dolgotrajnega ležanja

 • zna urediti hrbtni relaksacijski položaj

 • zna urediti bočni relaksacijski položaj

 • zna urediti polsedeč položaj

 • zna urediti sedeč položaj

 • zna pomagati pri premeščanju oskrbovanca s postelje na sedeč in na ležeč voziček

 • zna prilagoditi delo domačemu okolju

 • zna pomagati oskrbovancu pri hoji

 • Razvija občutek odgovornosti za urejanje pravilne lege oskrbovanca.

  Razvija občutek za varovanje oskrbovančevega dostojanstva.

  Navaja se na skrb za oskrbovančevo varnost.

  Navaja se na sodelovanje z zdravstvenimi delavci.

  Razvija sposobnost za improvizacijo dela v domačem okolju.

  Vaja:

 • urejanje hrbtnega relaksacijskega položaja,

 • urejanje bočnega relaksacijskega položaja,

 • urejanje polsedečega položaja,

 • urejanje sedečega položaja,

 • premeščanje oskrbovanca na sedeč in na ležeč voziček.

 • Pomoč pri transportu

   

   

   

 • našteje vrste transporta in opiše transportne poti

 • opiše svoje naloge pri transportu oskrbovanca

 • opiše transport hrane

 • opiše transport in shranjevanje čistega in umazanega perila

 • opiše transport kužnega materiala

 • temo poveže z vsebinami o preprečevanju infekcij in varstvom pri delu

 • zna urediti varovanca za transport in ga prepeljati

 • zna prilagoditi delo oskrbovančevemu domačemu okolju

 • Navaja se na skrb za varen transport.

  Razvija občutek odgovornosti za pravilen transport.

  Razvije human, etični odnos do varovanca med transportom.

  Razvija sposobnosti za improvizacijo dela v domačem okolju.

  Vaja: transport z invalidskim vozičkom, transport z ležečim vozičkom.

  Ogled centralne kuhinje in pralnice v bolnišnici ali v domu starejših občanov.

  Pomoč oskrbovancu pri hranjenju

   

   

   

 • razloži potek hranjenja

 • našteje dejavnike, ki vplivajo na apetit in prebavo

 • zna pripraviti okolje in oskrbovanca na hranjenje

 • zna nahraniti oskrbovanca z normalnim požiralnim refleksom

 • zna prilagoditi delo oskrbovančevemu domačemu okolju

 • Razvije smisel za estetsko urejenost, red in čistočo okolja pred hranjenjem.

  Razvije osebno odgovornost in občutljivost v odnosu do oskrbovanca v zvezi s hranjenjem.

  Vaja: priprava na hranjenje in hranjenje oskrbovanca.

     

  Usvoji bonton v odnosu do oskrbovanca v zvezi s hranjenjem.

  Razvija odgovornost za obveščanje zdravstvenih delavcev o poteku hranjenja.

  Razvija sposobnost za improvizacijo dela v domačem okolju.

   

  Pomoč oskrbovancu pri izločanju

   

   

   

 • opiše normalen izgled blata in urina

 • opredeli svoje poklicne pristojnosti pri opazovanju izločkov

 • razlikuje normalne in patološke izločke

 • zna pomagati oskrbovancu pri mikciji in defekaciji

 • izvede higiensko odstranitev izločkov

 • zna uporabiti znanje o preprečevanju infekcije

 • zna prilagoditi delo oskrbovančevemu domačemu okolju

 • Razvija natančnost pri opazovanju izločkov in odgovornost za obveščanje zdravstvenih delavcev o spremembah.

  Navaja se na skrb za zaščito oskrbovančeve intimnosti in dostojanstva.

  Razvija odgovoren odnos do varstva okolja.

  Razvija sposobnost za improvizacijo dela v domačem okolju.

  Vaja: pomoč pri mikciji in defekaciji.


  3. letnik

  Informativni cilji in vsebine

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

   

  Vajenec

  Vajenec

   

  Geriatrija in gerontologija

 • razlikuje pojma geriatrija in gerontologija

 •  

   

  Staranje in starost

   

   

   

 • opiše dejavnike, ki vplivajo na staranje

 • razloži pomen spodbujanja starejšega k samostojnosti in primerni aktivnosti

 • razloži bistvene značilnosti staranja in starosti

 • našteje najpogostejša obolenja pri starejših

 • loči kronološko, funkcionalno in doživljajsko starost

 • Dojame starost kot čas izvirnih osebnih možnosti.

  Razvija skrb za ohranitev in utrjevanje duševnega in telesnega zdravja starejših.

  Razvija empatijo.

   

  Pomoč pri oskrbi umirajočega in umrlega

   

   

   

 • opiše spremembe pri človeku v procesu umiranja

 • zna pomagati pri oskrbi umirajočega

 • zna pomagati pri oskrbi umrlega v socialnem zavodu in domačem okolju

 • Sprejme umiranje kot naravni del življenja.

  Razvija etični odnos do umirajočih.

  Razvija etični odnos in skrb za dostojanstvo človeka po smrti.

  Razvija razumevajoč odnos do svojcev umrlega.

   

  Prva pomoč

   

   

   

 • navede definicijo in razloži pomen prve pomoči

 • našteje prve ukrepe ob nezgodi

 • prepozna poškodbe kosti in sklepov

 • razlikuje vrste ran in zna nuditi prvo pomoč poškodovancu

 • razlikuje vrste krvavitev in zna nuditi prvo pomoč

 • zna nuditi prvo pomoč pri poškodbah kosti in sklepov

 • Razvija sposobnost delovanja v nujnih primerih.

  Razvija motivacijo za nudenje prve pomoči in nenehno izobraževanje na tem področju.

  Vaja:

 • prenos poškodovanca,

 • obvezovanje,

 • zaustavljanje krvavitve,

 • imobilizacija.

 • opiše posledice delovanja visoke in nizke temperature in prvo pomoč

 • našteje vzroke za zastrupitev in prvo pomoč po zaužitju in vdihavanju strupenih snovi

 • prepozna potrebo po oživljanju

 • zna izvajati oživljanje po ABC - programu

 • Razvija humanost do ljudi v stiski.

  Vaja: oživljanje.


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • pisno (vaje),

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

  Organiziranost zdravstvenega in socialnega varstva

  Vzgoja za zdravje in higiena
  3. letnik

  Kontaktna kultura 2. letnik

  Socialno skrbstvo 3. letnik

 • zdravje ogroženih skupin ljudi

 • komunikacija v timu

 • organiziranost zdravstvenega in socialnega skrbstva,

 • bolničar-negovalec kot izvajalec socialne pomoči,

 • javni zavodi

 • Oskrbovančevo okolje

  Vzgoja za zdravje in higiena
  1. letnik

 • okoljska vzgoja

 • Urejenost bolničarja-negovalca

  Vzgoja za zdravje in higiena
  1. letnik

  Osnove anatomije in fiziologije
  1. letnik

  Gospodinjstvo, hranoslovje in osnove dietetike 1. letnik

 • osebna higiena

 • koža

 • strežba

 • priprava oskrbovanca in okolice na strežbo hrane

 • Varstvo pri delu

  Vzgoja za zdravje in higiena
  1. in 3. letnik

 • preprečevanje nalezljivih bolezni

 • odpadne snovi

 • zdravje ogroženih skupin ljudi

 • Vzdrževanje okolja

  Vzgoja za zdravje in higiena
  1. in 3. letnik

  Gospodinjstvo, hranoslovje in osnove dietetike 1. letnik

 • zdravje dihal

 • zrak in zdravje

 • okoljska vzgoja

 • čiščenje

 • Pomoč oskrbovancu pri osebni higieni

  Vzgoja za zdravje in higiena
  1. letnik

  Osnove anatomije in fiziologije
  1. letnik

 • osebna higiena

 • zdravje kože in lasišča

 • zdravje sluha in vida

 • zdravje ustne votline

 • preprečevanje nalezljivih bolezni

 • sečila

 • prebavila

 • spolovila

 • koža

 • Pomoč oskrbovancu pri urejanju lege v postelji in gibanju

  Osnove anatomije in fiziologije
  1. letnik

  Vzgoja za zdravje in higiena
  1. letnik

 • zdravje gibal

 • skelet

 • mišičje

 • zdravje gibal

 • Pomoč pri transportu

  Vzgoja za zdravje in higiena
  1. letnik

 • zdravje gibal

 • Pomoč oskrbovanca pri hranjenju

  Osnove anatomije in fiziologije
  1. letnik

  Gospodinjstvo, hranoslovje in osnove dietetike 1. letnik

 • prebavila

 • priprava oskrbovanca in okolice na strežbo hrane

 • strežba

 • Pomoč oskrbovancu pri izločanju

  Osnove anatomije in fiziologije
  1. letnik

 • sečila

 • Staranje in starost

  Vzgoja za zdravje in higiena
  3. letnik

  Gospodinjstvo, hranoslovje in osnove dietetike 1. letnik

  Socialno skrbstvo 3. letnik

 • zdravje ogroženih skupin ljudi

 • prehrana starejših oseb in oseb s posebnimi potrebami

 • potrebe starostnika

 • starost in smisel

 • socialni položaj starostnikov

 • Pomoč pri oskrbi umirajočega in umrlega

  Kontaktna kultura 2. letnik

 • srečanje s smrtjo

 • Prva pomoč

  Osnove anatomije in fiziologije
  1. letnik

  Gospodinjstvo, hranoslovje in osnove dietetike 1. letnik

  Socialno skrbstvo 3. letnik

  Vzgoja za zdravje in higiena
  1. in 3. letnik

 • skelet

 • koža

 • obtočila

 • prebavila

 • dieta pri obolenjih prebavnega trakta

 • izredne situacije

 • zdravje ogroženih skupin ljudi

 • preprečevanje nalezljivih bolezni