SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: BOLNIČAR-NEGOVALEC (ds)

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 29.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 9. 7. 1999

1. IME PREDMETA

SOCIALNO SKRBSTVO

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

   

 

3.

68

 

68

skupaj

68

 

68

 

* T - teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Vajenec:

 • se seznani s specifičnimi potrebami posameznih življenjskih obdobij,

 • spozna glavne potrebe, težave in stiske ljudi s posebnimi potrebami,

 • spozna smiselnost življenja oseb s posebnimi potrebami ter smiselnost življenja v starosti,

 • pozna dejavnosti in oblike socialnega varstva,

 • pozna dejavnost doma starejših občanov kot javnega socialnovarstvenega zavoda,

 • se zave vloge bolničarja/negovalca  kot izvajalca socialnovarstvene pomoči in razume svojo vlogo v timskem delu.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  Informativni cilji in vsebine

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  Organiziranost zdravstvenega varstva in socialnega skrbstva

  Vajenec

  Vajenec

   

 • spozna organizacijo zdravstvenega varstva in socialnega skrbstva

 • razlikuje naloge zdravstvene in socialne pomoči

 • loči namembnost institucij

 • Zaveda se pomena in vloge zdravstvenega in socialnega varstva za posamezne kategorije prebivalstva.

   

  Nacionalni socialni program

   

   

   

 • seznani se z nacionalnim socialnim programom in mrežo socialne pomoči

 • pozna bistvene elemente nacionalnega programa varstva starejših na področju socialnega skrbstva

 • Razume prizadevanje države za svoje socialno ogrožene državljane oziroma za ljudi s posebnimi potrebami.

  Razgovor: nacionalni programi.

  Specifične potrebe občanov

   

   

   

 • seznani se s specifičnimi potrebami občanov

 • pozna posebne skupine prebivalstva, ki za svoje dostojno življenje potrebujejo pomoč družbe

 • Razume drugačnost in se zave potreb določenih kategorij prebivalstva.

   

  Skupine s posebnimi potrebami občanov

   

   

   

 • dobi informacijo o skupinah prebivalstva s posebnimi potrebami

 • zna opredeliti osebe s posebnimi potrebami

 • pozna oblike duševne in telesne drugačnosti

 • pozna oblike pomoči osebam s posebnimi potrebami

 • Razume čustveno občutljivost teh oseb.

  Vzgaja se za razumevajoč odnos do njih.

  Prepoznava svoje čustvene reakcije v odnosu do ljudi s posebnimi potrebami.

  Razgovor: spoštovanje drugačnosti.

  Interakcijska vaja: prepoznavanje čustvenih reakcij.

  Izredne situacije

   

   

   

 • spozna pomoč v izjemnih dogodkih

 • zna našteti specifične situacije in potrebe v njih

 • prepozna, kdaj je hospitalizacija nujna, kdaj grozi možnost nesreče, nenadne smrti

 • zna vzpostaviti stik z ustrezno institucijo (policija, reševalna služba, gasilci)

 • pozna ustrezne telefonske številke in zna ustrezno ukrepati

 • Se zna vživeti v postopke, ki so potrebni ob izjemnih dogodkih.

  Se zave pomena hitrega, ustreznega reagiranja.

  Razgovor: ohranjanje razsodnosti ob izjemnih dogodkih.

  Mreža socialne in zdravstvene pomoči

   

   

   

 • seznani se z mrežo socialne in zdravstvene pomoči

 • pozna organiziranost socialne in zdravstvene pomoči na ravni občine

 • razlikuje oblike institucionalnega  in neinstitucionalnega varstva in pomoči

 • pozna vrste storitev znotraj institucionalnega varstva in svoje mesto znotraj teh

 • zna usmeriti človeka s specifično potrebo po strokovni pomoči do ustreznega strokovnjaka v mreži socialne in zdravstvene pomoči

 • Zaveda se svoje vloge in svojih kompetenc.

  Uči se za sodelovanje z ustreznimi strokovnjaki.

  Razgovor: o morebitnem prekoračenju kompetenc in usodnih posledicah.

  Javni zavodi

   

   

   

 • spozna vlogo javnih zavodov

 • definira pojem in našteje vrste

 • razume organiziranost javnih zavodov

 • pozna raznovrstnost socialnega skrbstva v javnih zavodih

 • Spozna javni zavod kot primaren dom za osebe s specifičnimi potrebami, ki postane topel dom šele s prijaznim osebjem.

  Razgovor: hiša naj postane topel dom.

  Oblike pomoči na domu

   

   

   

 • seznani se z oblikami pomoči na domu

 • pozna (zna našteti) možne oblike institucionalnega varstva znotraj in zunaj zavoda

 • zna našteti oblike pomoči na domu

 • obvlada storitve na domu (gospodinjska pomoč, osebna nega, transport, ki ni zdravstveno indiciran, socialni stiki)

 • Razume in podpira človekovo potrebo in željo, da bi ostal doma.

  Razgovor: potreba po skupinah za samopomoč in sosedski pomoči.

  Sodelovanje z družino

   

   

   

 • dobi informacijo o sodelovanju z družino varovanca

 • pozna oblike sodelovanja

 • zaveda se pomena sodelovanja s svojci

 • nauči se sodelovanja s svojci

 • zaveda se pomena vloge in položaja starejših ljudi v domačem okolju in v družini

 • Razume človekovo stisko ob spremembi socialnega okolja.

   

  Načela socialne pomoči

   

   

   

 • pozna načela in principe socialne pomoči

 • upošteva temeljne principe socialne pomoči v javnih zavodih

 • Dojame pomen spoštovanja osebnosti.

  Zna se prilagoditi specifični osebnosti.

  Igra vlog: bolničar/negovalec - varovanec – interakcije.

  Socialni položaj starih

   

   

   

 • spozna socialni položaj starih

 • našteje morebitno problematiko starostnika

 • razume socialni položaj starih nekoč, danes in predvidevanja za prihodnost

 • zna ravnati v skladu z možnostmi socialnega položaja starostnika

 • Razume, da imajo stari pogosto še veliko življenjske energije, ki jo je potrebno vgraditi v delovanje, da bo to skladno in humano.

   

     

  Se vzgaja za sožitje starih z mladimi ter za medgeneracijsko sodelovanje.

   

  Potrebe starostnika

   

   

   

 • pozna potrebe starejšega človeka

 • razume in deluje v prid zdravega staranja

 • pozna in razume stiske, potrebe starih ljudi

 • zazna potrebe in jih zna zadovoljevati glede na hierarhijo potreb posameznika

 • Uči se komuniciranja s starostnikom.

  Interakcijska vaja: pogovor med starostnikom in bolničarjem.

  Starost in smisel

   

   

   

 • zve za smiselne možnosti in življenjske naloge v starosti

 • loči specifike življenjskih obdobij in pozna starost kot tretje življenjsko obdobje

 • Dojame življenjsko izkušnjo starih kot naložbo za mlade.

  Uči se spoštovati preprosto in vedro sproščenost starih.

  Delavnica: skupni preživeti čas z aktivnim starostnikom (medgeneracijsko povezovanje).

  Doživljanje v starosti in socialnih stiskah

   

   

   

 • seznani se s čustvovanjem in obnašanjem ob socialnih stiskah

 • zna našteti osnovne reakcije

 • prepozna in razume čustvene, vedenjske in socialne motnje starostnikov

 • zna ustrezno ukrepati

 • Uči se strpnosti in potrpežljivosti.

  Razgovor: nase ne prevzemaš ničesar za kar nisi odgovoren.

  Skupine za samopomoč

   

   

   

 • dobi informacije o neprofitnih volonterskih organizacijah, zasebnikih in skupinah za samopomoč

 • zve za strategijo in vlogo skupin starih za samopomoč in družabništvo

 • pozna delovanje skupin za samopomoč

 • razume pomen preprečevanja osamljenosti, odtujenosti, strahu

 • pozna preventivo problematike starejših oseb (oskrba, pomoč pri oskrbi, samopomoč, solidarnost, družabništvo)

 • razume delovanje skupin za samopomoč

 • razume pomen preprečevanja osamljenosti, odtujenosti, strahu

 • dojame pomen okupacijske terapije

 • Dojame, da skupina predstavlja oskrbovancu novo družino.

  Razume človekovo potrebo po socialnih stikih.

  Dojame, da skupina pomeni za oskrbovanca novo družino.

  Razume človekovo potrebo po socialnih stikih.

  Se zaveda pomena zaposlitvene strategije za čustvovanje varovanca.

  Razgovor: o človekovih temeljnih potrebah v starosti.

  Starostna demenca

   

   

   

 • zna klasificirati demence

 • opredeli pojem v smislu socialne problematike

 • pozna psihološke značilnosti dementnih

 • prepozna komplikacije dementnega

 • nauči se ravnati z dementno osebo

 • Razume demenco kot bolezen in je ne doživlja kot napad nase.

  Razgovor:

 • drugačnost še ne pomeni napad na drugega,

 •  

 • zna pomagati pri zadovoljevanju osnovnih potreb dementne osebe

 •  zna pomagati dementni osebi pri orientaciji

 •  

 • strpnost - temelj razumevanja.

 • Socialno delo v domu

   

   

   

 • opredeli socialno delo v domovih za stare in onemogle

 • spozna bistvo socialne pomoči v domovih in jo tudi obvlada v mejah svojih kompetenc

 • razvije sposobnost dela v timu

 • Dojame, da je pogoj za uspešno delo v domovih spoštovanje do starega človeka.

  Spozna, da je delo v domu ustvarjalno in humano.

  Igra vlog: sprejem novinca v domu.

  Bolničar/negovalec - izvajalec socialne pomoči v zavodih, na domu

   

   

   

 • zna opredeliti poklic

 • pozna  svojo poklicno  vlogo v zavodu

 • obvlada temeljna opravila bolničarja/negovalca

 • Sprejme meje  svojih odgovornosti.

   

  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

  Organizacija zdravstvenega varstva in socialnega skrbstva

  Pomoč in oskrba 1. letnik

 • organiziranost zdravstvenega in socialnega varstva

 • Specifične potrebe občanov

  Vzgoja za zdravje in higiena
  3. letnik

  Gospodinjstvo, hranoslovje in osnove dietetike 1. letnik

 • zdravje ogroženih

 • prehranjevanje v posameznih starostnih obdobjih

 • Skupine s posebnimi potrebami

  Gospodinjstvo, hranoslovje in osnove dietetike 3. letnik

  Vzgoja za zdravje in higiena
  3. letnik

 • prehranjevanje starejših oseb in oseb s posebnimi potrebami

 • zdravje ogroženih

 • Izredne situacije

  Kontaktna kultura 2. letnik

  Vzgoja za zdravje in higiena
  3. letnik

  Pomoč in oskrba 3. letnik

 • krizne intervence

 • etika pri delu z ljudmi

 • srečanje s smrtjo

 • strah in stres

 • konflikt

 • pomoč ljudem v stiski

 • prva pomoč

 • staranje in starost

 • Javni zavodi

  Pomoč in oskrba 1.letnik

 • organiziranost zdravstvenega in socialnega varstva

 • Oblike pomoči na domu

  Kontaktna kultura 2. letnik

 • komunikacija z ljudmi s posebnimi potrebami

 • Sodelovanje z družino

  Vzgoja za zdravje in higiena
  1. letnik

  Kontaktna kultura 3. letnik

 • posameznik in družba

 • vzgoja za družino

 • Načela socialne pomoči

  Kontaktna kultura 2. letnik

 • empatija

 • kodeks etičnih načel v soc. varstvu

 • poklicna skrivnost

 • etika pri delu z ljudmi

 • Socialni položaj starih

  Potrebe starostnika

  Pomoč in oskrba 3. letnik

 • staranje in starost

 • Starost in smisel

  Pomoč in oskrba 3. letnik

  Gospodinjstvo, hranoslovje in osnove dietetike 3. letnik

  Vzgoja za zdravje in higiena
  3. letnik

  Kontaktna kultura 3. letnik

 • staranje in starost

 • prehrana starejših oseb

 • zdravje ogroženih skupin ljudi

 • psihični in socialni razvoj

 • samovrednotenje in samouresničevanje

 • Doživljanje v starosti in socialnih stiskah

  Kontaktna kultura 2. letnik

  Pomoč in oskrba 3.letnik

 • staranje in starost

 • pomoč ljudem v stiski

 • Skupine za samopomoč

  Kontaktna kultura 2. letnik

 • komunikacija z ljudmi s posebnimi potrebami

 • Starostna demenca

  Pomoč in oskrba 1. in 3. letnik

 • staranje in starost

 • Bolničar/negovalec izvajalec socialne pomoči

  Kontaktna kultura 2. letnik

 • organiziranost zdrav. in soc. varstva

 • etika pri delu z ljudmi

 • komunikacija v timu

 • Skupine s posebnimi potrebami

  Kontaktna kultura 2. letnik

 • komunikacija z ljudmi s posebnimi potrebami