SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: BOLNIČAR-NEGOVALEC (ds)

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 29.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 9. 7. 1999

1. IME PREDMETA

VZGOJA ZA ZDRAVJE IN HIGIENA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

70

 

70

2.

   

 

3.

35

 

35

skupaj

105

 

105

* T - teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Vajenec:

 • razvija odgovornost za lastno zdravje in za zdravje drugih,

 • pridobi teoretične osnove za zdrav način življenja,

 • navaja se na skrb za ohranjanje zdravega življenjskega okolja,

 • razvija sposobnosti  za oblikovanje ugodnih socialnih vplivov na zdravje.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  1. letnik

  Informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  Higiena in promocija zdravja

  Vajenec

  Vajenec

   

 • razloži pojma higiena in promocija zdravja

 • razlikuje med zdravstveno vzgojo kot strokovno nalogo zdravstvenih delavcev in zdravstveno vzgojenostjo posameznika

 • Išče svojo poklicno vlogo in odgovornost znotraj higiene in skrbi za zdravje.

   

  Zdravje

   

   

   

 • navede definicijo zdravja in razloži pojme: telesno, psihično zdravje in družbena blaginja

 • razume pomen ohranitve zdravja

 • opiše vplive na zdravje

 • razume dinamiko v odnosu zdravje - bolezen in povezanost človeka z okoljem

 • ob konkretnem primeru  razloži prepletenost vseh treh vidikov zdravja

 • presodi vplive na zdravje v svojem vsakdanu

 • načrtuje zabavo in sprostitev brez psihoaktivnih snovi

 • Razvija občutek odgovornosti za ohranitev zdravja.

  Razvija ustvarjalnost pri iskanju možnosti za skladno življenje človeka z okoljem.

  Interakcijske igre

  Osebna higiena

   

   

   

 • opredeli dejavnike in pomen osebne higiene za ohranitev zdravja

 • izbere ogrožujoče dejavnike za zdravje

 • Razvija odgovornost za lastno zdravje.

  Oblikuje zavest o pomenu osebne higiene.

   

  Zdravje kože in lasišča

   

   

   

 • razume pomen zdrave kože

 • opiše postopke za ohranitev zdravja kože in lasišča

 • razume pomen obleke in obutve in opredeli skrb za obleko in obutev

 • našteje neugodne vplive na kožo in opiše posledice

 • prepoznava dejavnike tveganja v svojem in oskrbovančevem načinu življenja in predlaga ukrepe za izboljšanje

 • V okviru svojih pristojnosti.

  Skrbi za svoje in za oskrbovančevo zdravje.

  Navaja se na sodelovanje z oskrbovancem.

   

  Skrb za zdravje ustne votline

   

   

   

 • razume pomen zdrave ustne votline

 • opiše postopke za ohranitev zdravja ustne votline

 • izbere dejavnike tveganja, ki ukvarjajo ustno votlino in  ukrepe za izboljšanje

 • Navaja se na sodelovanje z zdravstvenimi delavci.

   

 • našteje posledice neugodnih vplivov na ustno votlino

 •      

  Zdravje sluha in vida

   

   

   

 • razume pomen sluha, vida

 • opiše ugodne vplive na sluh in vid

 • razlikuje ugodne in neugodne vplive

 • presodi dejavnike tveganja v svojem in oskrbovančevem načinu življenja in predlaga ukrepe za izboljšanje

 • Razvija odgovornost za lastno zdravje.

  Navaja se na samostojnost pri odkrivanju ogrožajočih okoliščin.

  Uči se sprejemati meje.

   

  Zdravje gibal

   

   

   

 • razume pomen pravilne drže

 • opiše ugodne vplive na gibala

 • razlikuje ugodne in neugodne vplive

 • presodi dejavnike tveganja v svojem in oskrbovančevem načinu življenja in predlaga ukrepe za izboljšanje

 • Lastnih pristojnosti v skrbi za oskrbovančevo zdravje.

  Navaja se na sodelovanje z oskrbovancem.

  Navaja se na sodelovanje z zdravstvenimi delavci.

   

  Zdravje srca in ožilja

   

   

   

 • razume pomen srca in ožilja

 • opiše ugodne vplive na srce in ožilje

 • opredeli dejavnike tveganja za razvoj bolezni srca in ožilja in opiše posledice

 • presodi dejavnike tveganja v svojem in oskrbovančevem načinu življenja in predlaga ukrepe za izboljšanje

 •    

  Zdravje dihal

   

   

   

 • razume pomen dihal

 • opiše ugodne vplive na dihala

 • opredeli dejavnike tveganja za razvoj bolezni dihal in opiše posledice

 • presodi dejavnike tveganja v svojem in oskrbovančevem načinu življenja in predlaga ukrepe za izboljšanje

 •    

  Preprečevanje malignih obolenj

   

   

   

 • opredeli zdrav način življenja in našteje dejavnike tveganja

 • opredeli pomen preprečevanja malignih obolenj

 • opiše začetna znamenja bolezni

 • razume pomen samoopazovanja za pravočasno odkrivanje malignih obolenj

 • presodi dejavnike tveganja v svojem in v oskrbovančevem načinu življenja in predlaga ukrepe za izboljšanje

 •    

  Preprečevanje nalezljivih bolezni

   

   

   

 • razloži temeljne pojme (nalezljiva bolezen, epidemija, povzročitelji)

 • opiše epidemiološki proces (Vogralikova  veriga)

 • opredeli splošne ukrepe za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni

 • razume pomen odpornosti organizma, opiše možnosti za povečanje odpornosti in našteje okoliščine, ki zmanjšajo odpornost

 • opiše zaščitna sredstva pri delu

 • razume pojme: čisto, dezinfekcija, sterilizacija

 • razloži način širjenja kapljičnih infekcij, črevesnih infekcij in bolezni, ki se prenašajo s spolnim kontaktom, opiše ukrepe za preprečevanje prenosa,prepozna začetna znamenja okužbe

 • razloži način širjenja aidsa in hepatitisa  in opredeli zaščitne ukrepe

 • poišče dejavnike tveganja v svojem in oskrbovančevem načinu življenja in predlaga ukrepe za izboljšanje

 • razlikuje med higienskim in aseptičnim področjem

 • Razvija odgovornost za lastno zdravje.

  Navaja se na samostojnost pri odkrivanju ogrožajočih okoliščin.

  Uči se sprejemati meje lastnih pristojnosti v skrbi za oskrbovančevo zdravje.

  Navaja se na sodelovanje z oskrbovancem.

  Navaja se na sodelovanje z zdravstvenimi delavci.

  Razvija empatijo do obolelih.

   

  Vzgoja za družino

   

   

   

 • opiše dinamiko odnosov med spoloma

 • opiše vlogo in pomen družine

 • opiše skrb za zdravje žena

 • opiše skrb za zdravje otrok in mladine

 • razume pomen načrtovanja družine

 • pozna načela sodobnega reproduktivnega zdravja

 • razume pomen preprečevanja splava in našteje posledice umetne prekinitve nosečnosti

 • opiše oblike drugačnega spolnega vedenja

 • razlikuje med zaljubljenostjo in ljubeznijo

 • načrtuje izbiro partnerja

 • presodi okoliščine za odgovorno spolno življenje

 • izbere ustrezno kontracepcijo

 • Razvija sposobnosti za oblikovanje zdravega partnerskega in starševskega odnosa.

  Razvija odgovorno skrb za načrtovanje družine.

  Razvija pozitivno samopodobo.

  Si razvije odgovoren odnos do spolnega življenja.

  Razvije strpnost do drugače spolno usmerjenih.

   

   

  3. letnik

  Informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  Okoljska vzgoja

  Vajenec

  Vajenec

   

  Zrak in zdravje

   

   

   

 • opredeli vplive sončnega sevanja, vlage v zraku, toplote, zračnega pritiska na človekovo zdravje

 • razloži pomen kisika za človeka in našteje vzroke za onesnaženje zraka

 • načrtuje možnosti lastnega vpliva na zmanjšanje onesnaženja zraka

 • Razvija občutek povezanosti z okoljem.

   

  Voda in zdravje

   

   

   

 • razloži pomen vode za človeka

 • našteje vzroke za onesnaženje vod

 • načrtuje možnosti lastnega vpliva na zmanjšanje onesnaženja vode

 • Navaja se na skrb za zdravo okolje.

   

  Odpadne snovi

   

   

   

 • opredeli gospodinjske odpadke in možnosti odstranjevanja odpadkov

 • izbere ustrezen način odstranjevanja odpadkov

 • načrtuje ukrepe za zmanjšanje odpadkov

 •    

  Energija

   

   

   

 • našteje energetske vire

 • načrtuje ukrepe za zmanjšanje porabe energije

  Navaja se na odgovoren in ekonomičen odnos do uporabe vode, energije.

   

  Duševni in socialni vplivi na zdravje

   

   

   

  Psihični in socialni razvoj

   

   

   

 • opredeli faze v duševnem in socialnem razvoju človeka

 • našteje vplive na razvoj

 • opredeli lastno vlogo pri skrbi za duševno zdravje

 • razlikuje med pogoji za življenje in dejavniki, ki omogočajo srečo

 • Razvija sposobnost razumevanja drugih, biti odprt do mnenj drugih

  Interakcijske igre

  Krizne situacije

   

   

   

 • opredeli krizne situacije v različnih življenjskih obdobjih

 • razloži pozitivne in negativne vplive stresa na človeka

 • izbere pozitivne reakcije v kriznih situacijah

 • presodi možnosti za preprečevanje samomora

 • Ponotranja vrednote, ki omogočajo zadovoljstvo.

  Zna primerno izražati čustva.

  Razvija čustveno stabilnost.

  Razvije občutek za človeka v stiski.

  Zna poslušati.

  Interakcijske igre

  Zdravje ogroženih skupin ljudi

   

   

   

 • opiše bolj ogrožene skupine prebivalcev

 • opredeli oblike družbene skrbi za starejše ljudi

 • opredeli oblike družbene skrbi za ljudi s posebnimi potrebami

 • opredeli skrb za zdravje delavcev

 • opredeli skrb za zdravje prebivalcev velikih mest

 • našteje vzroke in možnosti preprečevanja nezgod (nevarnost pri delu, v prometu, pri športu, pri domačih opravilih)

 • prilagodi splošna načela skrbi za zdravje posameznim skupinam prebivalcev

 • Navaja se na posebnosti pri delu z ljudmi s posebnimi potrebami.

  Oblikuje spoštljiv odnos do ljudi s posebnimi potrebam.i

  Zmanjšuje strah pred starostjo.

  Navaja se na posebnosti pri skrbi za invalide.

  Razvija solidarnost s sodelavci.

  Navaja se na skrb za zdravje pri delu.

   

  Zasvojenost s psihoaktivnimi snovmi

   

   

   

 • opredeli oblike zasvojenosti

 • opiše možnosti za preprečevanje zasvojenosti

 • razume pomen preventive

 • razume pomen zgodnjega odkrivanja in razloži pristop in prve ukrepe

 • našteje oblike zdravljenja in vrste rehabilitacije

 • izbere zdrav način zapolnitve prostega časa, razvedrila in zadovoljstva

  presodi med ugodnimi in škodljivimi vplivi na zdravje

  Razvija ustvarjalnost za oblikovanje življenjskih okoliščin, ki zmanjšujejo nevarnost bega v odvisnost

  Oblikuje razumevajoč odnos do zasvojenih.

   

  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

  Zdravje

  Gospodinjstvo, hranoslovje in osnove dietetike 1.letnik

  Kontaktna kultura 2.letnik

 • nepravilna prehrana

 • načela zdrave prehrane

 • živila

 • temelji duševnega delovanja

 • Osebna higiena

  Pomoč in oskrba 1.letnik

 • pomoč oskrbovancu pri osebni higieni

 • Zdravje kože in lasišča

  Osnove anatomije in fiziologije 1.letnik

  Pomoč in oskrba 1.letnik

 • koža

 • pomoč oskrbovancu pri osebni higieni

 • Zdravje ustne votline

  Osnove anatomije in fiziologije 1.letnik

  Pomoč in oskrba 1.letnik

 • prebavila

 • pomoč oskrbovancu pri osebni higieni

 • Zdravje sluha in vida

  Osnove anatomije in fiziologije 1.letnik

  Pomoč in oskrba 1.letnik

 • čutila

 • pomoč oskrbovancu pri osebni higieni

 • Zdravje gibal

  Osnove anatomije in fiziologije 1.letnik

  Pomoč in oskrba 1.letnik

 • skelet

 • mišičje

 • pomoč pri urejanju lege v postelji in gibanju

 • Zdravje srca in ožilja

  Osnove anatomije in fiziologije 1.letnik

  Gospodinjstvo, hranoslovje in osnove dietetike 1.letnik

  Kontaktna kultura 2.letnik

 • obtočila

 • načela zdrave prehrane

 • strah in stres

 • Zdravje dihal

  Osnove anatomije in fiziologije 1.letnik

  Pomoč in oskrba 1.letnik

 • dihala

 • vzdrževanje okolja

 • Preprečevanje malignih obolenj

  Gospodinjstvo, hranoslovje in osnove dietetike 1. in 3.letnik

 • prehrana onkološkega bolnika

 • varovalna živila

 • Preprečevanje nalezljivih obolenj

  Pomoč in oskrba 1.letnik

  Gospodinjstvo, hranoslovje in osnove dietetike 1.letnik

 • varstvo pri delu

 • vzdrževanje okolja

 • zakoni o živilski stroki

 • Vzgoja za družino

  Socialno skrbstvo 3.letnik

  Kontaktna kultura 2.letnik

  Osnove anatomije in fiziologije 1.letnik

 • sodelovanje z družino

 • posameznik in družba

 • etika pri delu z ljudmi

 • spolovila

 • Zrak in zdravje

  Pomoč in oskrba 1.letnik

 • vzdrževanje okolja

 • Voda in zdravje

  Gospodinjstvo, hranoslovje in osnove dietetike 1.letnik

 • hranilne snovi

 • Odpadne snovi

  Pomoč in oskrba 1.letnik

  Gospodinjstvo, hranoslovje in osnove dietetike 1.letnik

 • varstvo pri delu

 • obdelava živil

 • Psihični in socialni razvoj

  Kontaktna kultura 2.letnik

  Socialno skrbstvo 3.letnik

 • temelji duševnega delovanja

 • samovrednotenje in samouresničevanje

 • starost in smisel

 • posameznik in družba

 • Krizne situacije

  Kontaktna kultura 2.letnik

  Socialno skrbstvo 3.letnik

 • osnove komunikacije

 • komunikacija z ljudmi s posebnimi potrebami

 • izredne situacije

 • pomoč ljudem v stiski

 • strah in stres

 • empatija

 • Zdravje ogroženih skupin ljudi

  Pomoč in oskrba 1. In 3.letnik

  Kontaktna kultura 2.letnik

  Gospodinjstvo, hranoslovje in osnove dietetike 1.letnik

  Socialno skrbstvo 3.letnik

 • staranje in starost

 • organiziranost zdravstvenega in socialnega varstva

 • prva pomoč

 • etika pri delu z ljudmi

 • komunikacija z ljudmi s posebnimi potrebami

 • prehranjevanje v posameznih življenjskih obdobjih

 • organiziranost zdravstvenega varstva in socialnega skrbstva

 • specifične potrebe občanov

 • skupine s posebnimi potrebami

 • Zasvojenost s psihoaktivnimi snovmi

  Kontaktna kultura 2.letnik

 • samovrednotenje in samouresničevanje

 • etika pri delu z ljudmi