B. POSEBNI DEL

PREDMETNIK BOLNIČAR-NEGOVALEC / SPI-ds

PREDMETI

1. letnik

2. letnik

3. letnik

SKUPNO
št. ur
v programu

št. ur na

št. ur na

št. ur na

teden

leto

teden

leto

teden

leto

A - Splošnoizobraževalni predmeti

18.ted./17.ted.  

Slovenščina

4/2

106

2

70

2

68

244

Tuji jezik

2/2

70

1

35

1

34

139

Matematika

2/2

70

2

70

2

68

208

Umetnost

2/0

36

       

36

Naravoslovje

3/1

71

1

35

   

106

Družboslovje

2/2

70

1

35

   

105

Športna vzgoja

2/2

70

1

35

1

34

139

Skupaj A

17/11

493

8

280

6

204

977

 

B - Strokovno-teoretični predmeti

Vzgoja za zdravje in higiena

3/1

71

   

1

34

105

Osnove anatomije in fiziologije

2/2

70

       

70

Gospodinjstvo, hranoslovje in osnove dietetike

4/2

106

   

1

34

140

Kontaktna kultura

   

2

70

   

70

Socialno skrbstvo

       

2

68

68

Pomoč in oskrba

6/4

176

3

105

2

68

349

Skupaj B

15/9

423

5

175

6

204

802

 

Č - Praktično izobraževanje v delovnem procesu

Praktično izobraževanje pri delodajalcu med poukom

 

258

 

798

 

775

1831

Praktično izobraževanje pri delodajalcu (strnjeno)

 

152

 

152

 

114

418

Skupaj Č

 

410

 

950

 

889

2249

 

D - Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti

 

64

 

64

 

32

160

 

Skupno število ur pouka (A+B)

32/20

916

13

455

12

408

1779

Skupaj praktično izobraževanje (Č)

 

410

 

950

 

889

2249

Število ur izobraževanja v šoli (A+B+D)

 

980

 

519

 

440

1939

Skupaj (A + B + Č + D)

 

1390

 

1469

 

1329

4188

 

Število tednov pouka samo v šoli

 

18

 

 

 

 

18

Število tednov pouka/izobraževanje v šoli in pri delodajalcu

 

17

 

35

 

34

86

Število tednov praktičnega izobraževanja samo pri delodajalcu

 

4

 

4

 

3

11

Število tednov interesnih dejavnosti

 

2

 

2

 

1

5

Skupno število tednov izobraževanja

 

41

 

41

 

38

120

Pojasnilo k predmetniku:

Vajenci imajo prvih 18 tednov teoretični pouk na šoli, naslednjih 17 tednov po tri dni v tednu teoretični pouk na šoli. Ob koncu šolskega leta so vajenci še 4 tedne pri delodajalcu.

Delitve vajencev v skupine in sodelovanje laborantov

 

Letno št. ur

Število vajencev

Letno štev. ur za sodelavca na

Letnik

Predmet

Izvajalec

za vaje *

v skupini

oddelek

skupino

1.

Naravoslovje

učitelj

24

do 17

 

 

laborant     9 24

Gospodinjstvo, hranoslovje in osnove dietetike

učitelj

70

do 17

   

Pomoč in oskrba

učitelj

70

do 17

   

2.

Naravoslovje

učitelj

12

do 17

 

 

laborant     5 12

Pomoč in oskrba

učitelj

35

do 17

   

3.

Pomoč in oskrba

učitelj

34

do 17

   

Gospodinjstvo, hranoslovje in osnove dietetike

učitelj

34

do 17

   

* Vaje, pri katerih se vajenci delijo v skupine

Znanje, ki ga morajo imeti izvajalci posameznega predmeta:

Predmet

Izvajalec

Znanje

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenskega jezika in književnosti

Tuji jezik

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz umetnosti ali umetnostne zgodovine

Naravoslovje

učitelj

visokošolska izobrazba iz biologije, kemije ali fizike

laborant

srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba iz elektrotehnike, strojništva ali kemije ali srednja strokovna izobrazba, pridobljena po štiriletnem srednješolskem programu, ki je vseboval najmanj 315 ur fizike oziroma drugih predmetov s fizikalnega predmetnega področja ali najmanj 315 ur kemije oziroma drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja ali 315 ur biologije oziroma drugih predmetov s biološkega predmetnega področja

Družboslovje

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine, geografije ali sociologije

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

Vzgoja za zdravje in higiena

učitelj

visokošolska izobrazba iz zdravstvene vzgoje ali medicine ali visokošolska izobrazba po predhodni višješolski iz zdravstva ali visokošolska izobrazba iz zdravstva

Osnove anatomije in fiziologije

učitelj

visokošolska izobrazba iz medicine ali biologije

Gospodinjstvo, hranoslovje in osnove dietetike

učitelj

visokošolska izobrazba s področja živilske smeri ali visokošolska izobrazba pedagoške smeri - gospodinjstvo ali visokošolska izobrazba po predhodni višješolski izobrazbi iz zdravstva ali visokošolska izobrazba iz zdravstva

Kontaktna kultura

učitelj

visokošolska izobrazba iz psihologije, sociologije, komunikologije, pedagogike, andragogike,zdravstva, organizacije dela

Socialno skrbstvo

učitelj

visokošolska izobrazba iz pedagogike, socialnega dela ali zdravstva

Pomoč in oskrba

učitelj

visokošolska izobrazba po predhodni višješolski izobrazbi iz zdravstva ali visokošolska izobrazba iz zdravstva