A. SPLOŠNI DEL

Ime izobraževalnega programa: BOLNIČAR-NEGOVALEC srednje poklicno izobraževanje

Naziv poklicne izobrazbe: bolničar-negovalec/bolničarka-negovalka

Trajanje izobraževanja: tri leta (dualna organizacija)

Posebni vpisni pogoji: zdravniško potrdilo, s katerim kandidat dokaže, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu, in sklenjena učna pogodba.

Cilji izobraževalnega programa:

Poleg splošnih ciljev izobraževalni program dijakom omogoča, da:

 • se usposobijo za kompleksne delovne naloge v socialno varstvenih zavodih in pri oskrbi na domu,
 • si razvijejo sposobnost za prepoznavanje potreb starejših zdravih ljudi, varovancev v socialnih zavodih in na domu,
 • si razvijejo sposobnost za prepoznavanje potreb ljudi s posebnimi potrebami (invalidni, dementni, duševno bolni) v socialnih ustanovah in na domu,
 • si razvijejo sposobnost za prepoznavanje sprememb pri oskrbovancu ter o tem odgovorno obveščajo zdravstvene in socialne delavce,
 • si pridobijo znanje in sposobnosti za hitro prilagajanje delovnim razmeram,
 • si pridobijo praktično uporabno znanje in se pri tem opirajo na teoretična spoznanja,
 • pri delu postajajo zanesljivi,
 • si razvijejo sposobnost za razumevanje težav in stisk starejših ljudi v socialnih zavodih in na domu,
 • se naučijo prevzemati odgovornost za lastno zdravje in pozitivno samopodobo,
 • si privzgojijo čut za etično in moralno zavest pri delu z ljudmi, spoštovanje človekovega življenja in za dostojanstvo človeka po smrti,
 • si razvijejo sposobnost za human odnos do oskrbovancev in varovancev v socialnih zavodih in na domu,
 • se naučijo pozitivne in odprte komunikacije,
 • spoznajo mrežo socialnega in zdravstvenega varstva,
 • spoznajo pomen sodelovanja s svojci,
 • si razvijejo sposobnost za delo v skupini.

  Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja:

  Predmeti

  Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

  Vzgoja za zdravje in higiena

  ustno

  Osnove anatomije in fiziologije

  ustno

  Gospodinjstvo, hranoslovje in osnove

   

  dietetike

  ustno, vaje

  Kontaktna kultura

  ustno

  Socialno skrbstvo

  ustno

  Pomoč in oskrba

  ustno, vaje

  Vsebina zaključnega izpita:

  Teoretični del:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • ustni izpit iz pomoči in oskrbe.

  Praktični del:

 • storitev z zagovorom.