SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: CVETLIČAR (ds)

KATALOG ZNANJ

1. IME PREDMETA

DENDROLOGIJA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

50

20

70

3.

   

 

skupaj

50

20

70

 

* T    - teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V  - vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev;

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Vajenci:

 • poznajo lesnate rastline, njihovo dvojno poimenovanje in mesto v rastlinskem sistem,

 • poznajo pomen drevnine kot sestavine naravne krajine, kot del kulturne dediščine, opazujejo in beležijo  njeno spreminjanje v odvisnosti od letnih časov,

 • spoznajo in izberejo najpomembnejše rodove vrste in sorte za slovensko področje,

 • seznanijo se z načini razmnoževanja lesnatih rastlin in poznajo osnove vzgoje, oskrbe ter zaščite do prodaje,

 • poznajo in utrdijo poznavanje in prepoznavanje drevnine uporabne v cvetličarstvu in se seznanijo z vsemi možnimi načini njihove uporabe,

 • poglabljajo spoznanja o oblikovanju, poznajo oblike, velikosti, barve, strukture posameznih rastlinskih organov in lesnate rastline kot celote ter si pridobijo sposobnost opazovanja in prostorske orientiranosti,

 • pridobivajo si možnost nadgrajevanja genetsko pridobljenih dispozicij in se razvijejo v ekološko osveščeno osebnost,

 • razvijejo sposobnost hitrega prilagajanja zahtevam sodobnega tržišča, vnašanja novosti v tehnologijo storitvenih dejavnosti.


 • 4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

  Informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  DENDROLOGIJA - uvod

  Vajenci:

  Vajenci:

   

 • pomen dendrologije kot biološke vede;

 • življenjske oblike lesnatih rastlin;

 • binarna nomenklatura lesnatih rastlin;

 • mesto lesnatih rastlin v rastlinskem sistemu;

 • pomen;

 • spoznajo, da je dendrologija veda o lesnatih rastlinah (drevnini) in je kot taka del botanike in biologije in zato uporablja sistematiko in binarno nomenklaturo ter razvršča lesnate rastline v rastlinski sistem;

 • razvijejo sposobnost primerjanja že naučenega o rastlinski sistematiki in poiščejo mesto lesnatih rastlin v rastlinskem sistemu;

 • spoznajo življenjske oblike lesnatih rastlin (drevo,grm polgrm), poznajo njihove osnovne značilnosti in jih ločijo med seboj;

 • poznajo poimenovanje lesnatih rastlin;

 • Razvijejo zavest  o pomenu naravoslovnih ved in sposobnost povezav med dendrologijo in botaniko.

  Razvijejo zavest, da so rastline sestavni del žive narave.

  Naučijo se opazovati, primerjati in razlikovati.

  Vaja: seznanijo se z drevesničarskimi katalogi in na podlagi njih ugotovijo katere rastline poznajo in v kakšni življenjski obliki se nahajajo.

  Vaja: uredijo tabelo poznanih lesnatih rastlin (10-20), poiščejo njihova botanična imena, jih uvrstijo v rastlinski sistem (golosemenke, kritosemenke, dvokaličnice, enokaličnice) in opredelijo njihovo življenjsko obliko (drevo, grm, polgrm, listopadni listavec, vednozeleni ali zimzeleni listavec, iglavec).

  DREVESNIČARSTVO IN DREVESNICA

   

   

   

  drevesničarstvo - osnove:

       

 • drevesničarstvo kot panoga vrtnarske proizvodnje;

 • zgodovina drevesničarstva in razvoj drevesničarstva v Slovenij;

 • tendence razvoja drevesničarstva v svetu

 • zakonodaja v drevesničarstvu;

 • pomen drevesničarstva v cvetličarstvu in aranžerstvu;

 • spoznajo, da je drevesničarstvo del vrtarske proizvodnje in da se ukvarja z razmnoževanjem, vzgojo, oskrbo in prodajo lesnatih rastlin;

 • seznanjeni so s pregledom  zgodovinskega razvoja drevesničarstva pri nas (poznajo vlogo Valvazorja, botaničnega vrta, zdraviliških drevesnic, arboretuma, ...) in s pregledom tendenc razvoja drevesničarstva;

 • poznajo pomen prilagajanja modnim trendom, ponudbi in povpraševanju, kot pomemben dejavnik, ki vpliva na tendence razvoja drevesničarstva cvetličarstva in aranžerstva;

 • poznajo pomen prilagajanja normativom, ki veljajo za Evropo;

 • Naučijo se opazovati, primerjati in razlikovati.

  Razvijejo sposobnost odkrivanja povezav med drevesničarstvom in aranžerstvom.

  Razvijejo sposobnost razmišljanja o vzrokih in pogojih.

  Razvijejo odnos do lastnega razvoja in pomen povezovanja s tendencami razvoja v Evropi.

  Razvijejo prilagajanje, samospoštovanje in spoštovanje drugih.

  Demonstracija: ogled drevesnice

  Vaja: uredijo herbarij lesnatih rastlin, ki jih srečajo v cvetličarni.

  Izdelajo program:

 • uporaba lesnatih rastlin v cvetličarni (kot lončnica, bonsai, rezano cvetje in zelenje, kot nagrobna nasaditev, ...),

 • okrasna vrednost lesnatih rastlin (barva, oblika, struktura, vonj, habitus rastline, ...),

 • modni trendi in njihova povezava z uporabo lesnatih rastlin (kombinacije katerih rastlin, habitusov, oblik, velikosti, barv, akcentov, se uporabljajo).

 • drevesnica:

       

 • vloga, pomen in vrste drevesnic ter notranja delitev;

 • tehnologija oskrbe lesnatih rastlin med vzgojo;

 • evidence v drevesnici;

 • seznanijo se z notranjo ureditvijo drevesnice in poznajo pomen matičnjaka, zarodišča, sejališća, vzgajališča, ...;

 • utrdijo in ponovijo znanje osnovne in dopolnilne obdelave tal, gnojenja, zašćite in varstva rastlin in poznajo njihov pomen za vzgojo in oskrbo rastlin;

 • seznanijo se z evidencami v drevesničarstvu;

 • Razvijejo sposobnost opazovanja in beleženja opazovanega.

  Seznanijo se s strokovnimi revijami in z ljudmi zaposlenimi v stroki.

  Seznanijo se s pomenom strokovne terminologije in komunikacije.

  Demonstracija: ogled drevesnice in njene notranje ureditve; seznanijo se z načini vzgoje in oskrbe v posameznih delih.

  Vaja:  poiščejo članke v strokovnih vrtnarskih  revijah, si jih zabeležijo  in napišejo seznam  znanih drevesnic.

  RAZMNOŽEVANJE DREVNINE

  generativno razmnoževanje:

       

 • pridobivanje semena drevnine;

 • priprava semena listavcev in iglavcev na setev;

 • setev listavcev in iglavcev;

 • razsajanje sejancev;

 • poznajo, ponovijo in utrdijo pomen generativnega razmnoževanja;

 •  utrdijo pojme kot so sejanec, genetska neizenačenost, fiziološka  in tehnološka zrelost plodov in semena;

 • vedo, da generativno razmnožujemo osnovne vrste in da je to najpogostejši način razmnoževanja v naravi;

 • seznanijo se z načinom pridobivanja ter možnostjo nakupa semena ali sejancev ter hkrati  utrdijo pomen specializacije v drevesničarstvu;

 • vedo, da je seme lesnatih rastlin potrebno pripraviti na setev in poznajo najpomembnejši način priprave semena na setev – stratifikacijo;

 • ponovijo vlogo sejališča in poznajo različne načine setve -setev v zaščiten prostor (zaprte grede,setveni zabojčki, setvene plošče ), setev na prosto, setev na široko, ...;

 • poznajo pomen razsajanja sejancev pri tistih lesnatih rastlinah, ki potrebujejo močno koreninsko grudo;

 • Razvijejo pravilen odnos do razmnoževalnega materiala, ker poznajo proces razmnoževanja, hitrost rasti lesnatih rastlin,  se naučijo ceniti lesnate rastline uporabne v aranžerstvu.

  Naučijo se racionalnega izkoriščanja prostora pri razmnoževanju lesnatih rastlin.

  Pridobijo odnos do slovenske kvalitete in strmijo k stalnemu izboljšanju le te.

  Vaja: ogledajo si kataloge proizvajalcev semen in sejancev.

  Vaja: poiščejo možnosti nabave semen in sejancev na internetu.

  Vaja: napravijo seznam rastlin, ki jih srečajo v naravi, ugotovijo rastlinsko vrsto, latinsko ime,  poiščejo njihove plodove in semena in ugotovijo kako se rastline same razmnožijo.

  vegetativno razmnoževanje rastlin:

       

  a)  neposredno - direktno vegetativno razmnoževanje - razmnoževanje s potaknjenci:

 • razmnoževanje v dobi vegetacije;

 • potaknjenci listopadne drevnine;

 • potaknjenci vedno zelene in zimzelene drevnine;

 • potaknjenci vresovk;

 • potaknjenci iglavcev;

 • razmnoževanje v dobi mirovanja:

 • lesnati potaknjenci;

 • koreninski potaknjenci;

 • ostali načini direktnega vegetativnega razmnoževanja ( grobaničenje, grebeničenje, vlačenice, koreninski izrastki);

 • razvijejo sposobnost ločevanja rastlinskih vrst in njihovih sort, glede na zunanji videz, barvo in obliko cvetov, plodov, listov in na podlagi tega znanja vedo, kako jih razmnožimo;

 • vedo, da sorte okrasnih lesnatih  rastlin razmnožujemo vegetativno;

 • ponovijo in utrdijo znanje o vegetativnem razmnoževanju in pojme kot so: genetska izenačenost, klon, potaknjenec, doba vegetacije, doba mirovanja, ...;

 • Razvijejo odgovornost do dela.

  Razvijejo občutek za natančnost.

  Z rastlinami ravnajo kot  z živim bitjem.

  Razvijejo zavest o odgovornosti za svoje delo.

  Naučijo se skrbeti in opazovati kakšne potrebe razvijejo rastline med razvojem.

   

  b)  posredno vegetativno razmnoževanje - cepljenje;

 • podlage in cepiči;

 • cepilna zveza in mesto cepitve;

 • tehnike cepljenja;

 • čas razmnoževanja;

 • razvijejo sposobnost ločevanja posameznih načinov razmnoževanja in jih primerjajo z načini razmnoževanj zelnatih okrasnih rastlin in zelenjadnic;

 • vedo kako in kdaj razmnožimo posamezne oblike lesnatih rastlin;

 • Naučijo se opazovati  v kakšnih pogojih rastline uspevajo v naravi in jih primerjati s pogoji, ki jih rastlinam nudimo med oskrbo v cvetličarni.

  Vaja: napravijo seznam lesnatih rastlin, ki jih srečajo v cvetličarni ali doma in ugotovijo kako se pogoji prostora skladajo s pogoji,ki jih rastline imajo v naravi.

  hormonsko vodenje nastanka korenin

 • poznajo osnove hormonskega vodenja korenin;

 • Naučijo se pravilnega odnosa do rastlin in odgovornosti pri delu.

  Demonstracija: primerjava izgleda potaknjencev različnih oblik lesnatih rastlin.

  meristemsko razmnoževanje - vegetativno in generativno mikro razmnoževanje:

 • poznajo osnove meristemskega razmnoževanja in za katere rastline se uporablja;

 • Naučijo se racionalnega razpolaganja s prostorom.

  Naučijo se prilagajanja tržnim zakonitostim.

  Razvijejo sposobnost hitrega reagiranja.

  Razvijejo sposobnost ločevanja in povezovanja.

  Razvijejo sposobnost sledenja novostim.

  Demonstracija: ogled razmnoževanja okrasnih rastlin.

  Diapozitivi.

  Vaja: ogled s cepljenjem razmnoženih rastlin v šolskem parku in ugotavljanja mesta cepitve ter vzrokov razmnoževanja s cepljenje.

  Vaja: izdelovanje plakatov s prikazom različnih načinov razmnoževanja.

  VZGOJA IN OSKRBA LESNATIH RASTLIN DO PRODAJE

       

 • vzgoja koreninske grude;

 • oskrba lesnatih rastlin med vzgojo;

 • izkop rastlin delitev v kakovostne razrede, etiketiranje rastlin, zakop rastlin;

 • izgled rastlin ob prodaji;

 • poznajo načine vzgoje koreninske grude in pomen dobro razvite koreninske grude;

 • vedo katerim rastlinam je potrebna razvita koreninska gruda;

 • seznanjeni so s terminologijo vzgoje in oskrbe lesnatih rastlin,

 • poznajo osnovni pomen ukrepov;

 • seznanjeni so z evropskimi normami izgleda rastlin, ob prodaji;

 • Pazljivo izbirajo sredstva za dognojevanje, zaščito in varstvo rastlin,  pazijo na pravilen termin in količino dozacije in skrbijo za ohranjanje podtalnice in ekološkega ravnotežja v tleh.

  Razvijejo skrb za ohranjanje lastnega zdravja.

  Demonstracija: ogled vzgoje in oskrbe lesnatih rastlin v drevesnici.

  Demonstracija: primerjava sadilnega materiala s poudarkom:

 • na različno razvito koreninsko grudo,

 • na različno kvaliteto sadik,

 • na etiketiranje rastlin,

 • na izgled rastlin ob prodaji.

  Diapozitivi: vzgoja in oskrba lesnatih rastlin do prodaje.

 • ŽLAHTNJENJE RASTLIN

 • seznanjeni so z osnovnim pomenom žlahtnjenja za razvoj novih sort;

 • zavedajo se pomena razvoja žlahtnjenja za razvoj drevesničarstva;

 • Naučijo se opazovati lesnate rastline in jih občutiti kot sestavni del življenja.

  Diapozitivi.

  LESNATE RASTLINE:

       

  lastnosti in raba drevnine:

       

 • drevnina kot sestavni del naravne krajine;

 • združbe lesnatih rastlin;

 • iglavci - skupne značilnosti, pregled najpomembnejših družin, rodov, vrst;

 • vedno zelena in zimzelena drevnina - skupne značilnosti, pregled najpomembnejših družin, rodov, vrst;

 • listopadna drevnina - skupne značilnosti, pregled najpomembnejših družin, rodov, vrst;

 • lesnate rastline med enokaličnicami - skupne značilnosti in pregled družin, rodov, vrst;

 • poznajo pomen lesnatih rastlin za ohranjanje naravnega ravnotežja;

 • seznanjeni so z osnovnimi združbami lesnatih rastlin in poznajo pomen le teh za ohranjanje ekološkega  ravnotežja;

 • razvijejo sposobnost prepoznavanja  lesnatih rastlin po osnovnih skupinah;

 • razvijejo sposobnost osvajanja strokovne terminologije okrasnih lesnatih rastlin;

 • seznanjeni so s pregledom osnovnih družin, rodov, vrst okrasnih lesnatih rastlin uporabnimi v aranžerstvu in možnimi načini njihove uporabe;

 • Zavedajo se pomena lesnatih rastlin za obstoj kulturne krajine.

  Razvijajo zavest ohranjanja kulturne dediščine.

  Poznajo avtohtone lesnate rastline in njihov pomen.

  Prizadevajo si za lasten napredek v znanju.

  Naučijo se opazovati, primerjati in razlikovati.

  Naučijo se izvirnosti.

  Demonstracija: ogled diapozitivov posameznih skupin lesnatih rastlin.

  Vaja: seznanijo se z drevesničarskimi katalogi, katalogi rezanega cvetja in zelenja,  katalogi lončnic ter v njih  poiščejo lesnate rastline uporabne v cvetličarstvu.

  Vaja: uredijo tabelo lesnatih rastlin, poiščejo njihova botanična imena in ugotovijo njihove lastnosti, okrasno in uporabno vrednost ter določijo letni čas uporabe.

  okrasna vrednost lesnatih rastlin

       

 • drevnina okrasna v habitusu;

 • drevnina okrasna v skorji, brstih in poganjkih;

 • drevnina okrasna v cvetju;

 • drevnina okrasna v plodovih;

 • drevnina okrasna v listih;

 • drevnina s prijetnim vonjem;

 • seznanijo se z rodovi, vrstami, sortami lesnatih rastlin

 • poznajo okrasno vrednost  lesnatih rastlin in njihovo vlogo v aranžerstvu;

 • Naučijo se opazovati lesnate rastline in pri tem razvijajo smisel za oblikovanje in orientacijo v prostoru.

  Razvijajo svoja čutila.

  Naučijo se prilagajanja zahtevam tržišča in sledijo modnim novostim.

  Vaja: izdelajo herbarij lesnatih rastlin, ki jih srečajo v cvetličarni.

  Izdelajo program:

 • ugotovijo uporabno in okrasno vrednost lesnatih rastlin ter možnosti njihove uporabe, skladnosti,

 • z modnimi trendi in prilagajanje le tem v uporabi (npr.trend uporabe debelne vzgoje lesnatih rastlin).

 • uporabna vrednost lesnatih rastlin

     

   

 • drevnina primerna za siljenje  in rezano cvetje, zelenje;

 • drevnina primerna za sezonsko poživitev notranjih prostorov, izložb za oblikovanje nasadkov;

 • drevnina primerna za vzgojo bonsajev;

 • drevnina primerna za obsaditev grobov;

 • poznajo rodove, vrste in njihovo uporabno vrednost v cvetličarstvu;

 • poznajo pomen lesnatih rastlin za izdelavo različnih cvetličnih storitev;

 • naučijo se povezovati znanja pridobljena pri cvetličarstvu in aranžerstvu z znanji o uporabi lesnatih rastlin;

 • naučijo se uporabljati strokovno literaturo in sledijo zahtevam v razvoju;

 • osvojijo nekatera znanja s področja urejanja grobov;

 • Razvijajo smisel za oblikovanje.

  Pridobijo si sposobnost opazovanja in prostorske orientiranosti.

  Vaja: poiščejo članke v strokovnih vrtnarskih revijah o uporabi lesnatih rastlin v cvetličarstvu, si jih zabeležijo in naredijo referate o uporabi

  Diapozitivi: drevnina uporabna zaradi svoje okrasne vrednosti v cvetličarstvu

  drevnina skozi letne čase

 • pozna okrasno vrednost drevnine po letnih časih;

 • Seznani se z zakonitostmi naravnega reda.

  Razume spreminjanje prostora skozi čas.

  Herbarij.

  Demonstracija: ogled drevnine.

  Strokovna literatura: poiščejo članke o uporabi lesnatih rastlin v cvetličarstvu.

  Diapozitivi: lesnate rastline uporabne v cvetličarstvu.

  Demonstracija: ogled drevnine v posameznih letnih časih in beleženje okrasne vrednosti.  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Splošno: Znanja tega predmeta nadgrajujejo znanja: botanike, vrtnarstva, praktičnega pouka, aranžerstva, poslovne komunikacije, matematike.

  Konkretno:

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • dendrologija;

 • Vrtnarstvo

  Okrasne zelnate rastline

  Praktični pouk

 • rastlinska sistematika;

 • dvojno poimenovanje rastlin;

 • dvojno poimenovanje rastlin;

 • spoznavanje rastlin;

 • dvojno poimenovanje rastlin;

 • drevesničarstvo  in drevesnica;

 • Vrtnarstvo

  Praktični pouk

  Aranžerstvo

 • življenske oblike rastlin;

 • rastlinski organi;

 • razmnoževanje , oskrba in vzgoja okrasnih rastlin;

 • vzgoja, oskrba okrasnih rastlin;

 • drevesničarstvo-osnove;

 • drevesnica;

 • Ekonomika in gospodarsko poslovanje

  Vrtnarski stroji in naprave

  Družboslovna znanja

 • razmnoževanje, vzgoja, oskrba okrasnih rastlin,

 • posode v vrtnarstvu;

 • beleženje parametrov proizvodnje;

 • okrasna vrednost rastlin;

 • barve, oblike,  strukture, vonj listov, cvetov,  habitus rastline;

 • modni trendi;

 • zakon ponudbe in povpraševanja;

 • beleženje parametrov proizvodnje;

 • normativi proizvodnje;

 • posode v vrtnarstvu;

 • zaščiteni prostori;

 • zgodovina slovencev;

 • razmnoževanje drevnine;

 • Vrtnarstvo

 • razmnoževanje rastlin;

 • rastlinski  organi;

 • vzgoja, oskrba rastlin do  prodaje;

 • generativno razmnoževanje;

 • Praktični pouk

 • fiziološka in tehnološka zrelost plodov in semen;

 • substrati ter setev;

 • meritve;

 • vegetativno razmnoževanje;

 • neposredno – razmnoževanje s potaknjenci;

 • posredno vegetativno razmnoževanje – cepljenje;

 • Okrasne zelnate rastline

 • razmnoževanje rastlin;

 • hormonsko vodenje nastanka korenin;

 • Vrtnarski stroji in naprave

 • zaščiteni prostori;

 • meritve;

 • meristemsko razmnoževanje;

 • Ekonomika in gospodarsko poslovanje

  Komunikacija

 • zakon ponudbe in povpraševanja;

 • reproduktivni material;

 • beleženje parametrov proizvodnje;

 • besedna in nebesedna komunikacija;

 • vzgoja in oskrba lesnatih rastlin do prodaje;

 • Vrtnarstvo

  Praktični pouk

  Vrtnarski stroji in naprave

  Ekonomika in gospodarsko poslovanje

  Informatika in računalništvo

 • vzgoja in oskrba rastlin;

 • gnojenje;

 • varstvo rastlin;

 • meritve in označbe;

 • dozacija sredstev za varstvo rastlin;

 • naprave za varstvo rastlin;

 • meritve;

 • parametri proizvodnje;

 • računalniške operacije;

 • žlahtnjenje rastlin;

 • Vrtnarstvo

  Praktični pouk

  Vrtnarski stroji in naprave

  Ekonomika in gospodarsko poslovanje

 • žlahtnjenje rastlin

 • zakon ponudbe in povpraševanja;

 • lesnate rastline;

 • Praktični pouk

 • spoznavanje rastlin;

 • dvojno poimenovanje rastlin;

 • uporaba strokovne literature;

 • ekologija;

 • cvetličarske storitve;

 • uporaba čutil;

 • lastnosti in raba drevnine;

 • Vrtnarstvo

  Okrasne zelnate rastline

 • združbe okrasnih rastlin;

 • ekologija;

 • dvojno poimenovanje rastlin;

 • rastlinska sistematika;

 • siljenje rastlin;

 • okrasna vrednost lesnatih rastlin;

 • Aranžerstvo

 • uporaba cvetov, plodov, poganjkov, vonjev, oblik, habitusov, barv v aranžerstvu

 • cvetličarske storitve;

 • uporaba čutil;

 • uporabna vrednost lesnatih rastlin;

 • Umetnostna zgodovina

 • ohranjanje kulturne dediščine;

 • drevnina skozi letne čase;

 • Informatika in računalništvo

 • računalniške operacije;