SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: CVETLIČAR (ds)

KATALOG ZNANJ

1. IME PREDMETA

EKONOMIKA IN GOSPODARSKO POSLOVANJE

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

   

 

3.

70

35

105

skupaj

70

35

105

* T    - teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V  - vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev;

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Vajenci:

 • spoznajo pojem, pomen in naloge gospodarstva,

 • se seznanijo  z delitvijo dela v gospodarskem procesu,

 • spoznajo vrste podjetij in njihovo pravno ureditev,

 • spoznajo proizvodne dejavnike in se naučijo ločevati osnovna in obratna sredstva v cvetličarni,

 • spoznajo vrste stroškov in njihovo odvisnost od obsega proizvodnje,

 • se naučijo  izdelovati kalkulacije,

 • se naučijo  izračunati lastno ceno proizvoda,

 • se seznanijo  z vrstami bilanc v podjetju,

 • osvojijo osnove tržnih zakonitosti,

 • se seznanijo  z nabavno-prodajno dokumentacijo,

 • pridobijo temeljna znanja o materialnem in finančnem poslovanju,

 • spoznajo vrste trgovskih podjetij.


 • 4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

  3. letnik

  Informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  GOSPODARSTVO

  Vajenci:

  Vajenci:

   

 • namen in naloge gospodarstva (potrebe, dobrine, neomejenost potreb, redkost virov);

 • delitev dela v gospodarskem procesu;

 • se seznanijo z namenom in nalogami gospodarstva;

 • ločijo potrebe in dobrine;

 • ločijo blagovno in naturalno gospodarstvo;

 • se seznanijo z oblikami delitve dela;

 • Razvijajo čut za ekonomičnost.

  Razvijajo sposobnost reševanja konfliktov.

   

  GOSPODARSKE ENOTE

   

   

   

 • podjetje, obrat, firma;

 • osnovne značilnosti, naloge, pomen;

 • vrsta podjetij;

 • produkcijski faktorji;

 • osnove ugotavljanja uspešnosti poslovanja;

 • pravna ureditev podjetij;

 • se seznanijo s pojmi: podjetje, obrat, firma;

 • spoznajo obratovalnico in podjetje;

 • se seznanijo s pojmom gospodarske družbe;

 • ločijo osebne in kapitalske družbe;

 • Razvijajo odnos posameznik-podjetja-družba.

  Ugotavljajo možnosti za delovno kariero.

  Vaja: katerih gospodarskih družb je največ.

  PROIZVODNI DEJAVNIKI

   

   

   

 • človekova delovna sila v podjetju;

 • premoženje podjetja-poslovna sredstva;

 • ločijo proizvodne dejavnike;

 • ločijo osnovna in obratna sredstva;

 • prepoznajo osnovna in obratna sredstva v cvetličarni;

 • Razvijajo odnos do dela.

  Razvijajo zavest o strokovni odgovornosti v delovnem okolju.

  Razvijajo čut za ekonomičnost.

  Vaja: prepoznavanje osnovnih in obratnih sredstev v cvetličarni.

  STROŠKI

   

   

   

 • pojmi:strošek, potrošek, izdatek, prihodek, odhodek;

 •  vrste stroškov;

 • obračunavanje stroškov in oblikovanje lastne cene;

 • ločijo posamezne pojme: strošek, potrošek, izdatek, prihodek, odhodek;

 • ločijo posamezne vrste stroškov;

 • prepoznajo vse vrste stroškov,ki nastajajo v cvetličarni;

 • razporejajo stroške po stroškovnih nosilcih in stroškovnih mestih;

 • naučijo se računati lastno ceno izdelka;

 • ločijo lastno in prodajno ceno v cvetličarni;

 • Krepijo čut za odgovornost do dela.

  Krepijo čut za natančnost.

  Razvijajo čut za ekonomičnost.

  Vaja: prepoznavanje posameznih pojmov (strošek, potrošek, izdatek, prihodek).

  Vaja: prepoznavanje posameznih vrst stroškov v cvetličarni.

  Vaja: računanje lastne cene.

  Vaja: primerjanje lastne cene in prodajne cene.

  KALKULACIJE

   

   

   

 • pojem kalkulacije;

 • vrste kalkulacij;

 • izdelava kalkulacij;

 • se seznanijo s pojmom kalkulacije in vrstami kalkulacij;

 • spoznajo sestavine kalkulacije;

 • samostojno izdelajo več primerov kalkulacij;

 • Razvijajo čut za natančnost.

  Razvijajo vztrajnost.

  Razvijajo čut za ekonomičnost.

  Razvijajo zavest o strokovni odgovornosti.

  Vaja: izdelovanje kalkulacij.

  OBSEG DEJAVNOSTI IN STROŠKI

   

   

   

 • stalni stroški;

 • spremenljivi stroški;

 • skupni stroški;

 • se seznanijo z odvisnostjo stroškov od obsega dejavnosti

 • ločijo stalne in spremenljive stroške

 • prepoznajo stalne in spremenljive stroške v cvetličarni

 • opredelijo vpliv stalnih in spremenljivih stroškov na skupne stroške

 • Razvijajo čut za ekonomičnost.

  Razvijajo odgovornost do podjetja.

  Razvijajo čut za natančnost.

  Vaja: prepoznavanje stalnih in spremenljivih stroškov v cvetličarni.

  BILANCE PODJETJA

   

   

   

 • merila za ugotavljanje uspešnosti;

 • poslovanja;

 • vrste bilanc;

 • ločijo merila: gospodarnost, storilnost, donosnost;

 • se seznanijo z bilanco stanja in bilanco uspeha;

 • Razvijajo čut za natančnost.

  Pridobijo sposobnost reševanja konfliktov.

  Razvijajo osebno odgovornost.

  Vaja: primeri posameznih meril uspešnosti poslovanja.

  Vaja: izdelava bilanc uspeha.

  TRG IN TRŽENJE

   

   

   

 • ponudba;

 • povpraševanje;

 • tržno ravnotežje;

 • organizacija trženja;

 • raziskava trga;

 • določitev tržnega spleta;

 • ločijo ponudbo in povpraševanje na trgu;

 • ugotovijo odvisnost ponudbe in povpraševanja od cen in drugih dejavnikov na trgu;

 • opišejo tržno ravnotežje;

 • ugotovijo pomen trženja za uspešno poslovanje cvetličarne;

 • se seznanijo z elementi tržnega spleta(izdelek, cena, promocija, prodaje poti);

 • Razvijajo sposobnost delovanja v določenih situacijah.

  Razvijajo sposobnost strokovne komunikacije s strankami.

  Vaja: oblikovanje reklame za cvetličarno.

  PRODAJA IN NABAVA

   

   

   

 • prodajna in kupoprodajna pogodba;

 • vsebina prodajne pogodbe;

 • uspešno sporazumevanje pri prodaji in nabavi;

 • se seznanijo s pojmom prodajne in kupoprodajne pogodbe

 • ločijo posamezne sestavine prodajne pogodbe

 • se seznanijo s posameznimi oblikami sporazumevanja pri prodaji in nabavi

 • Zavedajo se pomena natančnosti.

  Razvijajo sposobnost strokovne komunikacije s strankami.

  Vaja: izdelava prodajne pogodbe.

  NAČINI PLAČEVANJA

   

   

   

 • gotovinsko plačevanje;

 • polgotovinski in brezgotovinski plačilni promet;

 • obrazci v žiro prometu in njihova uporaba;

 • se seznanijo z načini gotovinskega plačevanja;

 • spoznajo prednosti polgotovinskega in brezgotovinskega plačilnega prometa;

 • se seznanijo z najpogostejšimi obrazci v žiro prometu;

 • Razvijajo odnos do lastnine.

  Razvijajo sposobnost pravilnega odločanja.

  Razvijajo sposobnost delovanja v določenih situacijah.

  Demonstracija: obrazci v žiro prometu.

  FINANCIRANJE PODJETJA

   

   

   

 • pojem in vrste financiranja podjetja;

 • oblike financiranja podjetja;

 • se seznanijo s pojmom financiranja podjetja;

 • ločijo lastne in tuje vire financiranja;

 • se seznanijo z oblikami financiranja podjetja;

 • Razvijajo zavest o strokovni odgovornosti.

  Razvijajo odločnost.

  Razvijajo odnos do poklicnih skrivnosti.

   

  MATERIALNO POSLOVANJE

   

   

   

 • nabava materiala;

 • skladiščenje materiala;

 • se seznanijo s pomenom in postopkom nabave materiala;

 • se seznanijo s funkcijami skladiščenja;

 • spoznajo potek skladiščenja in pretok materiala;

 • Razvijajo odnos do standardov.

  Razvijajo čut za odgovornost in zanesljivost.

  Ogled skladišča in skladiščenja cvetličarskega materiala.

  Strokovna ekskurzija.

  TRGOVSKA PODJETJA

   

   

   

 • funkcije trgovskih podjetij;

 • vrste trgovskih podjetij;

 • ločijo posamezne funkcije trgovskih podjetij;

 • ločijo notranje in zunanjetrgovinska podjetja;

 • Ozaveščajo relacije posameznik-podjetje-družba.

  Razvijajo sposobnost komunikacije.

  Izdelava seminarskih nalog: notranje- zunanje-trgovinska podjetja.  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Splošno: Znanja tega predmeta nadgrajujejo  znanja iz naslednjih predmetov: matematika, družboslovje, psihologija prodaje, računalništvo, vrtnarstvo, okrasne zelnate rastline in aranžerstvo.

  Konkretno:

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • Gospodarstvo;

 • Družboslovje

 • družbena delitev dela;

 • proizvodni dejavniki;

 • Okrasne zelnate rastline

  Vrtnarstvo

  Praktični pouk

 • tehnologija pridelovanja okrasnih zelnatih rastlin;

 • tehnologija pridelovanja vrtnin;

 • opravljanje storitev v cvetličarni;

 • stroški;

 • Aranžerstvo

  Praktični pouk

 • materiali za aranžiranje;

 • stroški pri opravljanju storitev v cvetličarni;

 • kalkulacije;

 • Matematika

  Računalništvo

 • racionalna števila;

 • oblikovanje in uporaba tabel;

 • obseg dejavnosti in stroški;

 • Matematika

  Praktični pouk

 • racionalna števila;

 • stroški pri opravljanju storitev v cvetličarni;

 • bilance podjetja;

 • Matematika

  Računalništvo

 • racionalna števila;

 • oblikovanje in uporaba tabel;

 • promocija;

 • opravljanje storitev v cvetličarni;

 • trg in trženje;

 • Psihologija prodaje

  Praktični pouk

 • komunikacija s kupci;

 • prodajne in nabavne pogodbe

 • gotovinsko, polgotovinsko in brezgotovinsko plačevanje v cvetličarni;

 • prodaja in nabava;

 • načini plačevanja;

 • materialno poslovanje;

 • Psihologija prodaje

  Praktični pouk

 • skladiščenje rezanega cvetja;

 • nabava in skladiščenje materiala v cvetličarni;

 • trgovska podjetja.

 • Aranžerstvo

  Praktični pouk

 • trgovska podjetja na debelo in drobno;