SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: CVETLIČAR (ds)

KATALOG ZNANJ

1. IME PREDMETA

OKRASNE ZELNATE RASTLINE

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

105

20

125

3.

70

15

85

skupaj

175

35

210

 

* T    - teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V  - vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev;

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Vajenci:

 • spoznajo pomen okrasnih rastlin v vrtnarstvu in cvetličarstvu,

 • seznanijo se z binarno nomenklaturo in terminologijo okrasnih rastlin,

 • seznanijo se z vsemi načini razmnoževanja in znajo razlikovati vegetativno in generativno razmnoževanje rastlin,

 • spoznajo različne tehnologije pridelovanja okrasnih rastlin v zaščitenem prostoru in na prostem,

 • pridobijo si znanja s področja vzgoje, razmnoževanja, oskrbe in varstva rastlin,

 • seznanijo se z  najpomembnejšimi rodovi, vrstami in sortami  primernimi za vzgojo na slovenskem,

 • naučijo se razločevati po botaničnih  lastnostih enoletnice, dvoletnice, trajnice, rastline s čebulo, gomoljem in koreniko ter lončnice,

 • razvijajo sposobnost prilagajanja trgu in tržnim  zakonitostim in sledenju napredka znanosti in tehnike,

 • razvijajo sposobnost  opazovanja, ugotavljanja podobnosti in razlik, razmišljajo o vzrokih in  pogojih,

 • spoznajo metode in načine siljenja določenih okrasnih rastlin,

 • seznanijo se z uporabo posameznih skupin okrasnih rastlin, s pogoji uspevanja na prostem in v notranjih prostorih,

 • spoznajo različne možnosti razmestitve lončnic v prostoru, kombinacije lončnic v nasadkih, ureditev teras, balkonov, cvetličnega okna in  izložbe,

 • spoznajo epifitno deblo in bonsaje.


 • 4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

  2. Letnik

  Informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  POMEN OKRASNIH RASTLIN V CVETLIČARSTVU

  Vajenci:

  Vajenci:

   

 • botanične lastnosti in terminologija okrasnih rastlin,

 • binarna nomenklatura,

 • izgovorjava in pisava botaničnih imen,

 • razvijejo sposobnost osvajanja terminologije okrasnih rastlin,

 • razvijejo sposobnost razločevanja pojmov rod, vrsta, sorta,

 • naučijo se pravilne izgovorjave in pisave botaničnih imen,

 • Razvijajo human odnos do rastlin.

  Vaja : iskanje posameznih primerov botaničnih imen ob upoštevanju določenih pravil.

  Vaja : iskanje posameznih primerov okrasnih rastlin uporabnih v aranžerstvu.

  DELITEV OKRASNIH RASTLIN PO RASTNI  DOBI

   

   

   

 • delitev po rastni dobi,

 • spoznavanje načinov označevanja posameznih okrasnih rastlin,

 • razvijajo sposobnost razločevanja okrasnih rastlin po rastni dobi,

 • naučijo se posameznih znakov  za označevanje okrasnih rastlin,

 •  

  Vaja : Iskanje posameznih označb po literaturi.

  ENOLETNICE

   

   

   

 • razmnoževanje, oskrba, sajenje sadik,

 • načini razmnoževanja,

 • generativno razmnoževanje,

 • vegetativno razmnoževanje,

 • vzgoja in oskrba sadik,

 • priprava zemlje  za sajenje,

 • sajenje,

 • oskrba po sajenju,

 • bolezni in škodljivci,

 •  varstvo in zaščita rastlin,

 • spoznajo načine razmnoževanja,

 • razvijejo sposobnost ločevanja posameznih načinov razmnoževanja,

 • zna ločevati pojme sejanec sadika,

 • spozna lastnosti kvalitetne sadike,

 • razvijejo sposobnost ločevanja terminske obdelave zemlje,

 • nauči se pravil za kvalitetno sajenje,

 • spozna različne možnosti oskrbe po sajenju,

 • sposobnost ločevanja sadik po kvaliteti,

 • spoznajo najpogostejše bolezni in škodljivce enoletnic in ustrezno zaščito pred njimi,

 • Razvijejo zavest o odgovornosti za svoje delo.

  Razvijejo sposobnost strokovne komunikacije s strankami.

  Razvijejo ekološko osveščenost  pri uporabi okolju prijaznih zaščitnih sredstev.

  Znajo vrednotiti delo vrtnarja.

  Vaja: iskanje posameznih primerov rodov, vrst in sort po katalogu.

  Demonstracija : seme, plod, sadika, primerjava sadilnega materiala.

  Demonstracija : ogled oskrbe rastlin v cvetličarni.

  PREPOZNAVANJE  IN RAZLOČEVANJE POSAMEZNIH RODOV, VRST IN SORT ENOLETNIC

   

   

   

 • splošne značilnosti enoletnic,

 • delitev  enoletnic po skupinah,

 • enoletnice za rezanje,

 • balkonsko cvetje in zelenje,

 • enoletno suho cvetje,

 • enoletnice za skupinske zasaditve,

 • enoletnice okrasne v listju,

 •  enoletne ovijalke in vzpenjalke,

 • razvijajo sposobnost izbiranja najprimernejših rodov, vrst in sort glede na uporabno vrednost in modne trende, ob upoštevanju klimatskih razmer za Slovenijo,

 • razvijajo sposobnost izbiranja najprimernejših rodov in vrst za rezanje glede na modne trende v cvetličarstvu,

 • razvijajo sposobnost prepoznavanja rodov in vrst enoletnic glede na delitev po  posameznih značilnostih,

 • Razvijejo čut za opazovanje in razlikovanje.

  Razvijajo natančnost in doslednost.

  Razvijajo pravilen odnos do sadilnega materiala vzgojenega v naših vrtnarijah.

  Odgovornost do dela.

  Razvijajo vztrajnost in iznajdljivost.

  Razvijajo ekonomičnost.

  Strokovna ekskurzija.

  Vaja:  enoletnice na balkonu.

  Iskanje novosti s področja okrasnih rastlin po internetu.

  Diapozitivi.

  Demonstracija: ogled posameznih rodov, vrst in sort enoletnic v cvetličarni.

  DVOLETNICE: PREPOZNAVANJE IN RAZLOČEVANJE POSAMEZNIH RODOV IN VRST DVOLETNIC

   

   

   

 • splošne značilnosti dvoletnic,

 • primerjava vzgoje enoletnic in dvoletnic,

 • delitev dvoletnih rastlin glede na uporabo,

 • rodovi, vrste in sorte dvoletnic,

 • razvijejo sposobnost primerjave vzgoje enoletnih in dvoletnih rastlin,

 • spoznajo terminsko razmnoževanje dvoletnic,

 • spoznajo uporabno vrednost dvoletnic,

 • Razvijejo pravilen odnos do sadilnega materiala.

  Diapozitivi: dvoletnice v vrtu.

  Demonstracija: ogled dvoletnic v vrtu in  na prodajnem mestu v cvetličarni.

  LONČNICE

   

   

   

 • izvor in domovina lončnic,

 • načini razmnoževanja lončnic,

 • generativno razmnoževanje,

 • vegetativno razmnoževanje,

 • razmnoževanje s trosi,

 • oskrba lončnic v cvetličarni in doma,

 • delitev lončnic glede na botanične lastnosti,

 • cvetoče lončnice,

 • lončnice okrasne v listih,

 • lončnice z okrasnimi ovršnimi listi,

 • palme,

 • praproti,

 • kakteje in sukulentne rastline,

 • bonsai,

 • epifitno deblo,

 • nasadki,

 • cvetlično okno,

 • bolezni in škodljivci,

 • varstvo in zaščita,

 • spoznajo izvor lončnic,

 • razlikujejo posamezne načine razmnoževanja med seboj,

 • seznanijo se z ustrezno oskrbo lončnic v cvetličarni in doma,

 • razlikujejo lončnice glede na botanične lastnosti in po okrasni vrednosti na cvetoče, listne, z okrasnimi ovršnimi listi,

 • prepoznajo palme in njihove značilnosti,

 • razlikujejo kakteje od sukulentnih rastlin,

 • spoznajo pojem bonsai,

 • izbirajo najprimernejše rastline za epifitno deblo,

 • razložijo pojem nasadek in poznajo načela združevanja lončnic ; znajo izbrati primerno posodo, znajo saditi in oskrbovati lončnice v nasadku,

 • razložijo pojem zaprtega cvetličnega okna in določijo najprimernejše rastline,

 • Sposobnost hitrega reagiranja in vnašanja novosti.

  Razvijajo osebnostne lastnosti kot so natančnost, vzdržljivost in zanesljivost in doslednost.

  Razvijajo težnjo po znanju.

  Razvijajo ekološko osveščenost.

  Razvijajo občutek za delo s strankami.

  Razvijajo strokovno komunikacijo s strankami.

  Razvijajo zavest o strokovni odgovornosti.

  Demonstracija: ogled lončnic na vrtnariji in v cvetličarni.

  Diapozitivi : lončnice.

  Vaja : izdelava epifitnega debla.

  Vaja : izdelava zaprtega cvetličnega okna.

  Vaja: spoznavanje lončnic uporabnih v aranžerstvu.

  PREPOZNAVANJE IN RAZLOČEVANJE TRAJNIH RASTLIN

   

   

   

 • delitev trajnic glede na botanične značilnosti,

 • načini razmnoževanja trajnic,

 • vzgoja in oskrba sejančkov, korenjakov, sadik,

 • zimska zaščita trajnic,

 • bolezni in škodljivci trajnic,

 • rodovi in vrste trajnic glede na čas cvetenja in uporabno vrednost,

 • siljenje trajnic.

 • razvijejo sposobnost ločevanja posameznih načinov razmnoževanja trajnic,

 • naučijo se razlikovati trajne okrasne rastline od eno in dvoletnih,

 • seznanijo se z vsemi oblikami zaščite pred zmrzaljo

 • spoznajo najpogostejše bolezni in škodljivce,

 • seznanijo se z varstvom rastlin,

 • znajo ločevati posamezne rodove trajnic po botaničnih lastnostih, vzgoji in uporabi,

 • spoznajo pojem siljenja in ustrezne pogoje siljenja.

 • Naučijo se racionalnosti glede izkoriščanja prostora za vzgojo sadilnega materiala.

  Pridobijo odnos do slovenske kvalitete.

  Znajo vrednotiti in ceniti delo vrtnarja.

  Razvijajo osebno odgovornost do dela.

  Razvijajo natančnost, vzdržljivost in zanesljivost.

  Razvijajo skrb za varovanje okolja.

  Vaja: trajnice v vrtu.

  Vaja: razvrščanje trajnic po času cvetenja.

  Vaja: razvrščanje trajnic glede na rastišče.

  Ekskurzija: ogled trajnic pri posameznih vrtnarjih.

  Vaja : iskanje primernih trajnic uporabnih v cvetličnih vezavah.


  3. Letnik

  Informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  ZELNATE TRAJNICE S ČEBULO, GOMOLJEM IN KORENIKO

  Vajenci:

  Vajenci:

   

 • botanične lastnosti čebule, gomolja in korenike,

 • rodovi, vrste in sorte čebulnic in gomoljnic glede na čas cvetenja,

 • rodovi, vrste in sorte čebulnic in gomoljnic, ki se vzgajajo na prostem in v zaščitenih prostorih,

 • rodovi, vrster in sorte, ki se uporabljajo v cvetličarstvu,

 • siljenje čebulnic in gomoljnic,

 • bolezni in škodljivci,

 • varstvo in zaščita,

 • razvijajo sposobnost ločevanja čebule, gomolja in korenike,

 • spoznajo posamezne rodove, jih ločijo po botaničnih lastnosti, po času cvetenja, pridelovanju in uporabni vrednosti,

 • poznajo metode in  pogoje siljenja,

 • spoznajo najbolj razširjene bolezni in škodljivce na čebulnicah in gomoljnicah,

 • seznanijo se z varstvom in zaščito gomoljnic in čebulnic,

 • Razvijejo sposobnost opazovanja, razlikovanja.

  Razvijajo pravilen odnos do dela.

  Razvijajo sposobnost hitrega reagiranja v določeni situaciji.

  Razvijajo inovativnost.

  Razvijajo vztrajnost.

  Demonstracija : prikaz posameznih podzemnih delov čebule, gomolja in korenike.

  Diapozitivi : gomoljnice in čebulnice.

  Demonstracija: ogled gomoljnic in čebulnic v vrtu.

  Vaja : spoznavanje načinov uporabe čebulnic in gomoljnic v aranžerstvu.

  VODNE IN OBVODNE RASTLINE

   

   

   

 • ob vodi rastline v vodi,

 • rastline,

 • spoznajo pogoje za rast in razvoj vodnih in obvodnih rastlin,

 • spoznajo najpogostejše rodove , vrste vodnih in obvodnih rastlin za naše klimatsko področje,

 • Razvijajo čut za estetiko.

  Razvijajo splošno iznajdljivost.

  Demonstracija : ogled obvodnega vrta.

  Vaja: določanje primernosti posameznega rodu in vrste glede na globino sajenja.

  Diapozitivi: vodne in obvodne rastline.

  TRAVE

   

   

   

 • botanične lastnosti trav,

 • rodovi, vrste in sorte nizkih trav,

 • rodovi, vrste in sorte visokih trav.

 • spoznajo botanične lastnosti trav,

 • naučijo se razlikovati posamezne rodove, vrste in sorte po velikosti in uporabnosti.

 • Razvijajo zavest o strokovni odgovornosti.

  Vaja : iskanje najpogostejših trav uporabnih v cvetličarstvu in aranžerstvu.

  Diapozitivi : nizke in visoke trave.  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Splošno: znanja tega predmeta nadgrajujejo znanja naslednjih predmetov: botanika, praktični pouk, vrtnarstvo.

  Konkretno:

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • binarna nomenklatura,

 • enoletnice,

 • dvoletnice,

 • trajnice,

 • lončnice,

 • čebulnice in gomoljnice,

 • vodne rastline.

 • Dendrologija

  Botanika

  Praktični pouk

  Vrtnarstvo

 • dvojno poimenovanje rastlin,

 • zgradba cveta, oblika listov, korenina,

 • enoletnice,

 • bolezni in škodljivci,

 • dvoletnice,

 • bolezni in škodljivci,

 • znanja o trajnicah,

 • bolezni in škodljivci,

 • oblike cvetov, listov,

 • lončnice,

 • bolezni in škodljivci,

 • podzemni organi,

 • čebulnice in gomoljnice,

 • bolezni in škodljivci,

 • vodni objekti,

 • vodni objekti.