SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: CVETLIČAR (ds)

KATALOG ZNANJ

1. IME PREDMETA

POSLOVNA KOMUNIKACIJA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

   

 

3.

70

35

105

skupaj

70

35

105

 

* T    - teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V  - vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev;

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Vajenci:

 • spoznajo osebnost človeka za samorazumevanje, presojanje drugih in ustrezno komuniciranje,

 • seznanijo se z elementi in načini uspešne poslovne komunikacije,

 • utrdijo pozitivne navade in razvijejo ustrezne vedenjske vzorce, ki so pomembni za uspešno poslovno komunikacijo v različnih poslovnih situacijah,

 • razvijejo nekatere spretnosti v besedni in nebesedni komunikaciji za učinkovito vlogo v dialogu, delo v skupini, uspešno nastopanje, reševanje neprijetnih situacij,

 • spoznajo zakonitosti dela in prilagajanje dela delavcu,

 • spoznajo pomen uspešnosti pri delu in način reagiranja na neuspeh,

 • naučijo se komunikacije s strankami,

 • razumejo in uporabijo načela ekonomske propagande in reklame.


 • 4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

  3. Letnik

  Informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

   

  Vajenci

  Vajenci

   

  ČLOVEK KOT OSEBNOST

 • bistvene značilnosti človekove osebnosti (celovitost, edinost,doslednost);

 • razvoj osebnosti (dednost, okolje, lastna aktivnost)

 • človekovo hotenje (potrebe, interesi, motivi, stališča, predsodki);

 • struktura človekove osebnosti (temperament, karakter, sposobnosti);

 • človekov storilnostni potencial;

 • Razvijajo sposobnost opazovanja in prepoznavanja lastne osebnosti ter osebnosti drugih.

  Praktične vaje (igranje vlog): prepoznavanje človeka kot osebnosti.

  POSLOVNA KOMUNIKACIJA

 • osnove komuniciranja, teoretični modeli komuniciranja, komunikacijski proces;

 • pomen ustrezne komunikacije za poslovno uspešnost;

 • spoznavanje prednosti in pomanjkljivosti posameznih osebnostnih naravnanosti ter vplivi osebnostnih lastnosti za uspešno komunikacijo;

 • Razvijajo sposobnost boljše komunikacije.

  Razvijajo sposobnost  opazovanja poslovne uspešnosti.

  Praktične vaje v urjenju komunikacije.

  NAČINI KOMUNICIRANJA

 • besedno komuniciranje (ustno, pisno, telefonično);

 • nebesedno komuniciranje (izražanje osebnega stila, čustev, stališč, vrste nebesednih znakov);

 • doživljanje, spremljanje, odzivanje na  besedno komunikacijo;

 • dopolnjevanje in nadomeščanje;

 • besedne komunikacije, dogovorjeni socialni znaki, sprejemljivi in nesprejemljivi;

 • Naučijo se opazovati in spoznavati pomen nebesedne in besedne komunikacije.

  Igranje vlog - opazovanje besedne in nebesedne komunikacije.

  KOMUNICIRANJE V POSLOVNIH SITUACIJAH

 • vodenje dialoga, sodelovanje v dialogu;

 • poslovni, prodajni razgovor;

 • sodelovanje v različnih skupinah;

 • obvladovanje neprijetnih situacij, reševanje reklamacij;

 • Naučijo se prilagajati komuniciranje različnim poslovnim ciljem.

  Razvijajo najrazličnejše spretnosti v poslovnih situacijah.

  Vaje - poslovni razgovor, prodajni razgovor, reševanje reklamacij.

  Seminarske naloge (na osnovi velikega števila aktualne literature naredijo dijaki seminarske naloge, ki jih predstavijo sošolcem.

  DELO IN NJEGOVE ZAKONITOSTI

 • značilnosti, ki določajo uspeh pri delu (sposobnosti, znanja, motivacija);

 • osnovni pojmi o delu;

 • zakonitosti dela (krivulja dela, utrujenost, monotonija);

 • racionalizacija dela z vidika človekovih zmogljivosti (orodja, stroji, delovne naprave);

 • organizacija klimatskih in fizikalnih razmer delovnega okolja (osvetlitev, temperatura, vlaga, sevanje, …);

 • Razvijajo pomembnost sodelovanja pri delu, natančnost, doslednost pri dajanju navodil za delo.

  Igranje vloge: pomen uspešnosti delavca pri delu,  konfliktna  situacija.

  EKONOMSKA REKLAMA IN PROPAGANDA

 • pojem bele in črne propagande;

 • analiza tržišča;

 • poslovna politika;

 • reklama;

 • Razvijejo potrebo po spremljanju ekonomske propagande in reklame.

  Razvijejo sposobnost opazovanja.

  Seznanjajo se z novostmi in se tako dodatno izobražujejo in usposabljajo.

  Vaje: priprava reklame in ekonomske propagande iz svojega področja.  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Splošno:

  Predmet se povezuje z znanjem strokovnih predmetov, z izkušnjami pridobljenimi pri izvajanju praktičnega pouka ter s predmetom ekonomika in gospodarsko poslovanje.

  Konkretno:

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • osebnostne lastnosti;

 • besedno in nebesedno komuniciranje;

 • poslovno komuniciranje;

 • delo kot vrednota in njegove zakonitosti;

 • elementi, ki pripomorejo k uspehu.

 • Z vsemi predmeti, še zlasti pa s praktičnim poukom, kjer je možnost sodelovanja v smeri pogovora, opazovanja, prepoznavanja večja zaradi metod in tehnik dela.

 • prepoznavanje osebnostnih lastnosti, storilnostnega potenciala, …;

 • kako biti uspešen in zadovoljen

 • znati uporabljati tehnike vodenja pogovora, znati poslušati sogovornika, sodelovati v skupini, obvladovati najrazličnejše neprijetne situacije;

 • slediti trendom sodobnega časa  in znati uporabljati ekonomsko propagando ter reklame.