SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: CVETLIČAR (ds)

KATALOG ZNANJ

1. IME PREDMETA

PRAKTIČNI POUK

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

 

175

175

2.

 

140

140

3.

 

105

105

skupaj

 

420

420

 

* T    - teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V  - vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev;

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Vajenec:

 • spoznava pridelovanje okrasnih zelnatih rastlin, lesnatih rastlin, vrtnin in sadnih rastlin,

 • pri delu si razvija delovne navade, sposobnosti, ki jih zahteva posamezna tehnologija pridelovanja rastlin,

 • se usposablja za delo v cvetličarstvu,

 • pridobiva ročne spretnosti ter si razvija občutek za oblikovanje v cvetličnih delavnicah, cvetličarnah, vrtnih centrih, cvetličnih butikih ipd.,

 • se navaja na gospodarno in smotrno načrtovanje dela ter zna povezovati teoretična in praktična spoznanja,

 • pozna osnovna pravila trženja,

 • razvija občutek primernega odnosa do narave,

 • navaja se na uporabo načel estetike, ekonomičnosti, uporabnosti (pri izdelavi cvetličnih storitev, strmi k uporabi naravi in okolju prijaznih - sprejemljivih materialov),

 • zna vnašati v svoje cvetlične krasitve našo avtohtono krasitev, slovenske običaje ter ljudsko izročilo,

 • pozna in se nauči uporabe strokovne literature (knjige, revije) ter dostopa informacij preko računalniških omrežij.


 • 4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

  1. Letnik

  Informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  VARSTVO PRI DELU

  Vajenec:

  Vajenec:

   

 • na učnih objektih,

 • pri orodjih, strojih in napravah,

 • pomen opozorilnih tablic,

 • seznanitev z varstvom pri delu na učnih objektih;

 • Nauči se opazovati živo in neživo naravo okoli sebe ter ju uporabiti v dobrobit obeh.

  Ogled vseh učnih objektov, strojev, orodij in naprav (opozoriti na posebnosti).

  JEMANJE VZORCEV ZA KEMIJSKO ANALIZO TAL

   

   

   

 • čas,

 • načini,

 • uporaba,

 • spozna in jih med sabo primerja različne načine jemanja vzorcev;

 • zna ovrednotiti in uporabiti rezultate kemične analize tal;

 • Razvija si zavest o neprimernosti enostranske rabe tal in gnojenja ter posledic takega ravnanja.

  Strokovna ekskurzija: ogled biodinamične kmetije (vrtnarije) ter ogled sodobno računalniško vodene vrtnarije (naredimo primerjavo).

  GNOJENJE S HLEVSKIM GNOJEM IN OSTALIMI ORGANSKIMI GNOJILI

   

   

   

 • pomen,

 • vrste organskih gnojil,

 • načini,

 • se nauči razlikovati in uporabljati primerne gnojilne odmerke za posamezne kulture;

 • pozna pomen ravnotežja mikroorganizmov v kompostu;

 • Razvija občutek in osebno odgovornost v primeru uporabe prekomernih gnojilnih odmerkov za onesnaženost podtalnice ter porušenost ravnotežja v živici.

   

  MERILNE NAPRAVE V CVETLIČARSTVU IN VRTNARSTVU

   

   

   

 • pomen,

 • vrste,

 • uporaba,

 • se nauči pravilnega rokovanja z merilnimi napravami;

 • Razvija občutek za natančnost in vrednotenje le tega.

   

  DOGNOJEVANJE Z MINERALNIMI GNOJILI

   

   

   

 • vrste in komercialna imena,

 • načini,

 • odmerjanje gnojilnih odmerkov,

 • uporaba,

 • razlikuje posamezne načine in termine dognojevanja ter zna določiti agregatno stanje gnojila;

 • se je sposoben naučiti vrste mineralnih gnojil, komercialna imena na trgu in njihovo uporabnost;

 • Je pozoren in natančen pri odmerjanju količine gnojil ter pozna: “proporcionalnost” pridelek / gnojenje, ob upoštevanju ekoloških načel.

   

  PREPOZNAVANJE CVETLIČARSKIH IN VRTNARSKIH NAPRAV IN ORODIJ

   

   

   

 • vrste,

 • uporaba,

 • zna rokovati z orodji, ob upoštevanju pravil varnosti pri delu;

 • Je sposoben oceniti pomen človeške sile, v primerjavi s sodobnimi oblikami sil, pri čemer upošteva enkratnost in neponovljivost človeških rok, kot posameznika ( pletenje venca).

  Primerjamo ročno in strojno pletenje venca.

  PRIPRAVA ŠKROPIVA

   

   

   

 • koncentracija,

 • dozacija,

 • sledi novostim na trgu zaščitnih sredstev in ga navajamo na uporabo nižjih odmerkov ter ekološko razgradljiva zaščitna sredstva;

 • Je previden pri izbiri zaščitnih sredstev.

  Spodbujamo ga, da začuti bolno rastlino kot živo bitje v stanju bolezni.

  Poizkus: primerjava vpliva močne in blage koncentracije zaščitnega sredstva na rastlino in živelj v substratu.

  ŠKROPLJENJE - APLIKACIJA ŠKROPILNE MEŠANICE

   

   

   

 • na rastlino,

 • fizikalno, kemično in mehanično razkuževanje,

 • načini,

 • zna uporabiti primeren način zaščite rastlin, glede na obseg, čas, pripravek ter razpoložljivo delovno silo;

 • Razvija zavest o smislu svojega dela.

  Si razvija sposobnost za racionalnost uporabe komercialnih substratov, v primerjavi z doma pripravljenimi substrati.

   

  PREPOZNAVANJE RASTNIH SUBSTRATOV

   

   

   

 • komponente,

 • vrste substratov (glede na fenološki razvoj rastline),

 • vrste komercialnih substratov,

 • se nauči smotrnosti uporabe rastnih substratov pri posameznih okrasnih rastlinah glede na njihov razvoj;

 • Je ozaveščen o viru glavne komponente v substratu (šota).

  Poizkus  primerjave uspešnosti razvoja  rastline, pri vsaj treh različnih substratih.

  RAZMNOŽEVANJE RASTLIN - GENERATIVNO

   

   

   

 • seme in setev,

 • zna brati deklaracijo na semenski vrečki;

 • ugotovi procent kalivosti po predhodno opravljenem poizkusu;

 • prisostvujejo demonstraciji strojne setve ter le to primerjajo z ročnimi načini setve;

 • Razvija natančnost, vzdržljivost ter racionalnost pri delu.

  Pogledamo si obstoječo zakonodajo o semenu in sadikah.

 • pridobivanje sejancev pod steklom in na prostem,

 • razkuževanje,

 • priprava gred in setvenih plošč,

 • setev,

 • etiketiranje,

 • nadalnja oskrba sejančkov,

 • razsajevanje,

 • sajenje na stalno mesto,

 • zalivanje, zračenje, utrjevanje in senčenje rastlin,

 • se nauči posameznih tehnologij pridelave okrasnih rastlin, ob upoštevanju rastnih dejavnikov;

 • zna pravilno izvesti nadaljnjo oskrbo rastlin;

 • je sposoben pripraviti gredo, sadike za sajenje na prosto ter zna presajati okrasne rastline;

 • spozna naprave za zalivanje, dognojevanje (fertiirigacija), foliarno gnojenje, senčenje in zračenje;

 • Razvija čut za živo naravo.

  Zna ceniti delo vrtnarja, ob upoštevanju klimatskih pogojev in sezonskih obremenitev.

  Razvija samozavest.

  Razvija smisel za racionalnost izkoriščanja časa in prostora.

   

 • odstranjevanje zalistnikov, vršičkanje, dekaptacija,

 • siljenje rastlin,

 • zna pravilno izvesti načine odstranjevanja poganjkov in določiti časovno ustreznost ukrepa;

 • se nauči pripraviti nekatere okrasne rastline in vrtnine za siljenje;

 • Razvije estetski čut ter odnos do setvenega in sadilnega materiala (lepa sadika).

  Razvija sposobnost natančnosti.

   

  RAZMNOŽEVANJE RASTLIN – VEGETATIVNO (pod steklom in na prostem)

   

   

   

 • priprava gred, zabojev,

 • priprava:

 • potaknjenci,

 • deljenje,

 • koreninski odganjki,

 • grebenice, grobanice,

 • vlačenice,

 • cepljenje,

 • meristemsko razmnoževanje,

 • etiketiranje,

 • nadalnja oskrba rastlin,

 • presajanje na stalno mesto pakiranje in transport rastlin.

 • spozna posamezne načine vegetativnega razmnoževanja in tehnologije pridelave okrasnih rastlin po terminih;

 • zna primerjati vzgojo zelnatih, polzelnatih in lesnatih rastlin;

 • določi in izvede vse stopnje nadaljnje oskrbe rastlin do prodaje, oziroma presajanja na stalno mesto;

 • preveri znanje o načinih sajenja na stalno mesto;

 • seznani se z načini priprave rastlin za prodajo ter transport;

 • Pri odbiri okrasnih rastlin se je zmožen prilagajati modnim trendom in povpraševanju na trgu.

  Preveri smisel za hitro reagiranje.

  Razvija govorne spretnosti in sodelovanje v skupini.

  Oceni samostojnost sajenja na stalno mesto in vpliv te rastline na obstoječo zasaditev.

  Ima razvito sposobnost prilagajanja sodobnega trga, pri tem pa je spreten v strokovni komunikaciji.

  Strokovna ekskurzija.

  Ogled vrtnarije, ki se ukvarja s pridelavo sadik in grosistično prodajo le teh.


  2. Letnik:

  Informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  PREPOZNAVANJE CVETLIČARSKIH PRIPOMOČKOV

  Vajenec:

  Vajenec:

   

 • vrste,

 • uporaba – rokovanje,

 • zna uporabljati cvetličarske pripomočke v sodobni floristiki;

 • Se zaveda varstva pri delu.

  Ogled kataloških listov za posamezne cvetličarske pripomočke in naprave.

  SPOZNAVANJE LITERATURE, VIDEOKASET ITD. S PODROČJA CVETLIČARSTVA

   

   

   

 • periodika,

 • strokovne knjige,

 • razlikuje posamezne strokovne revije po področjih ter pozna njihov izvor;

 • Razvija čut vedoželjnosti in interdisciplinarnosti.

  Demonstracija - poiščemo novosti na internetu s področja floristike.

  POZNAVANJE INTERNETA

 • zna uporabiti internet v cvetličarstvu;

 • Zaveda se pomembnosti povezave znanj preko interneta.

   

  SPOZNAVANJE IN PREPOZNAVANJE ARHITEKTURNIH STILOV

   

   

   

 • v urbanih naseljih,

 • zna določiti arhitekturni stil;

 • Razvija sposobnost čutenja stvari od “včeraj za danes”.

  Zna začutiti izrazno moč arhitekta.

  Diafilm, videokaseta.

  PRIPRAVA IN ODPREMA REZANEGA CVETJA, ZELENJA, LONČNIC

   

   

   

 • čas in načini rezanja (tehnika),

 • čiščenje, skladiščenje,

 • pakiranje,

 • odpremljanje,

 • spozna pomen  kakovostne priprave in odpreme v neposrednem delovnem okolju;

 • Razvije sposobnost reagiranja in prilagajanja upoštevajoč zahteve trga.

   

  PREPOZNAVANJE IN UPORABA OSNOVNIH NAČEL OBLIKOVANJA

   

   

   

 • oblika,

 • barva,

 • struktura,

 • točka,

 • težišče,

 • linija,

 • pravilo zlatega reza,

 • svetloba,

 • stil,

 • zna določiti barvo, obliko in strukturo cvetju, zelenju, plodovom, dopolnilnemu aranžerskemu materialu ter posodam;

 • se nauči uporabe pravil zlatega reza v cvetličnih zdeužbah

 • ugotavlja stile aranžiranja s pomočjo literature ali že narejenih cvetličnih krasitev;

 • Navaja na dodatno iskanje informacij.

  Razvija smisel za estetiko, hkrati pa bogati svoj talent.

  Dejstva sama ga usmerjajo v opazovanjem narave.

   

  UPORABA DOPOLNILNEGA OKRASNEGA MATERIALA V ARANŽERSTVU

   

   

   

 • posode,

 • veziva in papir,

 • natikalna sredstva,

 • okrasni material (sveče, barve, lepila, trakovi, mah, dišavne palčke, dišavna olja, ...),

 • prepoznajo dopolnilni okrasni material in ga znajo pripraviti za aranžerstvo ob upoštevanju pravil oblikovanja;

 • nabere v naravi dopolnilne aranžerske materiale in jim določi obliko, barvo itd.;

 • razlikujejo različne dopolnilne okrasne materiale med sabo;

 • Razvija sposobnost prostorske orientiranosti le tega v skice

  Ima razvito sposobnost hitrega reagiranja ter vživljanja v poklic.

  Sprehod v naravo - ogled osnovnih načel oblikovanja v naravi sami.

  POSTAVITEV CVETLIČNEGA OKNA

   

   

   

 • odbira rastlin,

 • izbira mikrolokacije,

 • materiali,

 • tehnika,

 • nadaljnja oskrba.

 • razlikuje tehnike postavitve cvetličnega okna ob upoštevanju načel;

 • oblikovanja, klimatskih, osebnih in ekonomskih vidikov;

 • Znajo prisluhniti željam stranke upoštevajoč kupno zmožnost.

  Razvija govorno spretnost.

  Se navaja na uporabo naravi in okolju prijaznih materialov.

  Združuje prej pridobljena znanja in jih poveže v celoto.

  Preverja sposobnost prilagajanja postavitve cvetličnega okna danem ambientu.

  Strokovna ekskurzija: ogled trgovine na debelo z rezanim cvetjem, zelenjem in dodatnimi aranžerskimi materiali.


  3. Letnik

  Informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

   

  Vajenec:

  Vajenec:

   

  SKRB ZA DNEVNO, ESTETSKO IN TRŽNO UREJENO IZLOŽBO TER PRODAJNEGA PROSTORA

 • pozna nujnost, potrebnost ureditve izložbe ter prodajnega mesta;

 • vnaša sproščenost v prostor s pomočjo glasbe, svetlobnih efektov razporejenosti opreme v prostoru ter osebne urejenosti;

 • Se zaveda pomena urejene cvetličarne za širši prostor.

  Zaveda se pomena besedne in nebesedne komunikacije.

  V lokal oziroma šolsko učilnico vnesemo zvoke glasbe, ki nas pomirja hkrati pa vzpodbuja ustvarjalnost.

  USTVARJANJE - IZDELAVA, VEZAVA, PLETENJE... CVETLIČNIH DEKORACIJ

   

   

   

 • venci po obliki in namenu,

 • šopki po obliki in namenu,

 • aranžma,

 • ikebana,

 • pletenica,

 • darilni paketi,

 • ob delu samem se naučijo bistvene značilnosti posameznih vezav;

 • pomembno je, da v svojo vezavo vnesejo sporčilnost ter avtohtonost krasitve;

 • na primeru izdelka zna razlikovati aranžma in ikebano;

 • Razvija sposobnost samostojnosti, zanesljivosti ter ustvarjalnosti pri delu.

  Upošteva pravila varnega dela (cepilni nož, žica, škarje, ...).

  Zna predvideti reakcijo stranke ob pogledu na izdelek.

   

 • dekoracije po namenu:

 • poročne dekoracije,

 • žalne dekoracije,

 • namizne dekoracije,

 • adventne, božične, novoletne dekoracije,

 • sakralnih objektov,

 • spominskih obeležij,

 • protokolarnih objektov,

 • poslovnih prostorov,

 • izložbenih oken,

 • družabnih srečanj,

 • namenskih prireditev - razstav ipd.,

 • da doseže izvirnost in prepoznavnost išče nove ideje v revijah, internetu, razstavah doma in v tujini;

 • Preverja smisel za oblikovanje.

  Čuti potrebo po interdisciplinarnosti ter uporabi že pridobljena znanja.

  Razvija sposobnost izurjenost v ročni motoriki ter čutenju in predvidevanju.

  Preverja sposobnost strpnosti (prenašanja konkurence).

  Ogled florističnega tekmovanja.

  UREDITEV IN OSKRBA EPIFITNEGA DEBLA

   

   

   

 • odbira rastlin,

 • odbira primernega debla v naravi,

 • tehnika nameščanja rastlin,

 • nadaljnja oskrba,

 • spozna in se nauči tehnike izdelave epifitnega debla;

 • Je sposoben združiti vsa do sedaj pridobljena znanja.

   

  PREPOZNAVANJE IN OSKRBA BONSAJEV

   

   

   

 • vrste,

 • oskrba,

 • zna poskrbeti za bonsaj ob upoštevanju njegovega izvora;

 • Razvija čut za redkost in dragocenost, kot je bonsaj.

   

  UGOTAVLJANJE IN ZATIRANJE NAJPOGOSTEJŠIH BOLEZNI IN ŠKODLJIVCEV NA OKRASNIH RASTLINAH

   

   

   

 • vrste,

 • načini zatiranja,

 • prepozna najpogostejše bolezni in škodljivce na okrasnih rastlinah (prodajne v cvetličarni) ter jih zna zatreti z biološko razgradljivimi sredstvi;

 • Zaveda se pomena osveščenosti s tega področja, kajti v cvetličarni svetuje o negi rastlin (svoje znanje zna posredovati in tržiti).

   

  SODELOVANJE PRI NAROČILU IN NABAVI

   

   

   

 • rezanega cvetja, zelenja, lončnic

 • bonsajev,

 • ostalega aranžerskega materiala,

 • uvaja se v naročilo in nabavo, pri tem pa neposredno spozna osnovna načela trženja;

 • Razvija in preverja sposobnost natančnosti poslovanja.

  Ocenjuje neposreden vpliv posameznika na spremembo družbenih vrednot.

   

  PREPOZNAVANJE OSNOVNIH NAČEL TRŽENJA

   

   

   

 • naročilo,

 • prodaja,

 • vključuje se v delo s strankami, prevzema naročila;

 • zna navezati stik s stranko, je z njo vljuden (s svojim delom in znanjem jo pridobi k sodelovanju);

 • Razvija smisel za skupinsko delo

  Ugotavlja prednosti besedne in nebesedne komunikacije.

  Zna realno ovrednotiti vrednost svojega izdelka.

  Razvija uglajenost ter čut za poštenost in pravičnost.

  Ogled videokasete (cvetlična borza).

  ZNA IZDELATI KALKULACIJE NAROČIL IN CVETLIČNIH STORITEV

 • razlikuje lastno ceno in prodajno ceno;

 • Je sposoben ohraniti poklicno skrivnost.

   

  SPOZNAVANJE OSNOVNIH OBRATNIH SREDSTEV V CVETLIČARNI

   

   

   

 • vrste sredstev,

 • popis zalog – inventura,

 • odpis kala (dnevni, tedenski, ...),

 • zna določiti osnovno in obratno sredstvo v cvetličarstvu

 • zna popisati zaloge in pripraviti odpis kala (dnevni, tedenski, ...);

 • Ima sposobnost predvidevanja tržnih nihanj.

  Razvija govorno sposobnost (tekoča retorika, bogata v izražanju).

   

  UPORABA NAČELA

   

   

   

 • estetike,

 • etike,

 • ekonomičnosti,

 • uporabnosti.

 • pri izdelavi cvetličnih krasitev in storitev se naj navaja k uporabi ekološko razgradljivih materialov;

 • zna vnašati v svoje cvetlične krasitve našo avtohtono krasitev, slovenske običaje ter ljudsko izročilo;

 • Preveri svoj odnos do žive in nežive narave.

  Ozavesti pomen današnjega dela za bodoče rodove.

  Ohranja in ozavešča ruralno in etno-zgodovinske vrednote.

   


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • s pregledom in ocenjevanjem delavniških dnevnikov ter

 • izdelkov oziroma storitev z zagovorom.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Pri praktičnem pouku vajence navajamo na povezovanje teorije s prakso. Tako vsa teoretično pridobljena znanja, vajenec poskuša s pomočjo učitelja oziroma mentorja izvesti praktično. Za pravilno razumevanje, poznavanje in usvajanje ciljev praktičnega pouka, se pouk pogosto izvaja zunaj cvetličarske delavnice. Za nazornejše poučevanje naj učitelj pri pouku uporablja didaktična sredstva in posebnosti v izvedbi (strokovne ekskurzije).