SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: CVETLIČAR (ds)

KATALOG ZNANJ

1. IME PREDMETA

RAČUNALNIŠTVO

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

15

55

70

2.

   

 

3.

   

 

skupaj

15

55

70

 

* T    - teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V  - vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev;

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Vajenec:

 • spozna in zna opredeliti določene pojme, ki se pojavljajo v zvezi z  informatiko in računalništvom,

 • razume pomen in vlogo informatike ter možnosti, ki jih nudijo informacijski sistemi,

 • pozna osnovne sestavne dele računalnika in funkcije le teh; razume osnovne karakteristične podatke sestavnih enot,

 • spozna operacijski sistem in pozna glavne zmožnosti programske opreme,

 • zna opraviti osnovna opravila v operacijskem sistemu,

 • zna uporabljati urejevalnik besedil in se seznani s programom za urejanje preglednic,

 • seznani se z možnostmi elektronskih komunikacij v lokalnih in prostranih omrežjih, ter zna nekaj osnovnih opravil,

 • seznani se z vrstami programskih orodij za svoje strokovno področje in zna nekatera uporabiti,

 • spozna pojem intelektualne lastnine in razvija odnos do intelektualne lastnine.


 • 4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

  Informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnost v izvedbi

   

  Vajenec:

  Vajenec:

   

  INFORMATIKA

 • zna opredeliti pojem informatika;

 • zna razložiti pomen podatka, pozna načine zapisa in kodiranje;

 • spozna nujnost in vsaj en način kodiranja;

 • razume nujnost varovanja in previdnost pri prenašanju podatkov;

 • zna določiti razlike med zvezno in diskretno obliko zapisa podatkov;

 • zna uporabljati enote in predpone za merjenje količine informacij;

 • Je pridobil potrebne informacije za razumevanje in strokovnost pri rabi informacijske tehnologije.

  Prične osvojene pojme pravilno uporabljati.

  Sprejema delovno in osebno odgovornost do lastnine.

  Stalna demonstracija z uporabo računalnika in dobro prezentacijsko opremo.

  Izbrane vaje vajenci samostojno opravijo v računalniški učilnici z računalniki v lokalnem omrežju z dostopom do svetovnega spleta.

  RAČUNALNIK, SESTAVNI DELI IN PERIFERNE ENOTE

 • pozna delitev in uporabo računalnikov;

 • pozna in zna opisati sestavne dele in funkcije sestavnih delov računalnika (centralno procesno enoto, notranji in zunanji pomnilnik, vhodne in izhodne enote);

 • spozna računalniška omrežja; loči med internim ter javnim omrežjem;

 • Sprejme računalnik kot orodje za obdelavo podatkov.

   

  PROGRAMSKA OPREMA

 • spozna in zna opredeliti vrste programske opreme;

 • loči med paketi, jeziki, programi in operacijskimi sistemi;

 • pozna avtorske pravice programske opreme;

 • Sprejema programsko opremo kot avtorsko delo.

   

  OPERACIJSKI SISTEM

 • pozna in zna opisati naloge operacijskega sistema;

 • pozna in zna izvesti glavna opravila z datotekami in mapami (ustvarjanje, shranjevanje, preimenovanje, kopiranje, brisanje, tiskanje);

 • Razume način dela z računalnikom in ve, da je za izvršitev najenostavnejšega ukaza potrebno programsko orodje.

  Stalna demonstracija z uporabo računalnika in dobro prezentacijsko opremo.

  Izbrane vaje vajenci samostojno opravijo v računalniški učilnici z računalniki v lokalnem omrežju z dostopom do svetovnega spleta.

  GRAFIČNI OPERACIJSKI SISTEM

 • spozna namen in funkcijo namizja;

 • zna samostojno izvajati operacije kreiranja map, ustvarjanja, shranjevanja, preimenovanja, kopiranja in brisanja datotek;

 • zna opraviti osnovna dela v lokalnem omrežju;

 • Razvija natančnost in sistematičnost pri množici podatkov z rabo sodobnih orodij za večanje učinkovitosti dela.

   

  POMOŽNA ORODJA V OPERACIJSKEM SISTEMU

 • zna uporabiti pomožna orodja za preračun podatkov, grafično obdelavo slikovnega materiala;

 • zna prenašati podatke med programi;

 • Razvija inovativnost z najrazličnejšo rabo pripomočkov in njihovih kombinacij.

   

  UREJEVALNIK TEKSTA

 • zna samostojno vnašati in oblikovati enostavna besedila;

 • zna uporabljati označevanje in številčenje;

 • zna delati s tabulatorji;

 • zna vstaviti in oblikovati tabelo;

 • zna pregledati osnovne nastavitve strani in pripraviti datoteko za tiskanje;

 • zna odpreti in shraniti datoteke;

 • zna natisniti vsebino datoteke;

 • zna vstaviti različne objekte v besedilo (sliko, tabelo, drugo datoteko, …);

 • Razvija inovativnost in estetiko pri oblikovanju dokumentov in išče nove možnosti.

  Gradi estetski odnos do gradiv, ki jih sprejema in predaja.

  Zavestno išče nove možnosti.

  Stalna demonstracija z uporabo računalnika in dobro prezentacijsko opremo.

  Izbrane vaje samostojno opravijo v računalniški učilnici z računalniki v lokalnem omrežju z dostopom do svetovnega spleta.

  PREGLEDNICA

 • zna samostojno vnašati in oblikovati podatke v preglednici;

 • zna opraviti enostavne preračune;

 • zna oblikovati tabelo;

 • zna oblikovati graf;

 • zna povezati urejevalnik teksta s preglednico;

 •    

  BAZA PODATKOV

 • razume vlogo baze podatkov;

 • pozna osnovne tipe baz podatkov;

 • zna povezati bazo podatkov in urejevalnik besedil za enostavne dokumente;

 •    

  MREŽNA VEZAVA RAČUNALNIKA, ELEKTRONSKA POŠTA IN SVETOVNI SPLET

 • spozna prednosti in slabosti elektronske pošte glede na druge oblike prenašanja podatkov;

 • spozna način pristopa in organizacijo na svetovnem spletu;

 • zna prenesti in shraniti podatke na svoj računalnik in uporabiti informacije za svoje potrebe.

 • Čuti vse večjo potrebo po uporabi novih načinov komuniciranja.

  Razvija ustvarjalnost.

  Stalna demonstracija z uporabo računalnika in dobro prezentacijsko opremo.

  Izbrane vaje vajenci samostojno opravijo v računalniški učilnici z računalniki v lokalnem omrežju z dostopom do svetovnega spleta.  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • izdelano vajo po vsakem zaključenem poglavju, s katero dokažejo razumevanje znanja in praktično uporabo pridobljenega znanja,

 • ter ustni zagovor izdelanih vaj.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Predmet

  Matematika

  Vrtnarski stroji in naprave

  Informativni cilji/letnik

  1.

  2.

  3.

  1.

  2.

  3.

  informatika

  x

           

  računalnik, sestavni deli in periferne enote

             

  programska oprema

   

  x

         

  operacijski sistem

   

  x

         

  grafični operacijski sistem

             

  pomožna orodja v operacijskem sistemu

   

  x

     

  x

   

  urejevalnik teksta

             

  preglednica

             

  baza podatkov

             

  mrežna vezava računalnika, elektronska pošta in svetovni splet

         

  x