SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: CVETLIČAR (ds)

KATALOG ZNANJ

1. IME PREDMETA

VRTNARSKI STROJI IN NAPRAVE

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

70

 

70

2.

   

 

3.

   

 

skupaj

70

 

70

* T    - teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V  - vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev;

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Vajenci:

 • spoznajo pomen strojev in orodij v vrtnarski proizvodnji,

 • se seznanijo s pomenom standardov,

 • spoznajo materiale v proizvodnji in pripravi cvetja,

 • spoznajo osnovne fizikalne veličine ter njihov vpliv v delovnem okolju,

 • spoznajo različne vrste zaščitenih prostorov,

 • spoznajo tehnologijo pridelave okrasnih rastlin v zaščitenih prostorih,

 • spoznajo načine shranjevanja rezanega cvetja,

 • se naučijo uporabljati pripomočke v cvetličarski delavnici ter

 • spoznajo alternativne načine vzgoje rastlin.


 • 4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

  1. Letnik

  Vsebine in informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  PREGLED KMETIJSKE MEHANIZACIJE

  Vajenci:

  Vajenci:

   

 • zgodovinski pregled;

 • vrste pogonov v kmetijstvu;

 • zahteve pri nabavi in proizvodnji mehanizacije;

 • primerjava dela s stroji in orodji (kvantiteta, kvaliteta);

 • razdelitev strojev po načinu in vrsti priključkov;

 • razdelitev strojev po namenu v rastlinski proizvodnji;

 • sposobnost spoznavanja terminologije oziroma pojmov: storilnost, gospodarnost;

 • sposobnost ugotavljanja uporabe posameznih skupin strojev v pridelovalnih sistemih;

 • Spoznajo razvoj mehanizacije skozi čas.

  Razvijejo sposobnost ločevanja med različnimi delovnimi stroji glede na raznolikost opravil v rastlinski proizvodnji.

  Stenska slika o razdelitvi strojev po namenu.

  Katalog strojev.

  standardi

   

   

   

 • kaj je standard;

 • pomen standardizacije;

 • vrste standardov;

 • standardi v Sloveniji;

 • spoznajo pomen standardizacije, ki omogoča hitro nabavo in zamenjavo poškodovanih delov;

 • se seznanijo z različnimi vrstami standardov;

 • Spoznajo pomen standarda kot predpis, ki določa lastnosti izdelkov in storitev.

  Seznanijo se z usklajevanjem slovenskih standardov z mednarodnimi normativi.

  Prikaz izdelkov z navedbo standardov, ki jim ustrezajo.

  merske enote in uporaba

   

   

   

 • osnovne merske količine in enote;

 • sestavljene merske količine in enote;

 • uporaba količin in enot (dolžinskih, površinskih, utežnih in prostorninskih);

 • spoznajo načine merjenja;

 • spoznajo dovoljene merske količine in enote po si sistemu;

 • Ugotovijo katere količine so  merljive.

  Pridobijo si izkušnje z merjenjem.

  Razvijejo občutek za približno ocenjevanje veličin.

  Diskusija.

  Različne vrste meril.

  gibanje

   

   

   

 • premo gibanje;

 • neenakomerno gibanje – pospešeno;

 • enakomerno pospešeno;

 • gibanje togih teles kotaljenje;

 • spoznajo različne načine gibanja teles;

 • Spoznajo sile, ki delujejo v okolju.

   

  sile

   

   

   

 • vpliv sile na gibanje ravnovesje sil;

 • navor, vrtilna količina;

 • spoznajo različne načine gibanja teles;

 • Naučijo se razlikovati med navorom in močjo.

   

  tlak

   

   

   

 • kaj je tlak;

 • kako ga merimo;

 • kje se srečujemo z njim v vrtnarstvu;

 • spoznajo fizikalne zakonitosti tlaka;

 • spoznajo enote za merjenje;

 • spoznajo njegov pomen za delovanje naprav;

 • Dobijo pregled nad napravami katerih delovanje je povezano s lakom.

  Demonstracija.

  elektrika

   

   

   

 • primerjava električne energije z drugimi viri;

 • vrste električnega toka (enosmerni, izmenični);

 • uporaba električne energije v vrtnarstvu;

 • spoznajo razlike med vrstami energije;

 • spoznajo osnovne zakonitosti električnega toka;

 • Naučijo se, da lahko s pomočjo električne energije uravnavamo mikroklimo v rastlinjakih.

   

  gradiva v cvetličarstvu

   

   

   

 • razdelitev gradiv in njihove lastnosti;

 • kovinska železna gradiva (lastnosti in uporaba);

 • kovinska neželezna gradiva (lastnosti in uporaba);

 • nekovinska gradiva;

 • les, steklo;

 • umetne mase, guma;

 • tekstil, papir, keramika;

 • maziva in goriva;

 • postopki za zaščito gradiv;

 • naučijo se razlikovati gradiva glede na mehanske, fizikalne, kemijske in tehnološke lastnosti;

 • spoznajo pridobivanje gradiv;

 • se seznanijo z razlikami med kovinskimi in nekovinskimi materiali;

 • spoznajo vrednote naravnih materialov;

 • znajo razlikovati naravna in umetna goriva;

 • naučijo se zaščititi posamezno gradivo;

 • Naučijo se razlikovati različne materiale iz vsakdanjega življenja.

  Spoznajo uporabnost posameznih gradiv glede na namen.

  Razvijejo odnos do njihove smotrne uporabe in zaščite.

  Demonstracije različnih gradiv.

  strojni elementi

   

   

   

 • pomen in razdelitev strojnih elementov;

 • razstavljiva zveza (vijačna zveza vijak, podložka, matica);

 • nerazstavljiva zveza (zlepni spoj, spoj s kovico, lotni in zvarni spoj);

 • vzmeti, osi , gredi, ležaji;

 • orodja za delo s strojnimi elementi (ključi, izvijači);

 • spoznajo raznolikost povezav strojnih delov;

 • spoznajo ustrezna orodja pri vzdrževanju strojev;

 • Pridobijo si občutek za zapleteno zgradbo strojev.

  Spoznajo uporabnost posameznih orodij.

  Demonstracija strojnih elementov.

  Demonstracija orodij za vzdrževanje.

  cvetličarsko orodje in naprave

   

   

   

 • za delo v proizvodnji cvetja;

 • vrste cvetličarskega orodja;

 • za delo v cvetličarnah;

 • za pletenje vencev;

 • za zvijanje papirja;

 • za pisanje trakov;

 • spoznajo pripomočke, ki jih uporabljamo pri aranžiranju;

 • Spoznajo različne naprave, ki omogočajo hitro in kakovostno aranžiranje.

  Obisk cvetličarne.

  Katalogi pripomočkov za delo v cvetličarstvu.

  prostori za shranjevanje cvetja

   

   

   

 • skladišča;

 • hladilnice;

 • razlikujejo vrste prostorov za shranjevanje cvetja;

 • Spoznajo, da pravilno shranjevanje podaljša življenjsko dobo cvetju.

  Ogled skladišča in hladilnice.

  zaščiteni prostori

   

   

   

 • pomen vzgoje rastlin v zaščitenem prostoru;

 • vrste zaščitenih prostorov

 • vetrobrani;

 • folije;

 • za pokrivanje tal;

 • za pokrivanje rastlin;

 • nizki tuneli;

 • zaprte grede;

 • oblike zaprtih gred (enojne, dvojne);

 • vrste gred glede na način ogrevanja (tople, poltople, hladne);

 • pokrivanje in zračenje;

 • rastlinjaki;

 • vrste rastlinjakov (steklenjaki, plastenjaki);

 • postavitev (lega, ogrodje, kritina);

 • oblike (enokapni, dvokapni);

 • obravnavanje mikroklime v rastlinjaku;

 • uravnavanje svetlobe;

 • uravnavanje toplote (viri ogrevanja, načini, lokalno ogrevanje);

 • načini zalivanja (kapljično, z naluknjano cevjo, cev z razpršilcem);

 • zračenje (bočno, slemensko);

 • dodajanje co2,

 • oprema v rastlinjaku (gojitvene mize, naprave za polnenje lončkov);

 • tehnologija pridelave nekaterih vrst cvetja v rastlinjaku (lončnice, rezano cvetje);

 • spoznajo razlike v vzgoji rastlin na prostem in v zaščitenem prostoru;

 • znajo razlikovati folije po namenu uporabe;

 • spoznajo načine ogrevanja v zaprtih gredah;

 • spoznajo pomen zračenja v zaščitenem prostoru;

 • spoznajo pomen pravilne izbire prostora za rastlinjake;

 • ločijo posebnosti steklenjakov in plastenjakov;

 • spoznajo najpomembnejše dejavnike  s katerimi uravnavamo rast;

 • razumejo pomen dodajanja co2;

 • znajo izbrati najustreznejše načine ogrevanja in namakanja;

 • spoznajo načine uravnavanja pogojev v zaščitenih prostorih (avtomatsko, ročno);

 • Naučijo se, da lahko vzgajamo rastline v zaščitenem prostoru skozi vse leto.

  Znajo izbrati ustrezen zaščiten prostor glede na zahteve gojene rastline.

  Razumejo, da se rastline najbolje razvijajo, če jim zagotovimo optimalne pogoje.

  Naučijo se razlikovati ekonomičnost plastenjakov in rastlinjakov.

  Naučijo se racionalnega izkoriščanja energije za ogrevanje rastlinjakov.

  Razvijejo si osebno odgovornost do dela.

  Prospektni material.

  Vzorci mehkih kritn (folij).

  Vzorci trdih kritin.

  Ogled šolskih rastlinjakov.

  Ogled zaprtih gred.

  hidroponski način vzgoje rastlin

 • spoznajo gojenje rastlin na vodni osnovi.

 • Spoznajo alternativne načine vzgoje rastlin.

  Prospekti.  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Splošno: Znanja tega predmeta nadgrajujejo znanja naslednjih predmetov: naravoslovje (fizika in kemija), matematika, ekonomika, vrtnarstvo, aranžerstvo, praktični pouk.

  Konkretno:

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • pregled kmetijske mehanizacije;

 • Ekonomika

  Rastlinska proizvodnja

  Vrtnarstvo

 • merila o uspešnosti poslovanja;

 • načini obdelave in vrste tal, gnojenje;

 • načini zaščite rastlin;

 • standardi;

 • Okrasne zelnate rastline,

  Aranžerstvo

 • pridelava zelnatih in lesnatih rastlin;

 • merske enote in uporaba;

 • Matematika, fizika

 • merske enote, načini merjenja, vrste meril;

 • gibanje;

 • sile;

 • tlak;

 • elektrika;

 • Fizika

 • o gibanju, silah, tlaku in elektriki;

 • gradiva v cvetličarstvu;

 • Kemija

  Okrasne zelnate rastline

 • gradiva;

 • lončnice;

 • strojni elementi;

 •    

 • cvetličarsko orodje in naprave;

 • Aranžerstvo

 • pripomočki za aranžiranje;

 • prostori za shranjevanje cvetja;

 • Aranžerstvo

 • skladiščenje cvetja, rezano cvetje;

 • zaščiteni prostori;

 • Okrasne zelnate rastline,

  Aranžerstvo

  Vrtnarstvo

 • lončnice, rezano cvetje;

 • vzgoja zelenjave v zaščitenem prostoru,

 • hidroponika;

 • Aranžerstvo

 • vzgoja lončnic v različnih substratih;