B. POSEBNI DEL

PREDMETNIK CVETLIČAR / SPI-ds

PREDMETI

1. letnik

2. letnik

3. letnik

SKUPNO
št. ur
v programu

št. ur

št. ur na

št. ur na

teden

leto

teden

leto

teden

leto

A - Splošnoizobraževalni predmeti

17.ted./16.ted.

Slovenščina

2/2

66

2

66

2

68

200

Tuji jezik

2/2

66

2

66

   

132

Matematika

2/2

66

2

66

2

68

200

Umetnost

2/0

34

       

34

Družboslovje

3/3

99

       

99

Športna vzgoja

1/1

33

1

33

1

34

100

Skupaj A

12/10

364

7

231

5

170

765

 

B - Strokovno-teoretični predmeti

Računalništvo

4/0

68

       

68

Splošno vrtnarstvo

7/7

231

2

66

   

297

Dendrologija

       

2

68

68

Vrtnarski stroji in naprave

2/2

66

       

66

Okrasne zelnate rastline

   

2

66

2

68

134

Aranžerstvo

   

2

66

3

102

168

Poslovno komuniciranje

   

2

66

   

66

Gospodarsko poslovanje

       

3

102

102

Skupaj B

13/9

365

8

264

10

340

969

 

C - Praktično izobraževanje v šoli

Praktični pouk

6/0

102

3

99

3

102

303

 

Č - Praktično izobraževanje v delovnem procesu

Praktično izobraževanje pri delodajalcu med poukom

 

243

 

627

 

646

1516

Praktično izobraževanje pri delodajalcu (strnjeno)

 

266

 

266

 

190

722

Skupaj Č

 

509

 

893

 

836

2238

 

D - Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti

 

64

 

64

 

32

160

 

Skupno število ur pouka (A+B+C)

31/19

831

18

594

18

612

2037

Skupaj praktično izobraževanje (C+Č)

 

611

 

992

 

938

2541

Število ur izobraževanja v šoli (A+B+C+D)

 

895

 

658

 

644

2197

Skupaj (A + B + C + Č + D)

 

1404

 

1551

 

1480

4435

 

Število tednov pouka samo v šoli

 

17

       

17

Število tednov pouka/izobraževanje v šoli in pri delodajalcu

 

16

 

33

 

34

83

Število tednov praktičnega izobraževanja samo pri delodajalcu

 

7

 

7

 

5

19

Število tednov interesnih dejavnosti

 

2

 

2

 

1

5

Skupno število tednov izobraževanja

 

42

 

42

 

40

124

Pojasnila k predmetniku:

Vajenci imajo v prvih 17. tednih 1. letnika pouk vse dneve v šoli, v naslednjih 16. tednih pa so po dva dneva na teden pri delodajalcu. Poleg tega so v 1. letniku ob koncu pouka še 7 tednov pri delodajalcu.

V 2. in 3. letniku so vajenci med šolskim letom v povprečju 2,5 dni na teden v šoli in 2,5 dni pri delodajalcu, poleg tega pa so še ob koncu pouka pri delodajalcu, in sicer 7 tednov v 2. letniku in 5 tednov v 3. letniku.

Delitve vajencev v skupine in sodelovanje laborantov

Letnik

Predmet

Izvajalec

Letno št. ur
za vaje *

Število vajencev
v skupini

Letno štev. ur za
sodelavca na oddelek

1.

Računalništvo

učitelj

52

do 17

 

Splošno vrtnarstvo

učitelj

55

do 17

 
laborant     32

Vrtnarski stroji in naprave

učitelj

12

do 17

 

Praktični pouk

učitelj

102

do 17

 

2.

Splošno vrtnarstvo

učitelj

18

do 17

 
laborant     8

Okrasne zelnate rastline

učitelj

10

do 17

 

Aranžerstvo

učitelj

10

do 17

 

Praktični pouk

učitelj

99

do 14

 

3.

Okrasne zelnate rastline

učitelj

8

do 17

 

Aranžerstvo

učitelj

15

do 17

 

Praktični pouk

učitelj

102

do 13

 

* Vaje, pri katerih se vajenci delijo v skupine

Znanje, ki ga morajo imeti izvajalci posameznega predmeta:

Predmet

Izvajalec

Znanje

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenskega jezika in književnosti

Tuji jezik

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike, kmetijstva, gozdarstva ali ekonomije

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz umetnosti

Družboslovje

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine, geografije ali sociologije

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

Računalništvo

učitelj

visokošolska izobrazba iz računalništva ali informatike

Vrtnarstvo

 

učitelj

visokošolska izobrazba iz kmetijstva

laborant

srednja strokovna izobrazba iz kmetijstva

Dendrologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz kmetijstva (smer vrtnarstvo), urejanja krajine ali gozdarstva

Okrasne zelnate rastline

učitelj

visokošolska izobrazba iz kmetijstva (smer vrtnarstvo)

Vrtnarski stroji in naprave

učitelj

visokošolska izobrazba iz kmetijstva

Aranžerstvo

učitelj

visokošolska izobrazba iz kmetijstva (smer vrtnarstvo) ali urejanja krajine

Poslovno komuniciranje

učitelj

visokošolska izobrazba iz psihologije, pedagogike, sociologije ali organizacije dela

Ekonomika in gospodarsko poslovanje

učitelj

visokošolska izobrazba iz kmetijstva ali ekonomije

Praktični pouk

učitelj

višja strokovna izobrazba iz kmetijstva ali srednja strokovna izobrazba iz vrtnarstva