SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: KUHAR (ds)

KATALOG ZNANJ

1. IME PREDMETA

GOSTINSKO POSLOVANJE

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

55

29

84

2.

33

15

48

3.

44

20

64

skupaj

132

64

196

* T    - teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V  - vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev;

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Vajenci:

 • spoznajo poslovna področja gostinskega podjetja, organizacijo dela, potrebno poslovno dokumentacijo ter pravne predpise, ki urejajo delovanje gostinskih podjetij,

 • osvojijo osnove ekonomike podjetja,

 • pozorni postanejo na trženjski način razmišljanja ter na pomembnost pravilnega besednega in nebesednega komuniciranja z vsemi, ki prihajajo z njimi v stik,

 • doumejo naj pomen timskega dela v podjetju.


 • 4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

  1. Letnik

  Informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  I. TEMELJNI POJMI O DRUŽBI IN GOSPODARSTVU

  Vajenec:

  Vajenec:

   

 • POTREBE, ŽELJE IN PRIČAKOVANJA LJUDI

 • gostoljubnost

 • DOBRINE

 • GOSPODARSTVO

 • delitev gospodarstva,

 • faze gospodarskega procesa,

 • POSLOVNI PROCES V GOSTINSKIH PODJETJIH

 • PRVINE POSLOVNEGA PROCESA

 • delovna sredstva,

 • predmeti dela,

 • človekovo živo delo,

 • storitve drugih,

 • DENAR

 • oblike denarja,

 • vrednost denarja,

 • cena,

 • tuja plačilna sredstva.

 • si pridobi osnovno znanje za razumevanje temeljnih pojmov o družbi in gospodarstvu;

 • zna razlikovati med potrebami in željami gostov ter doume pomen gostoljubnosti v gostinstvu;

 • nauči se praktičnih veščin gostoljubnosti;

 • spozna razliko med proizvodi in storitvami ter pomen načina prodaje;

 • spozna način odvijanja poslovnih procesov v gostinstvu ter potrebne prvine poslovnega procesa z značilnostmi;

 • doume osnovna načela gospodarjenja;

 • seznani se s pomenom denarja danes ter spozna pojme inflacija, depreciacija, konvertibilne valute;

 • zna razbrati devizno tečajnico ter preračunavati vrednosti valut;

 • Je samozavestnejši.

  Je pozoren na zunanji izgled.

  Polaga pozornost govorici telesa.

  Si razvija komunikacijske spretnosti.

  Postane toleranten in obziren, saj spozna, da imajo gostje različne želje.

  Goste obravnava kot individiume.

  Postane sposoben priznavati lastne napake.

  Pridobi sposobnost pravilne uporabe ekonomskih pojmov pri pogovoru.

  Igra vlog: gostoljubnost

  Vaja: preračunavanje vrednosti valut.

  Vaja: potrebe in želje gostov

  Vaja: razlikovanje produkcijskih sredstev.

  II. GOSPODARSKA PANOGA GOSTINSTVO

   

   

   

 • NALOGE GOSTINSTVA

 • POSLOVNI PREDMET GOSTINSTVA

 • vrste gostinskih storitev

 • ZNAČILNOSTI GOSTINSTVA

 • POMEN GOSTINSTVA

 • POVEZANOST GOSTINSTVA Z DRUGIMI DEJAVNOSTMI

 • RAZVITOST GOSTINSTVA V SLOVENIJI

 • PRAVNA UREJENOST GOSTINSTVA

 • ORGANIZIRANOST GOSTINSTVA V SLOVENIJI

 • spozna gostinstvo kot gospodarsko panogo;

 • doume specifičnost gostinske dejavnosti;

 • spozna pomen gostinstva za državo in druge družbene skupnosti ter za posameznika;

 • zna razlikovati med osnovnimi, dopolnilnimi, stranskimi in pomožnimi gostinskimi storitvami;

 • spozna vrste in hierarhijo pravnih predpisov, ki urejajo področje gostinstva ter njihovo bistveno vsebino;

 • spozna subjekte, ki vplivajo na usmerjanje in organizacijo gostinstva v Sloveniji ter njihove pristojnosti;

 • Spozna, da brez entuziazma, nenehnega truda in inovativnosti, ne bo postal uspešen gostinski delavec.

  Se nauči brati, razumeti in uporabljati pravne predpise.

  Spozna nujnost po spoštovanju gostov in sodelavcev.

  Izoblikuje si stališče o intenzivnosti razvoja gostinstva v Sloveniji ter o rezultatih dela subjektov, ki koordinirajo, usmerjajo in kontrolirajo gostinsko dejavnost.

  Vaja: pravni predpisi v gostinstvu.

  Vaja:pomen gostinstva v Sloveniji.

  Vaja:vrste gostinskih storitev.

  Vaja:razvitost gostinstva.

  III. OSEBA IN NJEN STATUS V PRAVU

   

   

   

 • FIZIČNE IN PRAVNE OSEBE

 • PODJETJE

 • samostojni podjetnik posameznik.

 • Gospodarske družbe:

 • delniška družba,

 • družba z omejeno odgovornostjo,

 • komanditna družba,

 • tiha družba,

 • družba z neomejeno odgovornostjo,

 • INTEGRACIJE PODJETIJ

 • FIRMA

 • spozna vrste in sposobnosti pravnih subjektov;

 • seznani se z možnimi organizacijskimi oblikami gostinskih podjetij ter zna oceniti prednosti in slabosti izbire;

 • razume pomen združevanja podjetij ter nastanka verig in franšizinga v gostinstvu;

 • Pridobi samozavest in zavest, da je potrebno biti iznajdljiv in informiran.

  Se zna prilagajati.

  Spozna, da mora opazovati konkurenco.

  Vaja: pomen podjetništva.

  Vaja: postati in ostati uspešen podjetnik.

  Vaja: primerjava prednosti in slabosti različnih vrst podjetij.

   

  2. Letnik

  Informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  I. TRŽENJE

  Vajenec:

  Vajenec:

   

 • POJEM IN POMEN MARKETINGA V PODJETJIH

 • RAZISKAVA TRŽIŠČA

 • dojame trženje kot način razmišljanja;

 • spozna osnovne pojme o marketingu ter doume pomen zbiranja informacij;

 • Postaja kreativen in odločen.

  Navaja se na delo v skupini.

  Krepi pogajalske spretnosti.

  Želi biti informiran.

  Se prilagodi gostom.

  Delo v skupinah: reševanje izmišljenega marketinškega problema.

  II. POSLOVNO KOMUNICIRANJE

   

   

   

 • OSNOVE USTNEGA KOMUNICIRANJA

 • POSLOVNO DOPISOVANJE

 • oblike sporočanja,

 • zunanja oblika poslovnih dopisov,

 • stil poslovnega komuniciranja,

 • vrste poslovnih pisem.

 • spozna osnove retorike z govorico telesa;

 • vadi nastop pred občinstvom;

 • nauči se pravilno oblikovati in sestaviti razne vrste poslovnih dopisov;

 • Postaja samozavestnejši.

  Izgublja strah pred nastopom v javnosti.

  Je vljuden.

  Igra vlog: osebni in telefonski pogovor s poslovnim partnerjem.

  Vaja:praktično sestavljanje poslovnih dopisov.

  III. PRODAJNA POGODBA

   

   

   

 • NASTANEK IN POMEN PRODAJNE POGODBE

 • PRAVNE OSNOVE

 • VSEBINA PRODAJNE POGODBE

 • bistvene sestavine,

 • nebistvene sestavine.

 • spozna pomen in načine sklepanja prodajnih pogodb;

 • je sposoben samostojno skleniti preprosto prodajno pogodbo.

 • Je odgovoren.

  Spremlja pravne predpise.

  Vaja: sestavljanje prodajne pogodbe.

   

  3. Letnik

  Informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  I. POSLOVNA PODROČJA GOSTINSKEGA POSLOVANJA

  Vajenec:

  Vajenec:

   

 • oskrbovalna dejavnost,

 • osnovna dejavnost,

 • stranske dejavnosti,

 • pomožne dejavnosti,

 • dejavnost skupnih služb.

 • se seznani z vsemi poslovnimi področji dela v gostinskih obratih ter z osnovnimi načeli poslovanja;

 • Spozna pomen timskega dela.

  Viharjenje v možganih: osnovna načela dobrega gospodarjenja.

  II. OSKRBOVALNA DEJAVNOST

   

   

   

  NABAVNA SLUŽBA

   

   

   

 • pomen in organizacija nabavne službe,

 • faze dela nabavne službe.

 • spozna pomen racionalne nabave;

 • izpolniti zna naročilnico, zaključnico, dobavnico, račun;

 • izračunati zna nabavno ceno, nabavno vrednost in kupnino;

 • seznani se z raznimi opravili nabavne službe (priprava na nakup, organizacija nakupa, dobava in obračuni ter nadzor nabave);

 • Je natančen.

  Je racionalen.

  Vaja: izpolnjevanje poslovnih dokumentov.

  SKLADIŠČNO POSLOVANJE

   

   

   

 • pomen skladišč in organizacija dela v skladiščih,

 • gospodarnost skladiščnega poslovanja,

 • opravila v skladišču.

 • spozna pomen velikosti zalog in obračanja  zalog pri gospodarnosti poslovanja;

 • seznani se z raznimi opravili v skladiščih (prevzem blaga, uskladiščenje blaga, izdajanje blaga, vodenje evidence in kontrola skladiščnega poslovanja) izpolniti zna dokumente: prejemnico materiala, komisijski zapisnik o pregledu prejetega blaga, zahtevek, skladiščne kartice ter popisni list ;

 • sestaviti zna reklamacijo blaga kot poslovni dopis;

 • spozna možne vrste napak pri prejemu blaga ter možne rešitve;

 • doume nujnost kontrole;

 • Lažje sprejema odločitve.

  Spozna pomen hitrega in natančnega dela.

  Je racionalen.

  Vaja: izpolnjevanje dokumentacije.

  III. POSLOVANJE PREHRAMBNIH OBRATOV

   

   

   

  NALOGE IN DELOVNA PODROČJA

 • spozna delovna področja ter temeljne naloge prehrambenih obratov;

 • osveži si znanje o vrstah prehrambenih obratov;

 •    

  KUHINJSKO POSLOVANJE

   

   

   

 • delovni program kuhinje,

 • delovni proces v kuhinji,

 • obračuni kuhinjskega poslovanja,

 • kontrola in poslovna uspešnost kuhinjskega poslovanja.

 • spozna potek delovnega procesa v kuhinji;

 • izpolniti zna obračune kuhinjskega poslovanja ter iz njih razbrati informacije;

 • spozna namen in način kontrole dela;

 • spozna pojem in pomen marže v gostinskih obratih;

 • poiskati zna vzroke za odstopanja od začrtane uspešnosti;

 • Je natančen in ažuren.

  Prevzema osebno odgovornost.

  Vaja: izdelava obračunov.

  Vaja: nadzor uspešnosti kuhinjskega poslovanja.

  Vaja: Katere so najpogostejše nepravilnosti pri delu v kuhinji?

  TOČILNIŠKO POSLOVANJE

   

   

   

 • delovni program točilnice,

 • delovni proces v točilnici,

 • obračuni točilniškega poslovanja,

 • kontrola in poslovna uspešnost točilniškega poslovanja.

 • spozna potek delovnega procesa v točilnici;

 • izpolniti zna obračune točilniškega poslovanja ter iz njih razbrati informacije;

 • spozna pomen in način kontrole dela;

 • poiskati zna vzroke za odstopanja od začrtane uspešnosti;

 • Je natančen in ažuren.

  Prevzema osebno odgovornost.

  Vaja: izdelava obračunov.

  Vaja: nadzor uspešnosti točilniškega poslovanja.

  Vaja: Katere so najpogostejše nepravilnosti pri delu v strežbi?

  POSLOVANJE V PRODAJNIH ODDELKIH

   

   

   

 • organizacija dela v prodajnih oddelkih,

 • delovni proces v prodajnih oddelkih,

 • nadzor in uspešnost dela v prodajnih oddelkih.

 • spozna potek delovnega procesa;

 • spozna poslovne posebnosti v različnih vrstah prehrambenih gostinskih obratov;

 • ponovi pomen gostoljubnosti v odnosu do gostov;

 • Poglablja zavest o nujnem timskem delu.

  Je gostoljuben.

   

  IV. POSLOVANJE PRENOČITVENIH OBRATOV

   

   

   

  NALOGE IN PODROČJA POSLOVANJA PRENOČITVENIH OBRATOV

 • spozna osnovna opravila, ki jih izvajajo zaposleni v prenočitvenih obratih (od sprejema do slovesa gosta);

 • Je inovativen.

  Spozna pomen hitrega, točnega in gostoljubnega opravljanja vseh opravil za goste.

  Poglablja zavest o timskem delu.

  Spozna pomen dobre organizacije dela.

  Razmišlja o funkcionalni in estetski urejenosti vseh prostorov in opreme.

   

  V. OSNOVE EKONOMIKE GOSTINSKEGA PODJETJA

   

   

   

  PRIDOBIVANJE IN DELITEV CELOTNEGA PRIHODKA

 • stroški.

  KALKULACIJE ZA JEDI IN PIJAČE

 •  seznani se s pojmi: potrošek, strošek, izdatek, prihodek, odhodek, lastna cena, prodajna cena;

 • po podatkih zna izračunati dobiček oziroma izgubo v podjetju ter pozna možnosti za porabo dobička oziroma možnosti za pokrivanje izgube;

 • spozna vrste in značilnosti stalnih, spremenljivih, neposrednih in posrednih stroškov;

 • sestavljati zna kalkulacije za jedi in pijače ter prenočitve;

 • spozna vrste prometnih davkov v Sloveniji;

 • spozna kazalce uspešnosti (produktivnost, gospodarnost, donosnost in likvidnost), jih zna izračunati in na njihovi osnovi interpretirati uspešnost poslovanja.

 • Pridobi si samozavest in samozaupanje, saj zna analizirati uspešnost svojega poslovanja.

  Pridobi sposobnost logičnega sklepanja.

  Spozna pomen ustvarjalnega diskutiranja.

  Vaje: po danih podatkih učitelja vajenci izdelujejo analize stroškov, ugotavljajo uspešnost poslovanja ter izdelujejo kalkulacije.


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno,

 • vaje z zagovorom.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Splošno:

  znanja tega predmeta nadgrajujejo znanja naslednjih predmetov: turizem, strežba, kuharstvo, organizacija strežbe, osnove strežbe, osnove kuharstva, poslovno komuniciranje.

  Konkretno:

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • pravni subjekti v gostinstvu,

 • Turizem

 • turistična infrastruktura in suprastruktura,

 • poslovno komuniciranje,

 • Poslovno komuniciranje

 • sporazumevanje,

 • kuhinjsko poslovanje,

 • Osnove kuharstva

 • obratovalni prostori kuhinje,

 • skladiščno poslovanje,

 • Kuharstvo

 • programiranje in načrtovanje prehrane,

 • pravna urejenost gostinstva,

 • Osnove strežbe

 • vrste gostinskih obratov,

 • pravna urejenost gostinstva,

 • Strežba

 • gostinski obrati,

 • gostoljubnost,

 • točilniško poslovanje,

 • Organizacija strežbe

 • sprejem, razgovor in poslovitev od gosta,

 • obračunavanje gostinskih storitev,