SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: KUHAR (ds)

KATALOG ZNANJ

1. IME PREDMETA

POSLOVNO KOMUNICIRANJE

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

22

26

48

3.

   

 

skupaj

22

26

48

* T    - teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V  - vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev;

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Vajenci se seznanijo:

 • s pojavom komuniciranja v najširšem pomenu besede,

 • osvojijo osnovna pravila poslovnega obnašanja in pravila poslovnega bontona,

 • razumejo pomen, vzorce in različne oblike poslovnega komuniciranja,

 • seznanijo se z načini vodenja in sodelovanja v poslovni komunikaciji,

 • seznanijo se z različnimi kulturami, običaji, ki narekujejo tudi vzorce obnašanja in komuniciranja.


 • 4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

  Informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

   

  Vajenci

  Vajenci

   

  Komunikacija

 • seznanijo se z zgodovinskim izvorom in vlogo komunikacije ter področji, ki ji namenjajo vedno pomembnejše mesto;

 • razlikujejo pomen informiranosti nekoč in danes;

 • seznanijo se z nebesedno komunikacijo, parajezikom, molkom kot načinom komuniciranja;

 • spoznajo sestavine komunikacijskega kroga ter območja bližine pri komuniciranju;

 • Razvijajo odnos do sebe za komunikacijo z drugimi ljudmi.

  Razvijajo si osebno odgovornost do komuniciranja z drugimi.

  Spontano si  razvijajo strpnost, spoštovanje in iskrenost v komunikaciji.

  Prizadevajo si ohraniti zaupanje, čuststveno stanje sproščenosti, sprejetosti sogovornika.

  Predavanja in učne delavnice, ki se prepletajo s samostojnim delom v manjših skupinah.

  Komunikacija z učiteljem in v komunikaciji s posamezniki in v delovni skupini.

  Komunikacija s celim razredom.

  Vrste poslovnega komuniciranja

 • spoznajo cilj, pomen in prednosti poslovne komunikacije ter razliko med družabnim, privatnim in poslovnim komuniciranjem;

 • razlikujejo sloge komuniciranja in vodenja;

 • spoznajo vzorec poteka poslovnega razgovora;

 • usposobijo se za načine predstavljanja, seznanjanja in z načini olikanega pogovarjanja;

 • Naučijo se poslovno vesti s strankami

  Usposobijo se za sporazumevanje in dogovarjanje s stranko.

  Razvijajo si samokritičnost, so pripravljeni odpraviti napake in izboljšati svoje nastope.

  Razvijajo si sposobnost in spretnost za učinkovito sporazumevanje s stranko.

   

  Vodenje poslovnega razgovora

 • seznanijo se s pravili vodenja poslovnega razgovora,

 • naučijo se pravilnega komuniciranja v funkciji vodenja in organiziranja dela s sodelavci  oziroma poslovnimi partnerji;

 • Razvijajo si sposobnost prepoznati ključne elemente za uspešno delo vodje.

  Usposabljajo se za ocenjevanje sodelavcev in načrtovanje razvoja lastne kariere in kariere sodelavcev.

   

  Spodbude in ovire pri uspešnem poslovnem komuniciranju

 • usposobijo se prepoznavati konfliktne situacije;

 • uporabljajo temeljne pristope v procesu reševanja konfliktnih situacij;

 • spoznajo aktivnost, ki so spodbuda v poslovnem komuniciranju;

 • Razvijajo si pripravljenost in sposobnost za komunikacijo in strpnost reševanja ovir pri komunikaciji s stranko.

  Naučijo se kako spodbujati pozitivno komunikacijo.

   

  Telefonska komunikacija

 • usvojijo znanja in veščine, potrebne za učinkovit poslovni telefonski razgovor;

 • usvojijo kulturo telefoniranja;

 • Razvijajo si odgovornost in tolerantnost do sebe in do sogovornika.

  Zavedajo se razlik med poslovnim in privatnim telefonskim razgovorom.

  Vaja: Telefonski razgovor.

  Pisno poslovno komuniciranje

 • spoznajo faze pisnega poslovnega komuniciranja;

 • razumejo pisno protokolarno naslavljanje;

 • znajo uporabiti oblike poslovnih dopisov;

 • Zavedo se pomena pravilnega naslavljanja oseb in pomena dopisov brez napak.

  Vaja: Delo na pisnih primerih.

  Poslovni sestanek

 • seznanijo se vrstami poslovnih sestankov;

 • razumejo vlogo in pomen oseb z različnimi poslovnimi nalogami pri poteku poslovnega sestanka;

 • Spoznajo pomen ustrezno pripravljenega poslovnega srečanja in vrednost dobro pripravljenega poslovnega sestanka, ki nudi možnost boljšega poslovnega sodelovanja.

  Vaja: Izvedba sestanka.

  Urejenost in vedenje na promocijskih aktivnostih

 • spoznajo načela vedenja in urejenosti, ki veljajo na nastopih in predstavitvah, razstavah, sejemskih prireditvah, tiskovnih konferencah, na kulturnih prireditvah;

 • Dojamejo pomen ustrezne urejenosti, javnega predstavljanja in aktivno vlogo posameznika na teh aktivnostih.

  Vaja: Vaja na primeru.

  Urejenost in vedenje na delovnem mestu

 • poznajo načela vedenja in urejenosti, ki veljajo na delovnem mestu;

 • osvojijo pravila urejenosti in zunanjega videza;

 • osvojijo pravila delovne discipline;

 • Razvijejo si spoštovanje do osebnosti drugih, visoko delovno kulturo in uglajeno obnašanje.

  Identificirajo se s skladno in glede na priložnost ustrezno oblečeno in naličeno osebo.

  Oblikujejo ustrezen odnos do obeh spolov na delovnem mestu in spoznajo pomen profesionalnosti ne glede na pripadnost spolu.

   

  Poslovni obed

 • spoznajo faze priprave na poslovni obed;

 • usposobijo se za uporabo pravil, ki veljajo za mizo (sedežni red, uporaba pribora, pogovarjanje, kajenje, izbor jedi in pijač, ...);

 • Identificirajo se z gostiteljem, ki pripravlja poslovni obed.

  Pridobijo si samozavest s poznavanjem protokola.

  Vrednotijo poslovni obed kot del poslovnega komuniciranja v drugem prostoru, kjer je še bolj važno upoštevanje pravil ustreznega obnašanja.

  Vaja: Poslovni obed.

  Komunikacija in svetovne kulture

 • seznanijo se z različnimi svetovnimi kulturami in običaji, ki veljajo tako v obnašanju kot v komuniciranju.

 • Spoštujejo različne kulture narodov in le temu prilagodijo svoje vedenje in razvijajo strpnost do drugačnih

   

  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno ter doseganje zastavljenih ciljev pri vajah.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Splošno:

  Predmet se povezuje z znanjem strokovnih predmetov, z izkušnjami pridobljenimi pri izvajanju praktičnega pouka ter s predmetom ekonomika in gospodarsko poslovanje.

  Konkretno:

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • nivoji komunikacije,

 • delovna uspešnost,

 • reševanje problemov

 • nastop in predstavitev,

 • kako voditi pogovor,

 • oblike poslovnega odnosa,

 • telefonska komunikacija.

 • Psihologija

  Praktični pouk

 • čustva,

 • motivacija,

 • sprejemanje stranke.