SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: KUHAR (ds)

KATALOG ZNANJ

1. IME PREDMETA

PRAKTIČNI POUK - KUHARSTVO

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

 

196

196

2.

 

112

112

3.

 

128

128

skupaj

 

436

436

* T    - teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V  - vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev;

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Vajenci:

 • spoznajo tehnološke faze v kuhinji, naprave, stroje in delovne pripomočke,

 • se naučijo pripravljati in porcionirati hrano,

 • uporabljajo znanja o higieni dela v kuhinji,

 • pridobijo ročne spretnosti in čut za estetsko pripravo jedi,

 • spoznajo pomen kvalitetnih živil za pripravo dobrih izdelkov,

 • osvojijo temeljno strokovno znanje o vrstah, lastnostih, uporabi in tehnologiji predelave žvil,

 • pridobijo znanja za organizacijo dela,

 • znajo količinsko normirati jedi po recepturi,

 • usposobijo se za samostojno pripravljanje jedi,

 • znajo uporabljati različne vire informacij, spremljajo sodobno tehnologijo na področju gostinstva,

 • osvojijo znanja osnovnih principov zdrave prehrane,

 • identificirajo se s poklicem kuharja,

 • razvijajo vztrajnost pri delu, poštenost, odgovornost, vedoželjnost in samoiniciativnost.


 • 4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

  1. Letnik

  Informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

   

  Vajenec

  Vajenec

   

  Razvoj, pomen in naloge kuharstva

  Spozna zgodovinski razvoj kuharstva in prehrane na splošno.

  Seznani se z nalogami kuharstva in pomenom za gostinstvo, turizem in gospodarstvo.

  Spozna prednosti in slabosti poklica.

  Pridobiva pravilen odnos do poklica oziroma Občutek pripadnosti poklicu.

   

  HIGIENA DELA V KUHINJI

   

   

   

 • vrste čiščenj razdelitev,

 • čistilna sredstva,

 • delovne obleke,

 • kuhinjsko perilo,

 • prostorska delitev kuhinje,

 • čisti prostori,

 • nečisti prostori.

 • Zna vzdrževati higieno v kuhinji.

  Pozna vrste čiščenj glede na prostorsko in časovno razdelitev.

  Pozna delovno obleko.

  Zna pravilno vzdrževati delovno obleko in kuhinjsko perilo.

  Pozna prostore v čistem in nečistem delu kuhinje

  Zaveda se pomembnosti  pravilnega vzdrževanja higiene v kuhinji in strogega ločevanja čistih in nečistih del.

  Pri uporabi kemičnih čistilnih sredstev razmišlja o onesnaževanju okolja.

   

  VRSTE KUHINJ

   

   

   

 • velike,

 • srednje,

 • male.

 • Se seznani z vrstami kuhinj.

  Spozna značilnosti posameznih kuhinj.

   

  Ogledi različnih kuhinj.

  PROSTORSKA OBMOČJA V KUHINJI

   

   

   

 • čisti prostori,

 • nečisti prostori.

 • Seznani se s čistimi in necistimi deli obrata, njihovo funkcionalnostjo in opremo.

  Zaveda se pomembnosti funkcionalne razporeditve prostorov.

   

  TEHNIČNI POGOJI ZA DELOVANJE KUHINJ

   

   

   

 • voda,

 • prezračevanje,

 • toplotna energija,

 • osvetlitev,obloge.

 • Seznani se s pomembnostjo tehničnih pogojev v kuhinji.

  Razvija sposobnosti za varno delo in upoštevanje tehničnih in higienskih predpisov.

   

  POSODA; ORODJE

   

   

   

 • kuhinjska posoda,

 • servirna posoda,

 • pribor,

 • jedilna posoda,

 • pribor,

 • transportna posoda,

 • čistilna posoda,

 • orodje.

 • Spozna vrste kuhinjske posode.

  Seznani se s servirno posodo.

  Spozna transportno posodo.

  Pozna pomen čistilne posode.

  Spozna se s pravilnim ravnanjem orodja.

  Razvija ustrezen odnos do ravnanja z inventarjem.

  Je gospodaren.

   

  Tehnološke faze MIS EN PLACE

   

   

   

 • začetno delo,

 • glavno delo,

 • pospravljanje,

 • delitev hrane,

 • pospravljanje.

 • Spozna dobro organizirano delo v kuhinji.

  Seznani se s fazami tehnološkega dela v kuhinji.

  Seznani se s  pomenom dobro organiziranega dela.

  Se zaveda dobro organiziranega dela.

  Razvije odnos do organiziranega dela v kuhinji.

   

  POSODA IN ORODJE

  Pozna vrste posode po materialu in uporabnosti

  Je gospodaren.

   

  Tehnologija pripravljanja hrane

   

   

   

 • neobdelana, predpripravljena, polpripravljena živila, gotove jedi,

 • mehanska obdelava živil,

 • toplotna obdelava živil:

 • kuhanje,

 • dušenje,

 • pečenje,

 • praženje,

 • toplotna obdelava z mikrovalovi,

 • dopolnitveni kuharski postopki,

 • strokovni izrazi.

 • Spozna postopke mehanske obdelave živil.

  Pri delu zna pravilno in varno uporabljati orodje, stroje, pripomočke.

  Skrbi za ekonomično rabo živil.

  Pozna načine kuhanja, dušenja, pečenja, praženja.

  Pozna primernost posameznih postopkov pri obdelavi določenih živil.

  Zna uporabiti sodobne naprave za toplotno obdelavo.

  Pri delu pazi na ekonomično rabo energije.

  Skrbi za varno delo s toplotnimi napravami.

  Spozna dopolnilne kuharske postopke.

  Zna jih uporabiti pri pripravi jedi.

  Pozna najpogosteje rabljene strokovne izraze.

  Si pridobi pravilen odnos do ravnanja z živili.

  Razviti mora sposobnosti za varno delo in upoštevanje tehničnih in higienskih predpisov pri delu.

  Razvija pozitiven odnos do novosti na svojem delovnem področju.

  Vaje: priprava enostavnih jedi s poudarkom na mehanskih in toplotnih postopkih

  NORMATIVI ŽIVIL IN JEDI

  Spozna pojem in pomen normativa.

  Pozna osnovne normative nekaterih surovih in očiščenih živil.

  Seznani se z izgubami pri teži živil.

  Razvija čut za gospodarno ravnanje z živili in hrano.

  Kalkulacije

  HLADNE ZAČETNE JEDI

  Pozna pomen hladnih začetnih jedi.

  Zna jih razdeliti po skupinah.

  Spozna pripravo nekaterih jedi.

  Zna pravilno, okusno servirati hladne začetne jedi in jih dekorirati. Razvija ročne spretnosti.

  Razvija čut za estetsko oblikovanje.

  Pri delu je natančen, kreativen.

  Vaje: pripravljanje, serviranje, dekoriranje hladnih začetnih jedi.

  Hors d´oeuvre

  TOPLE ZAČETNE JEDI

  Pozna pomen toplih začetnih jedi v jedilniku.

  Zna jih razdeliti v skupine.

  Spozna pripravo nekaterih toplih začetnih jedi.

  Pri mehanski in toplotni obdelavi uporablja postopke, pri katerih so izgube živil in hranilnih snovi čim manjše.

  Pridobiti si mora ustrezen odnos do inventarja.

  Pri delu uporablja pridobljena znanja.

  Vaje: pripravljanje, serviranje toplih začetnih jedi.

  DIŠAVNICE IN  ZAČIMBE

  Pozna pomen in loči pojem dišavnica in  začimba.

  Pozna uporabnost le teh.

  Razvija senzorične sposobnosti. Navaja se na uporabo pri pripravi jedi.

   

  JUHE, JUŠNE ZAKUHE, VLOŽKI, ENOLONČNICE

  Pozna delitev juh v skupine.

  Loči pojem *jušna zakuha*in *vložek*.

  Zna presoditi katero zakuho ali vložek lahko servira k posamezni juhi.

  Spozna delitev enolončnic.

  Zna pripraviti nekatere juhe.

   

  Vaje: pripravljanje različnih juh, jušnih zakuh, vložkov in enolončnic.

  OSNOVE ALI FONDI, OMAKE

       

 • vrste osnov,

 • uporabnost,

 • delitev hladnih in toplih omak po skupinah.

 • Pozna vrste osnov - fondov.

  Pozna uporabnost osnov pri pripravi jedi.

  Zna pripraviti svetlo in temno osnovo.

  Seznani se z razdelitvijo omak v skupine.

  Spozna pripravo osnovnih omak iz posameznih skupin.

   

  Vaje: priprava svetle in temne osnove. Priprava omak.

  STROJI ZA MEHANSKO OBDELAVO ŽIVIL

       

 • stroji za lupljenje,

 • stroji za čiščenje živil,

 • stroji za mletje, ribanje,

 • stroji za miksanje,

 • stroji za umešavanje,

 • stroji za valjanje,

 • stroji za oblikovanje,

 • naprava za vakumsko zapiranje živil.

 • Spozna stroje za mehansko obdelavo živil.

  Spozna delovanje strojev.

  Razvija odnos do strojev in pomembnosti izkoriščenosti strojev.

  Ima pozitiven odnos do novosti.

  Sestavljanje univerzalnega stroja

  TOPLOTNA OBDELAVA ŽIVIL

       

 • štedilnik (kombinirani, indukcijski, steklo-keramični),

 • kotel in skupina manjših kotličev,

 • prekucna ponev,

 • odprti in zaprti žar,

 • cvrtnik,

 • toplovodna kopel,

 • etažna pečica,

 • peč za pico,

 • raženj,

 • salamander,

 • konvekcijska peč,

 • parni konvektomat,

 • mikrovalovna peč,

 • aparat za pripravo toplih napitkov,

 • kuhalni avtomati.

 • Seznani se s kuhalnim blokom.

  Spozna delovanje vseh naprav za toplotno obdelavo živil.

  Spozna razliko med posameznimi napravami.

  Spozna pomen tehnologije pripravljanja hrane.

  Zaveda se pomembnosti varčevanja z energijo.

  Zaveda se  pomembnosti rednega vzdrževanja naprav.

  Je sprejemljiv za novosti..

  Kuhinjski blok- različne sestave

  HLADILNE NAPRAVE

       

 • hladilne in zamrzovalne komore,

 • hladilniki, zamrzovalne skrinje in omare,

 • hlajene vitrine, hlajeni pulti,

 • stroji za pripravo sladoleda, konzervatorji, ledomati,

 • naprava za hitro hlajenje,

 • različni ledomati (z luskami, manjšimi kockami).

 • Seznani se s hladilno tehniko in tehnologijo.

  Spozna načine hlajenja.

  Spozna sisteme hlajenja.

  Pozna pravila vzdrževanja higiene v hladilnih napravah.

  Zaveda se pomembnosti pravilnega shranjevanja živil.

   

  TRANSPORTNE NAPRAVE

       

 • vozički za drobni inventar,

 • transportni trakovi,

 • dvigala,

 • transportna vozila.

 • Spozna transportne naprave.

  Zna jih pravilno higiensko vzdrzevati.

  Zaveda se pomena higiene transportne posode.

  Ogled catering kuhinje

  RAZDELJEVANJE JEDI IN PIJAČ

       

 • strežba,

 • samopostrežba,

 • razdeljevanje pijač,

 • plačevanje.

 • Spozna pravilno rokovanje  s hrano pri samopostrežnem pultu.

  Spozna pravila, ki jih upoštevamo pri transportu hrane.

  Pridobiva občutek odgovornosti za zdravje ljudi.

  Zaveda se pomembnosti pravilnega rokovanja s hrano.

   

  OSNOVNI POJMI ORGANIZACIJE

  Spozna osnovne organizacijske cilje.

  Seznani se s sistemi dela

  Zave se pomena dobre organiziranosti dela in delovnega mesta.

   

  KUHINJSKA DOKUMENTACIJA

  Spozna dokumente, ki spremljajo živila.

  Spozna sestavo zahtevka po normiranih količinah

  Zaveda se pomembnosti natančnega dela

   

  ANALIZA KUHINJSKEGA POSLOVANJA

  Seznani se s planiranjem zalog živil.

  Razvija sposobnosti uporabljanja in povezovanja predhodnega znanja.

   

  PROGRAMIRANJE IN NACRTOVANJE PREHRANE

  Spozna redne in izredne obroke.

  Seznani se z sestavo jedilnikov za redne obroke.

  Spozna značilnosti priprave izrednih obrokov.

     

  MESNE JEDI

       

  (iz govedine, teletine, svinine, drobnice, divjačine, perutnine, konjskega mesa, rib, rakov, drugo)

 • lastnosti posameznih vrst mesa

 • delitev mesa po barvi

 • delitev mesa po kvaliteti

 • delitev na porabniške kose

 • uporabnost mesa pripravi jedi.

 • Pozna splošne lastnosti posameznih vrst mesa.

  Spozna razdelitev posameznih vrst mesa po barvi, po kategorijah.

  Seznani se s pravilno uporabo posameznih delov mesa.

  Spozna pripravo različnih mesnih jedi.

  Izbira postopke pri katerih so čim manjše izgube hranilnih snovi.

  Uporablja parni konvektomat kot sodobno napravo za termično obdelavo.

  S pridobljenim znanjem si pridobiva samozavest in zanesljivost pri delu.

  Razvije čut odgovornosti do dela in strokovnega pristopa k delu.

  Zaveda se pomembnosti upoštevanja higienskih predpisov, še posebno pri delu s občutljivimi in hitro pokvarljivimi živili.

  Pri delu je ustvarjalen.

  Je sprejemljiv za novosti.

  Je natančen.

  Vaje: priprava mesnih jedi iz različnih vrst mesa.

  Priprava mesnih jedi po naročilu

   

  2. Letnik

  Informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  MESNE JEDI

  Vajenec

  Vajenec

   

   (iz govedine, teletine, svinine, drobnice, divjačine, perutnine, konjskega mesa, rib, rakov, drugo)

 • lastnosti posameznih vrst mesa,

 • delitev mesa po barvi,

 • delitev mesa po kvaliteti,

 • delitev na porabniške kose,

 • uporabnost mesa pripravi jedi.

 • Pozna splošne lastnosti posameznih vrst mesa.

  Zna razdeliti posamezne vrste mesa po barvi, po kategorijah.

  Meso posamezne živali zna razdeliti na porabniške kose.

  Zna pravilno uporabiti posamezne kose.

  Spozna pripravo različnih mesnih jedi.

  Poglobi pridobljena znanja o mehanski in toplotni obdelavi jedi, pripravi fondov, omak, uporabi dišavnic in začimb.

  Izbira postopke pri katerih so čim manjše izgube hranilnih snovi.

  Uporablja parni konvektomat kot sodobno napravo za termično obdelavo.

  S pridobljenim znanjem si pridobiva samozavest in zanesljivost pri delu.

  Razvije čut odgovornosti do dela in strokovnega pristopa k delu.

  Zaveda se pomembnosti upoštevanja higienskih predpisov, še posebno pri delu s občutljivimi in hitro pokvarljivimi živili.

  Pri delu je ustvarjalen.

  Je sprejemljiv za novosti.

  Je natančen.

  Vaje: priprava mesnih jedi iz različnih vrst mesa.

  Ogled mesnice.

 • PRILOGE

 •  

   

   

 • pomen prilog,

 • vrste prilog.

 • Vajenec spozna pomen prilog v vsakodnevni prehrani.

  Zna razdeliti priloge po skupinah.

  Zna uporabiti jedi.

  Pozna načine priprave prilog.

  Pridobi sposobnost reševanja problemov v različnih situacijah.

  Vaje: priprava različnih prilog

 • ZELENJAVNE JEDI

 •      

 • načini priprave zelenjave.

 • Vajenec spozna različne načine priprave zelenjave.

  Utrdi znanje o mehanskih in toplotnih postopkih pri pripravi zelenjavnih jedi.

  Zna izbrati sodobne toplotne postopke.

  Zna vključiti zelenjavne jedi v menuje.

  Razvija sposobnost povezovanja teoretičnih znanj z izkušnjami pri praktičnem delu.

  Ima privzgojen čut za spremljanje novosti na področju zelenjave, in jih zna uvesti v ponudbo.

  Vaje: priprava zelenjavnih jedi na različne načine.

  Kuhanje zelenjave – makrobiotika.

 • SOLATE

 •      

 • delitev solat,

 • solatni prelivi,

 • solatni bife.

 • Vajenec spozna razdelitev solat.

  Pozna osnovne vrste solatnih prelivov.

  Spozna pravilno pripravo zelenjave.

  Spozna pripravo različnih solat in prelivov.

  Seznani se s sestavo solatnega bifeja.

  Pridobiva ustrezen pristop do dela z zelenjavo, kot živilom bogatim z vitamini in mineralnimi snovmi.

  Razvija ustvarjalnost pri delu.

  Vaje: priprava različnih solat sestava solatnega bifeja.

  Eksotične solate

 • SLADICE

 •      

 • sladice iz različnih test,

 • sladice iz rahlih zmesi,

 • kreme,

 • strjenke,

 • želeji,

 • glazure,

 • sladoledi, zmrzline,

 • sadje, kompoti, pireji.

 • Vajenec spozna delitev test glede na tehniko dela.

  Spozna glavne sestavine test in njihovo vlogo pri pripravi test.

  Zna pripraviti različna testa in sladice iz njih.

  Pozna sestavine, postopke priprave in sladice iz rahlih zmesi.

  Spozna delitev krem, postopke priprave in njihovo uporabo.

  Spozna sestavo strjenk in postopke priprave.

  Spozna sestavine in uporabo želejev.

  Spozna načine priprave glazur in uporabo le teh pri pripravi sladic.

  Spozna delitev, tehniko priprave in sestavo sladoledov.

  Spozna pripravo sadja in uporabnost pri pripravi sladic.

  Pri delu strogo upošteva sanitarne predpise.

  Zna povezovati predhodno pridobljena teoretična znanja na konkretne praktične naloge.

  Razvije čut odgovornosti do dela in strokovnega opravljanja posameznih nalog.

  Pridobiti mora ustrezen odnos do dela z živili, napravami, stroji, orodjem.

  Razvije pozitiven odnos do novosti.

  Pridobi sposobnosti reševanja problemov v različnih situacijah.

  Vaje: priprava različnih vrst testa in sladic iz teh test, priprava sladic iz rahlih zmesi, priprava krem, strjenk, glazur in sladic iz sadja.

  Tehnologija priprave test.


  3. Letnik

  Informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  MESNE JEDI

  Vajenec

  Vajenec

   

  (iz govedine, teletine, svinine, drobnice, divjačine, perutnine, konjskega mesa, rib, rakov, drugo)

 • lastnosti posameznih vrst mesa,

 • delitev mesa po barvi,

 • delitev mesa po kvaliteti,

 • delitev na porabniške kose,

 • uporabnost mesa pripravi jedi.

 • pozna splošne lastnosti posameznih vrst mesa.

  Zna razdeliti posamezne vrste mesa po barvi, po kategorijah.

  Meso posamezne živali zna razdeliti na porabniške kose.

  Zna pravilno uporabiti posamezne kose.

  Spozna pripravo različnih mesnih jedi.

  Poglobi pridobljena znanja o mehanski in toplotni obdelavi jedi, pripravi fondov, omak, uporabi dišavnic in začimb.

  Izbira postopke pri katerih so čim manjše izgube hranilnih snovi.

  Uporablja parni konvektomat kot sodobno napravo za termično obdelavo.

  Zna pravilno rezati in porcionirati meso.

  S pridobljenim znanjem si pridobiva samozavest in zanesljivost pri delu.

  Razvije čut odgovornosti do dela in strokovnega pristopa k delu.

  Zaveda se pomembnosti upoštevanja higienskih predpisov, še posebno pri delu s občutljivimi in hitro pokvarljivimi živili.

  Pri delu je ustvarjalen.

  Je sprejemljiv za novosti.

  Je natančen.

  Vaje: priprava mesnih jedi iz različnih vrst mesa.

  Priprava mesnih jedi po naročilu

  OSNOVE VAROVALNE PREHRANE

  Vajenec pozna osnovna načela varovalne prehrane.

  Pozna živila in postopke obdelave, ki se jih izogibamo, oziroma jih popolnoma izločimo.

  Zna sestaviti celodnevni jedilnik.

  Pri delu uporabi in poglobi predhodna znanja o tehnologiji pripravljanja hrane.

  Ima pravilen odnos ohranjanja zdravja s pravilnim prehranjevanjem.

  Razviti mora senzibilen odnos za sprejemanje novosti.

  Vaje: priprava obrokov celodnevne prehrane.

  Makrobiotika.

  OSNOVE ALTERNATIVNIH OBLIK PREHRANE

  Vajenec spozna oblike alternativne prehrane.

  Spozna pripravo nekaterih jedi.

  Razviti mora pravilen, razumevajoč odnos, do ljudi ki imajo drugačne prehranjevalne navade.

  Vaje: priprava jedi primernih za alternativno prehrano

  NARODNE JEDI

  Vajenec pozna pomen narodnih jedi.

  Pozna možnosti serviranja teh jedi.

  Spozna pripravo nekaterih tipičnih narodnih jedi.

  Zna sestaviti menu iz narodnih jedi.

  Pri delu uporablja predhodno pridobljena znanja.

  Narodne jedi pripravlja na sodobnejši način.

  Pozna nekaj jedi tujih kuhinj v svetu.

  Razviti mora pravilen odnos do narodove kulture in ohranjanja ljudskega izročila.

  S pridobljenim znanjem si pridobiva samozavest.

  Zaveda se pomembnosti pripravljanja narodnih jedi.

  Vaje: priprava slovenskih narodnih jedi po pokrajinah, priprava jedi tujih narodov.

  Priprava narodnih jedi v izvirnih posodah.

  PROGRAMIRANJE IN NAČRTOVANJE PREHRANE

       

 • zahtevek,

 • redni dnevni obroki,

 • izredni obroki hrane,

 • sestava menujev za različne obroke,

 • prehrana v družbeni prehrani.

 • Vajenec pozna zahtevek, kot kuhinjski dokument.

  Zna izpolniti oziroma uporabiti zahtevek.

  Pozna redne in izredne obroke hrane.

  Zna sestaviti jedilnike za redne obroke in izredne priložnosti.

  Zna pripraviti redne obroke.

  Spozna značilnosti priprave in serviranja jedi za hladno-topli bife, coctail party, banket, bife party.

  Naučiti se mora natančnosti pri delu s kuhinjsko dokumentacijo.

  Razvije sposobnosti uporabljanja in povezovanja predhodnega znanja.

  Razvija sposobnosti logičnega razmišljanja.

  Pridobit si mora sposobnost organiziranja  delovnih procesov.

  Vaje: priprava rednih obrokov priprava izrednih obrokov.

  Izpostaviti pomen organizacije dela in sestavi jedilnik za redni in izredni obrok.

  Pravilno sestavljanje kuharskih receptov

       

  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • s pregledom in ocenjevanjem delavniških dnevnikov ter

 • izdelkov oziroma storitev z zagovorom.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Splošno:

  Znanja tega predmeta se povezujejo z znanji naslednjih predmetov: prehrana, osnove strežbe, gostinsko poslovanje, zdravstvena vzgoja in higienski minimum.

  Konkretno:

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

  Organizacija dela v kuhinji.

  Gostinsko poslovanje

  Kuhinjsko poslovanje.

  Skladiščno poslovanje.

  Živila, hranilna vrednost.

  Prehrana

  Živila, hranilna vrednost.

  Priprava pogrinjkov in serviranje.

  Osnove strežbe

  Priprava pogrinjkov in serviranje.

  Higiena dela.

  Zdravstvena vzgoja in higienski minimum

  Vse vsebine.