SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: KUHAR (ds)

KATALOG ZNANJ

1. IME PREDMETA

PRAKTIČNI POUK - OSNOVE STREŽBE

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

   

 

3.

32

 

32

skupaj

32

 

32

* T    - teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V  - vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev;

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Vajenci:

 • spoznajo inventar v strežbi in njegovo uporabo

 • seznanijo se z oblikami ponudbe v gostinstvu

 • pridobijo osnovna znanja o različnih načinih postrežbe jedi in pijač

 • zavedo se pomena kvalitetne postrežbe gostov


 • 4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

  Informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

   

  Vajenec

  Vajenec

   

  Vrste gostinskih obratov

  Spozna razne gostinske lokale.

  Ugotavlja razlike med vrstami.

  Zna ločiti vrste in pomembnost posameznih oddelkov in povezave med njimi.

  Spozna možnosti organiziranja delovnega procesa.

  Spozna obrate, oddelke s poudarkom na pomembnosti povezave med njimi.

  Ogled gostinskih obratov.

  Strežno osebje

  Vajenec spozna posebne psihofizične lastnosti,delovna mesta in zahteve dela strežnega osebja.

  S pridobljenim znanjem se lažje poveže z delom strežnega osebja in spozna pomen gostoljubja.

   

  Strežni inventar v gostinskih obratih

  Loči vrste inventarja.

  Loči strežni inventar po kvaliteti.

  Ugotavlja potrebo po inventarju za opravljanje določenih del in nalog.

  Zna deliti inventar po skupinah.

  S pridobljenim znanjem spozna pomen pravilne uporabe inventarja.

   

  Obroki hrane

  redni

  izredni

  Loči posamezne vrste obrokov in ponudbo.

  Ugotovi pomembnost obrokov.

  Spozna kako in kdaj ponudimo obrok.

  Sestavi obroke, jih razporedi po skupinah.

  Aktivno si prizadeva sestaviti obrok.

  Loči izredne obroke.

   

  Jedilni list, cenik pijač, vinski list

  Spozna vrste posameznih ponudb.

  Sestavi pisno dokumentacijo.

  Zna uporabljati jedilni list, cenik pijač in vinski list.

  Oblike ponudbe.

  Menu

  Spozna različne vrste menijev.

  Zna uskladiti vina z jedmi

  Razvije si čut odgovornosti pri sestavi menija.

  Meniji.

  Priprava pogrinjkov

  Pozna pravila priprave pogrinjkov.

  Zna pripraviti pogrinjke v naprej in pred gostom.

  Zna jih opredeliti, kdaj in kje kateri pogrinjek.

   

  Načini postrežbe

  Razlikuje sisteme in načine strežbe.

  Pravilna uporaba določenega načina ali sistema.

  S pridobljenim znanjem se pri vajencu utrdi samozavest in s tem sigurnost pri posameznem načinu oziroma Sistemu.

   

  POSTREŽBA JEDI NA NAVADNI NAČIN po jedilnem listu

  Zna postreči jedi in pijače na navadni način.

  Zna z gostom komunicirati.

  Zaveda se pomena gostoljubnosti in pravilno opravljenega dela.

   

  POSTREŽBA ODPRTIH IN STEKLENIČENIH PIJAČ ter napitkov

  Zna postreči odprte in stekleničene pijače ter napitke.

  To znanje zna uporabiti v različnih tipih lokalov.

   

  IZREDNI OBROKI HRANE

  Spozna raznolikost posameznih prireditev in izrednih obrokov.

  Spozna, da je poleg dobre priprave jedi pomembna tudi postrežba.

   


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • s pregledom in ocenjevanjem delavniških dnevnikov ter

 • izdelkov oziroma storitev z zagovorom.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Splošno:

  Znanja tega predmeta se povezujejo z znanji naslednjih predmetov: prehrana, kuharstvo, gostinsko poslovanje.

  Konkretno:

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

  Vrste gostinskih obratov

  Gostinsko poslovanje

  Pravna urejenost gostinstva

  Postrežba jedi

  Kuharstvo in prehrana

  poznavanje jedi

  Postrežba pijač

  Prehrana

  Vino, pivo, in druge pijače