SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: KUHAR (ds)

KATALOG ZNANJ

1. IME PREDMETA

RAČUNALNIŠTVO

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

10

22

32

2.

   

 

3.

   

 

skupaj

10

22

32

* T    - teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V  - vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev;

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Vajenec:

 • spozna in zna opredeliti nekatere pojme, ki se pojavljajo v zvezi z informatiko in računalništvom,

 • pozna osnovne dele računalnika in njihove funkcije, razume osnovne karakteristične podatke sestavnih delov računalnika in perifernih enot,

 • spozna operacijski sistem Windows in pozna glavne zmožnosti razširjene programske opreme,

 • zna  osnovna opravila v operacijskem sistemu Windows,

 • zna uporabiti urejevalnik besedil in se seznani z enim programom za urejanje preglednic,

 • seznani se z možnostmi elektronskih komunikacij in razširjenih omrežij ter zna nekaj osnovnih opravil,

 • razume pomen in vlogo informatike ter možnosti, ki jih nudijo informacijski sistemi,

 • seznani se z vrstami programskih orodij za svoje strokovno področje in zna nekatera uporabiti,

 • spozna uporabnost in zastopanost računalnika pri avtomatizaciji procesov,

 • spozna pojem intelektualne lastnine in razvija odnos do intelektualne lastnine.


 • 4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI  CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

   

  Vajenec:

  Vajenec:

   

  Informatika

 • zna opredeliti pojem informatika;

 • zna razložiti pomen podatkov, pozna načine zapisa in kodiranje;

 • spozna nujnost in vsaj kak način kodiranja;

 • razume nujnost varovanja in previdnost pri prenašanje podatkov;

 • zna določiti razlike in prednosti posamezne  med diskretno in zvezno obliko podatkov in načini zapisa;

 • zna uporabljati enote in predpone za merjenje informacij;

 • zna opredeliti pojem informacijska pismenost;

 • Je pridobil potrebne informacije za razumevanje in strokovnost pri rabi informacijske tehnologije.

  Prične znane pojme pravilno uporabljati.

  Sprejema delovno in osebno odgovornost do industrijske lastnine.

  Stalna demonstracijo z uporabo računalnika in dobro prezentacijsko opremo.

  Izbrane vaje morajo vajenci preizkusiti samostojno v računalniški učilnici z računalniki povezanimi v mrežo in dostopom do internet omrežja.

  Računalnik, sestavni deli in periferne enote

 • pozna delitev računalnikov in mesta uporabe;

 • pozna in zna opisati funkcije sestavni delov računalnika; centralno procesno enoto, notranji in zunanji pomnilnik, vhodne in izhodne enote;

 • spozna in zna predstaviti omrežja in loči med internim in javnim omrežjem;

 • Sprejema računalnik kot ne kot misleči stroj in kot orodje za obdelavo podatkov, s prirejanjem različnih oblik informacij v električne signale na vhod računalnika pa tudi za vodenje, nadzor in kontrolo procesov po vnaprej določenem pravilu in programu.

   

  Programska oprema

 • spozna in zna opredeliti vrste programske opreme;

 • pozna avtorske pravice programske opreme;

 •    

  Naloga operacijskega sistema

 • pozna opisati naloge operacijskega sistema;

 • pozna in zna izvesti glavna opravila z datotekami in mapami: shranjevanje, kopiranje, brisanje,  preimenovanje, ustvarjanje, tiskanje;

 • Razume filozofijo dela računalnika in ve, da je za izvršitev najenostavnejšega ukaza potrebno programsko ozadje.

   

  Osnovne operacije v okolju WINDOWS

 • spozna namen in funkcije namizja;

 • zna samostojno izvajati operacije v raziskovalcu: kreiranje map, kopiranje in premikanje datotek, preimenovanje in brisanje datotek, osnovna dela v omrežju;

 • Razvija natančnost in sistematičnost pri množici podatkov z racionalno rabo sodobnega orodja za večanje učinkovitosti dela.

   

  Pomožna orodja v operacijskem sistemu

 • zna poiskati in uporabiti računalo, slikar, wordpad;

 • Razvija inovativnost z najrazličnejšo rabo pripomočkov in njihovih kombinacij.

   

  Urejevalnik teksta

 • zna samostojno vnašati in oblikovati enostavna besedila;

 • zna oblikovati odstavke;

 • uporablja označevanje in oštevilčevanje;

 • spozna dela s tabulatorji;

 • zna vstaviti in oblikovati tabelo;

 • zna pregledati osnovne nastavitve strani in pripraviti datoteko za tiskanje;

 • samostojno shrani, odpira in tiska datoteke

 • zna vstaviti različne objekte v besedilo (sliko, tabelo, drugo datoteko, ..);

 • zna povezati urejevalnik z ostalimi paketi v okolju windows: zna prenesti sliko iz slikarja;

 • Razvija inovativnost, estetiko pri oblikovanju dokumentov, se zaveda in išče nove možnosti za oblikovanje teksta in številčnih podatkov v različne prijazne in estetske oblike.

  Spreminja odnos do estetskega oblikovanja gradiv, ki jih sprejema in oddaja drugim

  Se zaveda in išče vedno nove možnosti.

   

  Urejanje preglednic

 • spozna možnosti dela s preglednico

 •    

  Mrežna vezava računalnika,  elektronska pošta in internet

 • spozna elektronsko pošto in njene prednosti pred ostalimi načini prenašanja sporočil;

 • pozna organizacijo interneta in zna preko brskalnikov poiskati ustrezne članke na strokovno temo;

 • zna prenesti podatke na svoj računalnik in uporabiti informacije za svoje potrebe z upoštevanjem avtorskih pravic.

 • Čuti vse večjo potrebo po uporabi novih načinov komuniciranja zaradi neverjetnih možnosti in razvija inovativnost na najširšem področju.

  Razvija ustvarjalnost na osnovi novih virov podatkov in jih vse bolj uporablja.

   

  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • izdelano vajo po vsakem zaključenem poglavju, s katero dokažejo razumevanje znanja in praktično uporabo pridobljenega znanja,

 • ter ustni zagovor izdelanih vaj.

  Primer 1: poiskati datoteko na določenem spominskem mediju, jo prekopirati, preimenovati, določiti atribute.

  Primer 2: oblikovati namizje v WINDOWS okolju za start določenega programa in izdelava aplikacije.

  Primer 3: poiskati določen podatek iz stroke na Internetu in ga uporabiti v poročilu za praktični pouk.

  Pri ustnem zagovoru na računalniku izdelane vaje se ocenjuje predvsem samostojnost in učinkovitost, razumevanje posameznih rešitev in metode reševanja, poznavanje alternativnih rešitev, izvirnost pristopa idr.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

  Urejevalnik teksta.

  Gostinsko poslovanje

  Strežba

  Osnove kuharstvo

  Poslovni dopisi.

  Pisna ponudba.

  Jedilniki.

  Urejanje preglednic.

  Gostinsko poslovanje

  Strežba

  Osnove kuharstva

  Kalkulacije.