SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: KUHAR (ds)

KATALOG ZNANJ

1. IME PREDMETA

TURIZEM

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

   

 

3.

48

 

48

skupaj

48

 

48

* T    - teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V  - vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev;

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Vajenci:

 • spoznajo pomen turizma ter njegovo povezanost z ostalimi gospodarskimi dejavnostmi,

 • ugotovijo, kdo je in kdo ni turist in spoznajo razne vrste oziroma oblike turizma,

 • sposobni so ugotoviti pogoje in motive za turistična potovanja turistov,

 • spoznajo turistično ponudbo, njene naravne in družbene faktorje,

 • pozorni morajo postati na turistična dogajanja v svoji regiji, na domačo infra in suprastrukturo,

 • spoznajo tudi turistične zanimivosti in posebnosti slovenskih pokrajin,

 • seznanijo se s kulturno - zgodovinskimi znamenitostmi nekaterih svetovnih mest,

 • srečajo se z raznimi vrstami prometa v turizmu,

 • vlogo turističnih agencij ter turističnih društev v nacionalnem turizmu.


 • 4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

  3. letnik

  Informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  DEFINICIJA TURIZMA

  Vajenec:

  Vajenec:

   

 • kdo je turist,

 • vrste turizma,

 • razvoj turizma,

 • motivi in pogoji za turistično povpraševanje.

 • spozna pomen turizma ter povezanost turizma z ostalimi gospodarskimi dejavnostmi;

 • spozna motive potovanj nekoč (v starem in srednjem veki) in družbene značilnosti sodobnega turizma;

 • doume razloge (vzroke) in motive, ki so pripeljali določeno osebo, da postane turist;

 • razmišlja in primerja nujne (primarne) človekove potrebe s sekundarnimi in ugotovi, da je potreba po turističnih potovanjih sekundarna;

 • spozna najpomembnejše motive pri turistih, ki prihajajo v našo deželo (telesne, duševne, kulturne, ...) in kako se naj turistična ponudba le-tem prilagaja;

 • spozna različne razmere, ki vzpodbujajo ljudi k turističnim potovanjem;

 • Obravnava turizem kot splet raznih gospodarskih dejavnosti.

  Sposoben je ločiti turiste glede na motiv potovanja.

  Je dojemljiv za prilagajanje ponudbe turističnega povpraševanja.

  Razvije sposobnost dojemanja turizma kot spleta raznih gospodarskih dejavnosti.

  Pridobi sposobnost ločiti turista glede na motiv potovanja.

  Razvije sposobnost prilagajanja ponudbe turistične.mu povpraševanju

  Slikovni material.

  TURISTIČNA PONUDBA

   

   

   

 • naravni faktorji turistične ponudbe (vodovje, klima, relief,fauna, flora),

 • družbeni faktorji turistične ponudbe (kulturno zgodovinski spomeniki, kulturne ustanove, prireditve).

 • doume pomen naravnih privlačnosti, ki vplivajo na razvoj turizma;

 • spozna primerjalne prednosti naše dežele z ostalimi deli Evrope, sveta;

 • spozna pomen povezanosti naravnih in družbenih prvin za turizem;

 • povezuje že spoznane pojme gostinstva s turizmom in spozna, da zanimanje turistov poveča le enovit turistični proizvod;

 • razmišlja o pogojih, ki morajo biti zagotovljeni, da nek kraj postane turistični kraj;

 • Pridobi sposobnost svetovanja turistom glede naravnih in družbenih značilnosti dežele.

  Razvije sposobnost povezovanja raznih dejavnosti v turistični proizvod.

  Slikovni material.

  KULTURNO-ZGODOVINSKE ZNAMENITOSTI DOMAČEGA KRAJA (REGIJE) IN SVETOVNIH MEST (PARIZ, RIM, ATENE, ...)

 • spozna pomembne kulturno zgodovinske znamenitosti nekaterih evropskih mest;

 • Razširi svoje obzorje, kar s pridom uporablja pri kontaktu s turisti

   

  OGLED DOMAČEGA KRAJA

 • povezuje že spoznane pojme s turističnimi zanimivostmi lastnega kraja;

 • razmišlja o povezavi turističnih zanimivosti  z dejavnostjo turističnih društev, turističnih organizacij (turističnih agencij, hotelov, restavracij, športnih organizacij, ...);

 • spozna kulturne in naravne znamenitosti domačega kraja pod vodstvom  vajencev turističnih letnikov;

 • Pridobi si sposobnost turistu svetovati, ga napotiti.

  Terensko delo.

  Slikovni material.

  TURISTIČNE ZNAČILNOSTI SLOVENSKE POKRAJINE

 • spozna turistične značilnosti slovenskih pokrajin;

 • Pridobi znanje in zna pritegniti turista, da obišče tudi sicer neznane znamenitosti naše lepe dežele.

  Slikovni material.

  TURISTIČNA INFRASTRUKTURA IN SUPRASTRUKTURA

 • loči med turistično infrastrukturo in suprastrukturo in spozna njen skupni pomen;

 • razmišlja o pomenu infrastrukturnih objektov za razvoj turizma;

 • povezuje že spoznane objekte za bivanje in prehranjevanje in spozna nove vrste teh objektov;

 • Osvoji pomen infrastrukture in suprastrukture in to v praksi koristno uporablja.

   

  PROMET V TURIZMU

 • (cestni, ladijski, železniške, letalski)

 • spozna posamezne oblike prometa in njihov pomen za turizem;

 • razmišlja o možnostih za hitrejši razvoj turizma v povezavi z razvojem prometa;

 • Pridobi sposobnost turistu svetovati glede izbire prevoznih sredstev.

   

  TURISTIČNI KRAJI

  TURISTIČNE AGENCIJE

 • spozna dejavnost turističnih agencij in njihovo povezavo s hotelskimi in gostinskimi podjetji;

 • razmišlja o odnosu med turističnimi delavci in turisti;

 • Razvije sposobnost sodelovati z delavci drugih panog turizma in pozna najpomembnejše odnose med njimi.

  Terensko delo.

  Prosta razporeditev ur za preverjanje znanja in obravnavo aktualnih dogodkov s področja turizma (turistični itinerar, seminarske naloge).

       

  Enodnevna ekskurzija po domači regiji

       

  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Splošno:

  Znanja tega predmeta nadgrajujejo znanja iz gostinskega poslovanja.

  Konkretno:

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • turistična infrastruktura in suprastriktura;

 • Gostinsko poslovanje

 • pravni subjekti v gostinstvu;