SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: KUHAR (ds)

KATALOG ZNANJ

1. IME PREDMETA

ZDRAVSTVENA VZGOJA IN HIGIENSKI MINIMUM

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

56

 

56

2.

   

 

3.

   

 

skupaj

56

 

56

* T    - teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V  - vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev;

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Vajenci:

 • zdravje vrednotijo kot eno največjih dobrin,

 • razumejo, da je zdravje dinamičen proces,

 • usposobijo se, da bodo v okviru možnosti samostojno skrbeli za zdravje,

 • ob pojavu posameznih bolezenskih znamenj, v primeru poškodbe, nezgode znajo pravilno ukrepati,

 • poznajo nalezljive bolezni, širjenje, predvsem pa načine preprečevanja,

 • si privzgojijo čut moralne odgovornosti do potrošnikov in utrdijo zavest, da z nudenjem zdrave in higiensko neoporečne hrane vplivajo na človekovo počutje, zdravje in storilnost,

 • osvojijo znanje, na osnovi katerega se lahko odločajo proti kajenju, jemanju drog, prekomernem uživanju alkohola.


 • 4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

  1. letnik

  Informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

   

  Vajenci:

  Vajenci:

   

  ZDRAVJE IN ZDRAVO ŽIVLJENJE

 • razložijo pojme kot so: zdravje, pozitivno zdravje, duševno, telesno zdravje;

 • spoznajo WHO

 • seznanijo se z oblikami zdravstvenega varstva;

 • poznajo principe zdravega življenja;

 • So odgovorni, dosledni.

  Znajo varovati sebe in druge.

   

  HIGIENA TELESA, ZOB, OBLAČENJA, OBUVANJA

 • poznajo načine, pomen pravilnega, dovolj pogostega umivanja posameznih delov telesa;

 • znajo poskrbeti za pravilno higieno nohtov;

 • poznajo metode čiščenja zob;

 • poznajo dejavnike, ki sodelujejo pri nastanku zobnih obolenj;

 • znajo izbrati pravilno obutev in obleko (tudi poklicno);

 • So odgovorni, dosledni.

  Razumejo pomen higiene za zdravje.

   

  HIGIENA PREHRANE

 • poznajo osnovna načela zdrave prehrane;

 • seznanijo se s posledicami pomanjkanja hranilnih snovi;

 • razlikujejo bulemijo od anoreksije;

 • znajo določiti normalno telesno težo;

 • Morajo biti odgovorni do sebe in potrošnikov.

   

  HIGIENA DELOVNEGA, ŽIVLJENSKEGA OKOLJA

 • spoznajo dejavnike okolja, ki vplivajo na naše zdravje;

 • znajo poskrbeti za higieno življenjskega, delovnega prostora;

 • Razumejo pomen higiene delovnega prostora za zdravje.

   

  MIKROORGANIZMI

 • poznajo vrste mikrobov;

 • poznajo lastnosti mikrobov;

 • poznajo načine uničenja mikrobov;

 • seznanijo se s principi čiščenja;

 • razlikujejo dezinfekcijo, dezinsekcijo, deratizacijo;

 • So odgovorni, dosledni, natančni.

   

  ZAČETNA ZNAMENJA BOLEZNI

 • poznajo najpogostejša znamenja, ki nas opozarjajo na bolezni

 • znajo pravilno ukrepati ob pojavu posameznih bolezenskih znamenj;

 • So odgovorni, dosledni, informirani.

   

  NALEZLJIVE BOLEZNI

 • poznajo črevesne, kapljične, transmisijske, kožne, spolne nalezljive bolezni, zoonoze;

 • poznajo povzročitelje, razmere, ki so potrebne za nastanek nalezljivih bolezni;

 • seznanijo se s preprečevanjem, zatiranjem nalezljivih bolezni;

 • So odgovorni, informirani.

  Storiti morajo vse kar je potrebno, da na delovnem mestu ne bo prišlo do nastanka, širjenja nalezljivih bolezni.

   

  NEZGODE

 • poznajo najpogostejše nezgode in njihovo preprečevanje;

 • seznanijo se z nevarnostmi na delovnem mestu (plin, elektrika);

 • vedo, kako ukrepati v primeru poškodbe, nezgode;

 • So odgovorni, prilagodljivi, sposobni takojšnjega reševanja problemov.

   

  BOLEZNI GIBAL

 • seznanijo se s funkcijo gibal;

 • poznajo dejavnike, ki vplivajo na poškodbe, bolezni gibal;

 • vedo, kako lahko preprečijo okvare gibal;

 • Zavedajo se pomena zdravih gibal za stoječi poklic.

   

  TOKSIKOMANIJE

 • poznajo vrste toksikomanij;

 • poznajo vzroke, razvoj, posledice toksikomanij;

 • Zavedajo se, da zaradi naše odvisnosti ni ogroženo samo naše zdravje, ampak tudi zdravje družbe.

   

  ODNOSI MED SPOLOMA

 • seznanijo se z oploditvijo;

 • poznajo metode kontracepcije;

 • poznajo razlike med spoloma.

 • Spoštujejo razlike med spoloma.

   

  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Splošno:

  Znanja tega predmeta nadgrajujejo znanja naslednjih predmetov: prehrana, kuharstvo, strežba.

  Konkretno:

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • higiena prehrane;

 • Prehrana

 • hranilne snovi;

 • bolezni zaradi nepravilne prehrane;

 • mikroorganizmi;

 • Prehrana

 • zastrupitve s hrano;

 • črevesne nalezljive bolezni;

 • Prehrana

 • zastrupitve s hrano;

 • higiena telesa, oblačenja, obuvanja;

 • Strežba

 • strežno osebje;

 • higiena delovnega okolja.

 • Kuharstvo

 • higiena dela v kuhinji.