B. POSEBNI DEL

PREDMETNIK KUHAR / SPI-ds

PREDMETI

1. letnik

2. letnik

3. letnik

SKUPNO
št. ur
v programu

št. ur na

št. ur na

št. ur na

teden

leto

teden

leto

teden

leto

A - Splošnoizobraževalni predmeti

Slovenščina

4

112

3

48

3

48

208

Tuji jezik

2

56

3

48

4

64

168

Umetnost

1

28

       

28

Matematika

4

112

3

48

3

48

208

Družboslovje

2

56

2

32

1

16

104

Naravoslovje

2

56

       

56

Športna vzgoja

1

28

1

16

1

16

60

Skupaj A

16

448

12

192

12

192

832

 

B - Strokovno-teoretični predmeti

Računalništvo

   

2

32

   

32

Prehrana

4

112

5

80

5

80

272

Gostinsko poslovanje

3

84

3

48

4

64

196

Zdravstvena vzgoja in higienski minimum

2

56

       

56

Turizem

       

3

48

48

Poslovno komuniciranje

   

3

48

   

48

Skupaj B

9

252

13

208

12

192

652

 

C - Praktično izobraževanje v šoli

Praktični pouk:

Osnove strežbe

       

2

32

32

Kuharstvo

7

196

7

112

6

96

404

Skupaj praktični pouk

7

196

7

112

8

128

436

 

Č - Praktično izobraževanje v delovnem procesu

Praktično izobraževanje pri delodajalcu

 

456

 

912

 

874

2242

 

D - Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti

 

64

 

64

 

32

160

 

Skupno število ur pouka (A+B+C)

32

896

32

512

32

512

1920

Skupaj praktično izobraževanje (C+Č)

 

652

 

1024

 

1002

2678

Število ur izobraževanja v šoli (A+B+C+D)

 

960

 

576

 

544

2080

Skupaj (A + B + C + Č + D)

 

1416

 

1488

 

1418

4322

 

Število tednov pouka

 

28

 

16

 

16

60

Število tednov praktičnega izobraževanja v delovnem procesu

 

12

 

24

 

23

59

Število tednov interesnih dejavnosti

 

2

 

2

 

1

5

Skupno število tednov izobraževanja

 

42

 

42

 

40

124

 

Delitve vajencev v skupine in sodelovanje laborantov

 

Letno št. ur

Število vajencev

Letno štev. ur za

Letnik

Predmet

Izvajalec

za vaje *

v skupini

sodelavca na oddelek

1.

Prehrana

laborant

   

14

Kuharstvo (praktični pouk)

učitelj

196

do 17

 

2.

Računalništvo

učitelj

32

do 17

 

Prehrana

učitelj

17

do 17

 

Kuharstvo (praktični pouk)

učitelj

112

do 14

 

3.

Prehrana

učitelj

28

do 17

 

Osnove strežbe (praktični pouk)

učitelj

32

do 13

 

Kuharstvo (praktični pouk)

učitelj

96

do 13

 

* Vaje, pri katerih se vajenci delijo v skupine

Znanje, ki ga morajo imeti izvajalci posameznega predmeta :

Predmet

Izvajalec

Znanje

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenskega jezika in književnosti

Tuji jezik

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike, živilstva ali ekonomije

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz umetnosti ali umetnostne zgodovine

Naravoslovje

učitelj

visokošolska izobrazba iz biologije, ali kemije ali fizike

Družboslovje

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine, geografije ali sociologije

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

Računalništvo

učitelj

visokošolska izobrazba iz računalništva oziroma informatike

Prehrana

učitelj

visokošolska izobrazba iz živilstva, kemije ali biologije

laborant

srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba iz kemije ali srednja strokovna izobrazba, pridobljena po štiriletnem srednješolskem programu, ki je vseboval najmanj 315 ur kemije oziroma drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja

Gostinsko poslovanje

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije ali hotelirstva

Zdravstvena vzgoja in higienski minimum

učitelj

visokošolska izobrazba iz zdravstva ali biologije

Turizem

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije, geografije, hotelirstva ali turizma

Poslovno komuniciranje

učitelj

visokošolska izobrazba iz psihologije, pedagogike, sociologije, hotelirstva, turizma ali organizacije dela

Osnove strežbe (praktični pouk)

učitelj

višja ali srednja strokovna izobrazba iz gostinstva

Kuharstvo
(praktični pouk)

učitelj

višja ali srednja strokovna izobrazba iz gostinstva