A. SPLOŠNI DEL

Ime izobraževalnega programa: KUHAR srednje poklicno izobraževanje

Naziv poklicne izobrazbe: kuhar/kuharica

Trajanje izobraževanja: tri leta (dualna organizacija)

Posebni vpisni pogoji: zdravniško potrdilo, s katerim kandidat dokaže, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu, in sklenjena učna pogodba.

Cilji izobraževalnega programa:

Poleg splošnih ciljev izobraževalni program vajencem omogoča, da:

 • osvojijo temeljno strokovno znanje o vrstah, lastnostih, uporabi in tehnologiji predelave živil v jedi,
 • si pridobijo praktično uporabno znanje in se pri tem opirajo na teoretična spoznanja,
 • si razvijajo sposobnosti in spretnosti za samostojno in kakovostno pripravo hrane ter se pripravijo za poklicno kariero,
 • spoznajo in razumejo splošne zakonitosti postopkov pri kuhanju,
 • si razvijajo sposobnosti za organiziranje samostojnega, varnega, gospodarnega dela in delovnih postopkov na poklicnem področju,
 • si pridobijo sposobnosti za kritično presojanje in odgovorno ravnanje na svojem delovnem področju,
 • si razvijajo ekološko zavest, spoznajo varnostne predpise ter jih znajo dosledno upoštevati pri delu.

  Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

  Predmeti

  Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

  Računalništvo

  ustno, vaje

  Prehrana

  ustno

  Gostinsko poslovanje

  ustno

  Zdravstvena vzgoja in higienski minimum

  ustno

  Turizem

  ustno

  Poslovno komuniciranje

  ustno

  Osnove strežbe (praktični pouk)

  delavniški dnevnik in storitev ter zagovor

  Kuharstvo (praktični pouk)

  delavniški dnevnik in izdelek ter zagovor

  Vsebina zaključnega izpita:

  Teoretični del:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • ustni izpit iz prehrane.

  Praktični del:

 • izdelek iz kuharstva ter zagovor.