SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: MESAR (ds)

IZPITNI KATALOG

1. IME PREDMETA

TEHNOLOGIJA

2. IZPITNI CILJI

Kandidati morajo biti sposobni samostojnega opravljanja dela, strokovnega odločanja, spremljanja in osvajanja novih znanj na svojem poklicnem področju. Na izpitu ocenjujemo ali kandidati:

 • poznajo temeljne osnove in pomen varstva pri delu,

 • se naučijo osnov higienskega minimuma,

 • poznajo posamezne živinorejske panoge ter osnove selekcije,

 • poznajo anatomijo domačih živali,

 • obvladajo proizvodne procese, tehnološke postopke, transport, skladiščenje  mesa in mesnih izdelkov,

 • poznajo gradiva, stroje in merilne naprave v mesarstvu,

 • poznajo klavnico, predelavo in prodajo mesa in mesnih izdelkov,

 • poznajo veterinarsko sanitarne predpise,

 • poznajo osnovne surovine in dodatke v proizvodnji mesnih izdelkov,

 • so natančni, zanesljivi, komunikativni in osebno odgovorni.

  3. ZNANJA, KI SE OCENJUJEJO NA ZAKLJUČNEM IZPITU

  Vsebina

  Znanja

  Učna in delovna sredstva

  Varstvo pri delu

 • razloži pomen preventive in nevarnosti poškodb pri delu;

 •  

  Higienski minimum

 • razloži osnove higienskega minimuma,

 • opiše čiščenje in razkuževanje,

 • našteje in opiše nevarnosti živalskih kužnih bolezni;

 •  

  Živinoreja

 • razloži osnove živinoreje,

 • opiše posamezne živinorejske panoge,

 • razloži osnove selekcije;

 •  

  Anatomija domačih živali

 • razloži anatomsko zgradbo domačih živali,

 • našteje in opiše vrste tkiv in organov;

 •  

  Gradiva, merilne naprave

 • našteje in opiše gradiva v mesni industriji,

 • našteje  merilne naprave v mesni industriji in razloži namen uporabe;

 •  

  Proizvodni proces

 • razume proizvodni proces in tehnološke postopke,

 • pozna vrste transporta,

 • opredeli pogoje skladiščenja mesa, mesnih izdelkov in drugih vrst repromateriala;

 •  

  Klavne živali

 • razloži osnove transporta klavnih živali,

 • razloži pomen označevanja živali in pozna vrste oznak;

 •  

  Klavnice

 • pozna klavnice,

 • razloži faze zakola goved, prašicev, perutnine in kuncev,

 • opiše sisteme zakola;

 •  

  Veterinarsko sanitarni predpisi

 • pozna predpise za obratovanje klavnic in mesnopredelovalnih obratov ter prodajaln mesa in mesnih izdelkov;

 • ravna v skladu s predpisi;

 •  

  Razsek

 • zna potek razseka klavnih polovic (goved, prašicev) v cetri oziroma v posamezne kose,

 • razloži goveji milanski rez, razsek v govejo prednjo in zadnjo četrt,

 • opiše svinjski, francoski in milanski rez ter razsek v svinjsko četrt,

 •  

  Kosi mesa za prodajo

 • našteje in prepozna posamezne kose mesa,

 • svetuje uporabo posameznih kosov mesa v kulinariki;

 •  

  Posmrtni procesi v mesu

 • razloži pomen in potek posmrtnih procesov v mesu;

 •  

  Hlajenje, zamrzovanje, tajanje

 • opiše načine hlajenja, zamrzovanja in tajanja,

 • našteje vrste hladilnih sredstev,

 • razloži možnost uporabe različnih načinov,

 • pojasni nezaželene spremembe med hlajenjem;

 •  

  Kalo hlajenja, zamrzovanja in tajanja

 • izračuna izgubo teže med hlajenjem, zamrzovanjem in tajanjem;

 • žepni kalkulator;

  Ocenjevanje mesa na klavni liniji

 • pozna osnove ocenjevanja mesa na klavni liniji;

 •  

  Surovine v proizvodnji mesnih izdelkov

 • našteje in opiše osnovne surovine v proizvodnji mesnih izdelkov,

 • našteje dodatke in opiše njihove lastnosti,

 • razloži vlogo, pomen in nevarnosti pri uporabi različnih dodatkov;

 •  

  Kategorizacija mesa za prodajo in predelavo

 • pozna način kategoriziranja mesa za predelavo in za prodajo;

 •  

  Naravni in umetni ovitki

 • pozna različne vrste ovitkov,

 • opiše lastnosti posameznih ovitkov,

 • zna izbrati ustrezen ovitek,

 • opredeli ustrezne pogoje skladiščenja;

 •  

  Tehnološki postopki in stroji

 • razloži posamezne tehnološke postopke - soljenje, razsoljevanje, mletje, sekljanje, dimljenje, toplotna obdelava, sušenje,

 • Vajenec:

 • razloži princip delovanja posameznih strojev;

 •  

  Postopki proizvodnje mesnih izdelkov

 • našteje vrste mesnih izdelkov,

 • razloži postopek izdelave posameznih mesnih izdelkov klobase, suhomesni izdelki,  konzerve, slanine in delikatesni izdelki;

 •  

  Kakovost mesnih izdelkov

 • pozna osnove zakonodaje o kakovosti mesnih izdelkov,

 • razume pomen zahtev o kakovosti;

 •  

  Embalaža in pakiranje

 • našteje embalažne materiale in izbere ustreznega za izdelek,

 • našteje in opiše načine pakiranja v mesni industriji,

 • opiše označevanje in etiketiranje mesnih izdelkov;

 •  

  Skladiščenje mesnih izdelkov

 • opredeli pogoje skladiščenja posameznih mesnih izdelkov,

 • pozna skladiščno evidenco in njeno vodenje;

 •  

  Prodaja mesa in mesnih izdelkov

 • pozna načine prodaje mesa in mesnih izdelkov;

 •  

  Prodajalne mesa in mesnih izdelkov

 • opiše opremo prodajalne in njeno delovanje,

 • našteje in razloži opravila v prodajalni mesa in mesnih izdelkov,

 • razloži nabavo in prodajo mesa,

 • svetuje kupcem o uporabi mesa,

 • pozna sestavo mesa in mesnih izdelkov.

 •  

  4. OCENJEVANJE ZNANJA

  Zgradba izpitne enote:

  ustni izpit.

  4.1. USTNI IZPIT

  Vprašanja na izpitnem listku

  Na izpitnem listku so tri vprašanja, ki morajo biti ustrezno razčlenjena. Vprašanja iz tehnologije so kompleksna in hkrati zajemajo tudi temeljne vsebine strokovnih predmetov ter niso ločena po predmetih.

  Priprava in trajanje izpita

  Kandidat ima pravico, da se 20 minut pripravlja na ustni izpit. Ustni izpit traja največ 20 minut.

  Ocena

  Oceno ustnega izpita določi izpitna komisija na predlog izpraševalca.

  5. DOVOLJENI PRIPOMOČKI

  Pri ustnem izpitu naj ima kandidat možnost odgovarjati ob ustreznih učnih in delovnih sredstvih, navedenih v tretjem stolpcu preglednice iz 3.točke tega izpitnega kataloga.

  6. LITERATURA IN DRUGI VIRI

  Za kandidate je priporočena literatura in drugi viri objavljena v vsakoletnem Katalogu učbenikov za poklicne in strokovne šole za posamezno šolsko leto, ki ga izdaja Center RS za poklicno izobraževanje oziroma Zavod RS za šolstvo.