SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: MESAR (ds)

KATALOG ZNANJ

1. IME PREDMETA

GOSPODARSKO POSLOVANJE

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

   

 

3.

63

7

70

skupaj

63

7

703. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Vajenci:

 • spoznajo osnovne pojme gospodarjenja,

 • seznanijo se s področji, s katerimi se ukvarja gospodarsko poslovanje,

 • spoznajo poslanstvo podjetja, njegovo sestavo in delovanje,

 • spoznajo stroške v poslovnem procesu ter kontrolo in načine obračuna stroškov,

 • spoznajo ugotavljanje poslovnega izida in ugotavljanje kazalcev poslovanja ter podporo knjigovodstva pri njihovem ugotavljanju,

 • spoznajo potek investicij v podjetju,

 • spoznajo trg in delovanje tržnega mehanizma,

 • spoznajo instrumente trženja,

 • zavedajo se pomena tržnega razmišljanja vseh zaposlenih v podjetju,

 • seznanijo se s podjetništvom,

 • razvijajo pozitivne moralne vrednote pri gospodarjenju.


 • 4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

  Informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  1.OSNOVNI POJMI GOSPODARJENJA

  Vajenci:

  Vajenci:

   

 • potrebe in dobrine,

 • spoznajo življenjske, osebne, družbene in druge pomembne potrebe,

 • spoznajo naravne, gospodarske in duhovne in druge vrste dobrin

 • razvijajo zavest o pravilnem odnosu do naravnih dobrin in o prizadevanjih za ohranjanje naravnih dobrin,

 •  

 • gospodarsko poslovanje,

 • opredelijo osnovni gospodarski problem,

 • spoznajo naloge makroekonomike, ekonomike podjetja in gospodarskega poslovanja,

 • se zavedajo, da je koristno poznati osnovne ekonomske izraze,

 •  

 • proizvodnja,

 • spoznajo enostavno, zoženo in razširjeno reprodukcijo,

 • razložijo razlike med obrtniškim in industrijskim načinom blagovne proizvodnje,

 • spoznajo načine industrijske proizvodnje,

 • se zavedajo, da je proizvodnja temeljni način pridobivanja dobrin,

 •  

 • osnovni elementi proizvodnje,

 • naštevajo osnovne elemente proizvodnje,

 • spoznajo sredstva za delo, predmete dela, delo in tuje storitve,

 • se zavedajo, da nobeno pošteno delo ni umazano in manj vredno,

 •  

 • problem izbire med možnostmi proizvodnje,

 • spoznajo omejenost proizvodnih odločitev,

 • opredelijo tržno gospodarstvo,

 •    

 • faze gospodarskega procesa,

 • naštevajo faze gospodarskega procesa,

 • spoznajo fazo razdelitve, fazo menjave in fazo porabe,

 • razmišljajo o odnosu do denarja,

 •  

 • delitev dela,

 • spoznajo makroekonomsko delitev dela,

 • spoznajo delitev dela v podjetju,

 • spoznajo standardizacijo in tipizacijo dela,

 •    

  2. PODJETJE

       

 • podjetje in premoženje podjetja,

 • spoznajo naloge in cilje podjetja,

 • spoznajo osnovna sredstva, obratna sredstva in neposlovna sredstva,

 • razvijajo zavest o odgovornem ravnanju z opremo doma, v šoli in v podjetju,

 •  

 • amortizacija,

 • spoznajo pomen amortizacije,

 • spoznajo časovno in funkcionalno amortiziranje,

 •    

 • organizacija podjetja,

 • spoznajo organizacijsko ureditev majhnih in velikih podjetij,

 • spoznajo pomen dobre komunikacije,

 •    

 • okolje podjetja in razvrščanje podjetij,

 • spoznajo vrste okolij podjetja,

 • spoznajo razvrščanje podjetij po velikosti, po dejavnosti in glede na lastnino,

 •    

  3. STROŠKI V POSLOVNEM PROCESU

       

 • razvrščanje stroškov,

 • spoznajo pojme potroški, stroški, izdatki, odhodki,

 • opredelijo stroške po različnih kriterijih,

 • razvijajo zavest o zmanjševanju stroškov kjerkoli delamo in živimo,

 •  

 • naravne vrste stroškov,

 • spoznajo stroške delovnih sredstev,stroške predmetov dela, stroške dela in stroške tujih storitev,

 •    

 • stroški po mestu nastanka,

 • opredelijo stroške po stroškovnih mestih,

 • opredelijo stroškovne nosilce,

 • naštevajo neposredne in posredne stroške,

 • spoznajo kalkulacijo z dodatki,

 • spoznajo stalne stroške in spremenljive stroške,

 • razvijajo zavest o odgovornosti za nastale stroške,

 •  

  4. KALKULACIJE - KONTROLA IN NAČINI OBRAČUNA STROŠKOV

       

 • kalkulacije,

 • razlikujejo kalkulacije glede na čas, na obseg, na ceno, na metodo obračunavanja,

 • spoznajo sestavo prodajne cene,

 •    

 • delitvena kalkulacija,

 • spoznajo vrste delitvenih kalkulacij,

 • naredijo primer enostavne delitvene kalkulacije,

 • podrobno analizirajo sestavo polne lastne cene izdelka iz svoje prakse,

 •    

 • kalkulacije po spremenljivih stroških,

 • naredijo primer kalkulacije po spremenljivih stroških,

 •    

  5. UGOTAVLJANJE  POSLOVNEGA IZIDA

       

 • prihodki, odhodki in poslovni izid,

 • spoznajo pojme prihodki, odhodki,

 • spoznajo pojme dobiček, čisti dobiček, izguba,

 •    

 • sanacija in stečaj

 • ugotavljajo možne sanacijske ukrepe,

 • spoznajo namen stečaja,

 • razmišljajo o dobrih medsebojnih odnosih kot o zelo pomembni predpostavki za uspešno sanacijo,

 •  

  6. KNJIGOVODSTVO

       

 • knjigovodstvo,

 • spoznajo osnovne knjigovodske izraze: knjigovodske listine, knjigovodski računi, poslovne knjige, bilanca stanja in uspeha,

 • razmišljajo o resničnosti, ažurnosti, spretnosti in sistematičnosti v vsakdanjem življenju,

 •  

 • računalniško podprto knjigovodstvo kot vir poslovnih informacij,

 • praktično se seznanijo z vnašanjem podatkov  in ob tem spoznajo materialno poslovanje,

 • odpravijo strah pred delom z računalnikom in se zavedajo potrebe po delu z računalnikom,

 •  

  7.KAZALCI POSLOVANJA KOT INSTRUMENTI PLANIRANJA IN KONTROLE

       

 • vrste kazalcev poslovanja,

 • spoznajo produktivnost dela, donosnost, ekonomičnost, likvidnost in druge kazalce poslovanja,

 •    

  8. INVESTICIJE V PODJETJU

       

 • investicije v podjetju,

 • ugotavljajo razloge za investiranje v podjetju,

 • spoznajo pojme investitor, investicijski objekt, izvajalec investicijskih del in investicijski program,

 • zavedajo se varčevanja in odrekanja, ki sta potrebna za investicijo,

 •  

  9. TRG

       

 • trg, ponudba, povpraševanje,

 • spoznajo pojme trg, ponudba, povpraševanje, popolna konkurenca, povpraševanje, spoznajo splošni zakon ponudbe in povpraševanje,

 • ugotavljajo dejavnike, ki vplivajo na ponudbo in povpraševanje,

 •    

 • trg z živilskimi proizvodi,

 • ugotovijo glavne udeležence na živilskem trgu,

 • ugotavljajo dejavnike, ki vplivajo na ponudbo hrane in na povpraševanje po hrani,

 • zavedajo se problema pomanjkanja hrane v svetu in si oblikujejo pozitiven odnos do hrane,

 •  

 • nihanje cen na trgu,

 • opredelijo časovna in prostorska nihanja cen,

 • na primerih spoznajo notranja in zunanja menjalna razmerja cen kmetijskih proizvodov,

 •    

 • trg in tržna intervencija,

 • ugotovijo probleme in potrebe, ki jih trg ne more uspešno rešiti,

 • seznanijo se z osnovnimi makroekonomskimi kategorijami kot so davki, prispevki, carine, proračun, subvencije, bruto domači proizvod, inflacija, brezposelnost,

 •    

  10.   TRŽENJE V PODJETJU

       

 • trženje (marketing),

 • spoznajo pojem marketinga,

 • spoznajo raziskavo trga,

 • spoznajo segmentiranje trga,

 • naštevajo instrumente trženja,

 • razmišljajo o tveganju v življenju,

 •  

 • izdelek kot instrument trženja,

 • spoznajo dejavnike izdelka (kakovost, higiena, blagovna znamka, asortiment, imidža izdelka in podjetja, garancija, oblika, barva, embalaža, dostava, servis ... izdelka),

 • razmišljajo, kdo zanje najbolje kuha in zakaj?

 •  

 • cene kot instrument trženja,

 • ugotavljajo dejavnike cene izdelka,

 • spoznajo možne oblike popusta,

 •    

 • mesto prodaje kot instrument trženja,

 • spoznajo dejavnike prodajnega mesta (najemnina, transport, skladiščenje, zavarovanje, parking, stroški dela, stroški opremljenosti in urejenosti prodajnega mesta),

 •    

 • komuniciranje s trgom in promocija,

 • spoznajo instrumente promocije (osebna prodaja, publiciteta, odnosi z javnostjo, pospeševanje prodaje),

 • spoznajo pomen poslovnih običajev,

 • kritično razmišljajo o pomanjkljivosti marketinga,

 •  

 • kombinacija instrumentov trženja,

 • ugotovijo vrstni red kombiniranja instrumentov trženja,

 • se zavedajo , da je optimalno kombiniranje povezano z omejenostjo sredstev,

 •  

 • izvajanje tržnih akcij,

 • spoznajo načela tržnih akcija,

 • spoznajo zaporedje opravil pri neposredni prodaji,

 •    

 • tržno razmišljanje,

 • ugotavljajo največjo inovacijo v vsakem podjetju,

 • spoznajo pomen tržno razmišljanje vseh zaposlenih v podjetju,

 • razmišljajo o pripadnosti podjetju in o ustvarjalnosti, ki  ne more nikoli biti popolnoma poplačana z denarjem.

 •  

  11.   PODJETNIK IN PODJETNIŠTVO

       

 • opredelitev podjetništva in vloga podjetnika,

 • spoznajo pojem podjetništva,

 • ugotavljajo značilnosti podjetnika,

 • spoznajo vsebino poslovnega načrta,

 • ugotavljajo, zakaj za uspešnega podjetnika ni recepta,

 •  

 • registracija samostojnega podjetnika (s.p.)

 • seznanijo se s pomembnejšimi značilnostmi samostojnega podjetnika,

 • seznanijo se z postopkom priglasitve in vpisa v vpisnik za samostojne podjetnike,

 •    

 • registracijo družbe z omejeno  odgovornostjo (d.o.o.)

 • seznanijo se z pomembnejšimi značilnostmi d.o.o.

 • seznanijo se s postopki in pogoji registracije d.o.o.,

 • seznanijo se s potrebnimi ustanovnimi in registracijskimi listinami za d.o.o.,

 •    

 • izdelava načrta za proizvodnjo in prodajo ene vrste izdelka iz svoje stroke,

 • ob danih smernicah naredijo tehnično tehnološki načrt proizvodnje,

 • ob danih smernicah načrtujejo stroške, prihodke, odhodke, poslovni izid, tržne akcije za obdobje treh mesecev,

 • ob danih smernicah opredelijo potrebno dokumentacijo,

 •    

  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • pisno,

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Vsebina predmeta GOSPODARSKO POSLOVANJE se vsebinsko povezuje s predmeti TEHNOLOGIJA, PREHRANA Z MIKROBIOLOGIJO ŽIVIL in PRAKTIČNI POUK.