SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: MESAR (ds)

KATALOG ZNANJ

1. IME PREDMETA

PREHRANA Z MIKROBIOLOGIJO ŽIVIL

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

115

25

140

2.

105

 

105

3.

65

5

70

skupaj

285

30

3153. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Vajenci:

 • dobijo splošni pregled o sestavi živil,

 • spoznajo potek razgradnje hranilnih snovi v celici in v organizmu,

 • spoznajo načine proizvodnje zdrave hrane,

 • pridobijo osnovna znanja o soodvisnosti organizmov z zunanjim okoljem  in vplivu človeka nanj,

 • spoznajo osnovne metode raziskovalnega dela in uvidijo povezavo za vsebinami ostalih  predmetov,

 • določajo hranilne potrebe posameznika,

 • sestavljajo jedilnike,

 • seznanjajo se s posledicami nepravilne prehrane,

 • spoznajo živila in ocenjujejo njihovo kakovost,

 • spoznajo vlogo mikroorganizmov v živilstvu ,

 • uporabljajo osnovni mikrobiološki laboratorijski inventar,

 • pripravljajo in mikroskopirajo preparate ter kultivirajo mikroorganizme,

 • se seznanjajo z možnostmi uporabe mikroorganizmov v industriji.


 • 4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

  Informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  1. BIOLOGIJA

  Vajenci:

  Vajenci:

   

 • veda o življenju,

 • uvrstijo biologijo med naravoslovne vede,

 • spoznajo njene panoge in zgodovinski razvoj,

 •    

  2. CELICA

       

 • celična teorija,

 • spoznajo celico kot osnovno gradbeno in dejavno enoto vseh živih bitij,

 • spoznajo, da je optimalno delo posamezne celice potrebno za uspešnost organizma in to povežejo z delavcem v kolektivu,

 •  

 • celična struktura,

 • spoznajo vrste celic, jih medsebojno primerjajo in naštejejo najpomembnejše celične strukture,

 •    

 • zgradba in delovanje celičnih struktur,

 • spoznajo zgradbo celičnih struktur (jedro, celična membrana, ribosomi, mitohondriji, kloroplasti), njihovo delovanje in pomen,

 •  

  Vaja: osmoza, difuzija.

 • mikroskop,

 • spoznajo vrste mikroskopov, naštejejo njihove osnovne dele in funkcijo,

 • znajo uporabljati mikroskop,

 • razvijajo odgovornost do delovnih sredstev,

 • navajajo se na red in čistočo pri delu,

 • Vaja: mikroskopiranje.

  3. ŽIVLJENJSKI PROCESI V CELICI

       

 • celična delitev - mitoza,

 • spoznajo pomen celične delitve, naštejejo njene faze in pojasnijo dogajanja v celici med celično delitvijo,

 •    

 • encimi,

 • spoznajo pomen encimov v živih organizmih, njihovo zgradbo in delovanje, znajo jih poimenovati in glede na njihovo zgradbo predvidijo njihove lastnosti,

 • navajajo se na natančnost pri delu,

 • Vaja: zgradba in delovanje encima katalaze v jetrih.

 • ATP,

 • povežejo ATP z encimi, spoznajo njegovo zgradbo in razložijo delovanje,

 •    

 • vrenje,

 • spoznajo vrste vrenj (alkoholno, mlečnokislinsko, ocetnokislinsko),

 • razložijo njihov potek, pomen za človeka in pomen v živilski industriji,

 •    

 • alkoholno vrenje,

 • alkoholno vrenje opredelijo kot anaerobni proces pri katerem se sprošča energija, alkohol in ogljikov dioksid,

 • dokažejo nastale produkte,

 • izoblikujejo kulturo pitja alkoholnih pijač,

 • zavejo se problema alkoholizma,

 • Vaja: dokaz produktov alkoholnega vrenja.

 • fotosinteza,

 • spoznajo jo kot najpomembnejši proces v katerem avtotrofni organizmi sintetizirajo hrano in kisik,

 • spoznajo reakcije, ki potekajo ob prisotnosti svetlobe in reakcije, ki tečejo neodvisno od svetlobe,

 • spoznajo pomen rastlin pri proizvajanju kisika na Zemlji in se zavejo potreb po rastlinah v bivalnem okolju,

 • Vaja: dokaz produktov fotosinteze.

 • celično dihanje,

 • opredelijo ga kot aerobni proces, ki poteka v celici,

 • spoznajo pomen celičnega dihanja,

 • primerjajo življenjske procese ter poiščejo podobnosti in razlike,

 •    

  4. KEMIJA

       

 • - veda o snoveh in snovnih spremembah,

 • kemijo uvrstijo med naravoslovne vede in jo opredelijo kot eksperimentalno vedo,

 • njen razvoj povežejo z naraščanjem človeštva,

 • spoznajo njene vplive na okolje in vlogo v družbi,

 • spoznajo oznake za kemikalije in osnovni laboratorijski pribor ter tehnike eksperimentiranja,

 • razvijajo odgovornost pri ravnanju z nevarnimi snovmi,

 • upoštevajo pravila vedenja v laboratoriju in skrbijo za  lastno varnost in varnost sošolcev,

 • razvijajo odgovornost in vztrajnost pri delu,

 • razvijajo komunikativnost pri delu v dvojicah ali v skupini,

 • Vaja: osnovne laboratorijske tehnike.

  5. SNOVI

       
   

 • spoznajo kaj je snov, razdelijo jih v čiste snovi, zmesi, homogene snovi in heterogene snovi

 •    

 • postopki ločevanja snovi,

 • naštejejo postopke ločevanja snovi in ugotovijo, da poteka ločevanje na osnovi različnih fizikalnih lastnosti,

 • znajo ločiti nekatere zmesi,

 •  

  Vaja: destilacija, filtriranje, odlivanje, ločevanje z lijem ločnikom.

 • elementi, spojine,

 • opredelijo oba pojma in spoznajo atome in molekule,

 • spoznajo Ar in znajo izračunati Mr,

 •    

 • periodni sistem,

 • spoznajo zgradbo periodnega sistema in ga znajo uporabljati,

 •    

 • atom,

 • spoznajo zgradbo atoma, delce ki se nahajajo v atomu in zgradbo povežejo s periodnim sistemom,

 •    

 • ion,

 • opredelijo pojem ion in spoznajo princip nastanka ionov,

 •    

  6. KEMIJSKE REAKCIJE

       
   

 • opredelijo kemijske reakcije kot snovne spremembe,

 • razložijo pojma reaktant in produkt,

 •    

 • vrste kemijskih reakcij,

 • spoznajo potek sinteze, analize in substitucije ter jih izvedejo,

 • spoznajo in uporabijo sistem preprostega urejanja reakcij,

 • skrbijo za ekonomičnost pri uporabi kemikalij,

 • skrbijo za varnost, red in natančnost pri delu,

 • Vaja: sinteza, analiza, enojna in dvojna substitucija.

 • vplivi na potek kemijske reakcije,

 • spoznajo vplive na potek kemijske reakcije,

 •    

 • energija pri kemijski reakciji,

 • spoznajo pojem endotermne in eksotermne reakcije,

 •  

  Vaja: endotermna in eksotermna reakcija.

 • redoks reakcije,

 • opredelijo pojme oksidacija, redukcija in oksidacijsko število ter spoznajo pravila za urejanje redoks reakcij,

 • znajo urediti redoks reakcijo,

 •    

  7. KEMIJSKE VEZI

       

 • ionska,

 • kovalentna ,

 • molekulska,

 • vodikova,

 • naštejejo vrste vezi in spoznajo kako vezi nastanejo,

 • na primeru znajo ugotoviti vrsto vezi,

 •    

  8. VODA

 • razložijo zgradbo molekule vode in njene lastnosti ter jo opredelijo kot polarno topilo,

 •    

  9. RAZTOPINE

       

 • vzroki za raztapljanje,

 • opredelijo pojme raztopina, topilo, topljenec, odstotna koncentracija,

 • znajo pripraviti raztopino z določenim masnim deležem topljenca,

 • razložijo topnost snovi v vodi,

 • razvijajo ročne spretnosti in natančnost pri delu,

 • Vaja: priprava odstotne raztopine.

  Vaja: raztapljanje.

  10.   ELEKTROLITI

       

 • kisline,

 • baze,

 • soli,

 • opredelijo pojem elektroliti in naštejejo snovi, ki jih uvrščamo med elektrolite, spoznajo pojem Ph kot merilo za kislost,

 • razložijo pojme kislina, baza, sol, protolitska reakcija in nevtralizacija,

 • spoznajo indikatorje in jih uporabijo za določanje kislin oziroma baz,

 •  

  Vaja: prevodnost električnega toka.

  Vaja: titracija.

  Vaja: indikatorji.

  11.   OGLJIK IN OGLJIKOVE SPOJINE

       
   

 • spoznajo pomembnost ogljika v organskih spojinah,

 • iz zgradbe ogljikovega atoma sklepajo na njegove lastnosti, naučijo se delati z modeli,

 •    

 • osnove organskih kemijskih reakcij,

 • naštejejo osnovne organske reakcije in spoznajo njihov potek,

 •    

 • poimenovanje organskih spojin (IUPAC nomenklatura),

 • spoznajo pravila za poimenovanje organskih spojin in jih uporabijo na preprostih primerih,

 •    

  12.   OGLJIKOVODIKI

       

 • alkani,

 • alkeni,

 • alkini,

 • ciklični ogljikovodiki,

 • aromatski ogljikovodiki,

 • spoznajo razdelitev ogljikovodikov in kriterije delitve,

 • spoznajo skupine ogljikovodikov, njihovo zgradbo, lastnosti, zapise z različnimi formulami, njihovo uporabo in predstavnike,

 •    

  13.   ORGANSKE KISIKOVE SPOJINE

       
   

 • iz zgradbe ogljikovodikov sklepajo na reakcije in jih znajo poimenovati,

 • spoznajo reakcije za nastanek kisikovih organskih spojin in si znajo zgraditi sistem,

 • poznajo funkcionalne skupine,

 •    

 • alkoholi,

 • spoznajo njihove lastnosti, pomembne predstavnike, njihovo uporabo in značilnosti,

 • sklepajo na značilne reakcije alkoholov,

 • znajo jih poimenovati,

 • primerjajo lastnosti metanola in etanola ter spoznajo njun vpliv na človeka,

 • predvidijo posledice uživanja alkohola na delovnem mestu,

 • Vaja: lastnosti alkoholov.

 • fenoli,

 • spoznajo predstavnike fenolov, njihove lastnosti in uporabo,

 •    

 • aldehidi in ketoni,

 • primerjajo aldehide in ketone, ugotovijo podobnosti in razlike v zgradbi,

 • spoznajo njihove predstavnike, lastnosti in uporabo,

 •    

 • karboksilne kisline,

 • spoznajo njihov nastanek, lastnosti, razdelitev, pomembne predstavnike in njihovo uporabo,

 •    

 • etri,

 • spoznajo reakcijo za nastanek etrov, značilne predstavnike in njihovo uporabo,

 •    

 • estri,

 • spoznajo reakcijo za nastanek estrov, značilne predstavnike in njihovo uporabo,

 •  

  Vaja: sinteza estrov.

  14.   LIPIDI

       
   

 • lipide opredelijo kot estre, ki nastanejo pri reakciji estrenja,

 • spoznajo razdelitev lipido, njihov pomen in lastnosti,

 •  

  Vaja: lastnosti lipidov.

 • masti in olja,

 • uvrstijo jih med lipide, spoznajo njihovo kemijsko zgradbo in sklepajo na njihove lastnosti,

 • spoznajo postopek ekstrakcije s katerim lahko pridobivamo olja,

 •  

  Vaja: pridobivanje olja.

 • mila in detergenti,

 • spoznajo reakcijo za sintezo mila,

 • opredelijo mila kot soli maščobnih kislin in jih primerjajo z detergenti,

 •  

  Vaja: sinteza mila.

 • voski,

 • naštejejo znane voske in spoznajo njihovo uporabo in pomen,

 •    

 • fosfolipidi,

 • spoznajo njihov pomen,

 •    

  15.   OGLJIKOVI HIDRATI

       
   

 • spoznajo njihovo kemijsko zgradbo, funkcionalne skupine in razdelitev,

 •    

 • monosaharidi,

 • spoznajo predstavnike monosaharidov, kemijsko zgradbo glukoze in njene lastnosti,

 •  

  Vaja: dokaz glukoze.

 • disaharidi,

 • spoznajo predstavnike, njihovo kemijsko zgradbo in nahajališča,

 •    

 • polisaharidi,

 • spoznajo predstavnike in primerjajo kemijsko zgradbo škroba in celuloze ter njune lastnosti,

 •  

  Vaja: lastnosti škroba.

  16.   ORGANSKE DUŠIKOVE SPOJINE

       
   

 • spoznajo vrste dušikovih organskih spojin, njihovo poimenovanje, funkcionalne skupine, lastnosti spojin ter glavne reakcije,

 • zavejo se odgovornosti pri uporabi nekaterih dušikovih spojin, ker so rakotvorne,

 •  

 • aminokisline,

 • razložijo zgradbo aminokislin in njihove lastnosti,

 •    

 • beljakovine,

 • spoznajo peptidno vez za nastanek peptidov,

 • razložijo pomen beljakovin za človeka in jih razdelijo po njihovi funkciji,

 •  

  Vaja: dokaz beljakovin.

 • polimeri,

 • spoznajo predstavvnike polimerov, njihove dobre in slabe lastnosti, med seboj jih primerjajo in spoznajo možnosti njihove uporabe,

 •    

  2. LETNIK

  Informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  1. HRANA IN PREHRANA

  Vajenci:

  Vajenci:

   

 • pomen prehrane in njenih sestavin za človekov razvoj,

 • razložijo pomen prehranjevanja za zdrav razvoj,

 • si razvijajo odgovornost do prehranske vzgoje,

 •  

 • hrana, živila, hranilne snovi,

 • razložijo pojem hrana,

 • pojasnijo pojem živila,

 • razložijo delitev živil po izvoru,

 • naštejejo hranilne snovi,

 • opredelijo naloge posameznih hranilnih snovi v telesu,

 •    

 • dnevna porazdelitev hrane,

 • naštejejo dnevne obroke hrane,

 • utemeljijo pomen posameznih obrokov hrane,

 • se zavejo pomena pravilne prehrane za zdravje ljudi,

 •  

 • vrste prehranjevanja glede na prevladujoča živila,

 • naštejejo dejavnike, ki vplivajo na način prehranjevanja,

 • naštejejo glavne vrste prehranjevanja,

 • pojasnijo značilnosti posameznih vrst prehranjevanja,

 • si razvijajo sposobnost spoštovanja drugačnosti,

 •  

 • prehrana in zdravje,

 • spoznajo bolezni, ki so povezane z neustrezno prehrano,

 • spoznavajo posledice slabih in dobrih prehrambenih navad,

 •  

 • energijske potrebe človeka,

 • razložijo načine porabe energije v organizmu,

 • izračunajo energijsko vrednost posameznih obrokov,

 • naštejejo dejavnike, ki vplivajo na porabo energije v organizmu,

 • razvijanje doslednosti in natančnosti,

 •  

 • hitra prehrana, poulična prehrana,

 • spoznajo razliko med hitro prehrano in hitro pripravo hrane,

 • utemeljijo slabosti hitre in poulične prehrane,

 • zavedajo se pomena higiene v prehrani,

 •  

  2.HRANILNE SNOVI

       

  Ogljikovi hidrati

       

 • kemična sestava in nastajanje ogljikovih hidratov,

 • razložijo elementarno sestavo ogljikovih hidratov,

 • razložijo fotosintezo,

 • napišejo in razložijo kemično enačbo fotosinteze,

 • dojamejo pomen fotosinteze za žive organizme,

 • razvijajo si pozitiven odnos do narave in okolja,

 •  

 • vrste ogljikovih hidratov: monosaharidi, disaharidi in polisaharidi,

 • razložijo delitev ogljikovih hidratov,  razložijo razliko med posameznimi skupinami ogljikovih hidratov,

 • naštejejo predstavnike posameznih skupin ogljikovih hidratov,

 • si razvijajo smisel za zdravo prehrano,

 •  

 • lastnosti ogljikovih hidratov,

 • opredelijo skupne lastnosti monosaharidov in disaharidov,

 • razložijo lastnosti polisaharidov,

 • spoznavajo tveganja za nastanek civilizacijskih bolezni,

 •  

 • pomen ogljikovih hidratov za človeški organizem,

 • pojasnijo energijsko vrednost ogljikovih hidratov,

 • pojasnijo posledice povečane koncentracije glukoze v krvi,

 • naštejejo motnje v organizmu, ki so posledica preveč zaužitih ogljikovih hidratov,

 • razvijajo odgovornost do sebe in soljudi na področju prehrane,

 •  

  Maščobe

       

 • zgradba maščob,

 • razložijo zgradbo maščob,

 • pojasnijo razliko med nasičenimi in nenasičenimi maščobnimi kislinami,

 • si razvijajo smisel za natančnost,

 •  

 • vrste maščob glede na kemično zgradbo,

 • razložijo delitev maščob glede na kemično zgradbo,

 • pojasnijo predstavnike lipidov,

 • razložijo razliko med oljem in mastjo,

 • naštejejo glavne predstavnike lipoidov,

 • si razvijajo čut za ekonomičnost,

 •  

 • lastnosti maščob,

 • naštejejo lastnosti maščob, ki so pomembne za prehrano,

 • razložijo nastanek emulzije in opredelijo pomen emulgatorjev v živilski industriji,

 • spoznajo vzroke kvarjenja maščob,

 • se zavejo posledic nepravilne priprave hrane,

 •  

 • pomen maščob za človeški organizem,

 • pojasnijo pomen maščob za pokrivanje energetskih potreb,

 • razložijo dnevne potrebe po maščobah, ocenijo posledice preveč zaužitih maščob,

 • spoznajo posledice premajhnih količin maščob v prehrani,

 • si razvijajo smisel za ekonomičnost,

 •  

  Beljakovine

       

 • zgradba beljakovin,

 • naštejejo kemične elemente, ki gradijo aminokisline,

 • razložijo lastnosti aminokislin,

 • razložijo delitev aminokislin po pomenu,

 • spoznajo nevarnosti nastanka bolezni, ki so posledica podhranjenosti,

 • spoznavajo pozitivne posledice pravilnega prehranjevanja,

 •  

 • vrste beljakovin,

 • razložijo razliko med enostavnimi in sestavljenimi beljakovinami,

 • naštejejo predstavnike enostavnih in sestavljenih beljakovin,

 • poglabljajo znanje o posledicah nepravilnega prehranjevanja,

 •  

 • lastnosti beljakovin,

 • spoznajo lastnosti beljakovin, ki vplivajo na kvaliteto jedi,

 • razložijo koagulacijo beljakovin na primerih,

 • naštejejo dejavnike, ki povzročajo koagolacijo beljakovin,

 • krepijo zavest in znanje o pomenu pravilne prehrane,

 •  

 • pomen beljakovin za človeški organizem,

 • razložijo človekove dnevne potrebe po beljakovinah,

 • spoznajo posledice pomanjkanja beljakovin v organizmu,

 •    

  Vitamini

       

 • pomen vitaminov za organizem,

 • razložijo pojme: avitaminoza, hipovitaminoza in hipervitaminoza,

 • razložijo poimenovanje vitaminov,

 • spoznavajo dejavnike tveganja za razvoj različnih bolezni,

 •  

 • delitev vitaminov po topnosti,

 • razložijo delitev vitaminov,

 • se zavejo pomena prehrambene vzgoje v zgodnji mladosti,

 •  

 • provitamini,

 • razložijo pojem provitamini,

 •    

 • pomen posameznih vitaminov za organizem,

 • razložijo pomen posameznih vitaminov za organizem,

 • spoznajo dejavnike, ki zmanjšujejo vrednost vitaminov v živilih,

 • krepijo zavest o pomenu pravilne priprave hrane,

 •  

  Mineralne snovi

       

 • naloge mineralnih snovi v organizmu,

 • pojasnijo zagotavljanje zadostnih količin mineralnih snovi v organizmu,

 • razložijo delitev mineralnih snovi glede na zastopanost v telesu,

 •    

 • pomen posameznih mineralni snovi v organizmu,

 • spoznajo pomen in nalogo posameznih mineralnih snovi v telesu,

 • se zavejo pomena redne prehrane,

 •  

  Voda

       

 • pomen vode v telesu,

 • naštejejo najpomembnejše naloge, ki jih opravlja voda v telesu,

 • razvijajo odnos do okolja,

 • se zavedajo nevarnosti onesnaženja vodnih virov,

 •  

  3. ZASTRUPITVE S HRANO

       

 • zastrupitve z okuženo hrano,

 • razložijo pojem okužena hrana,

 • naštejejo najpogostejše povzročitelje tovrstnih zastrupitev,

 • razvijanje poslovne poštenosti,

 • zavejo se resnosti ob pojavih raznih kužnih bolezni,

 • razumejo pomen veterinarsko sanitarne preventive,

 •  

 • zastrupitve s hrano, ki vsebuje živalske strupe,

 • spoznajo primere zastrupitev s strupi, ki so lahko prisotni v posameznih organih nekaterih živali,

 • se zavedajo odgovornosti do potrošnikov,

 •  

 • zastrupitve s hrano, ki vsebuje rastlinske strupe,

 • spoznajo primere zastrupitev z rastlinskimi strupi,

 • razložijo nevarnost zastrupitev s strupenimi gobami,

 • si razvijajo odgovoren odnos do dela z živili,

 •  

 • zastrupitve s hrano, ki vsebuje kemične strupe,

 • spoznajo vzroke onesnaženja živil z različnimi kemičnimi strupi,

 • naštejejo skupine kemičnih strupov, ki zastrupljajo hrano,

 • zavedajo se pomena prizadevanj za ohranjanje zdravega okolja,

 •  

  4. RAZKROJ ŽIVIL V ČLOVEŠKEM TELESU

       

 • prebava, prebavni trakt,

 • naštejejo sestavne dele prebavnega trakta,

 • naštejejo prebavne žleze,

 • spoznajo razgradnjo makromulekol v mikromulekole,

 • poglabljajo svoje znanje o delovanju človeškega telesa,

 •  

 • celična presnova: anabolizem, katabolizem,

 • razložijo anabolizem in katabolizem,

 • pojasnijo posledice anabolizma in katabolizma,

 •    

 • encimi ali fermenti,

 • razložijo pomen encimov v procesu prebave in celične presnove,

 • opredelijo pomembnejše lastnosti encimov,

 • razložijo delitev encimov po mestu delovanja,

 • razvijajo natančnost in doslednost,

 •  

 • vrste encimov,

 • razložijo delitev encimov v skupine,

 • pojasnijo poimenovanje encimov,

 •    

  5. SHRANJEVANJE IN KVARJENJE ŽIVIL

       

 • zorenje živil,

 • kvarjenje živil,

 • naštejejo dejavnike, ki povzročajo željene in neželjene spremembe v živilih,

 • razvijajo odgovoren odnos do dela,

 •  

  6. KONZERVIRANJE ŽIVIL

       

 • fizikalni načini konzerviranja,

 • kemični načini konzerviranja,

 • naštejejo fizikalne načine konzerviranja,

 • naštejejo kemične načine konzerviranja,

 • razložijo razliko med fizikalnimi in kemičnimi načini konzerviranja,

 • pojasnijo značilnosti posameznih načinov konzerviranja,

 • razvijajo si osebno odgovornost pri uporabi raznih načinov konzerviranja,

 • razvijajo si smisel za ekonomičnost,

 •  

  7. ŽIVILA

       

 • delitev živil glede na prevladujoče hranilne snovi,

 • naštejejo skupine živil,

 • utemeljijo praktično vrednost takšne razdelitve,

 •    

 • zakoni in predpisi o higieni živil,

 • zakoni in predpisi o kakovosti živil,

 • spoznajo pomen zakonov in predpisov o higieni in kakovosti živil,

 • utemeljijo pomen zdravstvenega nadzora nad živili,

 • naštejejo podatke, ki jih mora vsebovati deklaracija o živilih,

 • razvijajo si pozitiven odnos do izvajanja predpisov s področja živilstva

 •  

  8. BELJAKOVINSKA ŽIVILA

       

  Mleko

       

 • pridobivanje mleka

 • razložijo pridobivanje mleka,

 • spoznajo obdelavo mleka v mlekarni,

 • spoznajo pomen doslednega izvajanja predpisov pri proizvodnji mleka,

 •  

 • hranilna vrednost mleka,

 • razložijo kemično sestavo mleka,

 • razumejo pomen mleka v prehrani,

 • zavedajo se pomembnosti in odgovornosti za ohranjanje kakovosti mleka,

 •  

 • mikrobi v mleku,

 • spoznajo pomen higiene v procesu pridobivanja mleka,

 • razumejo pomen izvajanja higienskih normativov,

 •  

  Mlečni izdelki

       

 • pasterizirano, sterilizirano in kuhano mleko,

 • naštejejo vrste potrošniškega mleka in razložijo značilnosti,

 •    

 • fermentirani mlečni izdelki,

 • naštejejo fermentirane mlečne izdelke in razložijo njihovo pridobivanje,

 • razvijajo si smisel za ekonomičnost,

 •  

 •  

 • zgoščeno mleko in mleko v prahu,

 • pojasnijo pridobivanje posameznih izdelkov,

 • razvijajo si pozitiven odnos do okolja,

 •  

 • mlečni izdelki bogati z maščobo,

 • naštejejo izdelke in pojasnijo njihove značilnosti,

 • razložijo pridobivanje posameznih izdelkov,

 •    

 • siri,

 • razložijo tehnološki postopek proizvodnje sirov,

 • pojasnijo delitev sirov po izvoru mleka, po vsebnosti vode in maščobe,

 • soštujejo prehranske navade drugih,

 •  

 • ugotavljanje kvalitete mleka in mlečnih izdelkov,

 • razložijo pomen ugotavljanja mleka in mlečnih izdelkov,

 • razumejo pomen higiene v prehrani,

 •  

  Meso in mesni izdelki

       

 • hranilna vrednost mesa in mesnih izdelkov,

 • pojasnijo povprečno kemično sestavo mesa,

 • razložijo pomen mesa v prehrani,

 • razumejo pomen pravilne prehrane za zdravje,

 •  

 • pridobivanje mesa,

 • razložijo postopek pridobivanja mesa,

 • zavzemajo se za human odnos do živali,

 •  

 • stranski proizvodi pri zakolu živali,

 • naštejejo vse stranske proizvode in pojasnijo njihovo uporabnost,

 • razvijajo si smisel za ekonomičnost,

 •  

 • mesni izdelki,

 • opredelijo posamezne skupine mesnih izdelkov,

 • pojasnijo njihove specifične lastnosti,

 • ocenijo pomen posameznih izdelkov v zdravi prehrani,

 •  

 • meso perutnine,

 • razložijo hranilno vrednost mesa perutnine,

 • naštejejo izdelke iz perutninskega mesa,

 •    

 • meso divjadi,

 • naštejejo vrste divjačine,

 • pojasnijo vpliv predsmrtnega boja živali na kvaliteto mesa,

 • zavzemajo se za human odnos do živali,

 •  

 • analize mesa in mesnih izdelkov,

 • pojasnijo naloge analiz mesa,

 • razložijo organoleptično ocenjevanje mesa,

 • razumejo pomen kontrole nad živili,

 •  

 • ribe,

 • pojasnijo delitev rib,

 • razložijo hranilno vrednost rib,

 • naštejejo in opišejo ribje izdelke,

 • spoštujejo prehranjevalne navade,

 • razumejo pomen higiene v živilstvu,

 • pridobivajo pozitiven odnos do varovanja okolja,

 •  

  Jajca

       

 • hranilna vrednost jajc,

 • delitev jajc po kakovosti in teži,

 • razložijo hranilno vrednost jajc,

 • pojasnijo delitev jajc po kakovosti in teži,

 •    

  9. MAŠČOBNA ŽIVILA

       

 • svinjska mast,

 • olja,

 • rastlinska mast,

 • margarina,

 • razložijo postopke pridobivanja posameznih maščobnih živil,

 • pojasnijo vrednost posameznih maščobnih živil v prehrani,

 • razumejo problem prevelike količine maščob v prehrani,

 • zavedajo se tveganja za nastanek civilizacijskih bolezni,

 •  

  10.   OGLIKOHIDRATNA ŽIVILA

       

  Žita

       

 • hranilna vrednost žit,

 • vrste žit,

 • skladiščenje žit,

 • naštejejo žita,

 • razložijo povprečno hranilno vrednost žit,

 • spoznajo postopke za ugotavljanje kakovosti žit,

 •    

  Mlevski izdelki

 • pojasnijo delitev mlevskih izdelkov po pravilniku,

 • razložijo določanje tipa moke,

 • razvijajo si natančnost, kritičnost in osebno odgovornost,

 •  

  Testenine in podobni izdelki

 • naštejejo in opišejo vrste testenin,

 • razložijo hranilno vrednost testenin,

 • razumejo pomen pestre prehrane za zdravje,

 •  

  Kruh

 • izdelava in vrste kruha,

 • opišejo izdelavo kruha,

 • naštejejo vrste kruha,

 • razložijo staranje in kvarjenje kruha,

 • razumejo pomen pozitivnih prehrambenih navad,

 •  

  Vzhajalna sredstva

 • razložijo delovanje kvasa,

 • naštejejo sestavine pecilnega praška,

 • pojasnijo učinke pecilnega praška,

 •    

  Med

 • razložijo nastajanje in pridobivanje meda,

 • utemeljijo uporabo meda v zdravstvene namene,

 • spoznajo različne čebelje proizvode,

 • oblikujejo si odnos do uporabe naravnih zdravil,

 •  

  11.   VITAMINSKO - MINERALNA ŽIVILA

       

  Zelenjava

       

 • hranilna vrednost zelenjave,

 • vrste zelenjave,

 • zelenjavni izdelki,

 • utemeljijo pomen zelenjave v zdravi prehrani,

 • razložijo hranilno vrednost zelenjave,

 • pojasnijo delitev zelenjave po užitnem delu rastline,

 • razumejo pomen zelenjave v zdravi prehrani,

 • razumejo nevarnost uporabe nekaterih škropiv za zdravje in življenje,

 •  

 • krompir,

 • razložijo hranilno vrednost krompirja,

 •    

  Sadje

       

 • hranilna vrednost sadja,

 • pomen sadja v prehrani,

 • vrste sadja,

 • utemeljijo pomen sadja v zdravi prehrani,

 • razložijo hranilno vrednost sadja,

 • pojasnijo delitev sadja po kakovosti,

 • razložijo predelavo in konzerviranje sadja,

 • utemeljijo pomen sadja in zelenjave v zdravi prehrani,

 •  

  12.   DODATKI V HRANI

       

 • sladkor,

 • razložijo pridobivanje sladkorja,

 • zavedajo se škodljivosti uživanja sladkorja,

 •  

 • dišave in začimbe,

 • naštejejo dišave in začimbe,

 • pojasnijo njihov pomen v prehrani,

 •    

  13.   POŽIVILA IN RAZNI NAPITKI

       

 • - kava, čaj, kakav,

 • razložijo uživanje posameznih poživil,

 • pojasnijo njihove učinke na organizem,

 • - razumejo priporočila glede zmernosti uživanja raznih poživil,

 •  

  14.   PIJAČE

       

 • brezalkoholne pijače.

 • alkoholne pijače,

 • razložijo delitev pijač.

 • spoznajo postopke pridobivanja posameznih pijač,

 • se zavedajo škodljivih posledic uživanja alkoholnih pijač,

 • pridobivanje kulture pitja,

 •  

  15.   PLANIRANJE PREHRANE

       

 • prehrana zdravih ljudi: fizičnih delavcev, umskih delavcev, otrok in ostarelih ljudi,

 • prehrana v izrednih razmerah,

 • razložijo prehranjevanje posameznih kategorij ljudi,

 • poglabljanje spoštovanja do drugačnosti,

 •  

 • dietna prehrana,

 • razložijo pojem dieta,

 • naštejejo najpomembnejše vrste diet,

 •    

  3. LETNIK

  Informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  1. UVOD V MIKROBIOLOGIJO

  Vajenci:

  Vajenci:

   

 • razvoj mikrobiologije,

 • mikroskop,

 • mikrobiološke vede,

 • spoznajo vsebino in vlogo mikroorganizmov v živilski industriji,

 • spoznajo posamezne mikrobiološke vede,

 • se seznanijo z osnovno delitvijo mikroorganizmov,

 • se seznanijo z razvojem mikrobiologije,

 • si izoblikujejo odnos do laboratorijske opreme,

 •  

  2. MIKROORGANIZMI IN OKOLJE

       

 • vloga in pomen mikroorganizmov v okolju,

 • kroženje snovi v naravi,

 • naravni življenjski prostor mikroorganizmov (voda, zrak, tla),

 • parametri, ki vplivajo na rast mikroorganizmov v gojišču,

 • relacije odnosov (mikroorganizem - mikroorganizem, mikroorganizem - celic),

 • spoznajo vlogo mikroorganizmov oziroma njihov pomen za človeka v živilski industriji in na zemlji,

 • spoznajo vlogo mikroorganizmov pri kroženju snovi (dušika) v naravi,

 • spoznajo razširjenost mikroorganizmov v naravi in pomen kontrole prisotnosti mikroorganizmov v naravi,

 • spoznajo vpliv temperature, pH, vlage in kisika na rast mikroorganizmov na hranilnem gojišču,

 • spoznajo razdelitev mikroorganizmov v okviru posameznega parametra,

 • zavedajo se vpliva kontaminiranih delovnih površin in pribora na mikrobiološko neoporečnost živila,

 • Vaja:

 • predstavitev posameznih delov mikroskopa in delo z njim,

 • mikroskopiranje (ogled trajnih preparatov),

 • prisotnost organizmov v naravnih življenjskih prostorih in njihova razširjenost,

 • kultivacija mikroorganizmov pri različnih temperaturah in pri različni hranilni sestavi gojišča.

 • 3. MORFOLOGIJA IN CITOLOGIJA MIKROORGANIZMOV

       

 • citologija prokariontske in evkariontske mikrobne celice,

 • morfologija bakterij, gliv, praživali in virusov,

 • spoznajo posamezne tipe celic mikroorganizmov in razlike med njimi,

 • spoznajo najpogostejše oblike mikrorganizmov in enoto za merjenje velikosti mikroorganizmov,

 • spoznajo zgradbo posameznih mikroorganizmov,

 •  

  Vaja:

 • priprava nativnega preparata kvasa (opazovanje kvasovk),

 • priprava nativnega preparata za opazovanje praživali (opazovanje paramecija).

 • 4. RAZMNOŽEVANJE, RAST IN KULTIVACIJA MIKROORGANIZMOV

       

 • razmnoževanje bakterij, gliv, praživali in virusov,

 • opredelitev rasti mikroorganizmov s krivuljo rasti,

 • vrste gojišč in priprava,

 • videz mikrobnih kultur na gojišču,

 • kultivacija bakterij, gliv in virusov,

 • spoznajo osnove rasti in razmnoževanja predvsem bakterij in gliv,

 • spoznajo razliko med razmnoževanjem virusov in ostalimi mikroorganizmi,

 • spoznajo Monodovo krivuljo rasti mikroorganizmov,

 • spoznajo pojem gojišče,

 • se seznanijo z oblikami in videzom mikroorganizmov na gojišču,

 • se seznanijo s pojmom kolonija,

 •  

  Vaja: opazovanje gojišč s kulturami mikroorganizmov.

  5. HIGIENA, ČIŠČENJE IN DDD

       

 • higienski minimum,

 • delitev higien,

 • čiščenje in vrste čiščenj,

 • DDD (deratizacija, dezinsekcija, dezinfekcija),

 • uporaba čistil in razkužil v živilskem obratu,

 • jemanje vzorcev in brisov,

 • spoznajo osnove higienskega minimuma,

 • spoznajo KOMU? In ZAKAJ ? je higienski minimum namenjen,

 • se seznanijo z načini vzdrževanja osebne higiene v živilskem obratu,

 • spoznajo vrste čiščenj,

 • spoznajo se s pojmi DDD,

 • spoznajo pojem sterilizacija in njen pomen,

 • spoznajo vrste čistil in razkužil,

 • se seznanijo s pojmi PREVENTIVNI in INTERVENCIJSKI vzorci, brisi,

 • se zavedajo pomena osebne higiene in vpliva na tehnološki postopek,

 • se zavedajo odgovornosti pri čiščenju delovnih površin in delovnih prostorov,

 • se zavedajo gospodarske škode ob neupoštevanju navodil higienskega minimuma,

 • Vaja:

 • jemanje brisov neumitih rok in nacepljanje mikroorganizmov na gojišče,

 • jemanje brisov rok umitih z dezinfekcijskim sredstvom in nacepljanje na gojišče,

 • primerjava in ugotovitev.

 • 6. FIZIOLOGIJA MIKROORGANIZMOV

       

 • encimi,

 • izmenjava snovi (sprejemanje hranilnih snovi in oddajanje snovi),

 • metabolizem ali presnova (katabolizem, anabolizem),

 • hidroliza beljakovin, maščob in ogljikovih hidratov,

 • dihanje,

 • alkoholno vrenje,

 • spoznajo osnovne pojme in pojem

 • FIZIOLOGIJA,

 • obnovijo in nadgradijo znanje o encimih (zgradba, delovanje),

 • spoznajo pojma anabolizem in katabolizem,

 • spoznajo odvisnost presnove od encimov,

 • spoznajo pojem hidroliza,

 • spoznajo najpomembnejše hidrolize in encime, ki pri posamezni hidrolizi sodelujejo,

 • se zavedajo vpliva prehrane na naravno mikrofloro v črevesju,

 • se zavedajo gospodarske škode pri neželjenih hidrolizah, ki v živilu lahko potečejo,

 •  

  7. MIKROORGANIZMI IN ČLOVEK

       

 • infekcija,

 • patogenost in virulenca,

 • nalezljive bolezni,

 • klicenoštvo,

 • zoonoze,

 • infekcije kože, dihal in prebavil,

 • spoznajo osnovne pojme in vrste infekcij,

 • spoznajo pojma patogenost in virulenca,

 • spoznajo pojem nalezljiva bolezen in načine prenašanja posameznih bolezni,

 • spoznajo pomen klicenoštva in kdo je lahko klicenosec,

 • spoznajo pomen ZOONOS in nekatere  tudi podrobneje opišejo,

 •    

  8. ŽIVILSKA MIKROBIOLOGIJA

       

 • mikrobiologija žit, moke in kruha,

 • mikrobiologija jajc,

 • mikrobiologija sladkorja in medu,

 • mikrobiologija mleka,

 • spoznajo kvarjenje žit in žitnih izdelkov,

 • spoznajo načine preprečevanja kvarjenj,

 • spoznajo pomen mikrobiološke kakovosti jajc kot aditiva v živilski industriji, ali kot pomembne glavne

 • sestavine v posameznem izdelku

 •    

 • mikrobiologija instant krem in testenin,

 • mikrobiologija piva in vina,

 • mikrobiologija mesa,

 • mikrobiologija brezalkoholnih pijač,

 • mikrobiologija embalaža in aditivov,

 • kvar živil,

 • zastrupitve z živili,

 • botulizem,

 • salmoneloza.

 • spoznajo kvarljivce mleka in mlečnih izdelkov, načine kvara in znake,

 • spoznajo kvarljivce v pivovarstvu in vinarstvu in tudi industrijsko zaželjene kvasovke, ki vodijo te procese,

 • spoznajo značilnosti kvara mesa in mesnih izdelkov ter načine preprečevanja,

 • spoznajo pomen nizkih in visokih temperatur za mikroorganizme mesa,

 • spoznajo nezaželjenost kvasovk v brezalkoholnih pijačah (predvsem v sadnih sokovih),

 • spoznajo pomen mikrobiološke kakovosti aditivov in embalaže za izdelavo higiensko neoporečnega izdelka,

 • spoznajo pojem KVAR ŽIVIL,

 • spoznajo vrste možnosti okužbe in ukrepe preprečevanja ter zatiranja.

 •    

  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  vsebine predmeta prehrana z mikrobiologijo živil se v 2. in 3. letniku vsebinsko navezujejo na vsebine predmeta tehnologija.