SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: MESAR (ds)

KATALOG ZNANJ

1. IME PREDMETA

PSIHOLOGIJA PRODAJE

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

   

 

3.

10

60

70

skupaj

10

60

703. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Vajenci:

 • dojemajo predmet proučevanja psihologije,

 • seznanijo se z osebnostjo in duševnimi procesi,

 • spoznajo dejavnike, ki vplivajo na človekovo vedenje,

 • zavedajo se pomena komunikacije in se seznanijo z značilnostmi le te,

 • seznanijo se z lastnostmi dobrega prodajalca,

 • spoznajo značilnosti kupcev,

 • spoznajo osnovne zakonitosti reklam,

 • razvijajo sposobnosti in lastnosti, ki so pomembne pri liku prodajalca,

 • oblikujejo pozitivno samopodobo.


 • 4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

  Informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  1. OSNOVE PSIHOLOGIJE

  Vajenci:

  Vajenci:

   
   

 • seznanijo se s pojmom psihologije,

 • dojamejo predmet proučevanja,

 • opredelijo panoge psihologije,

 • motivacija za nadaljnje delo,

 •  

  2. OSEBNOST IN DUŠEVNI PROCESI

       

  Osebnost

 • dojamejo, da je vsak človek osebnost zase,

 • seznanijo se z osebnostjo in njenimi sestavinami,

 • spoznajo samega sebe,

 • spoznajo katere lastnosti in sposobnosti so poudarjene pri liku prodajalca,

 • spoznajo dejavnike, ki oblikujejo osebnost,

 • začenjajo se zavedati bistva človekove osebnosti,

 • pridobljeno znanje jim olajšuje komunikacijo,

 • empatija jim postaja bližja,

 • v sebi začnejo razvijati sposobnosti in lastnosti za trgovski poklic,

 • Vaja: sposobnosti in druge človeške zmogljivosti.

  Duševni procesi

       

 • spoznavni procesi

 • začnejo razumevati pomen teh procesov,

 • seznanjajo se z zapletenostjo človeške notranjosti,

 • seznanijo se z mišljenjem in pravili uspešnega učenja,

 • opredelijo vrste mišljenja,

 • zavejo se pomena pozabljanja in spomina,

 • pridobljeno znanje bo učencem koristilo pri komuniciranju,

 • razvijajo občutek za kontaktiranje z ljudmi,

 • navajajo se na strpnost,

 • poraja se jim občutek za spoznavanje oziroma zaznavanje dejavnikov, ki vplivajo na naše obnašanje,

 • Vaja: prenašanje informacij.

  Vaja: učenje s poskusi in napakami, sposobnosti in druge človeške zmogljivosti.

 • zaznavanje, dražljaji, čutni pragi, pozornost, barve,

 • seznanijo se s spoznanji psihologije na področju zaznavanja,

 • naučijo se usmerjati pozornost posameznika (kupca),

 • spoznajo pomen barv in njihov vpliv na

 • pozornost in naše razpoloženje,

 • učijo se prepoznavati svoja čustva in čustva drugih,

 • spoznajo znake in pomen neverbalne komunikacije,

 • razvijajo občutek za stike z ljudmi,

 • zavedajo se, da na naše odločitve vplivajo številni dejavniki, na katere lahko tudi vplivamo,

 • navajajo se na strpnost,

 • razvijajo empatijo,

 • Vaja: trajanje in fluktuacija pozornosti.

  Vaja: barvni krog, pomen barv.

 • čustvovanje

 • seznanijo se s tehnikami premagovanja stresa,

 • začutijo pomen glasbe na razpoloženje,

 • spoznajo zunanje dejavnike, ki vplivajo na naša čustva,

 • spoznajo kaj je tisto, ki nas v našem vedenju usmerja (potrebe),

 • razumevati začnejo, da vsak sam izbira svoje vedenje,

 • navajajo se na strpnost,

 • razvijajo empatijo,

 • poglabljajo razumevanje samega sebe in drugih,

 • oblikujejo občutek za druge,

 • s pomočjo poznavanja potreb poglobijo svoja spoznanja o sebi in drugih,

 • Vaja: avtogeni trening.

  Vaja: poslušanje različnih vrst glasbe na razpoloženje in človekovo odločitev.

 • motivacija,

 • spoznajo pomen želja pri obnašanju posameznika,

 • ugotovijo, da obstajajo različni dejavniki, ki vplivajo na motivacijo,

 • seznanijo se s težavami pri motiviranju,

 •  

  Vaja: potrebe, igre vlog, motivacija za delo.

  Interpersonalna komunikologija

 • seznanijo se s pojmom komunikacija,

 • seznanijo se z verbalno in neverbalno komunikacijo,

 • seznanijo se z načini komuniciranja,

 • začutijo pomen uspešne komunikacije,

 • v njih se še naprej razvija občutek empatije,

 • znajo sami izbirati primerne oblike uspešne komunikacije

 • Vaja: igre vlog, komuniciranje v trženju.

  3. PSIHOLOŠKI VIDIKI PRODAJE

       

 • družbenoekonomski odnosi in zadovoljevanje,

 • družbenoekonomski odnosi in zadovoljevanje potreb,

 • značilnosti kupcev,

 • lastnosti dobrega prodajalca,

 • vodenje prodajnega razgovora,

 • teoretična spoznanja učenci prenašajo na področje prodaje,

 • spoznajo, da je uspešnost prodaje odvisna od prilagajanja ponudb kupčevim potrebam in željam,.

 • Vajenci:

 • seznanijo se s potekom nakupa in potekom prodaje,

 • spoznajo osnovne zakonitosti uspešne prodaje,

 • spoznajo prodajni proces,

 • zavedajo se pomena primernega odnosa do kupca,

 • kodeks prodajalca jim ni več tuj,

 • Vaja: igre vlog, dejavniki obnašanja potrošnikov.

 • konflikti in reševanje konfliktov,

 • naučijo se izbirati primeren način reševanja konfliktov v trgovini,

 • zavedajo se pomena urejenosti trgovine in prodajalca,

 • spoznajo nekatere značilnosti uspešnih reklam,

 • empatija postane del vajenčevega doživljanja druge osebe,

 • zavedajo se pomembnosti poklica prodajalca,

 • Vaja: lastnosti kupcev.

 • psihologija reklame,

 • seznanijo se z dejavniki, ki lahko dvignejo ugled trgovine,

 • seznanijo se z vplivom reklame na potrošnika,

 • seznanijo se z zakonitostmi oblikovanja dobre reklame,

 • spoznajo bonton pomemben pri prodaji,

 • oblikujejo pozitivno samopodobo,

 • postajajo samozavestnejši

 •  

  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • pisno (test),

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Vsebine predmeta psihologija prodaje se vsebinsko navezuje na predmet gospodarsko poslovanje , tehnologija in praktično izobraževanje v delovnem procesu.