B. POSEBNI DEL

PREDMETNIK MESAR / SPI-ds

PREDMETI

1. letnik

2. letnik

3. letnik

SKUPNO
št. ur
v programu

št. ur na

št. ur na

št. ur na

teden

leto

teden

leto

teden

leto

A - Splošnoizobraževalni predmeti

17.ted./16.ted.  

Slovenščina

2/2

66

2

66

2

68

200

Tuji jezik

2/2

66

2

66

   

132

Matematika

2/2

66

2

66

2

68

200

Umetnost

1/1

33

       

33

Družboslovje

3/3

99

       

99

Športna vzgoja

1/1

33

1

33

1

34

100

Skupaj A

11/11

363

7

231

5

170

764

 

B - Strokovno-teoretični predmeti

Računalništvo

2/2

66

       

66

Prehrana z mikrobiologijo živil

3/3

99

2

66

2

68

233

Tehnologija

5/5

165

3

99

3

102

366

Gospodarsko poslovanje

       

2

68

68

Psihologija prodaje

       

2

68

68

Skupaj B

10/10

330

5

165

9

306

801

 

C - Praktično izobraževanje v šoli

Praktični pouk

12/0

204

4

132

4

136

472

 

Č - Praktično izobraževanje v delovnem procesu

Praktično izobraževanje pri delodajalcu med poukom

 

243

 

627

 

646

1516

Praktično izobraževanje pri delodajalcu (strnjeno)

 

266

 

266

 

190

722

Skupaj Č

 

509

 

893

 

836

2238

 

D - Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti

 

64

 

64

 

32

160

 

Skupno število ur pouka (A+B+C)

33/21

897

16

528

18

612

2037

Skupaj praktično izobraževanje (C+Č)

 

713

 

1025

 

972

2710

Število ur izobraževanja v šoli (A+B+C+D)

 

961

 

592

 

644

2197

Skupaj (A + B + C + Č + D)

 

1470

 

1485

 

1480

4435

 

Število tednov pouka samo v šoli

 

17

       

17

Število tednov pouka/izobraževanje v šoli in pri delodajalcu

 

16

 

33

 

34

83

Število tednov praktičnega izobraževanja samo pri delodajalcu

 

7

 

7

 

5

19

Število tednov interesnih dejavnosti

 

2

 

2

 

1

5

Skupno število tednov izobraževanja

 

42

 

42

 

40

124

Pojasnila k predmetniku:

Vajenci imajo v prvih 17. tednih 1. letnika po 12 ur praktičnega pouka na šoli, naslednjih 16 tednov pa so po dva dni na teden pri delodajalcu. Poleg tega so v 1. letniku ob koncu pouka še 7 tednov pri delodajalcu.

V 2. in 3. letniku so vajenci med šolskim letom v povprečju 2,5 dni na teden v šoli in 2,5 dni pri delodajalcu, poleg tega pa so še ob koncu pouka pri delodajalcu, in sicer 7 tednov v 2. letniku in 5 tednov v 3. letniku.

Delitve vajencev v skupine

 

Letno št. ur za
vaje *

Število vajencev
v skupini

Letno štev. ur za sodelavca
na skupino

Letnik

Predmet

Izvajalec

1.

 

Računalništvo

učitelj

52

do 17

 

Prehrana z mikrobiologijo živil

učitelj

39

do 17

 
laborant     39

Tehnologija

učitelj

37

do 17

 
laborant     37

Praktični pouk

učitelj

204

do 17

 

2.

 

Prehrana z mikrobiologijo živil

učitelj

15

do 17

 
laborant     15

Tehnologija

učitelj

15

do 17

 
laborant     15

Praktični pouk

učitelj

132

do 14

 

3.

Prehrana z mikrobiologijo živil

učitelj

15

do 17

 
laborant     15

Tehnologija

učitelj

15

do 17

 
laborant     15

Praktični pouk

učitelj

136

do 13

 

* Vaje, pri katerih se vajenci delijo v skupine.

Znanje, ki ga morajo imeti izvajalci posameznega predmeta

Predmet

Izvajalec

Znanje

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenskega jezika in književnosti

Tuji jezik

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike, ekonomije ali živilske tehnologije

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz umetnosti ali umetnostne zgodovine

Družboslovje

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine, geografije ali sociologije

Računalništvo

učitelj

visokošolska izobrazba iz računalništva ali informatike

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

Prehrana z mikrobiologijo živil

učitelj

visokošolska izobrazba iz živilstva, veterine, medicine ali biologije in kemije

Tehnologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz živilstva

Gospodarsko poslovanje

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije ali organizacije dela

Psihologija prodaje

učitelj

visokošolska izobrazba iz psihologije

Praktični pouk

učitelj

srednja strokovna izobrazba iz živilstva ali višja strokovna izobrazba iz živilstva po srednji strokovni izobrazbi iz živilstva