SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: ŠIVILJA/KROJAČ (ds)

KATALOG ZNANJ

1. IME PREDMETA

TEHNOLOGIJA KONFEKCIJE

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

130

10

140

2.

58

6

64

3.

74

6

80

skupaj

262

22

284


3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Predmet POKLICNA TEHNOLOGIJA posreduje temeljna strokovnoteoretična znanja, ki so osnova in dopolnilo praktičnemu pouku in ostalim strokovnoteoretičnim predmetom.

Pri predmetu vajenci:

 • osvojijo temeljno znanje o tehnoloških procesih predelave tekstilnih materialov v gotove izdelke, s poudarkom na izdelkih za široko uporabo,

 • uporabljajo izbrane naravoslovne vsebine za razumevanje tehnoloških postopkov (mehanske sile, toplotni procesi, osnovne zakonitosti elektrike, ... ),

 • pridobivajo osnovna znanja o računalništvu in informatiki s poudarkom na uporabi v stroki,

 • poznajo in smiselno uporabljajo osnovno strokovno izrazoslovje,

 • poznajo osnovna navodila za varno delo,

 • poznajo standardizacijo v konfekciji, sisteme velikostnih številk, jemanje mer,

 • poznajo tehnologijo krojenja, strojno opremo za krojenje, posebnosti materialov pri krojenju,

 • poznajo nastavitve, opremo, uporabnost in vzdrževanje osnovnega šivalnega stroja,

 • poznajo specialne, avtomatske in sodobne šivalne stroje s poudarkom na praktični uporabi,

 • poznajo tehnologijo ročnega likanja in jo uporabljajo, poznajo nastavitve likalnika,

 • poznajo osnove fiksiranja, medvloge in tehniko fiksiranja

 • poznajo predelovalne lastnosti materialov, posebnosti v predelavi in pravilno izbiro tehnološkega postopka za material,

 • informativno poznajo organizacijo dela, transport in osnovno proizvodno dokumentacijo,

 • poznajo pomen kontrole in celovite kakovosti dela.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  1. letnik

  Informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  Uvod

  Vajenci

  Vajenci

   

 • predmet dela in delitev konfekcije;

 • spoznajo pomen poklica in panoge v lastnem okolju

 • osvojijo temeljne strokovne pojme, kot so: konfekcijska proizvodnja, obrtniško delo, lahka in težka konfekcija, moda , tržišče itd.;

 • Vadijo komuniciranje. (vezani strokovni razgovor).

  Se motivirajo za spoznavanje stroke in poklica.

  Strokovne ekskurzije in ogledi v bližnji okolici: ogled velikoserijske proizvodnje, obrtniške delavnice, prodajalne.

  osnove varnega dela

   

   

   

 • zakonska ureditev varstva pri delu;

 • splošne nevarnosti na delovnem mestu in zaščitni ukrepi;

 • spoznajo zakonske listine, ki urejajo varstvo pri delu, okvirne pravice in dolžnosti delavca;

 • poznajo splošne nevarnosti in zaščitne ukrepe za:požar, nevarnost el.toka, obremenitve delovnih mest šivilje in krojača;

 • Se zavedajo posledic nesreč pri delu za delavca, družino in širšo družbo.

  Pridobivajo čut odgovornosti za varnost pri delu.

  Vaja:

  Demonstracija uporabe ročnih gasilnih aparatov.

  priprava za krojenje

   

   

   

 • uvod, priprava in osvajanje kolekcije;

 • priprava modela za krojenje;

 • gradiranje;

 • izdelava krojnih slik;

 • poznajo vse faze priprave izdelka;

 • spoznajo vlogo sorodnih poklicev kreatorjev in modelarjev;

 • poznajo konfekcijske oznake;

 • znajo ročno gradirati in uporabljati gradirne tabele;

 •  

  Vaja:

  Izračun izkoristka krojnih slik.

 • uvod v informatiko in računalništvo;

 • spoznajo osnovno računalniško opremo,vlogo in uporabo posameznih komponent;

 • osvojijo temeljna znanja za delo z računalnikom ( uporaba disket, cd plošč, ......);

 •  

  Vaja:

  Uporaba strokovnih demonstracijskih programov.

 • računalniško podprta;

 • priprava krojenja;

 • teoretično poznajo uporabo računalniške opreme za pripravo krojenja, cim koncept povezovanja priprave z računalniško podprto proizvodnjo;

 •  

  Strokovna ekskurzija v obrat računalniške priprave.

  Demonstracija izdelave krojnih slik s pomočjo računalniških programov.

  vhodna kontrola materialov

   

   

   

 • kakovostni in količinski prevzem;

 • poznajo vlogo , namen in organiziranost vhodne kontrole materialov in njen vpliv na kakovost nadaljnjega dela;

 • Razvijanje sposobnosti opazovanja.

   

  polaganje materialov

   

   

   

 • načini in pravila polaganja;

 • polaganje zahtevnih materialov;

 • reševanje napak v blagu;

 • ročno polaganje;

 • strojno polaganje;

 • pozna in praktično uporablja pravila polaganja v odvisnosti od lastnosti materiala;

 • pozna pravilno polaganje karirastih, lasastih, elastičnih materialov in pletiv;

 • reševanje napak v blagu;

 • .pozna način ročnega polaganja;

 • -informativno pozna strojno polaganje;

 • Razvija zavest za kakovostno delo.

  Navajanje na uporabo in upoštevanje predpisov, pisnih ter ustnih navodil.

   

  krojenje

   

   

   

 • lastnosti materialov sile pri krojenju;

 • načini krojenja;

 • stroji za krojenje;

 • varnost v krojilnici;

 • avtomatsko krojenje;

 • označevanje izkrojenih delov;

 • sortiranje in kompletiranje;

 • ponovijo izbrane vsebine mehanike, spoznajo vpliv sil prožnosti, trdnosti, raztegljivosti, vpliv trenja na proces krojenja;

 • poznajo klasični postopek krojenja;

 • poznajo pravila ročnega krojenja;

 • poznajo standardne krojilne stroje;

 • poznajo navodila za varno delo v krojilnici;

 • informativno poznajo strojno krojenje;

 • praktično poznajo pomen oznak;

 • poznajo načine in oblike sortiranja in kompletiranja;

 • Uporaba ustreznih naravoslovnih znanj iz fizike.

  Spoznavajo pomen discipline, urejenosti in odgovornosti pri delu.

  Vaja:

  Merjenje trdnosti in rastegljivosti vzorcev različnih tekstilnih materialov.

  Vaja:

  Polaganje in ročno krojenje karirastih in lasastih materialov.

  osnove fiksiranja

   

   

   

 • toplotne lastnosti materialov- termoplastičnost;

 • ponovijo znanje o toplotni energiji , pojme prevodnik toplote in izolator toplote,

 • spoznajo naravo termoplastičnosti in njen pomen inuporabo v konfekciji,

 • Povezovanje naravoslovnih spoznanj s poklicnimi znanji.

  Demonstracija termoplastičnosti sintetičnih vlaken

 • medvloge in princip fiksiranja;

 • pogoji fiksiranja;

 • lastnosti lepil;

 • stiskalnice za fiksiranje;

 • uporaba medvlog;

 • poznajo namen fiksiranja v oblačilni tehnologiji;

 • poznajo vpliv pogojev na učinek fiksiranja;

 • poznajo medvloge za oblačila in njihovo uporabo na posameznih krojnih delih;

 •  

  Vaja:

  Preizkus pogojev fiksiranja.

  Demonstracija fiksiranja različnih medvlog in osnovnih materialov.

  delitev šivalnih strojev

   

   

   

 • vrste šivalnih strojev;

 • osnovni šivalni mehanizmi;

 • osnovni strojni vbodi;

 • sistemizacija vbodov;

 • ločijo in spoznavajo šivalne stroje po osnovnem mehanizmu, uporabnosti in sodelovanju delavca ob stroju;

 • praktično poznajo videz, oznake, lastnosti in uporabnost prešivnih, verižnih in ometičnih tipov vbodov;

 • znajo ročno simulirati preprostejše vbode;

 • znajo identificirti vbode na gotovem oblačilu;

 • Povezuje strokovnoteoretična znanja s praktičnim delom.

  Si razvijajo in urijo ročne spretnosti.

  Strokovna ekskurzije v obrat konfekcijske proizvodnje ali na sejem konfekcijske opreme.

  Vaja:

  Simulacija strojnih vbodov

  Demonstracija vbodov z računalniško animacijo.

  zgradba osnovnega šivalnega stroja za prešivni vbod

   

   

   

 • zgradba in pogon stroja;

 • strojne igle;

 • lovilci, čolnički;

 • transportni mehanizmi;

 • vodila in priključki;

 • poznajo in praktično pokažejo dele stroja;

 • poznajo natančno funkcijo, imenovanja in delovanja elementov za oblikovanje enoigelnega prešiva;

 • znajo napeljevati in regulirati sukance;

 • poznajo vrste strojnih igel, njihove oznake in uporabnost;

 • poznajo najpreprostejša vodila in njihovo uporabnost;

 • Utrjujejo in povezujejo poklicno znanje.

  Vaja:

  Izdelava vzorcev prešivnega vboda z različnimi nastavitvami regulatorjev za sukance, oziroma Z uporabo različnih sukancev in igel.

  vzdrževanje stroja

   

   

   

 • dnevno in periodično vzdrževanje in čiščenje;

 • mazanje stroja;

 • poznajo vpliv čiščenja na kakovostno delo stroja;

 • poznajo načine mazanja in izbiro olj za mazanje ;

 •    

 • odprava napak pri šivanju;

 • obremenitve materiala, igle in sukanca pri šivanju;

 • znajo praktično odpraviti manjše napake;

 • poznajo učinek sil, vpliv na kakovost šiva in načine zmanjšanja sil;

 • Samostojno reševanje problemov pri delu.

  Demonstracija napak pri šivanju pri praktičnem pouku.

  sukanci za šivanje

   

   

   

 • zgradba , surovinska sestava sukancev;

 • številčenje sukancev;

 • izbira sukanca za šivanje.

 • poznajo vrste šivalnih sukancev;

 • poznajo oznako sukanca;

 • znajo izbrati sukanec v skladu s šivom in materialom.

 • Praktično uporabljanje znanja.

  Vaja:

  Številčenje sukancev.

  Izračun porabe sukanca.


  2. letnik

  Informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  Specialni šivalni stroji

   

   

   

 • vrste specialnih strojev;

 • značilnosti osnovnih strojnih mehanizmov;

 • stroji s prešivnimi vbodi;

 • stroji z verižnimi vbodi;

 • stroji z ometičnimi vbodi;

 • ločijo tipe specialnih strojev;

 • znajo opisati značilnosti osnovnih strojnih mehanizmov za oblikovanje vbodov;

 • poznajo delovanje strojev, karakteristične tehnične podatke in njihovo uporabo;

 •  

  Vaja:

  Izdelava vajenic šivov na specialnih strojih.

  oprema specializiranih  šivalnic

 • spoznajo primere opreme specializiranih šivalnic za lahko konfekcijo, pletenine ter izdelke za gospodinjstvo;

 •    

  stroji za breznitno sestavljanje tekstilij

 • poznajo informativno princip, delovanje in uporabo strojev za termično in ultrazvočno sestavljanje;

 •    

  dodatna oprema šivalnih strojev

 • spoznajo in praktično uporabljajo mehanska , pnevmatska in druga vodila, robilce, transportne sisteme in priključke za lažje šivanje;

 • informativno poznajo vrste in delovanje elektronskih priključkov in programatorjev;

 •  

   

  osnove likanja

   

   

   

 • pogoji in namen likanja;

 • pridobivanje pare;

 • moč in poraba električnega toka;

 • ročno likanje;

 • medfazno likanje;

 • končno likanje;

 • finiširanje;

 • varnost ob likalnih napravah.

 • spoznajo namen in vpliv posameznih pogojev na učinek likanja, kakovost in videz izdelka;

 • poznajo principe pridobivanja pare;

 •   nevarnosti visokotlačnih sistemov, vlogo varnostnih ventilov in njihovo delovanj;

 • poznajo nevarnosti električnega toka;

 • znajo izračunati porabo električnega toka pri likanju;

 • znajo pravilno izbrati pogoje likanja za različne tekstilne materiale;

 • poznajo naprave in nastavitve za ročno likanje;

 • informativno poznajo delovanje in uporabo strojne opreme za medfazno in končno likanje.

 •  

  Ogled in prikaz ročnega in strojnega likanja.

  Demonstracija delovanja:

 • regulatorja temperature,

 • varnostnih ventilov,

 • vakuumske črpalke.

  Vaja:

  Izračun porabe električnega toka pri ročnem likanju.

 •  

  3. letnik

  Informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  Avtomatizacija šivalne tehnologije

   

   

   

 • razvoj avtomatizacije;

 • kratkošivni avtomati;

 • dolgošivni avtomati;

 • šivalni agregati, robotizacija šivanja;

 • spoznajo informativno smeri razvoja avtomatizacioje šivanja;

 • poznajo delovanje in uporabnost avtomatov za zatrjevanje, za šivanje gumbov, gumbnic ter malih krojnih delov;

 • informativno poznajo dolgošivne avtomate, agregate in robotizirana delovna mesta;

 • Povečanje razgledanosti, pridobivanje dodatnih znanj.

   

  tehnična navodila za šivanje različnih materialov:

   

   

   

 • svile,usnja,mikrovlaken;

 • pletenin, vlaknovin večplastnih materialov;

 • spoznava in praktično uporablja navodila za konfekcioniranje zahtevnih in različnih materialov;

 •  

   

  adjustiranje in pakiranje

 • poznajo standarde za označevanje gotovih izdelkov;

 • dobro poznajo vsebine etikete in oznake za vzdrževanje in kakovost izdelkov;

 • informativno poznajo tehnologijo pakiranja;

 •  

  Seminarska naloga:

  Izdelava lahkega izdelka za široko uporabo.

  ergonomija delovnega mesta

 • spoznajo ureditev delovnega mesta za šivanje po najnovejših načelih ergonomije in humanizacije dela;

 •  

  Vaja:

  Meritve dimenzij na učnem mestu v delavnici PP.

  notranji transport

   

   

   

 • pravila dobrega transporta;

 • transportni sistemi;

 • spoznajo vlogo transporta, pravila in ekonomiko;

 • poznajo delovanje strojnih transportnih sistemov;

 •  

   

  kontrola kakovosti

 • dobro poznajo pomen kakovosti;

 • informativno poznajo sisteme kontrole in izvedbo vhodne, medfazne in končne kontrole.

 • Osvajanje načel celovite kakovosti pri delu..

   


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • pisno (izdelki pri vajah),

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • predmet dela in delitev konfekcije;

 • osnove varnega dela;

 • priprava krojenja;

 • polaganje materialov;

 • krojenje;

 • osnove fiksiranja;

 • delitev šivalnih strojev;

 • zgradba osnovnega šiv.stroja;

 • odprava napak pri šivanju;

 • specialni, avtomatski in sodobni šivalni stroji;

 • osnove likanja;

 • tehnična navodila za konfekcioniranje različnih tekstilij;

 • adjustiranje in pakiranje;

 • notranji transport;

 • ergonomska ureditev delovnega mesta v konfekciji;

 • kontrola kakovosti.

 • Osnove konstruiranja

  Estetika oblačenja

  Praktični pouk

  Poznavanje tekstilij

 • izvajanje varnega dela;

 • poznavanje konfekcijskih številk, jemanja mer, gradiranja;

 • poznavanje izdelave krojnih slik;

 • osnove informatike in računalništva;

 • poznavanje pravil polaganja in krojenja;

 • samostojna nastavitev in uporaba osnovnega šivalnega stroja;

 • samostojna nastavitev in uporaba opreme za ročno likanje;

 • poznavanje uporabe in izvedbe fiksiranja medvlog;

 • poznavanje posebnosti pri šivanju zahtevnih materialov;

 • samokontrola kakovosti

 • samostojno reševanje problemov pri konfekcioniranju.