B. POSEBNI DEL

PREDMETNIK ŠIVILJA - KROJAČ / SPI-ds

PREDMETI

1. letnik

2. letnik

3. letnik

SKUPNO
št. ur
v programu

št. ur na

št. ur na

št. ur na

teden

leto

teden

leto

teden

leto

A - Splošnoizobraževalni predmeti

Slovenščina

3

84

4

64

4

64

212

Tuji jezik

2

56

3

48

2

32

136

Matematika

4

112

3

48

3

48

208

Družboslovje

2

56

2

32

1

16

104

Športna vzgoja

2

56

1

16

2

32

104

Skupaj A

13

364

13

208

12

192

764

 

B - Strokovno-teoretični predmeti

Poznavanje tekstilij

3

84

3

48

2

32

164

Estetika oblačenja

2

56

2

32

2

32

120

Tehnologija

5

140

4

64

5

80

284

Osnove konstruiranja

4

112

       

112

Skupaj B

14

392

9

144

9

144

680

 

C - Praktično izobraževanje v šoli

Praktični pouk

6

168

6

96

6

96

360

Praktični pouk - konstrukcija krojev

   

4

64

   

64

Praktični pouk-konstrukcija krojev za ženska oblačila ali

       

4

64

64

Praktični pouk-konstrukcija krojev za moška oblačila*

             

Skupaj praktični pouk

6

168

10

160

10

160

488

 

Č - Praktično izobraževanje v delovnem procesu

Praktično izobraževanje pri delodajalcu

 

456

 

912

 

874

2242

 

D - Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti

 

64

 

64

 

32

160

 

Skupno število ur pouka (A+B+C)

33

924

32

512

31

496

1932

Skupaj praktično izobraževanje (C+Č)

 

624

 

1072

 

1034

2730

Število ur izobraževanja v šoli (A+B+C+D)

 

988

 

576

 

528

1964

Skupaj (A + B + C + Č + D)

 

1444

 

1488

 

1402

4334

 

Število tednov pouka

 

28

 

16

 

16

60

Število tednov praktičnega izobraževanja v delovnem procesu

 

12

 

24

 

23

59

Število tednov interesnih dejavnosti

 

2

 

2

 

1

5

Skupno število tednov izobraževanja

 

42

 

42

 

40

124

Pojasnilo k predmetniku:

* Predmet se veže na izbrani poklic s področja šiviljstva oziroma krojaštva.

Delitve vajencev v skupine in sodelovanje laborantov

 

Letno št. ur

Število vajencev

Letno štev. ur za

Letnik

Predmet

Izvajalec

za vaje *

v skupini

sodelavca na oddelek

1.

Osnove konstruiranja

laborant

   

24

Praktični pouk

učitelj

168

do 17

 

2.

Praktični pouk

učitelj

96

do 14

 

Praktični pouk konstrukcija krojev

učitelj

32

do 14

 

3.

Praktični pouk

učitelj

96

do 13

 

Praktični pouk – konstrukcija
krojev za ženska oblačila
ali
Praktični pouk – konstrukcija
krojev za moška oblačila

učitelj

32

do 13

 

učitelj

32

do 13

 

* Vaje, pri katerih se vajenci delijo v skupine.

Znanje, ki ga morajo imeti izvajalci posameznega predmeta:

Predmet

Izvajalec

Znanje

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenskega jezika in književnosti

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike, fizike, tekstilne tehnologije ali strojništva

Tuji jezik

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

Družboslovje

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine, geografije ali sociologije

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

Poznavanje tekstilij

učitelj

visokošolska izobrazba iz tekstilstva

Estetika oblačenja

učitelj

visokošolska izobrazba iz oblikovalstva tekstilij ali visokošolska izobrazba z dokazanimi znanji (nagrade, priznanja) iz modnega oblikovanja oblačil

Osnove konstruiranja

učitelj

visokošolska izobrazba iz tekstilne tehnologije ali tekstilne konfekcije

laborant

višješolska izobrazba iz tekstilne konfekcije

Tehnologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz tekstilne tehnologije ali tekstilne konfekcije

Praktični pouk

učitelj

višješolska izobrazba iz tekstilne konfekcije

Praktični pouk-konstrukcija krojev

učitelj

višješolska izobrazba iz tekstilne konfekcije

Praktični pouk-konstrukcija krojev za ženska oblačila

učitelj

višješolska izobrazba iz tekstilne konfekcije

Praktični pouk-konstrukcija krojev za moška oblačila

učitelj

višješolska izobrazba iz tekstilne konfekcije