SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: STAVBNI STEKLAR (ds)

KATALOG ZNANJ

1. IME PREDMETA

TEHNOLOGIJA STEKLA IN MATERIALOV

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

97

15

112

2.

54

10

64

3.

60

 

60

skupaj

211

25

236

* T    teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V  vaje, individualno projektno delo oz. projektno delo v skupinah, storitev;

3. USMERJEVALNI CILJI

Vajenci:

 • širijo in poglobijo znanje iz kemije za boljše razumevanje naravnih zakonitosti in proizvodnih procesov,

 • poznajo in razumejo periodni sistem elementov,

 • poznajo osnovne kemijske lastnosti posameznih materialov, posebej tistih, ki jih uporabljajo v steklarstvu,

 • pri vajah spoznajo metode in tehnike laboratorijskega dela ter razvijajo določene spretnosti,

 • na osnovi pridobljenega znanja razvijajo logično mišljenje,

 • razvijajo zavest o smotrni , dolgoročno usmerjeni uporabi snovnih in energijskih virov,

 • spoznajo organiziranost proizvodnje stekla,

 • spoznajo vrsto lončnih in kadnih peči s temperaturnim režimom taljenja,

 • spoznajo steklo z vsemi fizikalnimi in kemijski lastnostmi,

 • spoznajo načine in tehnologijo oblikovanje ravnega, votlega, pihanega stekla, steklenih vlaken,

 • spoznajo vzroke najbolj pogostih napak stekla,

 • poznajo osnovne značilnosti delovnih materialov v steklarstvu,

 • poznajo predpise in pravila za varno delo,

 • znajo opisati ekološke obremenitve in ukrepe za njegovo zmanjšanje.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  A) SPLOŠNO

  Informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

   

  Vajenec

  Vajenec

  Laboratorijske vaje

  Kemija in potrebe družbe

 • spozna področje kemije in njene dosežke;

 • razvija sposobnost opazovanja snovi;,

 • spoznavanje laboratorija , inventarja in pravil varnega dela;

 • Osnovni kemijski pojmi

  Periodni sistem

 • ponovi in utrdi znanje iz OŠ: atom, molekula, vezi, zgradba trdnih snovi;

 • zna iz položaja elementa v periodnem sistemu sklepati na zgradbo atoma;

 •    

  Vrste kemijskih reakcij

  Energija kemijskih reakcij

 • loči in prepozna vrste kemijskih reakcij;

 • razlikuje eksotermne in endotermne reakcije;

 • pozna vlogo katalizatorjev;

 • razvija sposobnost opazovanja in natančnost;

 • izvedba različnih eksotermnih in endotermnih reakcij;

 • Raztopine in priprava raztopin

 • definira topilo, topljenec;

 • razlikuje načine izražanja količine topljenca;

 • zna pripraviti raztopine različnih koncentracij;

 • razvija ekološko zavest, zanesljivost in natančnost;

 • priprava raztopin različnih koncentracij;

 • računanje odstotne sestave zmesi;

 • računanje koncentracij;

 • Elektroliti

  Kisline, baze, soli

  pH vrednost

 • zna in razume definicijo kislin, baz, soli;

 • pozna primere, ki se uporabljajo v steklarstvu;

 • razlikuje indikatorje za kislo in bazično;

 • pozna postopek nevtralizacije;

 • razvija ekološko zavest, zanesljivost in natančnost;

 • dokazi baz in kislin ter soli;

 • reakcije nevtralizacije in merjenje pH;

 • Redoks reakcije

  Galvanski člen

  Elektroliza

 • definira oksidacijo in redukcijo

 • zna razložiti sestavo in delovanje

 • razlikuje elektrodne procese pri galvanskem členu in v elektrolitski celici

 • nauči se natančnosti;

 • Demonstracija:

 • delovanje galvanskega člena;

 • elektroliza vode;

 • Nekovine

  Elementi, pomembni v steklarstvu

 • zna sklepati na skupne lastnosti nekovin iz položaja v periodnem sistemu;

 • pozna najpomembnejše nekovinske elemente in njihove lastnosti;

 • razvija pripadnost steklarski stroki;

 • reaktivnost in oksidacijske sposobnosti;

 • alotropija in polimorfija;

 • Kovine

  Korozija

 • pozna pomembne lastnosti kovin in področja uporabe;

 • pozna kovine, ki se uporabljajo v steklarstvu;

 • razume proces korozije in načine zaščite;

 • nauči se opazovati in razlikovati;

 • aktivnost kovin;

 • Abrazivne snovi, brusilna, rezilna in polirna sredstva

 • pozna kemijsko sestavo teh snovi;

 • pozna njihove značilne fizikalne lastnosti , izdelavo in uporabo;

 •  

  Ogled proizvodnje brusilnih in rezilnih sredstev;

  Organske spojine

       

  Lipidi

  Ogljikovi hidrati

  Beljakovine

 • prepozna organske spojine v snoveh iz vsakdanjega življenja

 • definira njihovo sestavo;

 • poudari njihov pomen v življenju;

 • pozna zgradbo aminokislin in beljakovin;

 • uči se opazovati in razlikovati;

 • reakcije monosaharidov , disaharidov, škroba;

  Seminarske naloge:

 • škrob kot vir energije v telesu;

 • predelava celuloze;

 • pomen beljakovin v prehrani, razgradnja;

 • Polimeri

  Vrste in lastnosti

  Možnosti obdelave

  Področja uporabe

 • definira pojem monomere in polimere;

 • opiše vrste in lastnosti umetnih snovi;

 • pozna fizikalne in kemijske lastnosti najpogosteje uporabnih umetnih mas v steklarstvu;

 • spoznava pomen spremljave tehnoloških novosti;

 •  

  Barve za slikanje na steklo

  Premazni sistemi za les

 • pozna značilnosti barv, ki se uporabljajo v steklarstvu in jih zna uporabljati;

 • definira sestavo in lastnosti lazur in lakov;

 • zna poskrbeti za pravilno shranjevanje barv in za odpadne barve;

 • razvija ekološko zavest - zna ravnati z odpadnimi barvami;

 • razvija racionalnost pri porabi materialov;

 • pozna zaščitne predpise pri postopkih obdelave površin;

 •  

  Tesnila

  Tesnilni profili

 • pozna vrste in lastnosti tesnilnih sredstev, ki se uporabljajo v steklarstvu;

 • razlikuje plastično in elastično obstojnost;

 • pozna diletacijske fuge in pravila obdelave

 • razvija strokovnost;

 • Demonstracije:

 • zbirke vzorcev;

 • Lepila

 • pozna vrste in lastnosti lepilnih sredstev ter področje uporabe v steklarstvu

 • razume postopek vezave in trdnost vezave;

 • zna izbrati prava glede na obremenitve;

 •  

 • Demonstracije:

 • zbirke vzorcev;

 • Les

 • pozna tehnično-fizikalne lastnosti lesa;

 • razlikuje lesni material glede na obliko, zgradbo, kvaliteto;

 • zna uporabiti primerno lesno zaščitno sredstvo.

 •  

 • Demonstracije:

 • zbirke vzorcev lesa;

 • zbirke vzorcev lesnih zaščitnih sredstev.


 • B) tehnologija stekla in materialov

  Informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  PROIZVODNJA STEKLA

  Vajenec

  Vajenec

   

 • zgodovina steklarstva;

 • zgodovina steklarstva v Sloveniji;

 • pohorske glažute;

 • steklarne v slovenji;

 • proizvodnja v steklarski šoli;

 • proizvodnja v steklarni rogaška;

 • pozna steklarne v Sloveniji;

 • opiše proizvodnjo stekla;

 • nariše blokovno shemo proizvodnje;

 • predstavlja si delo v gozdnih steklarnah;

 • spozna delovno okolje;

 • vidi posameznika v podjetju;

 • zazna utrip organizirane

 • proizvodnje;

 • opazi pravila vedenja v delovnem okolju;

 • Ogledi, video film, reklamno gradivo, publikacije.

  surovine za steklo - zmes

   

   

   

 • kremenčev pesek;

 • soda;

 • glajenjka;

 • apnenec;

 • pepelika;

 • glinenci;

 • boraks;

 • črepinje;

 • barvila;

 • bistrilc;

 • cena, strupenost surovin;

 • standardi surovin;

 • prepozna surovine kot čiste snovi;

 • zna opisati osnovne surovine;

 • opiše oplemenitenja kremenčevega peska;

 • definira barvila;

 • definira bistrilce;

 • pozna osnovna barvila, spojine, železa, kobalta, niklja, mangana, bakra, selena;

 • razloži vlogo bistrilcev Sb2O3, KNO3;

 • spozna črepinje kot surovino;

 • primerja cene surovin prepozna strupenost glajenke;

 • razume pomen standardizacije;

 • razvije odgovornost za varčno ravnanje s surovinami;

 • zna se zaščititi pred strupenimi snovmi;

 • razvija odgovornost za varovanje zdravja in okolja;

 • pozna zaščito in ukrepe v primeru zastrupitve;

 • demonstracija vzorcev - katalog nevarnih snovi;

 • priprava zmesi

   

   

   

 • kvaliteta zmesi in kvaliteta stekla;

 • shranjevanje in transport do peči;

 • definira pripravo zmesi;

 • pozna recepturo za svinčevo kristalno steklo;

 • razume zahtevo po kvalitetni pripravi zmesi;

 • nauči se, kako mora biti shranjena zmes in prenesena do peči;

 • razvija odnos do urejenega delovnega okolja;

 • Vaja: sejalna analiza.

  Ogled zmesarne.

  taljenje stekla

   

   

   

 • taljenje, sistem sprememb;

 • taljenje trikomponentnega stekla;

 • razlikuje taljenje stekla in taljenje kot spremembo agregatnega stanja snovi;

 • pozna kemijske reakcije kremenčevega peska s sodo in apnencem;

 • razvija zavest o zahtevah kvalitetnega dela;

 •  

  peči

   

   

   

 • taljenje v lončni peči;

 • taljenje v kadni peči;

 • opiše štirilončno peč;

 • opiše plinsko kadno peč;

 • razume odnos med deležem škarta in prihodkom proizvodnje;

 • načrti, sheme, fotografije peči, delov;

 • reklamno gradivo DIDIER SORG;

 • napake stekla

   

   

   

 • trdni vključki;

 • mehurčki;

 • steklo v steklu;

 • definira napake;

 • išče vzroke v koroziji in eroziji ognjevzdržnega materiala, režimu taljenja, pripravi zmesi, stanju peči, črepinjah,.opiše postopke oblikovanja;

 • nariše shemo Float postopka;

 • motivacija za hitrejše usposabljanje;

 • razvija poklicno identiteto

 • z znanjem si dviga samozavest;

 • z znanjem postane komunikativnejši;

 • vzorci izdelkov z napakami stekla;

 • oblikovanje stekla

   

   

   

 • oblikovanje ravnega stekla;

 • oblikovanje steklene embalaže;

 • oblikovanje votlih izdelkov z ustnim pihanjem;

 • oblikovanje s stiskanjem;

 • oblikovanje steklenih vlaken;

 • oblikovanje cevi;

 • razlikuje oblikovanje ravnega stekla z vlivanjem med valji od oblikovanja z vlečenjem;

 • spozna ustno pihanje, pipo in ostala orodja ter modele;

 • pozna stiskanje kot star, enostaven način oblikovanja polnih, debelostenskih izdelkov;

 • opiše Dannerjev postopek oblikovanja cevi;

 • pozna sestavo klasičnih stekel;

 • pridobiva na strokovnosti, strokovno znanje mu omogoča napredek;

 •  

  hlajenje stekla

  halidlne peči

   

   

   

 • osnove hlajenja;

 • tračne in statične peči;

 • kontrola hlajenj;

 • definira hlajenje kot napuščanje;

 • opiše tunelsko peč;

 • opiše statično peč;

 • nariše in razloži diagram taljenja v tunelski peči;

 • zna kontrolirati hlajenje s polaroskopom;

 • strokovno znanje mu daje širino;

 • pridobljeno znanje mu daje samozavest;

 • pridobiva motivacijo za samoizobraževanje;

 • Ogled:

 • fotografij, shem strojev, orodja, postopkov;

 • video film;

 • fotografije peči;

 • polarskop;

 • steklo - lastnosti

 • pozna zgradbo kremenčevega stekla;

 • definira steklo kot amorfno snov;

 • definira gostoto in pozna vrednosti in pomen za št. izdelkov;

 • definira trdoto, trdnost in prožnost, razteznost in koeficient stekla, pozna vrednosti in pomen;

 • primerja razteznostne koeficiente materialov;

 • absorbcija svetlobe, definira lomni količnik;

 • pozna vrednost in pomen linearne razteznosti;

 • pozna viskoznost, ključno lastnost oblikovanja in taljenja;

 • pozna razjedanje stekla s fluoridi in fluorovodikovo kislino;

 • razlikuje steklo po sestavi;

 • pozna sestav kremenčevega, okenskega, laboratorijskega in svinčevega kristalnega stekla;

 • razume poklicne posebnosti;

 • razvija medsebojne odnose;

 • pozna strupenost barv;

 • zna ravnati s strupenimi snovmi;

 • razvija ekološko zavest;

 • reklamno gradivo Linn;

 • določanje gostote;

 • določanje trdote;

 • določanje lomnega količnika;

 • demonstracija najedanja s fluoridi;

 • demonstracija hidrolize stekla

 • tabele;

 • viskoznost, temperature;

 • sestava stekla, deleži oksidov v odstotkih;

 • uporaba stekla

   

   

   

  oplemenitenje stekla

   

   

   

 • brušenje;

 • slikanje;

 • peskanje;

 • kemijsko poliranje.

 • pozna osnovne postopke, orodja in stroje;

 • razlikuje graviranje od brušenja;

 • poveže trdoto stekla in trdoto brusnih plošč;

 • pozna sestavine barv za nanašanje;

 • razume žganje poliranih izdelkov kot zataljevanje stekla s steklom;

 • opiše stroj za brušenje;

 • opiše gravirni strojček, nastavke;

 • pozna strupenost fluoridov in fluorovodikove kisline;

 • primerja kemijsko matiranje s peskanjem stekla.

 •  

  Predstavitev strojev, pripomočkov za slikanje, modelov, pipe za ustno pihanje.


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

  Računanje koncentracij raztopin

  Urejanje kemijskih enačb

  Matematika

 • enostavne matematične operacije;

 • računanje enačb;

 • Organske spojine

  Naravoslovje: biologija

 • ogljikovi hidrati, lipidi, beljakovine;

 • Lastnosti snovi (gostota, trdota, toplotna prevodnost, lom, odboj, absorbcija svetolobe, viskoznost, električna prevodnost, ..)

  Fizika

 • fizikalne lastnosti snovi;

 • Oplemenitenje stekla

  Kovine, umetne mase

  Les, izolaijski material

  Tehnologija poklica

 • oblikovanje zahtevnejših izdelkov, raznovrstni postopki oplemenitenja barvila, topila in slikanje;

 • delovni materiali;

 • Materiali

  Abrazivne snovi

  Ag in Cu raztopine

  Praktični pouk

 • poznavanje stekla, lesa, kovin, umetnih mas, tesnil, lakov,;

 • tiskanje in peskanje;

 • izdelava ogledal.